Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm

I medfør af § 31, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeriopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelsen nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende åer:

1) Blykobbe å.

2) Læså.

3) Øleå.

4) Baggeå.

5) Gyldenså.

6) Kobbeå.

Stk. 2. I tiden fra 16. september til og med 15. januar må intet fiskeri finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende bække og åer:

1) Kæmpeå.

2) Byå.

3) Vallenså.

4) Lilleå.

5) Grødby å.

6) Henrikebæk.

7) Dammebæk.

8) Søbæk.

9) Skovsholm bæk.

10) Vaså.

11) Sølyst bæk.

12) Kelse å.

13) Melsted å.

14) Bobbeå.

15) Døndal å.

16) Møllegård bæk.

17) Tejn å.

18) Kampeløkke å.

19) Bakkebæk/Ålebæk.

20) Grynebæk.

21) Vandløb ved Bølshavn.

22) Vasebæk.

§ 2. Ud over de i § 1 nævnte fredningsbælter findes der i farvandet omkring Bornholm ikke fredningsbælter i henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 2. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter.

§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 3. december 2015

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

Kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter

Kortskitse over fredningsbælter