Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og formål
Kapitel 2 Udbud af ekstra uddannelsesaktivitet
Kapitel 3 Tilskudsbestemmelser
Kapitel 4 Andre bestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 8, og § 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes:

Kapitel 1

Område og formål

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for følgende institutioner:

1) Det Jyske Musikkonservatorium.

2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

3) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

4) Rytmisk Musikkonservatorium.

5) Syddansk Musikkonservatorium.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 2. De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan udbyde talentinitiativer i form af ekstra uddannelsesaktiviteter til særligt talentfulde studerende, der er optaget på en videregående heltidsuddannelse ved institutionen.

Stk. 2. De enkelte institutioner fastsætter regler om talentinitiativer inden for bekendtgørelsens rammer.

Stk. 3. Det er frivilligt for den enkelte institution, om den vil anvende talentinitiativerne i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 3. Formålet med ekstra uddannelsesaktiviteter er at understøtte og styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner, sådan at en begrænset andel af de dygtigste og højt motiverede studerende får større faglige udfordringer end gennem de krav, der stilles ved den uddannelse, de er optaget på, samt får anerkendelse herfor på eksamensbeviset.

Kapitel 2

Udbud af ekstra uddannelsesaktivitet

§ 4. Ekstra uddannelsesaktivitet, jf. § 2, stk. 1, omfatter følgende:

1) Udmærkelse på eksamensbeviset.

2) Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset.

3) Talentforløb med ekstra ECTS-point (European Credit Transfer System) på eksamensbeviset.

Udmærkelse på eksamensbeviset

§ 5. Udmærkelse på eksamensbeviset forudsætter, at den studerende har opnået et særligt højt fagligt niveau. Endvidere skal den studerende i dennes resultater på fagområdet som minimum have dokumenteret et af følgende kriterier:

1) At have opnået kvalifikationer ud over, hvad der kan forventes opfyldt i forhold til fagområdets læringsmål.

2) At have gennemført et særligt talentforløb på vellykket vis med ekstra ECTS-point og med skærpede krav til den studerendes kompetencer og præstationer, jf. § 7.

3) At have demonstreret ekstraordinære eller særlige innovative evner i henseende til at have udviklet, organiseret og realiseret faglige eller tværfaglige initiativer.

Stk. 2. Udmærkelse efter stk. 1, nr. 1, beror på en samlet vurdering af den studerendes faglige niveau, herunder vurdering af kandidatprojektet i en kandidatuddannelse eller bachelorprojektet i en bacheloruddannelse. Det forudsættes, at de ansvarlige for bedømmelsen alle indstiller projektet til et udvalg af fagkyndige, der nedsættes af institutionens ledelse, og som vurderer, om den studerendes faglige niveau, herunder projektet, har en sådan ekstraordinær karakter, som berettiger til udmærkelse.

Stk. 3. Udmærkelse efter stk. 1, nr. 3, sker efter indstilling fra studielederen, uddannelseslederen eller andre i tilsvarende stillinger til institutionens ledelse, som nedsætter et udvalg af fagkyndige. Udvalget vurderer, om de ekstraordinære eller særlige innovative evner berettiger til udmærkelse.

Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset

§ 6. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset forudsætter, at den studerende har deltaget i dokumenterbare faglige aktiviteter, der har sammenhæng med den uddannelse, den studerende er optaget på, og dennes formål. Endvidere skal de faglige aktiviteter styrke uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet.

Stk. 2. De faglige aktiviteter kan omfatte aktiv deltagelse i fagrelevante nationale og internationale aktiviteter på højeste kunstneriske niveau, der ikke indgår i normeringen af uddannelsens ECTS-point.

Stk. 3. Den enkelte institution vejleder de studerende om, hvilke typer af fagrelevante ekstra-curriculære aktiviteter der vil kunne omfattes af stk. 2, og om at aktiviteterne skal tilrettelægges på en sådan måde, at de gennemføres inden for uddannelsens normerede studietid.

Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset

§ 7. Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset forudsætter, at den studerende har gennemført ekstra ECTS-point i forhold til normeringen af den uddannelse, den studerende er optaget på. Institutionen kan bestemme, at talentforløbet kan tilrettelægges som enkeltfag fra eksisterende heltidsuddannelser eller som særligt tilrettelagte forløb med ekstra arbejdsbelastning. Endvidere kan flere institutioner i fællesskab tilrettelægge og udbyde talentforløb.

Stk. 2. Udvælgelse af en studerende til et talentforløb med ekstra ECTS-point foretages af institutionen efter en konkret vurdering af ansøgerne. Vurderingen sker efter objektive, faglige kriterier, der offentliggøres på institutionens hjemmeside. I vurderingen kan indgå prøver, samtaler m.v.

Stk. 3. Studerende kan kun udvælges til et talentforløb, hvis den studerende på udvælgelsestidspunktet følger normeret studietid på den uddannelse, den studerende er optaget på. Studerende, der ikke længere følger den normerede studietid eller opfylder de af institutionen fastsatte krav, udskrives af talentforløbet, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Institutionen fastlægger de fag- eller uddannelseselementer angivet i ECTS-point, der kan indgå i et talentforløb, herunder antal prøveforsøg. Hvis et talentforløb med ekstra ECTS-point tillige skal udløse udmærkelse på eksamensbeviset, jf. § 5, skal talentforløbet have et omfang på minimum 20 ECTS-point på en kandidatuddannelse og 30 ECTS-point på en bacheloruddannelse.

Stk. 5. Talentforløb med ekstra ECTS-point på eksamensbeviset forudsætter, at den studerende har gennemført og bestået såvel talentforløbet som den uddannelse, den studerende er optaget på, inden for uddannelsens normerede studietid, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Forlader den studerende talentforløbet uden at have gennemført det, udsteder institutionen på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af forløbet angivet i ECTS-point.

Stk. 7. Institutionen kan dispensere fra stk. 3 og 5, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Eksamensbevis

§ 8. Studerende, der har deltaget i ekstra uddannelsesaktiviteter efter reglerne i denne bekendtgørelse, får dokumentation herfor i form af et bilag til eksamensbeviset.

Stk. 2. Udmærkelse gives i et bilag til det ordinære eksamensbevis med en angivelse af det indhold, der ligger til grund for udmærkelsen.

Stk. 3. Ekstra-curriculære aktiviteter skal fremgå af et bilag til eksamensbeviset, der angiver, hvad den enkelte aktivitet indeholder, og hvilket omfang aktiviteten har haft.

Stk. 4. Talentforløb med ekstra ECTS-point skal fremgå af et bilag til eksamensbeviset. De enkelte fagelementer skal fremgå med fagbetegnelse, ECTS-point og bedømmelse i lighed med ordinære fag- eller uddannelseselementer.

§ 9. Studerende, der gennemfører ekstra uddannelsesaktiviteter, skal gennemføre disse inden for den normerede studietid på den uddannelse, de er optaget på, hvis aktiviteten skal fremgå af et bilag til eksamensbeviset, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf. § 7, stk. 7.

§ 10. Den engelske oversættelse af »Udmærkelse« er »Graduation with distinction«.

Kapitel 3

Tilskudsbestemmelser

§ 11. Der ydes ikke tilskud til institutionens udbud af ekstra uddannelsesaktiviteter efter § 2, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen opkræver ikke deltagerbetaling fra danske borgere og fra udenlandske borgere, der har krav på ligebehandling med danske borgere. Institutionen opkræver fuld betaling for denne aktivitet fra øvrige udenlandske borgere.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 12. Institutionens endelige afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Kulturministeriet af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist på mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Kulturministeriet, den 14. januar 2016

Bertel Haarder

/ Kristina Skov