Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klagerne – to brødre - klagede over, at bladet i en artikel om en tvist om en lottogevinst mellem dem og en tredje bror offentliggjorde deres navne og adresser.
Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved i artiklen at offentliggøre navnene på klagerne.
Nævnet fandt, at det ikke havde været nødvendigt for omtalen tillige at oplyse klagernes privatadresser. Bladet havde på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Dissens.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-99

 

John Juul har på vegne af [K] og [L] klaget til Pressenævnet over en artikel i Ekstra Bladet den 20. september 2003, idet de finder, at god presseskik er tilsidesat.

I artiklen, der bar overskriften ” BRØDRE SLÅS OM LOTTOMILLIONER” , hed det i en underoverskrift: ”Dommer har umyndiggjort psykisk handicappet for at redde hans formue”.

»Da den psykisk handicappede [A] i Maribo i januar vandt fem millioner kroner i lotto, fandt hans to brødre – [K] i Torrig og [L] i Nakskov – lynhurtigt ud af, at de mange penge burde deles ligeligt mellem de tre søskende.

Knap nok var det gået op for den heldige, at han havde scoret kassen, før de to brødre forfattede et brev til dansk Tipstjeneste:

”Vi skal hermed oplyse Dem om, at vi er tre spillere, der i fællesskab ejer denne lottokupon. Derfor ønsker vi, at præmien fordeles på følgende måde:

Beløbet på 5.011.377 deles i tre portioner med 1.670.459 til hver.”

Brevet indeholdt samtidig numre på tre konti i Lollands Bank – og var signeret af brødrene.

Men de to grådige brødre nåede aldrig at kunne skrive millionær på visitkortet.

Medarbejderne på det bo- og naboskab i Maribo, som [A] er tilknyttet, reagerede nemlig omgående. De fandt det frastødende, at den udviklingshæmmede mands brødre skulle have fingre i pengene og henvendte sig til Storstrøms Amt.

Amtet gav dem medhold og gik til den lokale domstol.

UMYNDDIGGJORT

20. maj besluttede dommer Hans Mørch i Maribo at umyndiggøre [A]. Lotto-millionæren blev ”frataget sin retlige handleevne”, som juristerne kalder det.

I dommen hedder det bl.a., at Storstrøms Amt har udtalt, at ”[A] har i ringe grad økonomisk forståelse, ej heller om pengenes værdi, og vil ikke kunne beskytte sig imod eventuel økonomisk udnyttelse”.

To uger senere besluttede samme dommer at udpege advokat Povl Brøndtved i Nakskov som værge for den nyslåede mange-millionær .

Advokaten har nu stævnet [K] og [L] med krav om, at de anerkender, at deres syge bror alene ejer de fem millioner kroner.

Det vil nemlig næppe ske ad frivillighedens vej.«

Artiklen var ledsaget af en kopi af brødrenes brev til Dansk Tipstjeneste. Af brevet fremgik såvel klagernes navne som adresser. Til brevet var knyttet følgende tekst:

”SOM BRØDRE VI DELE: Da million-gevinsten var i hus forfattede brødrene [efternavn udeladt] straks dette brev til Dansk Tipstjeneste, hvori de bad om at få [A]s fem millioner delt i tre lige store dele – en til hver”.

Til hovedartiklen var endvidere knyttet to mindre artikler, hvor henholdsvis advokat Povl Brøndtved og [K] fremkom med deres kommentarer til sagen.

Klagerne har anført, at bladet har handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre deres navne og adresser i artiklen. Der er ingen klar interesse for almenheden i offentliggørelsen af navnene og i særdeleshed adresserne. Bladet har groft overtrådt sin tavshedspligt ved anvendelsen af navne og adresser i artiklen. Offentliggørelsen har medført ubehagelige henvendelser fra almenheden over for de involverede parter og deres familier, hvilket har haft psykiske følgevirkninger for de involverede.

Bladet har anført, at klagerne i denne sag på ingen måde har krav på anonymitet. Omtalen må i høj grad siges at udgøre et emne af offentlig interesse. Bladet har ikke forbrudt sig mod regler for god presseskik på dette punkt. Man kan fra bladets side godt forstå, at omtalen har medført ubehagelige henvendelser til klagerne fra almenheden. Sådanne ubehageligheder flyder af klagernes grådige adfærd. De er således selv skyld i denne virkning. Bladet konstaterer samtidig, at bladets opfattelse af situationen deles af medarbejderne i det bofællesskab, som den handicappede bror lever i, embedsmænd i Storstrøms Amt, dommeren i Nakskov samt advokat Povl Brøndtved .

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard , Finn Rowold , Tage Clausen og Ole Askvig .

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at bladet ikke har handlet i strid med god presseskik ved i artiklen at offentliggøre navnene på klagerne.

Tre medlemmer – Axel Kierkegaard , Finn Rowold og Ole Askvig – udtaler:

Vi finder, at det ikke har været nødvendigt for omtalen tillige at oplyse klagernes privatadresser. Bladet har på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og vi finder, at nævnet af denne grund derfor må udtale sin kritik af bladet.

Et medlem – Tage Clausen – udtaler:

Ekstra Bladet har valgt at dokumentere sin artikel med en faksimile af klagernes brev til Dansk Tipstjeneste, og denne dokumentation indebærer, som den fremstår, ikke nogen tilsidesættelse af god presseskik.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler sin kritik af Ekstra Bladet.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

Kendelse fra Pressenævnet:

Den 20. september 2003 bragte Ekstra Bladet en kritisk omtale af to brødres ønske om at få del i en lottogevinst, som deres psykisk handicappede bror havde vundet. I den forbindelse bragte bladet en kopi af et brev fra de tre brødre til Dansk Tipstjeneste, hvori de anmodede om, at gevinsten blev delt i tre lige store dele. Af brevet fremgik såvel brødrenes navne som privatadresser.

Klagerne – de to omtalte brødre – har klaget til Pressenævnet, idet de finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at bladet ikke har handlet i strid med god presseskik ved i artiklen at offentliggøre navnene på klagerne.

Tre medlemmer – Axel Kierkegaard , Finn Rowold og Ole Askvig – udtaler:

Vi finder, at det ikke har været nødvendigt for omtalen at oplyse klagernes privatadresser. Bladet har på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og vi finder, at nævnet af denne grund derfor må udtale sin kritik af bladet.

Et medlem – Tage Clausen – udtaler:

Ekstra Bladet har valgt at dokumentere sin artikel med en faksimile af klagernes brev til Dansk Tipstjeneste, og denne dokumentation indebærer, som den fremstår, ikke nogen tilsidesættelse af god presseskik.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler sin kritik af Ekstra Bladet.

København, den 10. december 2003.

Axel Kierkegaard , Finn Rowold , Tage Clausen og Ole Askvig .”