Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Begyndelse af sag ved statsforvaltningen om faderskab og medmoderskab eller af sag om genoptagelse heraf
Kapitel 3 Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser
Kapitel 4 Sager om anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser
Kapitel 5 Forskellige bestemmelser
Kapitel 6 Sagens afslutning
Kapitel 7 Indsigelse mod registrering eller anerkendelse af faderskab og medmoderskab samt genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab
Kapitel 8 International kompetence
Kapitel 9 Klage over statsforvaltningens sagsbehandling
Kapitel 10 Blanketter og arkivering
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

I medfør af § 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved statsforvaltningens behandling af:

1) Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser (kapitel 2 og 3).

2) Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser (kapitel 2 og 4).

3) Sager om faderskab og medmoderskab, som rejses inden seks måneder efter barnets fødsel, jf. lovens §§ 5-6 a, og genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab, jf. lovens §§ 21-25 (kapitel 2 og 7).

Kapitel 2

Begyndelse af sag ved statsforvaltningen om faderskab og medmoderskab eller af sag om genoptagelse heraf

§ 2. Sag om faderskab og medmoderskab kan begynde ved statsforvaltningen på følgende måder:

1) Personregisterføreren meddeler til statsforvaltningen, at faderskab eller medmoderskab ikke kan registreres i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel.

2) En sag hos statsforvaltningen om registrering af faderskab efter lovens § 1 a eller om registrering af medmoderskab efter lovens §§ 3 a eller 3 b overgår til behandling efter lovens kapitel 2.

3) Moderen rejser en sag inden barnets fødsel efter lovens § 4.

4) Statsforvaltningen rejser en sag inden barnets fødsel efter lovens § 4.

5) Moderen, faderen, medmoderen eller barnets værge rejser en sag efter lovens § 5, stk. 1.

6) Faderens eller medmoderens dødsbo rejser en sag efter lovens § 5, stk. 2.

7) En mand, som har haft et seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, rejser en sag efter lovens § 6.

8) En mand eller kvinde, som har afgivet samtykke eller erklæring efter lovens §§ 27, 27 a eller 27 b, rejser en sag efter lovens § 6 a.

9) Statsforvaltningen rejser en sag efter lovens § 7.

§ 3. Sag om genoptagelse af en sag om faderskab eller en sag om medmoderskab kan begynde ved statsforvaltningen ved en anmodning efter lovens:

1) § 21 fra moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo, en mand, som har ret til at få prøvet, om han er barnets far efter lovens §§ 6 eller 6 a, eller en kvinde, som har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor efter lovens § 6.

2) § 22 fra moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo og faderen eller hans dødsbo.

3) § 23 fra moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo, den registrerede medmor eller hendes dødsbo eller en mand eller kvinde, der på grund af en fejl, ikke er blevet registreret som far eller medmor til barnet, eller dennes dødsbo.

4) § 24 fra moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, faderen eller hans dødsbo eller medmoderen eller hendes dødsbo.

§ 4. Sag om faderskab eller medmoderskab efter § 2, nr. 3, 5, 6, 7 eller 8, og sag om genoptagelse af en sag om faderskab eller medmoderskab efter § 3 begyndes ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en sag, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af lovens § 33 a, stk. 3 og 4, og sagen begyndes med en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab eller medmoderskab eller med en anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, skal det ske på en blanket, jf. § 22. nr. 1, 2, 3 eller 4.

Kapitel 3

Sager om anerkendelse af faderskab og medmoderskab, der kan afsluttes uden nærmere undersøgelser

§ 5. En omsorgs- og ansvarserklæring efter lovens § 14, stk. 1, indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 2, eller på en blanket, jf. § 22, nr. 1 eller 2. Hvis statsforvaltningens modtagelse af en omsorgs- og ansvarserklæring indleder sagen hos statsforvaltningen, finder § 4 anvendelse.

Stk. 2. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af begge forældre.

Stk. 3. En omsorgs- og ansvarserklæring, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af begge forældre. Forældrenes underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis forældrene underskriver erklæringen ved møde hos statsforvaltningen.

Stk. 4. En omsorgs- og ansvarserklæring er afgivet, når statsforvaltningen har modtaget den i underskrevet og dateret stand. Er lovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer statsforvaltningen en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en kopi af blanketten med omsorgs- og ansvarserklæringen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af statsforvaltningen.

§ 6. Anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter lovens § 14, stk. 2, nr. 1, stk. 4, nr. 1, eller stk. 5, indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 33 a, stk. 2, eller på en blanket, jf. § 22, nr. 3 eller 4. Hvis statsforvaltningens modtagelse af en anerkendelse indleder sagen hos statsforvaltningen, finder § 4 anvendelse.

Stk. 2. En anerkendelse, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af den part, der vil anerkende faderskabet eller medmoderskabet.

Stk. 3. En anerkendelse, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af den part, der vil anerkende faderskabet eller medmoderskabet. Partens underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis parten underskriver blanketten ved møde hos statsforvaltningen.

Stk. 4. Anerkendelse er sket, når statsforvaltningen har modtaget anerkendelsen i underskrevet og dateret stand. Er lovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer statsforvaltningen en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse eller en kopi af blanketten med anerkendelsen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af statsforvaltningen.

§ 7. Anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter lovens § 14, stk. 3 eller 6, er sket, når forældrene har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., under et møde hos statsforvaltningen, og statsforvaltningen, jf. stk. 2, har modtaget alle andre parters tiltræden i underskrevet og dateret stand. Er lovens betingelser for anerkendelse af faderskab eller medmoderskab opfyldt, udleverer statsforvaltningen en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet omsorgs- og ansvarserklæring eller en kopi af blanketten med omsorgs- og ansvarserklæringen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af statsforvaltningen.

Stk. 2. Tiltrædelse af en anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter lovens § 14, stk. 3 eller 6, indgives på en blanket, jf. § 22, nr. 5 eller 6. Blanketten underskrives af den part, der vil tiltræde, at en anden part anerkender faderskabet eller medmoderskabet. Underskriften og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten underskrives af den pågældende part ved møde hos statsforvaltningen. Statsforvaltningen påtegner blanketten og udleverer en kopi af den til den pågældende part.

Kapitel 4

Sager om anerkendelse af faderskab eller medmoderskab, der kræver nærmere undersøgelser

§ 8. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om, hvem der er eller kan være far eller medmor til barnet, indkalder statsforvaltningen snarest muligt moderen til et møde. Indkaldelsen, der skal være skriftlig, skal indeholde vejledning om, at sagen vil kunne indbringes for retten, hvis moderen udebliver fra mødet.

Stk. 2. Mødet afholdes senest fire måneder efter barnets fødsel, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 3. Udebliver moderen uden lovlig grund fra mødet, skal hun indkaldes til nyt møde. Statsforvaltningen vejleder i den nye mødeindkaldelse om, at udeblivelse fra mødet vil medføre, at sagen indbringes for retten, samt om de tvangsmidler, som retten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.

§ 9. Statsforvaltningen kan med moderens samtykke indhente en erklæring fra embedslægen om, i hvilken periode moderen blev gravid.

§ 10. Hvis moderen tilbageholder oplysninger om, hvem der er eller kan være barnets far eller medmor, jf. lovens § 8, skal statsforvaltningen indbringe sagen for retten. Samtidig skal statsforvaltningen vejlede hende om de tvangsmidler, som retten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.

Stk. 2. Politiet yder statsforvaltningen bistand til sagens oplysning, herunder ved eftersøgning af opgivne faderskabs- eller medmoderskabsmuligheder.

§ 11. Statsforvaltningen skal skriftligt vejlede den part, som er eller kan være barnets far eller medmor, om retsvirkningerne af et faderskab eller et medmoderskab samt om konsekvenserne, hvis faderskabet eller medmoderskabet ikke anerkendes.

Stk. 2. Statsforvaltningen kan efter omstændighederne indkalde den part, som er eller kan være barnets far eller medmor, til et møde. Mødeindkaldelsen skal være skriftlig og indeholde samme vejledning som efter stk. 1. Statsforvaltningen skal desuden vejlede om, at udeblivelse fra mødet kan indebære, at sagen indbringes for retten.

§ 12. Anerkendelse af faderskab efter lovens § 14, stk. 2, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), eller på en blanket, jf. § 22, nr. 3.

Stk. 2. En anerkendelse, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af manden.

Stk. 3. En anerkendelse, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af manden. Mandens underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis manden underskriver blanketten ved møde hos statsforvaltningen.

Stk. 4. Anerkendelse er sket, når statsforvaltningen har modtaget anerkendelsen i underskrevet og dateret stand. Er lovens betingelser for anerkendelse af faderskab opfyldt, udleverer statsforvaltningen en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse eller en kopi af blanketten med anerkendelsen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af statsforvaltningen.

Kapitel 5

Forskellige bestemmelser

§ 13. Samtykke fra en værge for en mindreårig part, der ønsker at anerkende faderskabet eller medmoderskabet, jf. lovens § 14, stk. 8, 2. pkt. skal være skriftligt. Hvis faderskabet eller medmoderskabet anerkendes på en blanket, jf. § 22, nr. 1, 2, 3 eller 4, kan samtykket påføres blanketten.

Stk. 2. Samtykke fra en værge for en mindreårig part, der vil tiltræde, at en anden part anerkender faderskabet eller medmoderskabet, jf. § 7, stk. 2, skal være skriftligt. Samtykket påføres blanketten om tiltrædelse.

§ 14. Hvis en part opholder sig i udlandet, kan statsforvaltningen anmode den danske repræsentation for det pågældende land om at bistå ved behandlingen af sagen. Opholder en part sig på Færøerne eller i Grønland, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden på Færøerne henholdsvis Rigsombudsmanden i Grønland om at bistå ved behandlingen af sagen.

§ 15. Ved anerkendelse af faderskab og medmoderskab efter lovens §§ 27, 27 a og 27 b skal en blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab eller medmoderskab, jf. § 22, nr. 7 eller 8, indgives til statsforvaltningen. Blanketten kan indgives i en kopi. Statsforvaltningen kan i tvivlstilfælde kræve den originale blanket fremlagt.

Stk. 2. En blanket med samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab eller medmoderskab skal være underskrevet af begge forældre og en eventuel kendt sæddonor. Underskrifterne og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis blanketten er underskrevet ved møde hos en sundhedsperson. Blanketten skal være påtegnet af en sundhedsperson.

Kapitel 6

Sagens afslutning

§ 16. Hvis faderskab eller medmoderskab anerkendes over for statsforvaltningen efter barnets fødsel, skal statsforvaltningen indberette det til Det Centrale Personregister.

Stk. 2. Hvis barnet har bopæl i udlandet, men har et dansk personnummer, skal statsforvaltningen indberette faderskabet eller medmoderskabet til Det Centrale Personregister.

§ 17. Er sagen indbragt for retten, jf. lovens § 13, skal retten, når ankefristen er udløbet, eller når en eventuel ankesag er afsluttet, sørge for indberetning til Det Centrale Personregister med oplysning om, hvem der er blevet dømt som barnets far eller medmor. Hvis der sker anerkendelse af faderskab eller medmoderskab over for retten, sørger retten ligeledes for, at der sker indberetning herom til Det Centrale Personregister.

Stk. 2. Hvis retten afslutter en sag, uden at faderskab eller medmoderskab er blevet fastslået, og hvis barnets fødsel er anmeldt efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, giver statsforvaltningen meddelelse herom til personregisterføreren, når statsforvaltningen har modtaget meddelelse herom fra retten.

§ 18. Hvis statsforvaltningen skønner, at det ikke vil være muligt at tilvejebringe de oplysninger, som retten har behov for til fastslåelse af faderskab eller medmoderskab, kan statsforvaltningen henlægge sagen.

Stk. 2. Statsforvaltningen giver meddelelse til moderen, hvis sagen henlægges. Er barnets fødsel anmeldt efter lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, giver statsforvaltningen ligeledes meddelelse til personregisterføreren.

Kapitel 7

Indsigelse mod registrering eller anerkendelse af faderskab og medmoderskab samt genoptagelse af sager om faderskab og medmoderskab

§ 19. Ved behandling af sager efter lovens §§ 5-6 a, hvor en part rejser en sag hos statsforvaltningen om faderskab eller medmoderskab, og ved behandling af sager om genoptagelse af en sag om faderskab eller medmoderskab efter lovens §§ 21-25 finder reglerne i §§ 5-7, § 8, stk. 1 og 3, §§ 9-18, 20, 21 og 23 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

International kompetence

§ 20. Statsforvaltningen kan behandle en sag om faderskab eller medmoderskab, hvis betingelserne herfor i retsplejelovens § 456 b er opfyldt.

Kapitel 9

Klage over statsforvaltningens sagsbehandling

§ 21. Klager, der er omfattet af lovens § 35, stk. 2, indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Stk. 2. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis:

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for sagen.

Stk. 3. Klageren kan til Ankestyrelsen påklage statsforvaltningens beslutning efter stk. 2 om at genoptage behandlingen af sagen.

Kapitel 10

Blanketter og arkivering

§ 22. Følgende blanketter godkendes af Ankestyrelsen, jf. lovens § 33, stk. 2, 1. pkt.:

1) Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab.

2) Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab.

3) Anerkendelse af faderskab.

4) Anerkendelse af medmoderskab.

5) Tiltrædelse af faderskab.

6) Tiltrædelse af medmoderskab.

7) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om faderskab.

8) Samtykke til behandling med assisteret reproduktion og erklæring om medmoderskab.

§ 23. Omsorgs- og ansvarserklæringer samt anerkendelser, hvorved en forælder anerkender faderskabet eller medmoderskabet til et barn, som statsforvaltningen modtager, opbevares i statsforvaltningens arkiv i 30 år.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om faderskab, der vedrører børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på behandling af sager om faderskab efter lovens § 36, stk. 2, selvom barnet er født før den 1. juli 2002.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om fader- og medmoderskab, der vedrører børn, som er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter lovens §§ 27, 27 a eller 27 b er afgivet den 1. december 2013 eller senere.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1206 af 13. november 2014 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 23. december 2015

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard