Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0042
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anvendelsesområde
Bilag 2 Grænseværdier for maksimalt VOC-indhold
Bilag 3 Metoder omhandlet i § 3, stk. 2.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering1)

I medfør af § 22, stk. 3, § 30, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Organisk forbindelse«: Forbindelse, der mindst indeholder grundstoffet kulstof og et eller flere af stofferne brint, ilt, svovl, phosphor, silicone, kvælstof eller en halogen, med undtagelse af kuloxider, uorganiske carbonater og bicarbonater.

2) »Flygtig organisk forbindelse (VOC)«: Flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa.

3) »VOC-indhold«: Mængden af flygtige organiske forbindelser udtrykt i gram/liter (g/l) i formuleringen af produktet i brugsklar tilstand. Mængden af flygtige organiske forbindelser i et givet produkt, som under tørring reagerer kemisk, således at den bliver en del af overfladebehandlingsmidlet, anses ikke for at være en del af VOC-indholdet.

4) »Organisk opløsningsmiddel«: VOC, som anvendes alene eller sammen med andre stoffer til opløsning eller fortynding af råstoffer, produkter eller affaldsstoffer, eller som anvendes som rensemiddel til opløsning af forurenende stoffer, som dispergeringsmiddel, som viskositets- eller overfladespændingsjusteringsmiddel, eller som blødgørings eller konserveringsmiddel.

5) »Overfladebehandlingsmiddel«: Blandinger, herunder organiske opløsningsmidler eller blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige, for at midlet kan påføres korrekt, og som anvendes til at opnå en film med dekorative, beskyttende eller andre funktionelle virkninger på en overflade.

6) »Film«: Et sammenhængende lag, der fremkommer ved påføring af et eller flere lag på et underlag.

7) »Vandbaseret overfladebehandlingsmiddel (VB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med vand.

8) »Opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel (OB)«: Overfladebehandlingsmiddel, hvis viskositet reguleres med organiske opløsningsmidler.

9) »Markedsføring«: Tilrådighedstillelse for tredjemand mod eller uden betaling. Indførsel i Fællesskabets toldområde betragtes som markedsføring i henhold til denne bekendtgørelse.

Krav til produkterne

§ 3. Markedsføring af produkter, som er opført i bilag 1, er forbudt, hvis produkterne efter de i bilag 2 anførte datoer har et VOC-indhold, der overskrider de i bilag 2 fastsatte grænseværdier.

Stk. 2. For at fastslå, om grænseværdierne for VOC-indhold i bilag 2 er overholdt, anvendes de analysemetoder, der er henvist til i bilag 3.

Stk. 3. For de produkter som er opført i bilag 1, som skal have tilsat opløsningsmidler eller andre komponenter indeholdende opløsningsmidler for at blive brugsklare, finder grænseværdierne i bilag 2 anvendelse på VOC-indholdet i produktet i brugsklar tilstand.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, og som finder sted i et anlæg, der er anmeldt i henhold til denne bekendtgørelse eller som er godkendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 4. Import, salg og anvendelse af produkter, som er omfattet af § 3, er endvidere forbudt, hvis produkterne ikke er forsynet med angivelse af:

1) produktets underkategori og de relevante VOC-grænseværdier i g/l, jf. bilag 2, og

2) det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand.

§ 5. Med henblik på restaurering og vedligeholdelse af bygninger og veterankøretøjer, som er af særlig historisk og kulturel værdi, kan Miljøstyrelsen udstede individuelle tilladelser til salg og køb i nøje begrænsede mængder af produkter, der ikke overholder de i bilag 2 fastsatte grænseværdier for VOC.

Tilsyn og kontrol

§ 6. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder forbudet i § 3, stk. 1 og § 4,

2) undlader at anvende de analysemetoder, der er nævnt i § 3, stk. 2, eller

3) overtræder vilkår i tilladelse efter § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens § 60.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have


Bilag 1

Anvendelsesområde

1. Malinger og lakker: produkterne i de nedenfor anførte underkategorier, dog ikke aerosoler. Det drejer sig om overfladebehandlingsmidler, som med dekorative, funktionelle og beskyttende formål anvendes til bygninger, disses udsmykning og beslag samt dertil knyttede strukturer.

1.1. Underkategorier:

a) Matte overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overfladebehandlingsmidler med en glansværdi ≤ 25@60°, formuleret til brug på vægge og lofter.

b) Blanke overfladebehandlingsmidler til vægge og lofter: overfladebehandlingsmidler med en glansværdi > 25@60°, formuleret til brug på vægge og lofter.

c) Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til brug på ydervægge af murværk, mursten eller puds.

d) Maling til træværk, metal- og plastbeklædning indendørs/udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til udsmykning og beklædning, og som danner en dækkende film. Disse overfladebehandlingsmidler er formuleret til enten træ-, metal- eller plastunderlag. Denne underkategori omfatter grundere og mellemlag.

e) Lak og træbeskyttelsesmidler til bygningsdele indendørs og udendørs: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring på bygningsdele, og som giver en gennemsigtig eller halvgennemsigtig film som dekoration og beskyttelse af træ, metal og plast. Denne underkategori omfatter dækkende træbeskyttelse. Dækkende træbeskyttelse: overfladebehandlingsmidler, der giver en dækkende film, som dekoration og beskyttelse af træ mod vejrliget, jf. definition i EN 927-1 i kategorien semistabil.

f) Træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse: træbeskyttelsesmidler, der, i overensstemmelse med EN 927-1:1996, har en gennemsnitlig lagtykkelse på under 5µm, når de afprøves efter ISO 2808: 1997, metode 5A.

g) Primere: overfladebehandlingsmidler med forseglings- eller isoleringsegenskab, eller begge dele, formuleret til brug på træ eller vægge og lofter.

h) Hæftegrundere: overfladebehandlingsmidler formuleret til at stabilisere løse underlagspartikler eller give vandafvisende egenskaber eller beskytte træværk mod blåsplint, eller begge dele.

i) Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler: specialoverfladebehandlingsmidler baseret på filmdannende materiale. De er formuleret til anvendelser, der kræver særlige egenskaber, som f.eks. primere og toplag til plast, primere til jernunderlag, primere til reaktive metaller som f.eks. zink og aluminium, korrosionshindrende toplag, overfladebehandlingsmidler til gulve, herunder træ- og cementgulve, midler med graffitiafvisende og brandhæmmende egenskaber og midler, som skal overholde sundhedskrav i føde- og drikkevareindustrien eller sundhedssektoren.

j) Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler med samme anvendelse som Enkomponent overfladebehandlingsmidler, men hvor der tilsættes endnu en komponent (f.eks. tertiære aminer) inden påføring.

k) Flerfarvede overfladebehandlingsmidler: overfladebehandlingsmidler formuleret til at give tofarvet eller flerfarvet virkning direkte ved første påføring.

l) Effektmaling: overfladebehandlingsmidler formuleret til at give specielle æstetiske effekter på specielt forberedte og allerede malede eller grundede underlag, og som efterfølgende behandles med forskelligt værktøj under tørringen.

2. Produkter til autoreparationslakering: produkter, der er anført i nedennævnte underkategorier. De anvendes til overfladebehandling af motorkøretøjer, som defineret i direktiv 70/156/EØF, eller dele heraf, som udføres som del af reparationsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne.

2.1. Underkategorier:

a) Produkter til forbehandling og rensning: produkter bestemt til at fjerne gamle laklag og rust, enten mekanisk eller kemisk, eller give vedhæftning for ny overfladebehandling.

i) Forbehandlingsprodukter: indbefatter pistolrens (et produkt formuleret til rensning af sprøjtepistol og andet udstyr), malingfjernere, affedtningsmidler (herunder antistatiske typer til plast) og silikonefjernere.

ii) Forrensemiddel: produkter til rengøring af forurenede overflader ved klargøring til og forud for påføring af dæklag.

b) Spartelmasse: fyldige materialer formuleret til at blive sprøjtet på eller påført med spartel for at udfylde dybe overfladeuregelmæssigheder forud for påføring af fylder eller grunder.

c) Primer: overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring på bart metal eller eksisterende lakflader for at give korrosionsbeskyttelse for efterfølgende behandling.

i) Surfacer/filler: overfladebehandlingsmiddel bestemt til påføring forud for påføring af toplak med henblik på korrosionsbestandighed, for at sikre vedhæftning af toplak og for at fremme dannelsen af en jævn overflade ved at udfylde mindre uregelmæssigheder i overfladen.

ii) Generel metalprimer: overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring som primere, som f.eks. hæftegrunder, grundfylder, slibefylder, våd i våd fylder, plastgrunder og sealer.

iii) Wash primer: overfladebehandlingsmiddel, der mindst indeholder 0,5 vægtprocent phosphorsyre formuleret til påføring direkte på bart metal for at give korrosionsbestandighed og vedhæftning, samt overfladebehandlingsmiddel, der anvendes som svejseprimere, og ætsende opløsninger til galvaniserede overflader og zinkoverflader.

d) Toplak: pigmenteret overfladebehandlingsmiddel formuleret til påføring enten i et enkelt lag eller i flere lag for at give glans og holdbarhed. Det omfatter alle anvendte produkter som f.eks. dæklakker og klarlakker.

i) Dæklakker: pigmenterede overfladebehandlingsmidler formuleret til at give farve og ønskede optiske virkninger, men ikke malingssystemets glans eller overfladebestandighed

ii) Klarlakker: gennemsigtige overfladebehandlingsmidler formuleret til at sikre overfladebehandlingssystemets endelige glans og overfladebestandighed.

e) Speciallakker: overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring som toplak med specielle egenskaber, som f.eks. metallic- eller perlemorseffekt i et enkelt lag, højtydende dækkende og klare lakker (f.eks. ridsefast og fluorholdig klarlak), reflekterende dæklakker, strukturlakker (f.eks. hammerlak), antiskrid-belægning, undervognssealing, stenslagsgrunder, interiørlakker og aerosoler.


Bilag 2

Grænseværdier for maksimalt VOC-indhold

A. Grænseværdier for maksimalt VOC-indhold i bygningsmalinger og –lakker

 
Underkategori af produkter
Type
Fase I ¬ (g/l (*)) ¬ (fra 1.1.2007)
Fase II ¬ (g/l (*)) ¬ (fra 1.1.2010)
a
Mat væg- og loftsmaling (glansniveau ≤25@60°)
VB¬OB
75¬400
30¬30
b
Blank væg- og loftsmaling (glansniveau >25@60°)
VB¬OB
150¬400
100¬100
c
Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs
VB¬OB
75¬450
40¬430
d
Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs
VB¬OB
150¬400
130¬300
e
Lak og træbeskyttelse til bygningsdele indendørs/udendørs, herunder dækkende træbeskyttelse
VB¬OB
150¬500
130¬400
f
Træbeskyttelse med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs
VB¬OB
150¬700
130¬700
g
Primere
VB¬OB
50¬450
30¬350
h
Hæftegrundere
VB¬OB
50¬750
30¬750
i
Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler
VB¬OB
140¬600
140¬500
j
Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug som f.eks. gulve
VB¬OB
140¬550
140¬500
k
Flerfarvede overfladebehandlingsmidler
VB¬OB
150¬400
100¬100
l
Effektmalinger
VB¬OB
300¬500
200¬200
(*) g/l brugsklart produkt

B. Grænseværdier for maksimalt VOC-indhold i produkter til autoreparationslakering

 
Produktunderkategori
Overfladebehandlingsmidler
VOC g/l (*)¬(1.1. 2007)
a
Forbehandlings- og renseprodukter
Forbehandlingsprodukt¬Forrensemiddel
850¬200
b
Spartelmasse
Alle typer
250
c
Primer
Surfacer/filler og generel (metal)primer¬Washprimer
540¬780
d
Toplak
Alle typer
420
e
Speciallakker
Alle typer
840
(*) brugsklart produkt. Med undtagelse af underkategori a ses der bort fra eventuelt vandindhold i det brugsklare produkt.


Bilag 3

Metoder omhandlet i § 3, stk. 2.

Tilladt metode for produkter med et VOC-indhold på under 15 vægtprocent, når reaktive fortyndere ikke er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-2
2006
       

Tilladte metoder for produkter med et VOC-indhold lig med eller over 15 vægtprocent, når reaktive fortyndere ikke er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-1
2007
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-2
2006
       

Tilladt metode for produkter med VOC-indhold, når reaktive fortyndere er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ASTMD 2369
2003

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 87.