Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse bortset fra tidligere amtskommunale social- og sundhedsskoler, der er overgået til selveje pr. 1. januar 2007
Kapitel 2 Tilskud til andre udbydere end institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Kapitel 3 Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser
Kapitel 4 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

I medfør af § 5, stk. 8, § 15, stk. 4, § 15 b, stk. 3, § 18, stk. 4, § 19, stk. 1, 3 og 4, § 25, stk. 2, § 27 og § 31, stk. 2 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, § 19, stk. 9 og 11, § 19 c og § 19 e, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, § 27, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2014, § 39, stk. 6 og 7, og § 39 a, stk. 2, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2015, § 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014, § 6, stk. 7, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)) og efter forhandling med finansministeren og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse bortset fra tidligere amtskommunale social- og sundhedsskoler, der er overgået til selveje pr. 1. januar 2007

§ 1. Der ydes grundtilskud, tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter).

Stk. 2. Grundtilskuddet ydes som et fast tilskud pr. institution efter type og størrelse. Tilskuddet beregnes efter retningslinjer, der fastsættes på de årlige finanslove. Grundtilskuddet udbetales kvartalvist forud med en fjerdedel pr. gang.

Stk. 3. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) ydes i forhold til antal årselever med en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) ydes i forhold til et antal årselever med en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet kan variere på grundlag af institutionernes geografiske placering med regionaliseringsfaktorer. Regionaliseringsfaktorerne fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 5. Udbetalingsgrundlaget for tilskud efter stk. 3 og 4 er årselever i grundlagsåret. Grundlagsåret er 4. kvartal i det finansår, der ligger to år forud for finansåret, og 1.-3. kvartal i det finansår, der ligger forud for finansåret. Tilskuddene udbetales kvartalsvist forud.

Stk. 6. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til særlige undervisningsaktiviteter kan ydes ud fra et andet årselevgrundlag. Grundlaget vil fremgå af de årlige finanslove.

§ 2. Tilskud efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse til dækning af de direkte undervisningsudgifter (undervisningstaxameter) udbetales månedsvis forud. Udbetalingen af undervisningstaxameter til institutionerne afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales tilskud efter to modeller, jf. bilag 1. Udbetalingen sker på grundlag af antallet af årselever.

Stk. 2. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af undervisningstaxameter efter stk. 1 fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

§ 3. Til skolepraktik i erhvervsuddannelser ydes der undervisningstaxameter, som udbetales månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal.

Stk. 2. Der ydes tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) til skolepraktik. Tilskuddet ydes for det faktiske antal årselever i finansåret (løbende aktivitet) og udbetales kvartalsvist bagud.

Stk. 3. Der ydes tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til skolepraktik. Tilskuddet ydes for det faktiske antal årselever i finansåret (løbende aktivitet) og udbetales kvartalsvist bagud.

Stk. 4. Der ydes et særligt tilskud til skolepraktikelever, der efter bestemmelserne i § 66 f, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, eller efter en aftale mellem skolen og en virksomhed, jf. lovens § 2, stk. 2, modtager praktikuddannelse i en virksomhed. Dette tilskud ydes dog højst med 3 måneder for den enkelte elev i den samme virksomhed.

Stk. 5. Aftaler om virksomhedsforlagt undervisning for elever i skolepraktik, der afsluttes den 1. januar 2001 eller derefter, skal registreres i EASY-P, Erhvervsskolernes Administrative System Praktik.

§ 4. Til praktikuddannelsen for elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse ydes et særligt tilskud. Tilskuddet ydes på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og takster pr. årselev, der er fastsat på de årlige finanslove.

Stk. 2. Antallet af årselever opgøres på grundlag af antal elever, der er indmeldt til deltagelse i praktikuddannelse som led i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode. Tilskuddet udbetales månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal.

Stk. 3. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

§ 5. For erhvervsuddannelser med lille elevtilgang indgår et beregnet antal årselever (skyggeårselever) i grundlaget for udbetaling af tilskud til de direkte undervisningsudgifter (undervisningstaxameter), tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter). De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling træffer efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser beslutning om, hvilke uddannelser der er omfattet af reglerne om tilskud efter stk. 1, og hvilke institutioner der kan tilbyde uddannelserne efter disse regler. Godkendelsen kan tilbagekaldes.

§ 6. Særligt tilskud til færdiggørelse af uddannelse (færdiggørelsestaxameter) ydes på grundlag af antal elever eller studerende, der i finansåret afslutter deres uddannelse efter regler fastsat i medfør af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsuddannelser eller lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). Ved erhvervsuddannelserne udløser færdiggørelse af såvel grundforløb som hovedforløb tilskud, dog ikke hovedforløb, der afsluttes i skolepraktik.

Stk. 2. Institutionerne ydes forskud på 1/12 af den i den sidste finansår indberettede færdiggørelsestaxameterudløsende aktivitet som acontobeløb pr. måned. Afregning sker på grundlag af indberetninger af oplysninger om færdiggørelse i finansåret.

§ 7. Der ydes et særligt tilskud (socialt tilskud) på baggrund af andelen af frafaldstruede elever til uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt til erhvervsuddannelsernes grundforløb og studierettet undervisning i form af gymnasiale fag i et særskilt kompetencegivende forløb eller i hovedforløbet af en erhvervsuddannelse (bl.a. eux). Taksterne fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

§ 8. Tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. ydes til dækning eller delvis dækning, jf. lovens §§ 6 og 8, af undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse, udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift og udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer og udbetales 4 gange årligt. Tilskud til undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse og til udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift ydes enten i form af henholdsvis undervisningstaxameter og fællesudgiftstaxameter eller i form af ét samlet taxameter (undervisningstaxameter), jf. de årlige finanslove. Tilskud til udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ydes til alle åben uddannelsesaktiviteter i form af et bygningstaxameter.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 bestemmes på grundlag af antallet af årselever og af en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Antallet af årselever eller årsstuderende beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne. For uddannelsesaktiviteter, hvor der ikke opkræves deltagerbetaling, opgøres antallet af årselever på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinjer, der er fastsat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks.

Stk. 3. Undervisningstaxameter, jf. stk. 1, 2. pkt., beregnes ud fra det faktiske antal betalende årselever, jf. dog stk. 2, 3. pkt., eller årsstuderende opgjort pr. aktivitetsindberetning og udbetales kvartalsvist bagud. Undervisningstaxameter til åben uddannelsesaktivitet, der er omfattet af § 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. udbetales dog efter § 9, stk. 3.

Stk. 4. Fællesudgiftstaxameter, jf. stk. 1, 2. pkt., og bygningstaxameter, jf. stk. 1, 3. pkt., beregnes på grundlag af årselever eller årsstuderende i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

§ 9. Tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser ydes til dækning eller delvis dækning af undervisningsudgifter (undervisningstaxameter), udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter).

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 bestemmes på grundlag af antallet af årselever og af en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Antallet af årselever opgøres på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinjer, der er fastsat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks.

Stk. 3. Undervisningstaxameter beregnes og udbetales månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første 4 måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose for den enkelte institution. Dette forskud reguleres i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal.

Stk. 4. Fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter beregnes og udbetales kvartalsvist forud på grundlag af årselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

§ 10. Tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) ydes inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet ydes som grundtilskud, tilskud til dækning af undervisningsudgifter (undervisningstaxameter), tilskud til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter), tilskud til udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxametertilskud) og tilskud til dækning af udgifter til døgnelever (tillægstaxameter). Undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter, bygningstaxameter og tillægstaxameter beregnes på grundlag af antallet af årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Grundtilskuddet udbetales kvartalsvist forud og fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Undervisningstaxametret udbetales månedsvis forud på baggrund af et aktivitetsgrundlag fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.

Stk. 4. Fællesudgiftstaxametret udbetales månedsvis forud og beregnes på baggrund af den faktisk afholdte aktivitet i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5, inden for den fastsatte bevillingsramme.

Stk. 5. Bygningstaxametret udbetales månedsvis forud og beregnes på baggrund af den faktisk afholdte aktivitet i grundlagsåret inden for den fastsatte bevillingsramme.

Stk. 6. Tillægstaxametret udbetales månedsvis forud på baggrund af et aktivitetsgrundlag fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.

§ 11. Inden for den ramme, der er afsat på de årlige finanslove til elevstøtte og befordringsgodtgørelse, refunderer Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Træningsskolens udgifter til elevstøtte og befordring, der er afholdt efter de herom fastsatte regler. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan yde forskud til Træningsskolens udgifter hertil.

§ 12. Der ydes tilskud til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der ikke tidligere har været landbrugsskoler, samt til Håndværkerskolehjemmet, jf. § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i overensstemmelse med reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og udbetales kvartalsvist forud med en fjerdedel pr. gang.

Stk. 3. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning for erhvervsuddannelseselever, der optages på kostafdelinger, jf. § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, efter reglerne i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove. For elever, der opfylder reglerne i samme bekendtgørelses §§ 7 og 8, udbetales tillige en tillægstakst pr. årselev, som dækker egenbetalingen til kost og logi. Taksten pr. elev pr. uge til kost og logi justeres hvert år i en ændring til bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Taksten fremgår af de årlige finanslove som en takst pr. årselev.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 3 udbetales efter periodemodellen, jf. § 2, stk. 1, og bilag 1.

Stk. 5. Der ydes tilskud til kost og logi på arbejdsmarkedsuddannelserne med en takst pr. kostårselev. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 6. Tilskud til bygningsdrift, administration og ledelse gives som en fællesudgiftstakst pr. kostårselev på baggrund af kostårselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Taksten fastsættes på de årlige finanslove, og tilskuddet udbetales med en fjerdedel kvartalsvist forud.

Stk. 7. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer gives som en bygningstakst pr. kostårselev på baggrund af kostårselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Tilskuddet reguleres med en regionaliseringsfaktor. Taksten og regionaliseringsfaktoren fastsættes på de årlige finanslove, og tilskuddet udbetales med en fjerdedel kvartalsvist forud.

Stk. 8. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet til godkendte kostafdelinger fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

§ 13. Der ydes tilskud til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der tidligere har været landbrugsskoler, i overensstemmelse med reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Der ydes et samlet tilskud til forplejning og bygningsdrift til kostårselever på landbrugets grunduddannelsesniveau. Opgørelse af grundlaget og udbetalingen i forhold hertil sker efter periodemodellen, jf. § 2, stk. 1, og bilag 1.

Stk. 3. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) gives med en takst pr. kostårselev. Tilskuddet reguleres med regionaliseringsfaktor og udbetales på baggrund af kostårselever på landbrugets erhvervsuddannelser i grundlagsåret. Grundlag og udbetaling sker på samme måde som i § 1, stk. 5. Taksten og regionaliseringsfaktoren fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 4. Der ydes tilskud til erhvervsuddannelseselever, der bor på kostafdelingen, og som opfylder optagelsesreglerne i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Der ydes et tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning, som udgør en takst pr. kostårselev. Taksten fremgår af de årlige finanslove. For elever, der opfylder reglerne i §§ 7 og 8, i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, udbetales tillige en tillægstakst, der svarer til elevens egenbetaling, jf. stk. 3.

Stk. 6. Der ydes tilskud til bygningsdrift, administration og ledelse (fællesudgiftstaxameter) som en takst pr. kostårselev til kostberettigede erhvervsuddannelseselever, jf. § 1, stk. 5. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 7. Der ydes et tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til kostberettigede erhvervsuddannelseselever på institutionernes kostafdelinger. Tilskuddet ydes som en takst pr. kostårselev på baggrund af grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Tilskuddet reguleres med en regionaliseringsfaktor. Taksten og regionaliseringsfaktoren fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 8. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet til henholdsvis kostårselever og kostberettigede erhvervsuddannelseselever på institutionerne fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks samt af de årlige finanslove.

§ 14. Andre tilskud udbetales på vilkår fastsat på de årlige finanslove eller af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i forbindelse med bevillingen af tilskuddet.

§ 15. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. efter §§ 2-13 skal attesteres af institutionens revisor i overensstemmelse med bestemmelserne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske erhvervsuddannelser deltager i skoleundervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser, indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for undervisning, hvortil statskassen har ydet tilskud til Færøerne eller Grønland efter andre regler.

§ 16. Tilskud efter §§ 1-6 beregnes, udbetales og reguleres i henhold til retningslinjerne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks.

§ 17. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal anvende de administrative systemer, der beskrives i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks.

§ 18. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse er omfattet af bestemmelserne i §§ 1-8 i lov om offentlige betalinger m.v. og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 i lov om offentlige betalinger m.v. om anvendelse af elektronisk betalingsforvaltning gælder i forhold til institutionernes betaling af regninger dog ikke før, at de administrative systemer nævnt i § 17 kan håndtere elektroniske fakturaer.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 8 i lov om offentlige betalinger m.v. om modtagelse og afregning af betalinger med staten i Statens Koncern Betalinger (SKB) gælder ikke for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der tidligere har været landbrugsskoler og som ikke er sammenlagt med andre institutioner.

§ 19. Institutioner, der bruger bygninger omfattet af § 12, 1. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, skal som vilkår for brugen overholde de i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks angivne retningslinjer, herunder foretage indbetalinger efter stk. 2.

Stk. 2. For undervisning og indtægtsdækket virksomhed i de i stk. 1 nævnte bygninger skal institutionerne til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indbetale bidrag til medfinansiering af bygningsudgifterne, jf. de angivne vilkår på finansloven. Indbetalingen sker efter retningslinjerne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks. Ved manglende indbetaling kan Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling foretage modregning af beløbet i fremtidige tilskudsudbetalinger.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 20. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. § 3, stk. 4, og § 27, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inkl. prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Kapitel 2

Tilskud til andre udbydere end institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 21. For andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne, jf. § 37, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, fastsætter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vilkårene for tilskud m.v. i forbindelse med meddelelse af godkendelse til den pågældende udbyder.

Stk. 2. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til institutioner, der ikke er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan ydes ud fra et andet årselevgrundlag end det, der følger af bekendtgørelsen. Grundlaget vil fremgå af de årlige finanslove. Tilskud til institutioner, der ikke er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, udbetales i forhold til løbende års aktivitet kvartalsvist bagud.

Kapitel 3

Opgørelse og fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser

Opgørelse og indberetning af klassekvotienten

§ 22. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient, jf. § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder. Hvis institutionen har flere udbudssteder, opgøres klassekvotienten for alle udbudssteder under ét. Hvis en afdeling af en institution er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og institutionen for afdelingen anvender fravigelsesmuligheden i medfør af § 25, skal klassekvotienten opgøres særskilt for afdelingen.

Stk. 2. De gymnasiale fuldtidsuddannelser omfatter følgende:

1) Den treårige uddannelse til højere handelseksamen (hhx), herunder pre-IB.

2) Den treårige uddannelse til højere teknisk eksamen (htx), herunder pre-IB.

Stk. 3. Institutionen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal af optagne elever på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, jf. stk. 1, divideres med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i denne bekendtgørelse den gruppe af elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A, medmindre institutionen har tilrettelagt klassedannelsen på en sådan måde, at deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende for klassedannelsen, jf. § 24, 2. pkt. Elever, der ud over den gruppe, der udgør en klasse, deltager i klassens undervisning, indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient, jf. dog § 27.

Stk. 4. For følgende klasser foretager institutionen en selvstændig opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder:

1) Klasser, der oprettes for elever, som har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

2) Klasser, der oprettes for en særlig målgruppe som led i forsøg, jf. § 45, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

§ 23. Institutionens opgørelse af klassekvotienter efter § 22, stk. 1-4, skal ske samtidig med institutionens første indberetning af aktiviteten på første klassetrin til brug for beregning af de statslige tilskud, jf. retningslinjerne for tælledage, tælleperioder og indberetninger i IEU-instruksen.

§ 24. Institutionens opgørelse af klassekvotienter godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det skal fremgå af indberetningen, hvis institutionen har anvendt en tilrettelæggelse af klassedannelsen, hvor deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende, jf. § 22, stk. 3, 2. pkt.

Institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen om den maksimale gennemsnitlige klassekvotient på 28,0

Fravigelse begrundet i forholdene ved uddannelsesforløbets start

§ 25. En institution, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, kan fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) af hensyn til en elev i lokalområdet, der er optaget på første klassetrin, hvis eleven vil få en transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven ønsker optagelse på. En institution, der har en afdeling, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, kan på tilsvarende måde som efter 1. pkt. fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) for den pågældende afdeling, jf. § 22, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Fravigelse under uddannelsesforløbet

§ 26. En institution kan under uddannelsesforløbet fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) af hensyn til optagelse af en elev, der opfylder en af følgende betingelser:

1) Eleven flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven vil få en transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den pågældende uddannelse, som eleven ønsker optagelse på. Transporttiden opgøres som transporttiden mellem elevens bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det nærmeste alternative udbudssted skal være en institution omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2) Eleven flytter under sin gymnasiale uddannelse til landsdelen, og eleven har en særlig studieretning, hvor det i tilflytterområdet alene er institutionen, der udbyder tilsvarende fag.

3) Eleven optages midlertidigt på institutionen som led i et udvekslingsophold fra udlandet, og særlige grunde taler for, at eleven skal gå på institutionen, fx at vedkommende har bopæl hos en elev, der allerede går på institutionen.

4) Eleven vender tilbage til institutionen efter at have været på udvekslingsophold i udlandet i minimum et halvt år og har søgt om orlov fra institutionen i udvekslingsperioden.

5) Eleven har i henhold til optagelsesbekendtgørelsen indgået en forudgående aftale med institutionens leder om orlov fra uddannelsen på op til ét år.

6) Eleven skal gå klassetrinnet på uddannelsen om, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en særlig indsats over for eleven, at det sker på institutionen.

7) Eleven optages på institutionen efter at være blevet bortvist fra en anden institution midt i et skoleår på grund af overtrædelse af studie- og ordensreglerne, og eleven opfylder betingelsen i nr. 1, dog således, at den institution eleven er bortvist fra ikke indgår blandt de mulige alternative udbudssteder.

8) Eleven eller kursisten på en gymnasial fuldtidsuddannelse, jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 2, og § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, vælger at påbegynde en anden gymnasial fuldtidsuddannelse på samme institution, og institutionen vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens eller kursistens mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse

§ 27. En institution kan fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), for en elev, der ikke indgår i en klasse omfattet af § 22, stk. 4, nr. 1, hvis eleven har behov for en særlig individuel tilrettelæggelse på grund af handicap, sygdom, eliteidrætsudøvelse, musikalsk grundkursus eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), men deltager i en klasses undervisning, jf. § 22, stk. 3.

Vilkår for fravigelse

§ 28. Det er et vilkår for fravigelse efter §§ 25-27, at institutionens bestyrelse fastlægger og gennemfører en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr. elev er den samme uanset klassestørrelse.

Dokumentation og redegørelse for anvendelse af fravigelsesmulighed

§ 29. En institution, der anvender en fravigelsesmulighed efter §§ 25-27, skal udarbejde en redegørelse herom, som institutionen skal opbevare i minimum 5 år. Redegørelsen skal indeholde følgende:

1) En beskrivelse af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder og konsekvensen af fravigelsen i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0.

2) Dokumentation for, at betingelserne for at anvende den eller de pågældende fravigelsesmuligheder er opfyldt. Dokumentationen skal være attesteret af institutionens leder.

3) Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 25-27 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser. Vurderingen skal ske på grundlag af:

a) omfanget af fravigelsen,

b) antal klasser på klassetrinnet på den pågældende uddannelse,

c) hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassetrin,

d) institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elevbevægelser, og

e) andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser.

4) En plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 28.

Stk. 2. En institution, der har anvendt fravigelsesmuligheden i medfør af § 28, skal tillige udarbejde en begrundet redegørelse for de forhold, der medfører behovet for fravigelsen, og en beskrivelse af de forhold, der medfører, at eleverne ikke kan henvises til en anden institution.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015 med virkning fra finansåret 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 2003 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. ophæves.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 25. november 2015

P.M.V.
E.B.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Natasha Caroline Engstrøm Zibrandtsen


Bilag 1

a) Periodemodel:

Udbetalingen af tilskud til institutionerne sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

b) Semestermodel:

Udbetalingen af tilskud til institutionerne sker månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske årselevtal. I årets første og tredje kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske årselevtal. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.


Bilag 2

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, som ved udbud af uddannelse til højere handelseksamen (hhx) og uddannelse til højere teknisk eksamen (htx) kan anvende fravigelsesmuligheden efter bekendtgørelsens § 25:

Bjerringbro Gymnasium

Campus Bornholm

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Erhvervsskolerne Aars

EUC Nord

EUC Nordvest

EUC Nordvestsjælland (afdelingen EUC Nordvestsjælland Kalundborg)

EUC Sjælland (afdelingen EUC Sjælland Haslev)

EUC Syd (afdelingen EUC Syd Tønder og afdelingen EUC Aabenraa)

Fjerritslev Gymnasium

Faaborg Gymnasium

Frederikshavn Handelsskole

IBC International Business College (afdelingen IBC International Business College Aabenraa)

Lemvig Gymnasium

Lemvig Handelsskole

Midtsjællands Gymnasieskoler (afdelingen Haslev Gymnasium og HF)

Morsø Gymnasium

Nakskov Gymnasium og HF

Odsherreds Gymnasium

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

Rønde Gymnasium

Skive Handelsskole

Skive Tekniske Skole

Struer Statsgymnasium

Svendborg Erhvervsskole

Tradium (afdelingen Tradium hhx og hg Hobro - tidligere Handelsskolen Minerva)

Tønder Handelsskole

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjysk Gymnasium Tarm

Viden Djurs (afdelingen Viden Djurs - VID Gymnasier og afdelingen Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser)

HF & VUC FYN (afdelingen HF & VUC FYN Ærø)

VUC Århus (afdelingen VUC Samsø)

Zealand Business College (afdelingen ZBC Vordingborg).