Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer1)

I medfør af § 5, stk. 6 og 7, § 102, stk. 1, § 103, stk. 7, og § 113, stk. 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på stationer, jf. stk. 2. Stationer omfatter ejendomme og arealer og dele heraf, som fungerer i tilknytning til jernbanenettet med henblik på optagning og afsætning af jernbanepassagerer.

Stk. 2. Stationer, der ejes eller forvaltes af DSB, stilles til rådighed for andre jernbanevirksomheder på lige og ikke diskriminerende vilkår efter reglerne i denne bekendtgørelse samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde med tilhørende implementeringsretsakter.

Stk. 3. Adgang til stationer, jf. stk. 2, omfatter tillige adgang til spor, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, jf. dog § 6. DSB udarbejder en gang om året en liste over de stationer, spor, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, DSB stiller til rådighed for andre jernbanevirksomheder.

Stk. 4. Bekendtgørelsens regler finder tilsvarende anvendelse for stationer på jernbaneinfrastruktur ejet af A/S Storebælt og A/S Øresund, idet der påhviler ejeren eller forvalteren af de pågældende stationer de samme forpligtelser og rettigheder, som efter denne bekendtgørelse er pålagt DSB.

§ 2. Ved ”andre jernbanevirksomheder” forstås jernbanevirksomheder, udover DSB, der opfylder betingelser for at drive jernbanevirksomhed i Danmark i henhold til § 9 i jernbaneloven, og som af Banedanmark har fået tildelt jernbaneinfrastrukturkapacitet på et bestemt baneafsnit.

§ 3. DSB er forpligtet til på stationer at stille indre adgangsveje, almindelige ventefaciliteter, toiletter og forpladser til rådighed for andre jernbanevirksomheders passagerer på ikkediskriminerende vilkår herunder i samme omfang og kvalitet, med samme åbningstider og i øvrigt på de betingelser, som DSB stiller faciliteterne til rådighed for egne passagerer, jf. dog stk. 5. DSB stiller disse faciliteter og ydelser, jf. 1. pkt., til rådighed uden omkostninger for andre jernbanevirksomheder.

Stk. 2. I det omfang, hvor DSB råder over elektronisk passagerinformation, togviserskilte og højttalerinformation om ankomst- og afgangstider, stilles dette vederlagsfrit til rådighed for andre jernbanevirksomheder, der afsætter eller optager passagerer på stationen i henhold til gældende køreplan, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. DSB er ikke forpligtet til at stille eller give mulighed for at få stillet særlige lokaler eller særskilte faciliteter til rådighed for andre jernbanevirksomheders passagerer. DSB er ligeledes ikke forpligtet til at indskrænke eller udvide den service, der ydes på en station, som følge af ønsker fra andre jernbanevirksomheder.

Stk. 4. På stationer eller i tidsrum, hvor DSB ikke afsætter eller optager passagerer ifølge gældende køreplan, kan der mellem DSB og andre jernbanevirksomheder indgås særskilt aftale om drift af stationen. Hvis der ikke indgås en sådan aftale, er DSB alene forpligtet til at stille de for en standsning absolut nødvendige faciliteter til rådighed.

Stk. 5. DSB kan opkræve betaling for adgang til servicefaciliteter, og dertil leverede ydelser efter stk. 1-2, hvor DSB har udlejet stationer, der ejes eller forvaltes af DSB, i sin helhed.

§ 4. DSB stiller eksisterende billetsalgsudstyr, herunder rejsekortsalgsudstyr og tjek ind/ tjek ud udstyr, i betjente billetsalg samt på perroner til rådighed uden omkostninger for andre jernbanevirksomheder, der anmoder herom, og som benytter stationer, der ejes eller forvaltes af DSB.

Stk. 2. Såfremt andre jernbanevirksomheder ønsker at etablere eget billetsalg udover det i stk. 1, anførte, er DSB i det omfang, man råder over disponible lokaler eller arealer, forpligtet til, i fornødent omfang mod betaling at stille lokaler eller arealer til rådighed for andre jernbanevirksomheder. Såfremt andre jernbanevirksomheder ønsker at opstille eget udstyr til salg af billetter, skal DSB anvise et areal og stille det vederlagsfrit til rådighed.

Stk. 3. På stationer, der ikke benyttes af DSB, skal DSB i det omfang, man råder over disponible lokaler eller arealer, mod betaling stille lokaler eller arealer til billetsalg til rådighed for andre jernbanevirksomheder, der på de pågældende stationer er eneste udøvere af trafik udført som offentlig tjeneste.

Stk. 4. DSB er forpligtet til mod betaling af provision at sælge billetter for andre jernbanevirksomheder på de stationer, hvor DSB har betjent billetsalg.

Stk. 5. DSB er ikke forpligtet til at stille lokaler eller arealer til rådighed for andre jernbanevirksomheder til andre formål end billetsalg.

Stk. 6. Alle omkostninger samt påtagelse af forpligtelser til etablering af eget billetsalg i henhold til stk. 2, afholdes af den jernbanevirksomhed, der ønsker at etablere eget billetsalg. Udformningen af eget billetsalg skal godkendes af DSB i henhold til den for stationen gældende designpolitik.

§ 5. I forbindelse med benyttelse af stationer skal andre jernbanevirksomheder have adgang til i nødvendigt omfang at håndtere togets almindelige funktioner ved perron i forbindelse med passagerudveksling.

§ 6. Hvis DSB stiller de af DSB ejede spor, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, til rådighed udover de i § 3, nævnte som f.eks. forvarmning af passagertog skal sådanne servicefaciliteter og ydelser efter anmodning leveres uden forskelsbehandling til enhver jernbanevirksomhed mod betaling.

Stk. 2. DSB kan mod betaling stille andre hjælpeydelser som f.eks. adgang til telenet til rådighed for andre jernbanevirksomheder, men DSB er ikke forpligtet hertil.

Stk. 3. I tilfælde af, at det af andre jernbanevirksomheder benyttede materiel ikke er kompatibelt med DSB’s klargøringsfaciliteter, kan der, i det omfang det er teknisk muligt, udføres tilpasning eller etablering af klargøringsfaciliteter. Alle omkostninger i forbindelse med projektering, etablering eller tilpasning af klargøringsfaciliteter afholdes af den jernbanevirksomhed, til hvis fordel etablering eller tilpasning af klargøringsfaciliteterne udføres.

Stk. 4. Andre jernbanevirksomheder dækker de omkostninger, som de pågældende jernbanevirksomheds brug af DSB’s spor, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, påfører DSB.

Stk. 5. DSB kan kun afslå anmodninger fra jernbanevirksomheder om ydelser efter § 1, stk. 3, hvis der findes anvendelige alternativer på markedsvilkår. Det forpligter dog ikke DSB til at investere i faciliteter for at imødekomme alle jernbanevirksomheders anmodninger.

Stk. 6. DSB skal skriftligt begrunde eventuelle afslag på anmodninger efter § 1, stk. 3, og skal anvise anvendelige alternativer ved andre stationer.

§ 7. Betingelserne for andre jernbanevirksomheders adgang til de af DSB ejede og forvaltede stationer, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, og betaling herfor udover den vederlagsfrie adgang, der følger af § 3, stk. 1-2, fastsættes i en aftale mellem DSB og den pågældende jernbanevirksomhed.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte aftale skal indeholde bestemmelser om følgende:

1) Passende sikkerhedsstillelse for jernbanevirksomhedens forpligtelse til at betale leje m.v., samt dækning af DSB s eventuelle tab ved jernbanevirksomhedens betalingsstandsning, konkurs el. lign. Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en bankgaranti udstedt af en af DSB godkendt bank eller på anden af DSB godkendt måde og med en af DSB godkendt ordlyd.

2) Jernbanevirksomhedens forpligtelse til at overholde den gældende designpolitik, herunder politik for skiltning m.v., for stationsområder.

3) Voldgift.

Stk. 3. Den i stk. 1, nævnte aftale skal udfærdiges på dansk og underlægges dansk ret.

Stk. 4. Betaling for adgang udover den vederlagsfrie adgang, der følger af § 3, stk. 1-2, og særlige udlejninger efter § 3, stk. 5, til de af DSB ejede og forvaltede stationer, klargøringsfaciliteter samt andre servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, efter § 1, stk. 3, 1. pkt., skal fastsættes således, at betalingen dækker de fulde omkostninger i det omfang, at de er rimelige i forhold til brug af servicefaciliteterne eller de leverede ydelser, og med tillæg af en rimelig fortjeneste. Der betales særskilt for særlige lokaleleje- eller serviceaftaler udover de, der er nævnt i 1. pkt.

§ 8. Klage over afgørelser og beslutninger om adgang eller betaling for adgang til at benytte stationer og faciliteter efter denne bekendtgørelse kan indgives til Jernbanenævnet efter reglerne i bekendtgørelse om Jernbanenævnet.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1, skal indgives til Jernbanenævnet senest 4 uger efter afgørelse eller beslutning er kommet frem til klageren.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 560 af 21. juni 2000 om modtagepligt på stationer ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 1. december 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32.