Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og område
Kapitel 2 Vilkår for institutionens oprettelse og udbud af uddannelser i udlandet
Kapitel 3 Kvalitetssikring
Kapitel 4 Institutionens sikring af de studerende
Kapitel 5 Studieordninger og eksamen m.v.
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

I medfør af § 14, stk. 2, og § 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes:

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at give en samlet ramme for institutionernes internationale uddannelsesaktiviteter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioners udbud af dele af uddannelser i udlandet i samarbejde med en eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. Ved uddannelser forstås videregående heltidsuddannelser samt deltidsuddannelser, jf. § 7, stk. 1, og § 9, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

§ 2. Institutionen kan udbyde dele af uddannelser i udlandet som obligatoriske eller frivillige forløb.

Stk. 2. Ved obligatoriske forløb forstås, at institutionen udbyder en uddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen skal foregå i udlandet.

Stk. 3. Ved frivillige forløb forstås, at institutionen udbyder en uddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen efter den studerendes eget valg kan foregå i udlandet. Frivillige forløb er institutionsorganiseret udveksling, hvor institutionen har sikret den studerende automatisk merit for udlandsopholdet.

Stk. 4. Ved udvekslingsaftaler forstås institutionens skriftlige bilaterale eller multilaterale aftaler om udveksling af studerende med en eller flere institutioner i udlandet, jf. § 6.

Stk. 5. Studerende kan desuden selv uden for en aftale initiere et udlandsophold.

§ 3. Institutionen kan fortsat give merit efter reglerne i den relevante bekendtgørelse for uddannelsesområdet.

Kapitel 2

Vilkår for institutionens oprettelse og udbud af uddannelser i udlandet

§ 4. Når institutionen udbyder dele af uddannelser i udlandet med en eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner, skal der indgås en samarbejdsaftale mellem den eller de deltagende danske institutioner og samarbejdsinstitutionerne.

Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Institutionen skal sikre, at den enkelte studerende optages på uddannelsen enten på den danske institution eller i udlandet.

Stk. 4. De udenlandske uddannelsesforløb skal være på samme vidensgrundlag og uddannelsesniveau som det tilsvarende danske uddannelsesforløb, som beskrevet i den danske kvalifikationsramme.

§ 5. I samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner om obligatoriske forløb fastlægges desuden følgende:

1) Det samlede studieprogram for uddannelsen, herunder beskrivelse af uddannelsens kvalitet og relevans for det globale arbejdsmarked til brug for kvalitetssikringen, jf. § 9.

2) Hvilke adgangskrav ansøgere skal opfylde for at blive optaget på uddannelsen.

3) Rammer for fordeling af antal optagne studerende mellem de institutioner, hvor uddannelsens dele kan gennemføres, herunder hvilke faglige kriterier der anvendes som udvælgelseskriterier, hvis ikke alle ansøgere kan optages på uddannelsen.

§ 6. Når institutionen indgår bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler med en institution i udlandet, skal aftalen indeholde regler om omfanget af udvekslingen, herunder at der skal tilstræbes gensidighed, og at studerende optaget på den danske institution ikke opkræves studieudgifter, som den studerende ikke ville skulle betale efter reglerne i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet eller regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2. Institutionen skal sikre, at der tilstræbes gensidighed i udvekslingen med de udenlandske institutioner.

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og underskrives af de involverede institutioner. Fra dansk side skal aftalen underskrives af rektor eller af den, som rektor har delegeret kompetencen til.

Stk. 4. Aftalen skal registreres centralt på institutionen.

§ 7. Institutionen kan i særlige tilfælde fravige regler om uddannelse og studienævn i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet eller regler fastsat i medfør af denne lov som følge af, at den samlede uddannelse ikke gennemføres ved den danske institution.

§ 8. Institutionen skal, når den indgår aftale om gennemførelse af obligatoriske eller frivillige forløb af en uddannelse i udlandet med en eller flere samarbejdsinstitutioner, sikre, at studerende optaget på den danske institution ikke pålægges studieudgifter, som den studerende ikke ville skulle betale efter reglerne i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet eller regler fastsat i medfør af denne lov.

Kapitel 3

Kvalitetssikring

§ 9. Institutionens udbud af dele af uddannelser i udlandet skal kvalitetssikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Stk. 2. Institutioner, der ikke har påbegyndt eller opnået institutionsakkreditering, skal have kvalitetssikret hver enkelt af institutionens uddannelser.

Stk. 3. Institutionen kan vælge en kvalitetssikringsinstitution, der er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) eller på anden vis anses for at være internationalt anerkendt.

Stk. 4. Hvis den udenlandske kvalitetssikringsinstitution ikke er medlem af EQAR, kan institutionen anses for at være internationalt anerkendt, jf. stk. 3, hvis institutionen:

1) har tilstrækkelig professionel kapacitet til at udføre kvalitetssikringsaktiviteter, eksempelvis akkreditering, og er uafhængig i sit virke, for så vidt angår arbejdsprocesser, udførelse, metodevalg og i sine faglige konklusioner, vurderinger og anbefalinger,

2) sikrer gennemsigtighed og pålidelighed i metoder og processer og i sin udførelse af kvalitetssikringsundersøgelser, og at den i sit virke inddrager internationale eksperter og interessenter, herunder studerende, og

3) selv undergår tilbagevendende evalueringer af egen praksis af en instans, som er uafhængig af kvalitetssikringsinstitutionen.

Stk. 5. Det er institutionens ansvar at sikre, at den valgte kvalitetssikringsinstitution opfylder betingelserne i stk. 3 eller stk. 4.

§ 10. Kvalitetssikringen kan ske som led i kvalitetssikringen af den danske uddannelse, jf. § 8 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Den del, der foregår i udlandet, kan ligeledes være kvalitetssikret som led i kvalitetssikringen af den udenlandske uddannelse.

Stk. 2. Det er den danske institutions ansvar at sikre, at alle dele af uddannelsen er kvalitetssikrede af en kvalitetssikringsinstitution, der enten er optaget i EQAR eller på anden vis anses for at være internationalt anerkendt, jf. § 9, stk. 3. Institutionen skal ligeledes sikre uddannelsens faglige sammenhæng og progression.

§ 11. Kulturministeren godkender på baggrund af prækvalificering nye uddannelser.

Kapitel 4

Institutionens sikring af de studerende

§ 12. For den del af uddannelsen, som gennemføres ved den danske institution, er den studerende omfattet af reglerne i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet eller regler fastsat i medfør af denne lov. For den del af uddannelsen, der gennemføres ved en samarbejdsinstitution, er den studerende omfattet af de regler, der gælder for samarbejdsinstitutionen.

§ 13. Det påhviler den danske institution ved frivillige og ved obligatoriske forløb i udlandet at formidle kontakt til den del af den udenlandske institution, som kan orientere ansøgere og studerende, der rejser ud, om følgende:

1) De bestemmelser, som gælder for uddannelsen i sin helhed, herunder om adgangskrav, forsikringsforhold m.v.

2) De uddannelses- og eksamensregler, herunder ordensregler, som gælder for de uddannelsesdele, der gennemføres ved uddannelsesstedet i udlandet.

Stk. 2. Det påhviler også den danske institution at orientere ansøgere og studerende, der rejser ind, og som er optaget på uddannelsen ved den danske institution, om de oplysninger, der fremgår af stk. 1.

§ 14. Institutionen indestår for retssikkerheden for studerende optaget ved frivillige og ved obligatoriske forløb i udlandet, herunder at det er muligt at gennemføre hele uddannelsen inden for den samlede normerede studietid.

Stk. 2. Institutionen sikrer, at studerende, der optages på uddannelsen ved den danske institution, i særlige tilfælde kan gennemføre og afslutte det samlede uddannelsesforløb i Danmark.

§ 15. Klage over den danske institutions afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den danske institution.

Stk. 2. Den danske institutions afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til den danske institution, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Den danske institution sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for indgivelse af klage i henhold til stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 4. Studerende kan ikke klage til den danske institution over afgørelser, som er truffet af en samarbejdsinstitution, for så vidt angår uddannelsesdele, som er gennemført ved en samarbejdsinstitution. Studerende, der er optaget på uddannelsen ved den danske institution, kan dog klage til den danske institution, jf. stk. 1, over en samarbejdsinstitutions afgørelse, som er truffet efter samarbejdsaftalens regler om adgang og optag, jf. § 5.

Kapitel 5

Studieordninger og eksamen m.v.

§ 16. Obligatoriske forløb i udlandet er omfattet af adgangskravene for den samlede uddannelse.

Stk. 2. Institutionens udvælgelse af studerende til frivillige forløb skal ske efter kriterier, som på forhånd er fastsat af institutionen. Institutionen må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier.

§ 17. Institutionen fastsætter nærmere regler for obligatoriske forløb i udlandet i en studieordning.

Stk. 2. De obligatoriske forløb skal fremgå af studieordningen for den samlede uddannelse. De studerendes muligheder for frivillige forløb skal fremgå af studieordningen.

Stk. 3. Studieordningen, som udarbejdes på dansk eller engelsk og eventuelt relevant fremmedsprog, skal herudover indeholde følgende elementer:

1) Uddannelsens betegnelse på latin/dansk og engelsk efter reglerne i den relevante uddannelsesbekendtgørelse.

2) Normering angivet i ECTS-point.

3) Placeringen af uddannelsesdele angivet i ECTS-point, som kan gennemføres ved den danske institution og ved samarbejdsinstitutioner.

4) Væsentlige regler om undervisning og afholdelse af eksamen m.v. for de uddannelsesdele, som gennemføres i udlandet, herunder sprog, variation i eksamensformer, antal prøveforsøg og omprøve eller ombedømmelse.

5) Regler om opgaver, herunder bachelorprojekt, kandidatprojekt eller masterprojekt.

6) Øvrige regler, som institutionen finder nødvendige.

Stk. 4. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra kravet om, at den studerende skal gennemføre obligatoriske forløb i udlandet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 5. Institutionen fastsætter nærmere regler om merit i studieordningen.

Stk. 6. De til enhver tid gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

§ 18. Institutionen kan udstede et dansk eksamensbevis, hvis uddannelsen efter institutionens konkrete vurdering fuldt ud er på samme kvalitetsmæssige niveau som en tilsvarende dansk uddannelse. Institutionen har ansvaret for, at der udstedes et eksamensbevis til de studerende, der optages på uddannelsen ved den danske institution. Institutionen sikrer, at de studerende får et eksamensbevis, som anerkendes i de lande, hvor uddannelsesdelene er gennemført.

Stk. 2. Institutionen kan ved prøver, der indgår i eksaminer, vælge at anvende den karakterskala, der anvendes ved samarbejdsinstitutionerne i stedet for 7-trinsskalaen. Institutionen skal sørge for, at der på eksamensbeviserne ved hver karakter tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Eksamensbeviserne bilægges en oversigt over den anvendte karakterskala.

Stk. 3. Institutionen kan udfærdige eksamensbevis for gennemført uddannelse på dansk eller engelsk. Udfærdiges eksamensbeviset på dansk, har den færdiguddannede dog ret til at få sit eksamensbevis udfærdiget på engelsk. Ligeledes har den færdiguddannede ret til at få sit eksamensbevis udfærdiget på dansk, hvis institutionen har valgt at udfærdige eksamensbeviset på engelsk.

Stk. 4. Det skal fremgå af eksamensbeviset, hvilke uddannelsesdele der er gennemført ved den danske institution, og hvilke der er gennemført ved en eller flere samarbejdsinstitutioner i udlandet.

§ 19. Institutionen kan forsyne et eksamensbevis med påtegning, underskrift eller lignende fra en eller flere samarbejdsinstitutioner, sådan at det fremstår som et fælles dokument (fællesgrad/joint degree), hvis dokumentet også tillægges retsvirkning efter fremmed ret.

Stk. 2. En dansk institution kan ligeledes påtegne et eksamensbevis, jf. stk. 1, fra et eller flere samarbejdsinstitutioner, så det også tillægges retsvirkning efter dansk ret.

Stk. 3. Institutionen kan efter aftale med en eller flere samarbejdsinstitutioner udstede hvert deres eksamensbevis for den samme uddannelse (dobbeltgrad eller multiple grader/double or multiple degree), uanset hvor den studerende har været optaget.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Kulturministeriet, den 14. januar 2016

Bertel Haarder

/ Kristina Skov