Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0656
 
32013L0030
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.1)

I medfør af § 55, stk. 1 og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 61, stk. 3:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansattes brug af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde er:

1) Arbejdstøj og uniformer, som ikke specielt er beregnet til at beskytte de ansattes sikkerhed og sundhed. Dog gælder § 7 i tilfælde, hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af beklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør det.

2) Udstyr til nødhjælps- og redningstjeneste.

3) Personlige værnemidler til brug i forbindelse med køretøjer.

4) Transportabelt udstyr til sporing og lokalisering af farlige og skadelige faktorer.

§ 2. Ved personlige værnemidler forstås i denne bekendtgørelse alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle benyttes af de ansatte for at beskytte mod én eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed og sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.

Operatøren og ejeren

§ 3. Arbejdet på anlægget skal planlægges og tilrettelægges således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, efter de generelle forebyggelsesprincipper, der følger af bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., således at brug af personlige værnemidler i videst muligt omfang undgås.

§ 4. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige for, at hvert enkelt personligt værnemiddel kan anvendes fuldt forsvarligt, jf. §§ 5 og 10, forefindes på anlægget og er til rådighed for andre arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte.

§ 5. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at de personlige værnemidler, der anvendes på anlægget, er i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler.

§ 6. Henholdsvis operatøren og ejeren skal sikre, at personlige værnemidler opbevares og vedligeholdes på forsvarlig vis, således at de ikke mister deres beskyttende virkning.

§ 7. Hvor brugen af personlige værnemidler gør omklædning nødvendig, skal operatøren og ejeren sikre, at de ansatte får passende mulighed for omklædning og opbevaring af gangtøj.

Arbejdsgiveren

§ 8. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der anvendes personlige værnemidler.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sikre, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 10. Arbejdsgiveren skal sikre, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid:

1) Yder den tilsigtede beskyttelse, således at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, og ikke medfører unødige gener.

2) Ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for f.eks. syn og hørelse.

3) Passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning.

4) Er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdspladsen.

5) Vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 2. Hvis det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne bæres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkelt risiko.

§ 11. Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

Stk. 4. Hvis de ansatte er omfattet af kollektive overenskomster, kan parterne træffe aftaler om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af værnefodtøj.

Stk. 5. Tilsvarende aftaler kan indgås mellem en arbejdsgiver og de ansatte, når de ansatte ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

§ 12. Arbejdsgiveren skal sikre, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, og at denne er klar og forståelig for de ansatte.

Stk. 2. Personlige værnemidler er beregnet til personligt brug og må kun anvendes til de angivne formål.

§ 13. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, anvendelsen af det personlige værnemiddel beskytter imod.

Stk. 2. Arbejdsgiveren sikrer, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.

§ 14. Arbejdsgiveren skal under hensyn til den aktuelle arbejdssituation ved skiltning angive det område, inden for hvilket personligt værnemiddel skal bruges, samt arten af disse. Skiltene skal være af solidt materiale og forsvarligt vedligeholdt.

§ 15. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer er forbundet med brugen af personlige værnemidler, samt personlige værnemidlers beskyttelsesevne.

Arbejdslederen

§ 16. Arbejdslederen skal påse og medvirke til, at personlige værnemidler er til stede, hvor det er påkrævet, og at de bliver benyttet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Ansatte

§ 17. De ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Stk. 2. De ansatte skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Dispensation, straf og ikrafttræden m.v.

§ 18. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-10, § 11, stk. 1-3, og §§ 12-17.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 844 af 29. juni 2015 om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 398 af 15. maj 2008 om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlæg.

Arbejdstilsynet, den 27. november 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1989, nr. L 393, side 18, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.