Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

(Ophævelse af gebyrbestemmelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 28. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 7 a ophæves.

2. Bilag 4, pkt. 8, affattes således:

»8. Straf og ikrafttræden

§ 41 Straffebestemmelser

§ 42 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.«

3. Bilag 4, pkt. 9, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 23. november 2015

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup