Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)

[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]:

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2015 og var til 1. behandling den 23. oktober 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af lovforslag nr. L 173 (folketingsåret 2014-15, 1. samling), som i forbindelse med genfremsættelsen er blevet delt i to. I forbindelse med genfremsættelsen har lovforslaget ikke været sendt i fornyet høring. Høringssvar og høringsnotat over lovforslag nr. L 173 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) er omdelt som bilag 7. Den 9. oktober 2015 sendte skatteministeren et supplerende høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget to skriftlige henvendelser fra Dan Automater Struer A/S og Løvvangen Bowling Klub.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget efter EL’s opfattelse indeholder en lang række forbedringer af spilområdet. Det gælder f.eks. en udvidelse af skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og aftalt spil, altså matchfixing, og at tilladelsen til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater fremover kan tilbagekaldes, hvis tilladelsesindehaveren ved grov uagtsomhed eller gentagne gange ikke angiver gebyrer. EL kan derfor støtte lovforslaget.

EL kan ligeledes støtte de af skatteministeren stillede ændringsforslag, da der med ændringsforslagene bliver skabt overensstemmelse med reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), hvor der skelnes mellem groft uagtsomme eller forsætlige overtrædelser og særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser.

Alternativets medlemmer af udvalget hæfter sig ved, at de foreslåede ændringer i lovforslaget gør indberetningen lettere for spiludbyderne, at der laves tiltag for at mindske svindel, og at det med lovforslaget foreslås, at der indføres natlukning i spillehaller, så spilafhængige får et pusterum, hvilket flere behandlere har anbefalet. ALT kan dermed støtte lovforslaget og de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 42, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 5.« til: »jf. dog stk. 4 og 5.««

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 10 og 12]

2) Nr. 19 affattes således:

»19. I § 60 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens regler.

Stk. 3. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, kan straffen stige til fængsel indtil 6 måneder.««

[Tilpasning af tilregnelseskravet til tilsvarende bestemmelser]

Til § 3

3) Nr. 13 affattes således:

»13. I § 46 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, straffes med bøde.

Stk. 3. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er udstedt i medfør af loven, kan der straffes med foranstaltninger efter kriminallov for Grønland.««

[Tilpasning af tilregnelseskravet til tilsvarende bestemmelser]

Til § 7

4) I stk. 3 ændres »§ 1, nr. 9, 10 og 12-15« til: »§ 1, nr. 9, 01, 10 og 12-15«.

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 10 og 12.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget bliver der hjemmel til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Dermed bliver strafniveauet bragt i overensstemmelse med reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), hvor der skelnes mellem groft uagtsomme eller forsætlige overtrædelser og særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser.

Efter hvidvaskloven straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne, mens den, der særligt groft eller omfattende forsætligt overtræder reglerne, kan straffes med fængsel indtil 6 måneder.

I den foreslåede bestemmelse i lovforslaget kan der kun fastsættes straf i form af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for den, der særligt groft eller omfattende forsætligt overtræder reglerne. Det er med formuleringen i lovforslaget dermed ikke muligt at straffe den, der blot »groft uagtsomt« eller kun »forsætligt« overtræder reglerne, med bøde, som tilfældet er efter hvidvaskloven.

Det har imidlertid ikke været tilsigtet at give spiludbydere en anden retsstilling end virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i forhold til overtrædelse af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Med bestemmelsen bliver det muligt at straffe forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser med bøde, således at tilregnelseskravet og strafferammen er den samme, uanset om overtrædelsen er omfattet af lov om spil eller hvidvaskloven.

Med formuleringen af bestemmelserne (§ 60, stk. 2 og 3) bliver der hjemmel til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af de bestemmelser i de forskellige bekendtgørelser, der er udstedt eller udstedes i medfør af lov om spil, som har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. F.eks. indeholder bekendtgørelsen om landbaserede kasinoer og bekendtgørelsen om onlinekasino bestemmelser angående forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v.

Hjemlen til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel indtil 6 måneder fastsættes således, at det kan ske i forskrifter udstedt i medfør af loven, idet forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme i relation til spil reguleres på bekendtgørelsesniveau. Det skyldes bl.a., at reglerne ikke gælder alle typer spil. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at strafbestemmelsen fastsættes i de forskrifter, hvor området reguleres.

Fængsel indtil 6 måneder forudsættes alene at finde anvendelse for særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser, i overensstemmelse med hvad der i forvejen gælder efter hvidvaskloven.

Den foreslåede strafferamme på indtil 6 måneders fængsel er identisk med de gældende regler i hvidvaskloven. Formuleringen »Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser« i bestemmelsen stammer fra hvidvaskloven, hvor det dog er formuleret som »Ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af § …«.

Med hjemlen til at kunne fastsætte fængselsstraf er der tiltænkt en skærpelse af straffen for de forsætlige overtrædelser, der betragtes som værende særligt grove eller omfattende. Det tilsigtes, at det bødeniveau, der kendes fra hvidvaskloven, overføres til lov om spil og tilhørende bekendtgørelser, således at de hensyn, der ligger bag strafudmålingen, er ens.

F.eks. påtænkes den foreslåede hjemmel til at fastsætte fængselsstraf at omfatte særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af reglerne om legitimationskrav, pligten til underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og krav om kendskab til kunderne.

Det materielle indhold af bestemmelsen vil svare til reglerne i hvidvaskloven. Anvendelsesområdet for fastsættelse af straf efter de foreslåede § 60, stk. 2 og 3, forudsættes således ikke udvidet i forhold til reglerne i hvidvaskloven hverken i relation til tilregnelseskrav, strafferamme eller strafniveau.

Til nr. 3

Med bestemmelsen bliver der som i ændringsforslag nr. 2 hjemmel til at straffe den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne om hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Med den foreslåede ændring bliver det muligt at straffe forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser med bøde, således at tilregnelseskravet og foranstaltningen er den samme, uanset om man er omfattet af lov for Grønland om visse spil eller lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Formuleringen i bestemmelserne (§ 46, stk. 2 og 3) giver hjemmel til at fastsætte bødeansvar eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for overtrædelse af de bestemmelser i de forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov for Grønland om visse spil, som har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. F.eks. indeholder bekendtgørelsen om onlinekasino bestemmelser angående forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v.

Forskellen mellem denne bestemmelse og den tilsvarende foreslåede bestemmelse i lov om spil (ændringsforslag nr. 2) er alene, at der efter bestemmelsen i lov om spil kan idømmes indtil 6 måneders fængsel, mens der efter bestemmelsen i lov for Grønland om visse spil kan idømmes foranstaltninger efter kriminallov for Grønland.

Hjemlen til at fastsætte bødeansvar eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland fastsættes således, at det kan ske i forskrifter udstedt i medfør af loven, idet forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme i relation til spil reguleres på bekendtgørelsesniveau. Det skyldes bl.a., at reglerne ikke gælder alle typer spil. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at hjemlen fastsættes i de forskrifter, hvor området reguleres.

Foranstaltninger efter kriminallov for Grønland forudsættes alene at finde anvendelse for særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser, i overensstemmelse med hvad der i forvejen gælder efter hvidvaskloven, hvor strafferammen dog er indtil 6 måneders fængsel, og hvad der foreslås i forhold til lov om spil, jf. ændringsforslag nr. 2.

Hvidvaskloven finder ikke direkte anvendelse for Grønland, men det vurderes imidlertid at være væsentligt at sikre ensartet regulering i Grønland og Danmark på dette område.

Formuleringen »Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser« i bestemmelsen stammer fra hvidvaskloven, hvor det dog er formuleret som »Ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af § …«.

Med hjemlen til at kunne fastsætte foranstaltninger efter kriminallov for Grønland er der tiltænkt en skærpelse af ansvaret for de forsætlige overtrædelser, der betragtes som værende særligt grove eller omfattende. Det tilsigtes, at det bødeniveau, der kendes fra hvidvaskloven, overføres til lov for Grønland om visse spil og tilhørende bekendtgørelser, således at de hensyn, der ligger bag bødeansvar, er ens.

F.eks. påtænkes den foreslåede hjemmel til at fastsætte foranstaltninger efter kriminallov for Grønland at omfatte særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af reglerne om legitimationskrav, pligten til underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og krav om kendskab til kunderne.

Det materielle indhold af udmøntningen af denne bestemmelse vil svare til reglerne i hvidvaskloven. Anvendelsesområdet for lov for Grønland om visse spil § 46, stk. 2 og 3, forudsættes således ikke udvidet i forhold til reglerne i hvidvaskloven hverken i relation til tilregnelseskrav, foranstaltninger efter kriminallov for Grønland eller bødeniveau.

Til nr. 4

Det foreslås, at skatteministeren kan fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet.

Dennis Flydtkjær (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Kim Christiansen (DF) Morten Marinus (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Britt Bager (V) Merete Riisager (LA) nfmd. Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF) Per Husted (S) Jens Joel (S) Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) fmd. Henning Hyllested (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Martin Lidegaard (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 15

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
3
Henvendelse af 28/10-15 fra Dan Automater Struer A/S
4
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 4/11-15 fra Løvvangen Bowling Klub
6
Ændringsforslag, fra skatteministeren
7
Høringsnotat og høringssvar for L 173, fra skatteministeren
8
1. udkast til betænkning
9
Henvendelse af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 15

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ændring af afgiften pr. spilleautomat fra årlig til månedlig afregning, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 28/10-15 fra Dan Automater Struer A/S, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Løvvangen Bowling Klub, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S, til skatteministeren, og ministerens svar herpå