Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0031
 
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Pligtmæssig besiddelse af bevis
Kapitel 4 Erhvervelse af bevis
Kapitel 5 Uddannelsesudbud
Kapitel 6 Ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Kapitel 7 Underretning om midlertidig og lejlighedsvis erhvervsmæssig udøvelse
Kapitel 8 Fællesbestemmelser og tilsyn
Kapitel 9 Ikrafttræden
Bilag 1 A-bevis, jf. § 9
Bilag 2 B-bevis, jf. § 10
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 3, nr. 1-3, § 80, stk. 1 og 2, og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om obligatorisk uddannelse af driftsledere og personale på deponeringsanlæg. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.

§ 2. Bekendtgørelsen berører ikke bestemmelser i anden lovgivning om uddannelse af driftsledere og personale på deponeringsanlæg.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Deponeringsanlæg: Deponeringsanlæg som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

2) Driftsleder: En eller flere personer, der varetager driftslederfunktioner i form af

a) den tekniske ledelse af et deponeringsanlæg eller

b) den daglige ledelse over for personalet på et deponeringsanlæg.

3) Personale: Personer, der er beskæftiget med deponeringsaktiviteter som led i den daglige drift af et deponeringsanlæg.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse gælder i øvrigt definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Kapitel 3

Pligtmæssig besiddelse af bevis

§ 4. Driftsledere på deponeringsanlæg skal være i besiddelse af et A-bevis, jf. kapitel 4, senest et år efter datoen for ansættelsen. Varetages driftslederfunktionerne af to eller flere personer, skal alle være i besiddelse af et A-bevis.

Stk. 2. Hvis en driftsleder ikke har opnået et A-bevis inden for den i stk. 1 nævnte tidsfrist, må driftslederfunktioner ikke varetages af den pågældende, før A-beviset er opnået.

Stk. 3. Hvis en driftsleder fratræder sin stilling, skal der midlertidigt konstitueres en driftsleder, der som minimum besidder et B-bevis, jf. kapitel 4. En konstitueret driftsleder uden et A-bevis må maksimalt fungere som driftsleder i 6 måneder.

§ 5. Personale på et deponeringsanlæg skal være i besiddelse af et B-bevis, jf. kapitel 4, senest et år efter datoen for ansættelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Hvis et personale ikke har opnået et B-bevis inden for den i stk. 1 nævnte tidsfrist, må selvstændige opgaver ikke varetages af den pågældende, før B-beviset er opnået.

Stk. 3. Personale, der inden den 1. juli 2006 har mindst 5 års erfaring med deponeringsaktiviteter på et deponeringsanlæg, og som er fyldt 60 år inden denne dato, er fritaget for at opnå et B-bevis. Det påhviler den pågældende efter anmodning fra deponeringsanlæggets tilsynsmyndighed at fremlægge den fornødne dokumentation herfor.

Stk. 4. Hvis et personale ikke er beskæftiget med deponeringsaktiviteter omfattet af maskinmodulet, jf. bilag 2, kan den pågældende af deponeringsanlæggets tilsynsmyndighed fritages for at aflægge prøve i dette modul. Af det opnåede B-bevis skal det fremgå, at den pågældende ikke har aflagt prøve i maskinmodulet.

Stk. 5. Personale på deponeringsanlæg for havbundsmaterialer, som er godkendt uden membran- og perkolatopsamlingssystem, skal ikke være i besiddelse af et B-bevis.

§ 6. I tilfælde, hvor en person både varetager driftsleder- og personalefunktioner på et deponeringsanlæg, skal den pågældende være i besiddelse af både et A-bevis og et B-bevis, jf. §§ 4 og 5.

§ 7. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at etablere sig som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark, er undtaget fra pligten til at være i besiddelse af et A- eller B-bevis, såfremt Miljøstyrelsen anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 6, eller såfremt de er omfattet af § 5, stk. 3.

§ 8. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark, er undtaget fra pligten til at være i besiddelse af et A- eller B-bevis.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer skal forudgående underrette Miljøstyrelsen med henblik på eventuel kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 7. Dette gælder dog ikke, hvis personerne er omfattet af § 5, stk. 3.

Kapitel 4

Erhvervelse af bevis

§ 9. A-bevis kan opnås af personer, der har bestået de i bilag 1 anførte prøver.

Stk. 2. Personer, der har opnået et B-bevis, kan kun opnå et A-bevis ved at bestå de i bilag 1 anførte prøver, jf. stk. 1.

§ 10. B-bevis kan opnås af personer, der har bestået de i bilag 2 anførte prøver.

Stk. 2. Personer, der har opnået et A-bevis, kan opnå et B-bevis ved at bestå en prøve i det manglende modul (maskinmodul), jf. bilag 2.

Kapitel 5

Uddannelsesudbud

A-bevis

§ 11. Uddannelse til opnåelse af et A-bevis, jf. § 9, afholdes af uddannelsesinstitutioner udpeget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Uddannelsen skal som minimum have en varighed og omfatte undervisning i de moduler/hovedelementer, som er anført i bilag 1.

§ 12. Uddannelsesinstitutioner udpeget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsteder A-beviser på basis af aflæggelse af prøver, jf. bilag 1.

Stk. 2. Det er ikke en forudsætning for aflæggelse af prøve, at den pågældende har modtaget undervisning i de i bilag 1 nævnte moduler.

B-bevis

§ 13. Uddannelse til opnåelse af et B-bevis, jf. § 10, afholdes af uddannelsesinstitutioner udpeget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Uddannelsen skal som minimum have en varighed og omfatte undervisning i de moduler/hovedelementer, som er anført i bilag 2.

§ 14. Uddannelsesinstitutioner udpeget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsteder B-beviser på basis af aflæggelse af prøver, jf. bilag 2.

Stk. 2. Det er ikke en forudsætning for aflæggelse af prøve, at den pågældende har modtaget undervisning i de i bilag 2 nævnte moduler.

Kapitel 6

Ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 15. Miljøstyrelsen kan meddele personer, jf. § 7, der agter at etablere sig som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark, tilladelse hertil, når de opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med et A- eller B-bevis.

Stk. 2. Personer omfattet af § 7, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig ansøgning til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Bevis for ansøgernes erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation vedrørende eventuel relevant erhvervserfaring, eller

b) bevis for, at ansøgeren har udøvet erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år i et andet land, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret, og som er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som er udstedt i et andet land, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. stk. 3, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 5. Hvis et uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 7, nævnte lande omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Miljøstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere:

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet.

§ 16. Miljøstyrelsen meddeler ansøgeren bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen, jf. § 15, inden en måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

§ 17. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt og senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning, jf. § 15.

Stk. 2. Kan Miljøstyrelsen anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et anerkendelsesbrev.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 1 nævnte frist med en måned.

§ 18. Miljøstyrelsen kan som vilkår for anerkendelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der svarer til den faktiske varighed og indhold af uddannelsen, eller går op til en egnethedsprøve, når den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag og discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse og ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ. Prøvetiden kan kræves afsluttet med en bedømmelse. Krav til disse udligningsforanstaltninger anvendes under proportionalitetsprincippet, herunder hensyntagen til ansøgers erhvervserfaring.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal give ansøgeren adgang til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid og egnethedsprøve fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen skal sikre, at ansøger har mulighed for at tage den i stk. 1 omhandlende egnethedsprøve senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

Kapitel 7

Underretning om midlertidig og lejlighedsvis erhvervsmæssig udøvelse

§ 19. Personer, jf. § 8, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, underrette Miljøstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse. Erhvervsudøvelsen kan ikke påbegyndes, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 21.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér at udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestationen i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

4) Hvis erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for at anmelderen har udøvet erhvervet i mindst et år i løbet af de sidste ti år forud for anmeldelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. En anmelder, jf. stk. 1, skal forny anmeldelsen en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 4. Ved en fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 20. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed kan Miljøstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed og ikke kan opvejes af anmelderens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, skal den pågældende over for Miljøstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

§ 21. Miljøstyrelsen underretter inden en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 19, anmelderen om sin afgørelse om:

1) at undlade at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, eller

2) efter at have kontrolleret vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer:

a) at kræve, at anmelderen gennemfører en egnethedsprøve, eller

b) at tillade leveringen af tjenesteydelser.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelse med hensyn til at træffe den i stk. 1 omhandlede afgørelse meddeler Miljøstyrelsen inden en måned efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår afgørelse kan forventes. Vanskeligheden skal være løst senest en måned efter meddelelsen, og afgørelsen skal være truffet senest to måneder efter løsning af vanskeligheden.

Stk. 3. Kræver Miljøstyrelsen, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. § 20, stk. 2, 2. pkt., træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven senest en måned efter, at afgørelse om egnethedsprøve er truffet efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis Miljøstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist, jf. dog § 19, stk. 3.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor kontrollen af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. stk. 1, eller egnethedsprøven, jf. stk. 3, bekræfter anmelderens kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et dokument, der bekræfter, at anmelderen kan udøve erhvervet som driftsleder eller personale på et deponeringsanlæg i Danmark, jf. dog § 19, stk. 3.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser og tilsyn

§ 22. Miljøstyrelsen kan efter forhandling med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ændre bilag 1 og 2.

§ 23. De nærmere regler for afholdelse af prøver fastlægges af Miljøstyrelsen efter forhandling med et prøveudvalg med deltagelse af relevante parter.

Stk. 2. Prøveudvalget skal stille højere krav til at bestå prøven efter det tekniske modul og myndighedsmodulet, jf. bilag 1 og 2, ved opnåelse af et A-bevis end ved opnåelse af et B-bevis.

§ 24. Den myndighed, der fører tilsyn med deponeringsanlægget, påser, at såvel driftslederen som personalet har opnået de pligtmæssige beviser, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra de i kapitel 3 nævnte tidsfrister.

§ 25. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 718 af 24. juni 2011 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp


Bilag 1

A-bevis, jf. § 9

Undervisningen og prøverne er opdelt i nedennævnte 3 moduler.

Et driftsledelsesmodul (teoretisk/varighed 2-3 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Arbejdsledelse inkl. ansvar for uddannelse af personale.

2) Fordeling af arbejde (delegation).

3) Instruktion/oplæring af personale.

4) Risikovurdering/forebyggende foranstaltninger.

5) Organisationsindsigt (herunder, hvem refererer driftslederen til).

6) Indberetning i forhold til sikkerhedsstillelseskrav.

7) Årsrapportering.

8) Udarbejdelse af rapporter vedr. regnskab og budgetter.

9) Opstilling af grundlag for opkrævning af deponeringsgebyrer.

10) Myndighedskontakt.

11) Grønne regnskaber, miljøledelse, kvalitetsstyring.

Et teknisk modul (teoretisk/varighed 2-3 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Affaldsmodtagelse (indvejning, registrering, kontrol, anvisning etc.).

2) Registrering af modtaget affald inkl. indberetning til ISAG.

3) Trafikforhold samt ren-/vedligeholdelse af interne/offentlige veje.

4) Deponeringsteknik (inkl. driftsoptimering og driftsinstruktion).

5) Personlige værnemidler.

6) Perkolatbortskaffelse og –kontrol.

7) Grundvandskontrol og evt. recipientkontrol.

8) Kontrol med deponigas.

9) Drift og vedligeholdelse af pumper, måleudstyr, brønde, dræn, perkolatbassin, beplantning m.v.

Et myndighedsmodul (teoretisk/varighed 2-3 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Generel miljøforståelse.

2) Lovgivning (miljøgodkendelse m.v.).

3) Affaldshåndtering (indsamling, behandling og bortskaffelse).

4) Arbejdsmiljø/sikkerhedsforhold.

5) Egenkontrol.

6) Alarmering.

7) Beredskabsindsats (førstehjælp, brandværn etc.).


Bilag 2

B-bevis, jf. § 10

Undervisningen og prøverne er opdelt i nedennævnte 3 moduler.

Et maskinmodul (praktisk-teoretisk/varighed 5 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Maskinlære (opbygning og funktion).

2) Kørsel med maskiner (drift).

3) Vedligeholdelse af maskiner.

4) Deponeringsteknik i praksis (udlægning af første lag, kompaktering, overdækning etc.).

5) Opbygning af interimsveje.

6) Nivellering, grundlæggende.

Et teknisk modul (teoretisk/varighed 2-3 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Affaldsmodtagelse (indvejning, registrering, kontrol, anvisning etc.).

2) Registrering af modtaget affald inkl. indberetning til ISAG.

3) Trafikforhold samt ren-/vedligeholdelse af interne/offentlige veje.

4) Deponeringsteknik (inkl. driftsoptimering og driftsinstruktion).

5) Personlige værnemidler.

6) Perkolatbortskaffelse og –kontrol.

7) Grundvandskontrol og evt. recipientkontrol.

8) Kontrol med deponigas.

9) Drift og vedligeholdelse af pumper, måleudstyr, brønde, dræn, perkolatbassin, beplantning m.v.

Et myndighedsmodul (teoretisk/varighed 2-3 dage), med hovedvægten lagt på følgende hovedelementer:

1) Generel miljøforståelse.

2) Lovgivning (miljøgodkendelse m.v.).

3) Affaldshåndtering (indsamling, behandling og bortskaffelse).

4) Arbejdsmiljø/sikkerhedsforhold.

5) Egenkontrol.

6) Alarmering.

7) Beredskabsindsats (førstehjælp, brandværn etc.).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, og bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.