Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Skema ATE
Bilag 2 Skema ATK
Bilag 3 Skema IE
Bilag 4 Skema IK
Bilag 5 Skema AE
Bilag 6 Skema AK
Bilag 7 Skema DE
Bilag 8 Skema DK
Bilag 9 Skema UE
Bilag 10 Skema UK
Den fulde tekst

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Indholdsfortegnelse
1. Generelt om ordningen
 
1.1 Tilskud til konsulentbistand for lejerne
 
1.2 Tilskudsberettigede arbejder
   
1.2.1 Om klimatilpasningstjek
 
1.3 Tilskuddets størrelse
 
1.4 De minimis-erklæring
 
1.5. Lejefastsættelse
 
1.6. Udlejer giver afkald på lejeforhøjelse
 
1.7. Skattepligt
2. Ansøgningsprocedure
 
2.1. Trin 1: Ansøgning om tilskud
   
2.1.1 Hvem kan søge?
   
2.1.2. Ansøgningsfrist
   
2.1.3. Dokumentation for lejerinteresse
 
2.2 Trin 2: Tilsagn
   
2.2.1 Prioritering af ansøgninger
   
2.2.2 Venteliste
 
2.3 Trin 3: Dokumentation før påbegyndelse af arbejderne
   
2.3.1 Dokumentationsmateriale
   
2.3.2 Særligt vedrørende forhåndsgodkendelse
   
2.3.3 Aftalen
   
2.3.4 Gyldighedsbetingelser for aftale om energibesparende arbejder
   
2.3.5 Gyldighedsbetingelser for aftale om klimatilpasningsarbejder
   
2.3.6 Opgørelse af lejerflertal
 
2.4 Trin 4: Udbetaling og revision
   
2.4.1 Udbetaling
   
2.4.2 Revision
Skema ATE
Skema ATK
Skema IE
Skema IK
Skema AE
Skema AK
Skema DE
Skema DK
Skema UK

1. Generelt om ordningen

Efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, kan der gives tilskud til udgifter vedrørende følgende aktiviteter:

– Konsulentbistand til partsrådgivning for lejere i forbindelse med forhandling om en aftale med ejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning.

– Energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål. Tilskuddet gives til nedsættelse af den lejestigning, som er en følge af, at der gennemføres tilskudsberettigede arbejder omfattet af en aftale mellem ejer og lejere i beboede.

1.1 Tilskud til konsulentbistand for lejerne

Tilskud til konsulentbistand til partsrådgivning for lejerne kan omfatte teknisk, økonomisk og juridisk rådgivning efter lejernes valg. Tilskud ydes kun til rådgivning, der er påbegyndt efter den 5. maj 2014.

Der kan ydes tilskud til udgifter til partsrådgivning for lejerne inden for følgende beløbsgrænser:

● De første 12 boliglejemål 18.300 kr.

● De resterende boliglejemål: 400 kr. pr. lejemål.

Det er ejeren, der afholder udgiften til rådgivningen inden for de tilskudsberettigede rammer. Ejeren kan efterfølgende få refunderet udlægget, såfremt der er midler på tilskudsrammen.

Det er ikke en betingelse, at der er meddelt tilsagn om tilskud til rådgivning inden denne iværksættes, men hvis ejer vil sikre, at der er midler til rådighed til refusion af ejers udlæg, må ejer søge tilsagn inden ansøgningsfristens udløb. Afholdte udgifter til partsrådgivning for lejerne kan refunderes selv om der ikke indgås en aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasning mellem ejer og lejere.

1.2 Tilskudsberettigede arbejder

Udlejer og et flertal af lejere af beboelseslejemål i private udlejningsejendomme kan indgå aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning. Arbejderne skal være omfattet af nedennævnte lister:

 
Energibesparende arbejder
 
 
Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke.
 
 
Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port.
 
 
Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi.
 
 
Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement 2010.
 
 
Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand.
 
 
Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.
 
 
Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding.
 
       
       
 
Klimatilpasningsarbejder
 
 
Arbejder vedrørende klimatilpasning, jf. stk.1, nr. 3, kan omfatte konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf.
 
   
http://www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek.aspx.
 
       

1.2.1 Om klimatilpasningstjek

En række fagfolk landet over tilbyder gratis klimatilpasningstjek af boligejendomme.

Ordningen blev etableret i november 2012 af den daværende miljøminister, og er videreført af Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. Flere brancher har indgået aftale om at tilbyde danskerne et gratis klimatjek af deres bolig. Brancherne omfatter medlemmer af Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeris Kloaksektion, Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Virksomheder under brancheforeningerne, der tilbyder gratis klimatilpasningstjek kan ses på http://www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek.aspx.

Det er en betingelse for at opnå støtte til klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri, at der er gennemføret et klimatilpasningstjek efter Naturstyrelsens ordning ”Klimatilpasningstjek”.

1.3 Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud til arbejder omfattet af positivlisterne inden for følgende beløbsgrænser:

– Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til gennemførelse af de aftalte arbejder.

– Tilskuddet kan højst udgøre 30.000 kr. pr. lejlighed.

– Tilskuddet kan højst udgøre 1,5 mio. kr. pr ejendom.

Udgifterne til de aftalte arbejder skal mindst udgøre 20.000 kr. pr. beboelseslejemål.

Udgifterne skal opgøres med fradrag eventuel støtte efter anden lovgivning, opnåede rabatter, forsikringsydelse o. lig.

Der ikke kan ansøges om mertilsagn, såfremt udgifterne til det aftalte projekt skulle visse sig at blive højere end forventet. Dette gælder selv om udlejeren i første omgang kunne have søgt et højere tilsagn.

Tilskud, der modtages fra puljen er skattepligtigt, og udbetalinger indberettes til SKAT.

1.4 De minimis-erklæring

EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal den form for støtte anmeldes til EU og godkendes.

Små offentlige tilskud påvirker imidlertid ikke konkurrencen. Derfor har Europa-Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis reglen går ud på, at mindre støttebeløb ikke skal anmeldes til EU. Til gengæld er der sat en beløbsgrænse for, hvor meget støtte en enkelt virksomhed kan modtage.

Tilskud til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme er statsstøtte, som er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om de minimis-støtte.

De minimis reglen siger, at en virksomhed må modtage op til i alt 200.000 EURO (ca. 1,5 mio. kr.) i offentlig støtte over tre år, uden at det skal anmeldes til Kommissionen. De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder.

Til brug for vurderingen af, hvor stort et tilskud der kan opnås i overensstemmelse med reglerne om de minimis-støtte, skal ansøgningen om tilskud til energirenovering og klimatilpasning vedlægges en erklæring om størrelsen af den støtte, den modtagende virksomhed har modtaget som de minimis-støtte i det indeværende og de to forudgående regnskabsår.

Erklæringen skal udfyldes og indsendes af den ansøgende virksomhed - udlejeren – sammen med tilskudsansøgningen. Erklæringen om de minimis-støtte er derfor vedhæftet som bilag til ansøgningsskema ATE ”Ansøgning om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”, og ansøgningsskema ATK ”Ansøgning om tilskud til gennemførelse af klimatilpasningsarbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

1.5. Lejefastsættelse

Ved fastsættelse af lejeforhøjelse for forbedringsarbejder, hvortil der ydes tilskud fra denne ordning, påhviler det udlejeren at sikre, at lejeforhøjelsen til hver enkelt beboelseslejlighed beregnes under hensyntagen til det bevilgede tilskud.

Grundlaget for lejefastsættelsen er huslejenævnets forhåndsgodkendelse samt fordeling af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse.

Tilskudsbeløbet deles på forbedrings- og vedligeholdelsesdelen i samme forhold, som huslejenævnet har fastsat i forhåndsgodkendelsen.

Den del af tilskudsbeløbet, der vedrører forbedringsdelen fratrækkes den samlede forbedringsudgift inden beregning af lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål.

Lejeforhøjelsen efter ydelse af tilskud vil således blive lavere end forbedringsforhøjelsen efter lejelovens § 58, stk. 1.

1.6. Udlejer giver afkald på lejeforhøjelse

Hvis udlejeren i aftalen med lejerne erklærer, at de aftalte arbejder ikke vil medføre lejeforhøjelse, tilgår det fulde tilskud udlejeren.

Udlejeren kan i denne situation undlade, at indhente en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet. Se punkt 2.3.2.

1.7. Skattepligt

Tilskud fra puljen er skattepligtigt. Det gælder både den del af tilskuddet, der vedrører forbedringsdelen og den del, der vedrører vedligeholdelsesdelen. Det bemærkes i den forbindelse, at den del af tilskuddet, der vedrører forbedringsdelen, træder i stedet for lejeindtægt for ejeren, og således er skattepligtigt i lighed med almindelig lejeindtægt.

2. Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren omfatter følgende trin:

Trin 1: Ansøgning om tilskud – dokumentation for lejerinteresse

Trin 2: Tilsagn om tilskud

Trin 3: Dokumentation for påbegyndelse af arbejderne

Trin 4: Udbetaling og revision

2.1. Trin 1: Ansøgning om tilskud

2.1.1 Hvem kan søge?

Ejere af private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål har mulighed for at søge om tilskud fra ordningen i årene 2015 - 2017.

Ansøgning om tilskud til energibesparende arbejder og partsrådgivning i forbindelse hermed foretages på skema ATE ”Ansøgning om tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. ”

Ansøgning om tilskud til arbejder vedrørende klimatilpasning og partsrådgivning i forbindelse hermed foretages på skema ATK ”Ansøgning om tilskud til gennemførelse af arbejder vedrørende klimatilpasning i private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. ”

Ansøgning indsendes elektronisk over Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside www.uibm.dk.

Kopi af ansøgningsskema ATE og ATK er angivet som bilag.

2.1.2. Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud i 2015 er den 23. november 2015.

Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud i 2016 og 2017 er den 1. juni.

2.1.3. Dokumentation for lejerinteresse

Det er en betingelse for ansøgning om tilskud til energibesparende arbejder og arbejder vedrørende klimatilpasning, at et flertal af lejerne positivt har tilkendegivet, at de er interesserede i at arbejde videre med et projekt herom.

Dokumentation for lejernes interesse vedrørende energibesparende arbejder sker ved anvendelse af Skema IE ”Interessetilkendegivelse vedrørende energiprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Dokumentation for lejernes interesse vedrørende klimatilpasning sker ved anvendelse af Skema IK ”Interessetilkendegivelse vedrørende klimatilpasningsprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Der skal underskrives et Skema IE eller IK for hver lejer, som er interesseret i projektet. Alle skemaer skal samles i én fil, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgning. Alternativt er det muligt at fremsende interessetilkendegivelsesskemaer til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i papirform.

Det skal understreges, at denne interessetilkendegivelse ikke forpligter lejer til at indgå en efterfølgende aftale med udlejeren om gennemførelse af arbejder. Interessetilkendegivelsen er alene grundlag for, at ejer kan indsende ansøgning om tilskud.

Kopi af interessetilkendegivelsesskema IE og IK er angivet som bilag.

2.2 Trin 2: Tilsagn

2.2.1 Prioritering af ansøgninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler indkomne ansøgninger og meddeler tilsagn om tilskud i følgende prioriterede rækkefølge:

 
Ansøgninger om tilskud til energibesparende arbejder
 
 
1.
Projekter på ejendomme med det dårligste energimærke, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte.
 
 
2.
Projekter på ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme.
 
       
       
 
Ansøgninger om tilskud til klimatilpasningsarbejder
 
 
1.
Projekter på ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme.
 
       

2.2.2 Venteliste

Ansøgninger, som ikke kan imødekommes inden for den afsatte økonomiske ramme, optages på venteliste.

Der oprettes separate ventelister for ansøgninger til energibesparende arbejder og ansøgninger vedrørende klimatilpasningsarbejder.

Ansøgninger på venteliste tildeles eventuelle tilbagefaldne midler fra uudnyttede tilsagn, som annulleres i årets løb.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler ansøgninger på venteliste i december og august måned. Tilsagn om tilskud sker efter den prioriterede rækkefølge.

Ventelisterne slettes ved udgangen af året.

Ansøgninger, som slettes fra ventelisten kan indsendes igen som fornyet ansøgning om tilsagn inden for ansøgningsfristen i det følgende år.

2.3 Trin 3: Dokumentation før påbegyndelse af arbejderne

2.3.1 Dokumentationsmateriale

Det meddelte tilsagn om støtte til de fysiske energibesparende eller klimasikringsarbejder må først udnyttes af ejeren – det vil sige, at arbejderne først må påbegyndes - når Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen har modtaget følgende materiale:

 
Energibesparende arbejder
 
 
Skema DE. Aftale om energibesparende foranstaltninger mellem ejer og et flertal af lejerne om at gennemføre energibesparende arbejder optaget på positivlisten, jf. § 5, stk. 3 i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri.
 
 
Huslejenævnets forhåndsgodkendelse. (Se punkt 2.3.2).
 
 
Skriftlig erklæring fra certificeret energiselskab om de energimæssige konsekvenser af aftalen.
 
 
Dokumentationsmateriale indsendes ved anvendelse af Skema DE ”Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.
 
       
 
Klimatilpasningsarbejder
 
 
Skema DK. Aftale om energibesparende foranstaltninger mellem ejer og et flertal af lejerne om at gennemføre energibesparende arbejder optaget på positivlisten, jf. § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri.
 
 
Huslejenævnets forhåndsgodkendelse. (se punkt 2.3.2).
 
 
Klimatilpasningstjek, jf. http://www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek.aspx.
 
 
Dokumentationsmateriale indsendes ved anvendelse af Skema DK ”Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.
 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ikke har modtaget materialet senest 6 måneder efter tilsagnsdatoen, annulleres den del af tilsagnet, der vedrører de fysiske arbejder.

Den del af tilsagnet, der vedrører partsrådgivning kan af udlejer anmeldes til udbetaling ved anvendelse af skema UE (partsrådgivning vedrørende energibesparende arbejder) og UK (partsrådgivning vedrørende klimatilpasningsarbejder), selv om der ikke indgås en aftale med lejerne. Det samme gælder den del af tilsagnet

Kopi af skemaer de nævnte skemaer er angivet som bilag.

2.3.2 Særligt vedrørende forhåndsgodkendelse

Såfremt udlejeren i aftalen med lejerne erklærer, at de tilskudsberettigede arbejder ikke vil medføre lejeforhøjelse, kan udlejeren undlade at indhente og vedlægge huslejenævnets forhåndsgodkendelse.

2.3.3 Aftalen

For at opnå tilskud skal de energibesparende arbejder være omfattet af en aftale mellem ejeren og et flertal af lejerne.

Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder skal indgås på det af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdede aftaleskema AE ”Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Aftale om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder skal indgås på det af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdede aftaleskema AK ”Aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Der skal udfyldes skema for hver af de lejere, der er omfattet af aftalen.

Aftalen har virkning for alle lejere af beboelseslejemål i ejendommen.

Kopi af aftaleskemaer AE og AK er angivet som bilag.

2.3.4 Gyldighedsbetingelser for aftale om energibesparende arbejder

a)
Aftale
 
Aftalen skal være tiltrådt af ejeren og et flertal af lejerne.
b)
Huslejenævnets forhåndsgodkendelse
 
Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at ejeren til lejerne før aftalens indgåelse udleverer huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet ville medføre, hvis lejeforhøjelsen blev beregnet efter lejelovens § 58, stk.1, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.
 
Forhåndsgodkendelsen afgives af huslejenævnet i henhold til lejelovens § 59 d, stk. 1, og boligreguleringslovens § 25 d.
 
Forhåndsgodkendelsen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål samt om fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.
 
Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet.
 
Omfatter projektet andre arbejder end de aftalte energibesparende arbejder, skal disse arbejder ikke indgå i huslejenævnets erklæring om de lejemæssige konsekvenser.
 
Hvis udlejeren i aftalen har erklæret, at arbejderne ikke giver anledning til huslejeforhøjelse, stilles der ikke krav om huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. punkt 2.3.2.
c)
Konsulentbistand til partsrådgivning
 
Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning.
 
Nærmere om konsulentbistand til partsrådgivning se punkt. 1.1.
d)
Erklæring fra certificeret energimærkningsfirma
 
Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse fra ejeren har modtaget en skriftlig erklæring udarbejdet af et certificeret energiselskab om de energimæssige konsekvenser af projektet for ejendommen.
 
Det er udlejer, der skal indhente erklæringen hos et certificeret energimærkningsfirma.
 
Den forventede energibesparelse opgøres både i kWh og i kr. og øre.

2.3.5 Gyldighedsbetingelser for aftale om klimatilpasningsarbejder

a)
Aftale
 
Aftalen skal være tiltrådt af ejeren og et flertal af lejerne.
b)
Huslejenævnets forhåndsgodkendelse
 
Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at ejeren til lejerne før aftalens indgåelse udleverer huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet ville medføre, hvis lejeforhøjelsen blev beregnet efter lejelovens § 58, stk.1, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.
 
Forhåndsgodkendelsen afgives af huslejenævnet i henhold til lejelovens § 59 d, stk. 1, og boligreguleringslovens § 25 d.
 
Forhåndsgodkendelsen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål samt om fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.
 
Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet.
 
Omfatter projektet andre arbejder end de aftalte klimatilpasningsarbejder, skal disse arbejder ikke indgå i huslejenævnets erklæring om de lejemæssige konsekvenser.
 
Hvis udlejeren i aftalen har erklæret, at arbejderne ikke giver anledning til huslejeforhøjelse, stilles der ikke krav om huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. punkt 2.3.2.
c)
Konsulentbistand til partsrådgivning
 
Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning.
 
Nærmere om konsulentbistand til partsrådgivning se punkt. 1.1.

2.3.6 Opgørelse af lejerflertal

Lejertilslutningen opgøres i forhold til det samlede antal udlejede og beboede beboelseslejligheder/-klubværelser i ejendommen på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftaleberettiget lejer er som udgangspunkt den lejer, der har underskrevet lejeaftalen og som bebor lejemålet.

Hvis der er lejemål, der i forbindelse med genudlejning er ubeboet, men hvor der er indgået en lejeaftale med en ny lejer, skal dette lejemål medregnes som beboet i opgørelsen af lejertilslutning, selvom lejeren ikke er flyttet ind i lejligheden endnu.

Udlejers mulighed for i en genudlejningssituation at indgå en aftale med en ny lejer gælder kun i den helt specifikke situation, at et enkelt (eller evt. enkelte) lejemål er ubeboet i kortere tid i forbindelse med, at den tidligere lejer er flyttet ud.

2.4 Trin 4: Udbetaling og revision

2.4.1 Udbetaling

Ejeren skal indsende ansøgning om udbetaling af tilskud til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 2 år efter datoen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekræftelse af modtaget dokumentationsmateriale.

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud til energibesparende arbejder skal anvendes Skema UE ”Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder skal anvendes Skema UK ”Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri”.

Datoen for udløbet af 2-årsfristen fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kvittering for modtagelsen af dokumentationsmateriale.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har mulighed for at dispensere fra 2-års fristen, hvis særlige forhold taler for det. Ministeriet kan ved afgørelsen lægge vægt på, om arbejderne er igangsat og kan færdiggøres inden for rimelig tid.

Såfremt ejer ikke har indsendt ansøgning om udbetaling eller fået dispensation fra 2-årsfristen for gennemførelse af arbejderne annulleres tilsagnet senest 2 år efter datoen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kvittering for materialet.

Kopi af udbetalingsskemaer UE og UK er angivet som bilag.

2.4.2 Revision

Udbetalingsansøgningen skal være bilagt byggeregnskab forsynet med påtegning af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor skal påse følgende forhold:

1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder om udgifter, der er medtaget i regnskabet er omfattet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om støtte og udelukkende anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter.

3) Om tilskuddet til forbedringsdelen er fradraget i ejerens krav om lejeforhøjelse efter gennemførelse af arbejderne.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 26. november 2015

Inger Støjberg

/ Frank Bundgaard


Bilag 1

Skema ATE

---

ATE


Bilag 2

Skema ATK

---

ATK 1 ATK 2


Bilag 3

Skema IE

---

Skema IE


Bilag 4

Skema IK

---

Skema IK


Bilag 5

Skema AE

----

AE 1 AE 2


Bilag 6

Skema AK

----

Skema AK 1 Skema AK2


Bilag 7

Skema DE

---

Skema DE


Bilag 8

Skema DK

---

Skema DK


Bilag 9

Skema UE

---

UE


Bilag 10

Skema UK

---

UK