Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32007R0834
 
32008R0889
 
32008R1235
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Petfood
Kapitel 3 Anmeldelse og kontrol
Kapitel 4 Ændringer eller ophør af aktiviteter
Kapitel 5 Anvendelse af digital formular
Kapitel 6 Omlægning til økologisk animalsk akvakulturproduktion
Kapitel 7 Økologisk og ikke-økologisk akvakulturproduktion
Kapitel 8 Stoffer til vandbehandling ved tilstedeværelse af akvakulturdyr
Kapitel 9 Bekæmpelse af skadevoldende vildt i økologisk animalsk akvakulturproduktion
Kapitel 10 Supplerende krav vedrørende opdræt af økologiske flodkrebs, Astacus astacus
Kapitel 11 Mærkning med kodenummer og økologikontrolmærke (Ø-mærket)
Kapitel 12 Import af økologiske fødevarer m.v.
Kapitel 13 Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske fødevarer m.v.
Kapitel 14 Kontrolmyndighedernes adgang til dokumentation
Kapitel 15 Dispensation
Kapitel 16 Straffebestemmelser
Kapitel 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Økologisk petfood
Bilag 2 Regnskabskrav m.v.
Bilag 3 Økologikontrolmærket (Ø-mærket)
Bilag 4 Supplerende kriterier for opdræt af flodkrebs
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, §§ 13 - 15, § 15 a, § 15 b og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, som ændret ved lov nr. 1459 af 17. december 2013, fastsættes efter bemyndigelse, herunder i henhold til § 11, nr. 1, 2, 5-7 og 18, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører følgende:

1) Fødevarer af landbrugsoprindelse, der skal markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske fødevarer).

2) Økologiske dyr, der er leveret til transport til slagtning.

3) Foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (økologisk petfood), der skal markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode.

4) Produktion af økologiske akvakulturdyr, herunder avlsmateriale, samt indsamling og dyrkning af økologisk tang.

5) Produktion af alle økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr.

6) Foder i form af økologiske bi/restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af bi/restprodukterne.

7) Foder, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, bortset fra petfood, og er fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed, og hvor markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål. Dog ikke foder fra virksomheder, som importerer foder fra tredjelande eller som udfører andre foderaktiviteter end opbevaring og markedsføring.

8) Foder uden animalsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (økologisk petfood), hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol, og aktiviteten er den eneste økologiaktivitet, omfattet af EU’s økologiforordning, virksomheden udøver ud over de i § 4, nummer 1-8 nævnte aktiviteter.

Kapitel 2

Petfood

§ 2. Bestemmelserne om forarbejdning og mærkning af økologiske fødevarer i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter med senere ændringer (rådsforordningen) gælder tillige for økologisk petfood, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Økologisk petfood må alene indeholde de ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del A.

Stk. 3. Der må ved forarbejdning af økologisk petfood eller ingredienser heri, der er af landbrugsoprindelse, kun anvendes produkter, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del B.

§ 3. De krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse vedrørende økologisk petfood og økologiske flodkrebs, Astacus astacus, gælder ikke for produkter, der er lovligt markedsført som økologiske i et af de øvrige medlemslande i den Europæiske Union eller i et land i EØS.

Kapitel 3

Anmeldelse og kontrol

§ 4. Erhvervsdrivende skal med henblik på at blive omfattet af økologikontrol anmelde følgende aktiviteter til Fødevarestyrelsen, såfremt de:

1) tilbereder økologiske fødevarer eller petfood, jf. dog stk. 4,

2) markedsfører eller opbevarer økologiske fødevarer eller petfood en gros,

3) importerer økologiske fødevarer eller petfood fra tredjelande,

4) producerer, importerer fra tredjelande, opbevarer eller markedsfører økologiske akvakulturdyr eller akvakulturprodukter en gros,

5) producerer, dyrker eller indsamler økologisk tang,

6) producerer øvrige økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr,

7) opbevarer eller markedsfører økologisk foder engros i form af økologiske bi/restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af bi/restprodukterne,

8) opbevarer eller markedsfører økologisk foder engros fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed, og hvor markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål. Dog ikke foder fra virksomheder, som importerer foder fra tredjelande eller som udfører andre foderaktiviteter, end opbevaring og markedsføring, eller

9) opbevarer eller markedsfører økologisk foder med vegetabilsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr, hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol, og aktiviteten er den eneste økologiaktivitet, omfattet af EU’s økologiforordning, virksomheden udøver ud over de i nummer 1-8 nævnte aktiviteter.

Stk. 2. Detailvirksomheder skal ikke anmelde simpel tilberedning når:

1) Tilberedningen sker i kundens påsyn eller i umiddelbar nærhed af kunden,

2) fødevarer og petfood efter tilberedningen stadig bærer den originale mærkning og derved tydeligt fremstår som økologiske, jf. dog stk. 3, eller

3) der ikke ændres ved den fysiske form af de økologiske fødevarer eller petfood.

Stk. 3. Detailvirksomheder er undtaget fra at anmelde opbevaring eller markedsføring af økologiske færdigpakkede fødevarer en gros i henhold til stk. 1, nr. 2, hvis de kun opbevarer eller markedsfører økologiske fødevarer en gros i form af leverance af færdigpakkede økologiske fødevarer til storkøkkener i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.(autorisationsbekendtgørelsen).

Stk. 4. Storkøkkener, jf. definitionen i bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift, er undtaget fra kravet om anmeldelse i stk. 1, nr. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Storkøkkener, der ønsker at anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, skal anmelde tilberedning af økologiske fødevarer, jf. stk. 1, nr.1, når de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske råvarer, der ikke udelukkende forefindes i køkkenet i økologisk form.

Stk. 6. De i stk. 5 nævnte storkøkkeners markedsføring af fødevarer skal ske i overensstemmelse med rådsforordningen og kommissionsforordningens bestemmelser, dog er de i stk. 5 nævnte storkøkkener ikke omfattet af kommissionsforordningens afsnit III, kapitel I.

Stk. 7. Pakkerier beliggende på økologiske bedrifter, der lejlighedsvis pakker økologisk frisk frugt og grønt fra andre bedrifter i EU er undtaget fra kravet i stk. 1, da disse aktiviteter er omfattet af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

§ 5. Erhvervsdrivende, der i tilknytning til primærproduktionen udfører en af de i § 4 nævnte anmeldelsespligtige aktiviteter, skal kun anmelde disse til Fødevarestyrelsen, når de pågældende aktiviteter skal registreres eller autoriseres af Fødevarestyrelsen i henhold til autorisationsbekendtgørelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der skal ikke ske anmeldelse til Fødevarestyrelsen i tilfælde, hvor der alene skal ske registrering efter autorisationsbekendtgørelsens:

1) § 5, stk. 2, nr. 1-3, eller nr. 5-6,

2) § 13 for så vidt angår tamhovdyr eller

3) § 18, stk. 3.

Stk. 3. Erhvervsdrivende, der udøver aktiviteter, som er undtaget fra kravet om autorisation eller registrering ifølge autorisationsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, skal ved udøvelse af aktiviteterne i § 4, stk. 1, anmelde disse til Fødevarestyrelsen.

§ 6. Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal overholde bestemmelserne i denne bekendtgørelses bilag 2 om regnskabskrav, samt de artikler i kommissionsforordningens afsnit IV om kontrol, der henvender sig til erhvervsdrivende.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at handelsagenter og lignende, der formidler markedsføring af økologiske fødevarer, petfood, akvakulturdyr eller akvakulturprodukter, er omfattet af bilag 2, når dette er nødvendigt for at gennemføre en effektiv kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 7. For erhvervsdrivende, der ønsker at blive underlagt økologikontrol udarbejdes en økologirapport af Fødevarestyrelsen. I økologirapporten fastsættes konkrete vilkår for de aktiviteter, der skal kontrolleres.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende skal udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden eller lokalerne samt aktiviteten. Beskrivelsen skal optages i økologirapporten.

Stk. 3. Den erhvervsdrivende skal fastlægge og løbende opdatere alle de konkrete foranstaltninger, herunder egenkontrolprocedurer, der skal træffes i forbindelse med enheden, lokalerne eller aktiviteten for at sikre, at denne bekendtgørelse og rådsforordningen overholdes. Beskrivelsen af foranstaltningerne skal optages i økologirapporten. Detailbeskrivelser, som ikke er væsentlige for beskrivelsen af de grundlæggende kontrolforanstaltninger og -procedurer, kan udelades i økologirapporten, hvis de til enhver tid er tilgængelige hos den erhvervsdrivende.

Stk. 4. Beskrivelserne i stk. 2 og 3 skal af den erhvervsdrivende suppleres med erklæringen i kommissionsforordningens artikel 63, stk. 2.

Stk. 5. Det påhviler den erhvervsdrivende at føre optegnelser til dokumentation af gennemførelse og overholdelse af økologirapportens vilkår. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen, og den skal opbevares i minimum 5 år.

Stk. 6. De aktiviteter, der skal underlægges økologikontrol, kan ikke påbegyndes, før endelig økologirapport er udstedt af Fødevarestyrelsen til den erhvervsdrivende.

Stk. 7. Fødevarestyrelsen kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor.

§ 8. Natriumnitrit (E250) og Kaliumnitrat (E252) må kun anvendes ved forarbejdning af økologisk fremstillede kødprodukter efter en forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles på betingelse af, at det overfor Fødevarestyrelsen er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme sundhedsgaranti eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

Kapitel 4

Ændringer eller ophør af aktiviteter

§ 9. Ved ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom mindst 4 uger forinden. Den erhvervsdrivende skal samtidig fremsende reviderede beskrivelser, jf. § 7, stk. 2 og 3, til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. De ændrede aktiviteter kan påbegyndes, når Fødevarestyrelsen har godkendt de reviderede beskrivelser samt udstedt en ændring af økologirapporten.

Stk. 3. Såfremt aktiviteterne ikke er udført i et år, kan økologirapporten tilbagekaldes.

Stk. 4. Ved ophør af aktiviteterne skal den erhvervsdrivende straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Økologirapporten er herefter bortfaldet.

Kapitel 5

Anvendelse af digital formular

§ 10. Virksomheder skal anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog § 11:

1) Anmeldelse af aktiviteter, jf. § 4, stk. 1.

2) Indmelding af ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, jf. § 9, stk. 1.

§ 11. Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at anvende den i § 10, nævnte digitale formular. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post, og som er forpligtet til at anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., jf. § 10, fritages for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3. Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er omfattet af § 10, kontakte Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via brevpost. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger som Fødevarestyrelsen anmoder om til brug for behandlingen af henholdsvis anmeldelsen af en aktivitet og indmeldelsen om ændringer af aktiviteter, som er beskrevet i økologirapporten.

§ 12. Virksomheder skal indgive den i § 10, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for og svar på modtagelse af formularen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan angive styrelsen som afsender i kvittering for og svar på modtagelse af formularen, som er udstedt udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling.

Kapitel 6

Omlægning til økologisk animalsk akvakulturproduktion

§ 13. Ved omlægning af et anlæg til økologisk animalsk akvakulturproduktion kan tidligere perioder, hvor det kan dokumenteres, at det pågældende anlæg ikke er blevet behandlet eller eksponeret for produkter, der ikke er godkendt til økologisk produktion, anerkendes som en del af omlægningsperioden.

Kapitel 7

Økologisk og ikke-økologisk akvakulturproduktion

§ 14. Hvis et økologisk dambrug anvender vand, der har været anvendt i konventionelle dambrug, er det en forudsætning, at der er en opstrøms afstand til det konventionelle dambrug på mindst 500 meter.

Stk. 2. Netbure i økologiske havbrug skal ligge mindst 500 meter fra konventionelle havbrug.

Stk. 3. Vandindtag til indpumpningsanlæg skal ske i en afstand af mindst 500 meter fra vandudledning fra konventionelle akvakulturbrug.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fravige kravene i stk. 1-3, såfremt styrelsen forelægges tilfredsstillende dokumentation for, at kravene til den økologiske produktionsmetode overholdes.

§ 15. Ansøgning om tilladelse til på klækkerier og yngelopdrætsanlæg at opdrætte både økologisk og ikke-økologisk yngel i samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen, Sektion for Akvakultur.

Stk. 2. Tilladelsen forudsætter, at der kan dokumenteres en klar fysisk adskillelse mellem enhederne og separat vanddistribution. Den separate vanddistribution skal være en adskilt tilførsel af vand fra individuelle vandløb, brønde, boringer eller kildevæld, der er efterfulgt af separat afledning af vand, således at vandkvaliteten kan følges og overvåges fra indtag til udledning uden sammenblanding med vand fra brugets ikke økologiske del.

§ 16. Ansøgning om tilladelse til på en produktionsenhed med videreopdræt at opdrætte både økologiske og ikke-økologiske akvakulturdyr på samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen, Sektion for Akvakultur.

Stk. 2. Tilladelsen forudsætter, at det kan dokumenteres, at økologisk og ikke-økologisk produktion foregår tilstrækkeligt adskilt. Ved adskillelsen skal der tages hensyn til de naturlige omgivelser, og den skal være baseret på separate vandtilførselssystemer, separationsafstande, den økologiske akvakulturenheds placering i tidevandsstrømningen og placering opstrøms/nedstrøms i forhold til andre produktionsenheder. Desuden kræves det, at produktionen af akvakulturdyrene ikke foregår i sammenfaldende produktionsfaser, og at håndteringsperioderne ikke er sammenfaldende.

Kapitel 8

Stoffer til vandbehandling ved tilstedeværelse af akvakulturdyr

§ 17. Ved behandling af vand, hvori der er akvakulturdyr til stede, er det tilladt at bruge følgende stoffer:

1) Stensalt/havsalt.

2) Brintoverilte.

3) Natriumpercarbonat.

4) Blanding af brinoverilte og pereddikesyre.

5) Hydratkalk.

Kapitel 9

Bekæmpelse af skadevoldende vildt i økologisk animalsk akvakulturproduktion

§ 18. Skadevoldende vildt skal i videst mulig udstrækning forhindres i at kunne forvolde skade på anlæggets bestand af akvakulturdyr.

Stk. 2. Skadevoldende vildt må udelukkende afværges ved anvendelse af mekaniske, akustiske eller elektriske afværgemidler, med mindre Fødevarestyrelsen i samråd med en af Skov- og Naturstyrelsens vildtforvaltningskonsulenter skriftligt har fastsat andre kriterier.

Kapitel 10

Supplerende krav vedrørende opdræt af økologiske flodkrebs, Astacus astacus

§ 19. Produktionen af økologiske flodkrebs, Astacus astacus, skal endvidere opfylde de supplerende krav vedrørende opdræt, som er fastsat i bilag 4.

Kapitel 11

Mærkning med kodenummer og økologikontrolmærke (Ø-mærket)

§ 20. Økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter skal mærkes med kodenummeret på den kontrolmyndighed, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af tilberedningsprocessen eller produktionen, er underlagt. Kodenummeret for Fødevarestyrelsen er DK-ØKO-100.

Stk. 2. For produkter, der ifølge rådsforordningen skal mærkes med EU´s økologilogo, skal kodenummeret angives på produktet i overensstemmelse med rådsforordningen.

Stk. 3. For øvrige produkter må mærkning med kontrolkodenummer kun suppleres med den forklarende tekst ”økologikontrolmyndighed” og evt. navnet på kontrolmyndigheden. Såfremt navnet på kontrolmyndigheden anvendes, skal den forklarende tekst ”økologikontrolmyndighed” fremgå.

§ 21. Erhvervsdrivende, der er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol, kan på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter mærke med økologikontrolmærket (Ø-mærket) i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat i bilag 3.

Stk. 2. Ved anvendelse af økologikontrolmærket på petfood skal rådsforordningens art. 23, stk. 4, litra a, samt § 2 i denne bekendtgørelse være opfyldt.

Stk. 3. Ved anvendelse af økologikontrolmærket på forarbejdede økologiske fødevarer skal rådsforordningens art. 23, stk. 4, litra a, være opfyldt.

Stk. 4. ”Ø-mærket” uden teksten ”statskontrolleret økologisk” må ikke gengives på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter, men kan anvendes ved markedsføringen af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter.

Kapitel 12

Import af økologiske fødevarer m.v.

§ 22. Forud for import, af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 33 i rådsforordningen, skal en kopi af den originale kontrolattest, jf. importforordningen, tilsendes Fødevarestyrelsen. Kopien af kontrolattesten skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en hel arbejdsdag forud for sendingens ankomst til toldekspeditionsstedet. Kopi af kontrolattesten skal fremsendes pr. fax eller som elektronisk scannet kopi.

Stk. 2. Senest samtidig med fremsendelse af kopi af kontrolattest skal Fødevarestyrelsen informeres om tidspunktet for sendingens ankomst til første modtager i Danmark.

Stk. 3. Senest en hel arbejdsdag forud for import af økologiske fødevarer, petfood, akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 32 i rådsforordningen, skal Fødevarestyrelsen informeres om tidspunktet for sendingens ankomst til førstemodtager i Danmark samt modtage kopi af leverandørdokumentationen, jf. importforordningens bilag II.

§ 23. For økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 33 i rådsforordningen skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning.

Stk. 2. Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på tilberedning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne. Efter afslutning af suspensionsproceduren skal kontrolattesten på ny fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning.

Stk. 3. Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på opsplitning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne.

Stk. 4. Ved fraførelse af delsendinger skal der for hver delsending fremlægges delkontrolattest for toldmyndighederne, der foretager verifikation, før delsendingen kan overgå til fri omsætning. Importøren udfylder delkontrolattesten i overensstemmelse med importforordningens art. 13, stk. 5.

Stk. 5. Forud for opsplitning i delsendinger fremsendes til Fødevarestyrelsen kopi af den påtegnede kontrolattest samt den originale delkontrolattest for hver delsending. Fødevarestyrelsen foretager påtegning af delkontrolattester.

Kapitel 13

Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske fødevarer m.v.

§ 24. Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal, inden leverance af økologiske fødevarer, foder, petfood, akvakulturdyr og -produkter samt foder til brug på økologisk akvakulturbrug påbegyndes samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, indhente den i rådsforordningens artikel 29 nævnte dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol.

Stk. 2. Bekræftelsen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt i henhold til rådsforordningen og kan være en kopi.

Stk. 3. Ved import fra tredjelande betragtes kontrolattesten som fyldestgørende dokumentation vedrørende leverandøren, jf. stk. 1.

Kapitel 14

Kontrolmyndighedernes adgang til dokumentation

§ 25. Erhvervsdrivende, der ikke er underlagt økologikontrol, jf. §§ 4 og 5, men er underlagt kontrol efter den almindelige foder- og fødevarelovgivning, skal på forlangende af Fødevarestyrelsen udlevere dokumentation om køb og salg af økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter til og fra erhvervsdrivende underlagt økologikontrol.

Kapitel 15

Dispensation

§ 26. Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler derfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i § 2, stk. 2 og 3, § 6, stk. 1, § 7, stk. 5 og 6, § 9, stk. 1, 2 og 4, § 19 samt § 20.

Kapitel 16

Straffebestemmelser

§ 27. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 2, stk. 2 og 3, § 4, stk. 1, 5 og 6, § 5, stk. 3, § 6, stk. 1, § 7, stk. 2-6, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, 2 og 4, § 10, § 11, stk. 3, § 12, stk. 1, § 14, stk. 1-3, §§ 15-22, § 23, stk. 1-4, § 23, stk. 5, 1. led, § 24,

2) overtræder et vilkår fastsat i den i § 7, stk. 1 nævnte økologirapport,

3) undlader at yde bistand eller give oplysninger efter § 25, eller

4) undlader at efterkomme kravene i bilag 2, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder rådsforordningens (Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007) art. 6, art. 8, art. 14, art. 23, stk. 1-4, art. 24, stk. 1-2, art. 25, stk. 1, art 28, stk. 1, art. 29, stk. 2, art. 32, stk.1, og art. 33, stk. 1,

2) overtræder importforordningens (Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008) art. 13, stk. 1, stk. 7, litra d, og stk. 9, og art. 14, stk. 1-3, eller

3) overtræder kommissionsforordningens (Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008) art. 18, art. 26-27, art. 30-35, art. 57, art. 62, art. 66, art. 86, art. 91, stk. 1 og 2 samt art. 92, stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. ophæves.

Stk. 3. Økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter, som er mærket med kodenummer i overensstemmelse med § 16 i bekendtgørelse nr. 1671 af 22. december 2010 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v, må markedsføres indtil den 1. februar 2016.

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2015

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Tereza Gabriel


Bilag 1

Økologisk petfood

A. Tilladte ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse i økologiske petfood

Tilsætningsstoffer:

E 270 Mælkesyre

E 325 Natriumlactat

E 330 Citronsyre

E 331 Natriumcitrat

E 406 Agar

E 407 Carrageenan

E 410 Johannesbrødkernemel

E 412 Guargummi

E 440 (i) Pectin

Øvrige ingredienser:

-
Drikkevand
-
Salt (med natriumchlorid eller kaliumchlorid som basisstoffer)
-
Mikroorganismepræparater (bakteriekulturer og skimmel- og gærsvampe), såfremt de anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer og Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer.
-
Mineraler (herunder sporelementer), vitaminer, aminosyrer og andre nitrogenforbindelser er kun tilladt, såfremt der er lovmæssigt krav om at anvende dem i det pågældende økologiske petfood.

B. Produkter der må anvendes ved forarbejdning af økologisk petfood og ingredienser heri af landbrugsoprindelse

-
Drikkevand
-
Salt (natriumchlorid)
-
Mikroorganismepræparater (bakteriekulturer og skimmel- og gærsvampe) og enzymer.


Bilag 2

Regnskabskrav m.v.

Definitioner

Råvarer: Fødevarer og dyr samt foder (fødevarer mv.), som af den erhvervsdrivende er bestemt til anvendelse ved tilberedning af økologiske fødevarer mv.

Færdigvarer: Fødevarer mv. og frasorteringer heraf, som ikke er beregnet på yderligere tilberedning hos den erhvervsdrivende, men beregnet på videre markedsføring som økologiske.

Indgående råvarer: Købte/modtagne råvarer samt øvrig tilgang til beholdningen af råvarer.

Udgående råvarer: Råvarer anvendt til produktion (tilberedning), solgte/udleverede eller kasserede råvarer samt øvrig afgang fra beholdningen af råvarer.

Indgående færdigvarer: Købte/modtagne færdigvarer, herunder returvarer, færdigvarer produceret (tilberedt) af den erhvervsdrivende, samt øvrig tilgang til beholdningen af færdigvarer.

Udgående færdigvarer: Solgte/udleverede eller kasserede færdigvarer, samt øvrig afgang fra beholdningen af færdigvarer.

Leverandør: Den erhvervsdrivende, hvorfra partiet fysisk leveres.

1. Generelle regnskabskrav

Den erhvervsdrivende skal føre et ajourført regnskab, der sikrer sporbarheden af de økologiske fødevarer m.v. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt. Regnskabets data skal kunne dokumenteres overfor Fødevarestyrelsen, og regnskabet og dets originale dokumenter, herunder balanceopgørelser og dokumenter nævnt under afsnit 3, skal opbevares i minimum 5 år.

Regnskabet skal indeholde følgende:

1.1. Løbende registreringer

Der skal løbende ske registrering af:

a) Alle ind- og udgående råvarer samt ind- og udgående færdigvarer med angivelse af dato, art, mængde, oprindelse og anvendelse.

b) Tilberedningen, derunder anvendte mængder råvarer, producerede (tilberedte) færdigvarer, svind, kassation, frasorteringer og lignende.

Erhvervsvirksomheder, der ikke håndterer konventionelle fødevarer m.v., er undtaget kravet om løbende registrering af råvarer, der indgår i produktionen (tilberedning), og af svind og/eller tilvækst i forbindelse med produktionen, såfremt mængden af råvarer, herunder svind og/eller tilvækstprocenten, kan udledes af en recept eller en produktionsbeskrivelse.

Detailvirksomheder kan for så vidt angår de udgående færdigvarer nøjes med at opgøre salg samt foretage en daglig eller periodevis beregning af kassation, spild m.v. ud fra mængden af producerede færdigvarer samt den solgte mængde færdigvarer.

Detailvirksomheder, der ikke håndterer konventionelle fødevarer mv., kan endvidere undtages de øvrige krav i litra b, såfremt Fødevarestyrelsen vurderer, at en effektiv kontrol fortsat vil være sikret. Vilkårene herfor skal beskrives i økologirapporten.

1.2. Balanceopgørelser

Der skal udarbejdes periodevise balanceopgørelser for hver enkelt art økologisk råvare og færdigvare. Som særskilte arter skal også medregnes eventuelle kvalitets- og størrelseskategorier.

Erhvervsdrivende, der ikke håndterer konventionelle fødevarer mv., skal ikke udarbejde periodevise balanceopgørelser. I stedet skal disse erhvervsdrivende udarbejde balanceopgørelser på anmodning fra Fødevarestyrelsen. Økologirapporten skal indeholde en beskrivelse og et eksempel på balanceopgørelsernes udarbejdelse og opstilling.

Detailvirksomheder, der ikke håndterer konventionelle fødevarer mv., kan undlade at udarbejde artsvise balanceopgørelser og i stedet udarbejde samlede balanceopgørelser for beslægtede råvarer og færdigvarer. Det er et vilkår, at Fødevarestyrelsen vurderer, at en effektiv kontrol fortsat vil være sikret, og at økologirapporten indeholder en beskrivelse og et eksempel på balanceopgørelsernes udarbejdelse og opstilling.

1.2.1. Interval for balanceopgørelser

Perioden, som balanceopgørelserne skal følge, fastlægges i økologirapporten og skal som minimum være på 1 måned og maksimalt 6 måneder.

Ovennævnte interval kan dog fraviges, hvis de pågældende aktiviteters karakter taler for det (fx særlig batchvis produktion eller produktion i afgrænsede perioder af året). Det er et vilkår, at Fødevarestyrelsen vurderer, at en effektiv kontrol fortsat vil være sikret. Perioden, som balanceopgørelserne skal følge, skal beskrives i økologirapporten.

1.2.2. Opgørelser over lagerbeholdningen samt over indgående og udgående rå- og færdigvarer

Til brug ved udarbejdelsen af balanceopgørelser, skal der:

a) foretages en fysisk opgørelse over lagerbeholdningen af hver enkelt art råvare henholdsvis færdigvare ved periodens begyndelse (primolagerbeholdning) og afslutning (ultimolagerbeholdning), og

b) udarbejdes en opgørelse for hver enkelt art råvare henholdsvis færdigvare over periodens samlede indgående henholdsvis udgående mængder.

Erhvervsdrivende skal ikke medtage de udgående mængder af råvarer, som måtte være undtaget fra løbende registrering, jf. punkt 1.1., i udarbejdelsen af de i litra b nævnte opgørelser.

1.2.3. Afstemning

Hver balanceopgørelse skal indeholde en afstemning af de samlede indgående og udgående mængder af den pågældende art råvare eller færdigvare, hvor der tages højde for forskydningen mellem primo- og ultimolagerbeholdningen. Viser afstemningen en markant difference, skal den erhvervsdrivende i regnskabet registrere den sandsynlige årsag og beskrive hvilke korrigerende handlinger, der er foretaget med henblik på at nedbringe differencen i den følgende opgørelsesperiode.

1.3. Vurdering af balance mellem forbrug af råvarer og produktion af færdigvarer

Ved udgangen af hver opgørelsesperiode skal der foretages en vurdering af, om de mængder af råvarer, der ifølge balanceopgørelserne er anvendt til produktion af færdigvarer, balancerer med de mængder af færdigvarer, der ifølge balanceopgørelserne er produceret. Ved vurderingen skal der tages udgangspunkt i anvendte recepter samt forventet produktionssvind/-tilvækst. Vurderes det, at der er en markant difference, skal den erhvervsdrivende i regnskabet registrere den sandsynlige årsag og beskrive hvilke korrigerende handlinger, der er foretaget med henblik på at nedbringe differencen i den følgende opgørelsesperiode. Vurderingen skal foretages for hver art færdigvare. Resultatet af vurderingen skal nedskrives og dokumenteres i form af de tilgrundliggende beregninger.

2. Afvigelser fra de generelle regnskabskrav

Dette afsnit vedrører kun økologiske fødevarer mv., der ikke tilberedes af den erhvervsdrivende. Sådanne fødevarer mv., der udelukkende opbevares og/eller markedsføres, skal betragtes som færdigvarer, idet:

1.
der i definitionen for ”indgående færdigvarer” skal ses bort fra ”færdigvarer tilberedt af den erhvervsdrivende” og
2.
de, af de under pkt. 1 nævnte krav, der gælder for råvarer, bortfalder.

2.1. Opbevaring en gros af ikke-færdigpakkede økologiske fødevarer mv. og markedsføring en gros af ikke-færdigpakkede økologiske fødevarer mv. fra den erhvervsdrivendes lokaler

For ovennævnte aktiviteter bortfalder kravene i pkt. 1.1., litra b, og pkt. 1.3.

2.2. Opbevaring en gros af færdigpakkede økologiske fødevarer mv. og markedsføring en gros af færdigpakkede økologiske fødevarer mv. fra den erhvervsdrivendes lokaler

For ovennævnte aktiviteter bortfalder kravene i pkt. 1.1., litra b, og pkt. 1.2.-1.3.

2.3. Opbevaring en gros af transportemballerede økologiske fødevarer mv. i forbindelse med transport/distribution, hvor der ikke ændres ved partiernes transportemballage, mærkning eller medfølgende dokumenter

For ovennævnte aktiviteter bortfalder kravene i pkt. 1.1.-1.3.

Følgende oplysninger om hvert håndteret parti skal fremgå af regnskabet:

1.
Oplysninger til identifikation af partiet.
2.
Navn og adresse på leverandør og modtager.

Erhvervsdrivende, der udfører ovennævnte aktivitet, skal i den forbindelse ikke betragtes som leverandør.

2.4. Markedsføring en gros, uden opbevaring eller anden håndtering, af økologiske fødevarer mv.

For ovennævnte aktiviteter bortfalder kravene i pkt. 1.1.-1.3.

2.4.1. Dokumentation for køb og salg

Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere køb og salg af økologiske fødevarer mv. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

-
art, herunder eventuelle kvalitets- og størrelseskategorier,
-
dato (leverings- henholdsvis modtagelsesdato),
-
mængde,
-
modtager (navn og adresse) og køber (navn og adresse), hvis denne er forskellig fra modtager,
-
leverandør (navn og adresse) og sælger (navn og adresse), hvis denne er forskellig fra leverandøren og
-
økologisk status.

2.4.2. Tilfælde hvor den erhvervsdrivende får udført lønarbejde

Hvis den erhvervsdrivende får udført tilberedning eller opbevaring som lønarbejde, skal den erhvervsdrivende sikre sig:

-
dokumentation for at lønarbejdsvirksomheden er omfattet af økologikontrol, jf. punkt 3.2. og
-
dokumentation for den af lønarbejdsvirksomheden producerede henholdsvis opbevarede mængde økologiske fødevarer mv., hvoraf fremgår de under 2.4.1. nævnte oplysninger.

3. Dokumentationskrav for modtagne økologiske fødevarer mv.

3.1. Dokumentation vedrørende partiet

Erhvervsdrivende skal sikre, at der med hvert modtaget parti økologiske fødevarer mv. følger et originalt dokument udstedt af leverandøren. Er dokumentet ikke fakturaen, skal der henvises til dokumentet i fakturaen. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

1.
navn og adresse på leverandøren og sælgeren, hvis denne er forskellig fra leverandøren
2.
autorisationsnummer (for bedrifter autoriseret i henhold til regler om økologisk produktionsmetode fastsat i medfør af økologiloven)
3.
oplysninger, der gør det muligt at identificere partiet
4.
oplysninger om partiet – minimum mængde og art, herunder eventuelle kvalitets- og størrelseskategorier
5.
angivelse af den økologiske status og
6.
leveringsdato.

Den erhvervsdrivende skal kontrollere, at partiet fremstår i overensstemmelse med oplysningerne i dokumentet.

3.1.1. Køb fra detailbutikker eller engrosvirksomheder, hvor salg sker ved selvbetjening

Som undtagelse fra kravet i punkt 3.1. kan dokumentation vedrørende partiet, ved køb af økologiske fødevarer mv. fra detailbutikker eller fra engrosvirksomheder, hvor salg sker ved selvbetjening, sikres ved kassebon/kvittering, såfremt følgende oplysninger som minimum fremgår:

a) navn og adresse (minimum by) på butikken

b) varebetegnelse

c) henvisning til den økologiske status

d) mængde eller antal og

e) købsdato.

3.1.2. Leverancer fra primærbedrifter, hvor modtageren fastlægger den leverede mængde

Ved leverancer fra primærbedrifter, hvor modtageren fastlægger den leverede mængde, kan kravet om, at der med hvert parti følger et originalt dokument udstedt af leverandøren, erstattes af en leverandøraftale indeholdende procedurer, der sikrer, at leverandøren foretager en skønsmæssig opgørelse af mængden, inden partiet forlader primærbedriften, og at denne mængde registreres. Procedurerne skal endvidere sikre, at oplysningerne nævnt under pkt. 3.1., nr. 1-6, fremgår af afregningsdokumenterne, der foreligger hos leverandør og modtager.

3.2 Dokumentation ved import fra tredjelande

Ved import fra tredjelande betragtes kontrolattesten som fyldestgørende dokumentation vedrørende partiet, jf. pkt. 3.1.

4. Regnskabskrav ved akvakulturproduktion

Definitioner

Råvarer: Fiskearter, krebsdyr, pighuder og bløddyr som omhandlet i Kommissionsforordningens bilag XIIIa samt flodkrebs, Astacus astacus, jf. § 19 (herefter benævnt "fisk"), avlsmateriale og foder til brug i økologisk akvakulturbrug samt formeringsmateriale anvendt ved produktion af tang, havalger, fytoplankton og mikroalger.

Færdigvarer: Fisk, som er klar til levering til transport til slagtning, fiskeæg og tang.

Indgående råvarer: Købte/modtagne råvarer samt øvrig tilgang til beholdningen af råvarer.

Udgående råvarer: Råvarer anvendt til produktion, solgte/udleverede eller kasserede råvarer samt øvrig afgang fra beholdningen af råvarer.

Indgående færdigvarer: Købte/modtagne færdigvarer, herunder returvarer, færdigvarer produceret af den erhvervsdrivende, samt øvrig tilgang til beholdningen af færdigvarer.

Udgående færdigvarer: Solgte/udleverede eller kasserede færdigvarer, samt øvrig afgang fra beholdningen af færdigvarer.

4.1. Regnskabskrav

Ajourført regnskab skal til enhver tid være tilgængeligt, og data skal kunne dokumenteres over for kontrolmyndigheden. Regnskabets originale dokumenter, herunder dokumenter nævnt i dette bilags punkt 4.2, skal opbevares i minimum 5 år.

Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal føre regnskab på en måde, der sikrer sporbarheden af de økologiske fisk, tang og avls- og formeringsmateriale, herunder frasorteringer heraf, samt af foder til brug i økologisk akvakulturbrug.

4.1.1. Kvartalsvise balanceopgørelser

Den erhvervsdrivende skal udarbejde kvartalsvise balanceopgørelser. Den kvartalsvise balanceopgørelse skal tage udgangspunkt i en fysisk opgørelse over beholdningen af råvarer og færdigvarer ved periodens start og ved periodens afslutning.

Den kvartalsvise balanceopgørelse skal indeholde en mængdemæssig afstemning af akvakulturbrugets indgående og udgående mængder af hver type af de økologiske eller konventionelle råvarer og færdigvarer, der indgår i den økologiske produktion.

Den kvartalsvise balanceopgørelse for fisk/æg skal udformes således: Fisk primo + indkøbte/indleverede fisk + forventet tilvækst via fodring - solgte fisk - døde fisk - evt. svind (rømning, prædation o.lign.) = beholding af fisk ultimo. Dette tal skal sammenholdes med den reelt opmålte mængde fisk på dambruget ved kvartalets slutning. En evt. difference mellem de to tal skal kommenteres skriftligt.

Hvis der findes adskilte delbestande af forskellige fiskestørrelser og/eller arter, der har forventelig forskellig foderkvotient, skal disse delbestande indgå i balanceopgørelsen som særskilte led.

Den kvartalsvise balanceopgørelse for foder skal udformes således: Foderbeholding primo + købt/produceret foder i kvartalet – registreret forbrug af foder - evt. svind (destrueret foder o.lign.) = forventet foderbeholdning ultimo. Dette tal skal sammenholdes med en fysisk opgørelse af fodermængden på dambruget ved kvartalets afslutning. En evt. difference skal kommenteres skriftligt.

Hvis der benyttes flere foderpillestørrelser samtidig, skal der udformes en balanceopgørelse for hver størrelse.

De kvartalsvise opgørelser over øvrige rå- og færdigvarer skal udformes på tilsvarende vis.

Kontrolmyndigheden kan:

1.   beslutte, at balanceopgørelsen kan afgrænses til en kortere eller længere periode, dog minimum en uge og maksimum et halvt år, og/eller

2.   fravige kravet om afstemning af ind- og udgående mængder for hver enkelt økologisk rå- og færdigvare, såfremt kontrolmyndigheden vurderer, at en effektiv kontrol fortsat vil være sikret.

Den erhvervsdrivende skal via regnskabet kunne dokumentere:

1.   oprindelse, art og mængde af alle økologiske og konventionelle rå- og færdigvarer, som den erhvervsdrivende har modtaget.

2.   art, mængde og leveringsdato for økologiske rå- og færdigvarer, som den erhvervsdrivende har leveret eller overført til anden produktion samt modtager af disse. Kravet om oplysning om modtager gælder ikke ved direkte overdragelse til den endelige forbruger.

3.   øvrige oplysninger som kontrolmyndigheden kræver for at kunne udføre en hensigtsmæssig kontrol.

4.2 Dokumentationskrav for modtagne fisk, avls-/formeringsmateriale samt foder bestemt til økologisk akvakulturbrug

4.2.1 Dokumentation vedrørende partiet ved levering

Ved levering af økologiske rå- og færdigvarer skal der medfølge et originalt dokument udstedt af leverandøren. Er dokumentet en følgeseddel, skal der henvises til følgesedlen i fakturaen.

Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

a) navn og adresse på leverandøren

b) oplysninger, der gør det muligt at identificere partiet

c) oplysninger om partiet, herunder mængde og art

d) angivelse af den økologiske oprindelse i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og

e) leveringsdato.

4.2.2 Supplerende dokumentationskrav for modtagne konventionelle fisk og avlsmateriale

Det skal kunne dokumenteres at modtagne konventionelle fisk og avlsmaterialer overholder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008, artikel 25i og Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, artikel 4, litra a), nr. iii) samt artikel 15, stk. 1, litra c.

4.3 Adskillelse under tilberedning og opbevaring fra konventionelle rå- og færdigvarer

Omfatter driften også konventionelle rå- og færdigvarer, skal det sikres, at de økologiske rå- og færdigvarer kan identificeres under opbevaring, produktion og tilberedning, og at sammenblanding med øvrige rå- og færdigvarer undgås. Når produktionsudstyr anvendes til konventionelle rå- og færdigvarer, skal det rengøres, før det anvendes til produkter omfattet af denne bekendtgørelse.

Steder, som benyttes til opbevaring af produkter omfattet af denne bekendtgørelse, skal forvaltes på en sådan måde, at produkterne kan identificeres, og at sammenblanding eller forurening med produkter og/eller stoffer, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, undgås.


Bilag 3

Økologikontrolmærket (Ø-mærket)

Ø-mærket skal være:

1. Rødt i nuancer svarende til pantone 032 C eller tilsvarende sammentryk af 100 % gul og 100 % magenta i firefarvetryk, eller

2. Sort.

Mærket skal gengives på hvid eller lys baggrund med indbrydes afstande, placeringer og proportioner, som her angivet:

m

På farvede flader eller foto gengives Ø-mærket i hvidt rektangel med rundede hjørner, som her angivet:

TB

"Ø" med krone kan dog anvendes uden tekst på æggeskal eller ostevoks eller som særligt kødstempel. Kødstemplet kan i umiddelbar tilslutning til de påbudte sundhedsmærker anvendes på slagtekroppe samt organer af økologisk opdrættede dyr. Ved anvendelse af stemplet skal de generelle regler om farvestoffer til stempling af kød overholdes.


Bilag 4

Supplerende kriterier for opdræt af flodkrebs

Produktionssystem
Inden besætning af opdrættet skal det sikres, at der er en bestand af planter og alger i opdrætsområdet, som tilgodeser krebsenes behov for føde, f.eks. kildemos og kransnålalger.
Krebsene må supplerende fodres med foder, der er i overensstemmelse med gældende økologiregler. Fodring skal ske restriktivt, således at vandkvaliteten ikke kompromitteres som følge af omsætning af foderrester.
Naturligt eller kunstigt anlagte søer (med eller uden afløb) damme eller kanaler med gennemstrømmende vand må anvendes til opdrættet. Der skal være naturlige bundforhold, dvs. der må ikke anvendes beton-, plasticbund eller lignende. Undtaget er produktion af spæd yngel, hvor moderkrebs og yngel har adgang til naturligt bundmateriale, f.eks. sand, jord eller grus.
Vanddybden skal være mindst 1,5 meter på den dybeste sted.
Der skal være dagskjul, der kan tilgodese hele opdrætsafsnittets bestand. Dvs. faste lerskrænter krebsen kan grave sig ind i, udlagte sten, teglrør eller lignende. Plastic eller andre kunstige materialer må ikke anvendes.
Opdrætsafsnittene skal beskyttes mod skadevoldende vildt, f.eks. ål, fiskehejrer, lappedykkere, ænder, oddere og vaskebjørne.
Krav til vandkvalitet
PH mellem 6,5 og 8, hårdhedsgrad 8 eller derover. Iltmætning minimum 70 %.
Bestandstæthed og kønsratio
Maksimal bestandstæthed ved etablering af selvreproducerende besætning:
Yngel: der må højst udsættes 10 stk. pr. løbende meter bred.
Voksne krebs: Der må højst udsættes 5 pr. løbende meter bred med kønsratioen maksimalt 1 han pr. 5 hunner.
Ved opfiskning skal det tilstræbes, at kønsratioen 1 han pr. 5 hunner opretholdes.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelsen af forordning (EØF) nr. 2092/91, EF-Tidende 2007, nr. L 189, s. 1-23, og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, EF-Tidende 2008, nr. L 250, s. 1-84, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1358/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, s. 97-102, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande, EF-Tidende 2008, nr. L 334, s. 25-52, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/931 af 17. juni 2015, nr. L 151, s. 1-19. Ifølge artikel 288 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.