Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2015 om krydsoverensstemmelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 618 af 6. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1 og 3, ændres »Fødevareministeriets Klagecenter« til: »Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri«.

2. Bilag 1, punkt 1.9, affattes således:

»1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 11, § 12, § 22, § 24, stk. 1, § 25 stk. 1 og 2, og § 26, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.«

3. Bilag 1, punkt 1.10, affattes således:

»1.10 Opbevaring af kompost i marken.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 13, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1 og 3, dog undtaget for så vidt angår det nationale krav i § 14, stk. 1 om et tætsluttende materiale, og lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, for så vidt angår afstandskravene til enkelt vandindvindingsanlæg, fælles vandindvindingsanlæg og vandløb (herunder dræn) og søer, § 8, stk. 1, nr. 1-3.«

4. Bilag 1, punkt 1.11, affattes således:

»1.11 Opbevaring af ensilage.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 15, § 16, § 22, § 24, stk. 1, § 25, stk. 3, og § 26, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.«

5. Bilag 1, punkt 1.14, affattes således:

»1.14 Udbringningsmetode for husdyrgødning.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 28, stk. 2.«

6. Bilag 1, punkt 1.31, affattes således:

»1.31 Gyllebeholder udstyret med alarm.

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 19, stk. 1 og 7.«

7. I bilag 1, punkt 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.22, og 1.32, ændres »Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.« til: »Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. november 2015

Jette Petersen

/ Steen Bonde