Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner inddelt i type 1A-, 1B-, 2- og 3-områder.
Bilag 2 Ramme for aktivitetsniveau, angivet som årligt antal aktivitetsdage, fortegnelse over anvendte støjkilder og angivelse af aktivitetsfri perioder for hver enkelt øvelsesplads og skyde- og øvelsesområde/NREF/SN503/3)/ fordelt på type 1A, 1B, 2 og 3 områder, jf. § 5, stk. 1.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, og § 73, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter forsvarets øvelsesområder som defineret i § 3, inkl. eksterne stillingsområder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) de af forsvarets skydebaner, der er beliggende i de i bilag 1 angivne områder, jf. dog § 6,

2) øvelsesaktiviteter i civilt terræn og

3) civile aktiviteter i de i bilag 1 angivne områder.

§ 3. Ved forsvarets øvelsesområder forstås i denne bekendtgørelse de i bilag 1 nævnte øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, inkl. eksterne stillingsområder.

Stk. 2. Ved eksterne stillingsområder forstås i denne bekendtgørelse områder, beliggende uden for det egentlige øvelsesområde, hvorfra der skydes mod mål i det egentlige øvelsesområde hen over et mellemliggende område, der ikke er en del af øvelsesområdet.

Stk. 3. Ved lette våben forstås i denne bekendtgørelse håndskydevåben med en kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær og ved tunge våben øvrige våben, ammunitionstyper og eksplosiver.

Stk. 4. Ved faste stillingsområder forstås i denne bekendtgørelse permanente uddannelses- og øvelsesanlæg, hvorfra der gennemføres støjende aktiviteter.

Stk. 5. Ved skydebaner forstås i denne bekendtgørelse permanente skydeanlæg, der af hensyn til sikkerheden er afgrænset med volde og/eller blændere.

Støjbegrænsning

§ 4. For alle de af bekendtgørelsen omfattede øvelsesområder må støjen fra tunge våben og sprængninger udtrykt som den C-vægtede SEL-værdi pr. skud eller sprængning, ikke overstige 110 dB ved den nærmeste bolig uden for det samlede øvelsesområde, bortset fra Oksbøl, Borris, Jægerspris og Raghammer, hvor den C-vægtede SEL-værdi pr. skud eller sprængning ikke må overstige 115 dB ved den nærmeste bolig uden for det samlede øvelsesområde.

Stk. 2. For områder, der i bilag 1 er opført som type 1A- eller type 1B- områder, må skydning og anden støjende våbenbrug, herunder skydning med løs ammunition, ikke foregå fra faste stillingsområder placeret nærmere end 200 m fra nærmeste bolig beliggende uden for det samlede øvelsesområde.

Stk. 3. Anvendelse af andre støjkilder, f.eks. bæltekøretøjer, generatorer m.v. i de i bilag 1 nævnte områder må ikke foregå stationært i områder placeret nærmere end 200 meter fra nærmeste bolig beliggende uden for det samlede øvelsesområde.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1–3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af et opholdssted på et støjbelastet areal.

Aktivitetsniveau og støjmæssigt aktivitetsfri perioder

§ 5. Ved anvendelse af forsvarets øvelsesområder skal aktiviteterne tilrettelægges således, at den samlede støjbelastning, udtrykt ved det beregnede støjkonsekvensområde, ikke øges i forhold til situationen i det fastlagte referencegrundlag, jf. noten til bilag 2. Aktiviteterne skal endvidere tilrettelægges, således at den i bilag 2 fastlagte ramme for aktivitetsniveauet overholdes.

Stk. 2. For hvert øvelsesområde skal aktiviteterne tilrettelægges således, at de støjmæssigt aktivitetsfri perioder mellem aktiviteterne specielt om aftenen, om natten, i weekender og i sommerperioder som hovedregel bliver så lange og sammenhængende som muligt og i videst muligt omfang er sammenfaldende for de forskellige aktiviteter i det enkelte øvelsesområde.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når det drejer sig om aktiviteter, der følger af Danmarks forpligtelser og aftaler i henhold til internationalt samarbejde eller ved en national forøgelse af beredskabet og som ikke kunne forudses ved planlægningsperiodens start, jf. § 6, stk. 1. Gennemførelsen af sådanne aktiviteter skal dog oplyses overfor tilsynsmyndigheden så tidligt som muligt.

Oplysningspligt

§ 6. Den ansvarlige militære myndighed for hvert af de i bilag 1 nævnte øvelsesområder skal mindst 2 gange årligt lokalt informere offentligheden om konkrete planlagte aktiviteter inden for den i bilag 2 fastlagte ramme i det pågældende øvelsesområde for den næste planlægningsperiode.

Oplysningerne skal indeholde

1) planlagt tidsperiode for aktiviteterne, herunder aktiviteternes fordeling på døgnet,

2) planlagt antal og art af skud med tunge våben og sprængninger fordelt på våbentyper, antal og art af støjkilder, jf. bilag 2,

3) planlagte aktivitetsfri perioder for den pågældende planlægningsperiode og

4) angivelse af, hvilke eventuelle skydebaner i type 2- og 3- øvelsesområder, der samtidig vil blive anvendt som delaktivitet af det omliggende øvelsesområde, samt den forventede tidsperiode herfor.

Stk. 2. Eventuelle ændringer i de i stk. 1 angivne planer skal meddeles offentligheden senest 2 uger, før ændringen finder sted.

Stk. 3. Planlægning for og fastlæggelse af de konkrete aktivitetsfri perioder, jf. § 5, stk. 1 og 2, skal for hver planlægningsperiode ske på baggrund af en forudgående dialog mellem den for det enkelte øvelsesområde ansvarlige, militære myndighed og den eller de kommuner, hvori det pågældende øvelsesområde er beliggende.

Egenkontrol og tilsyn

§ 7. Den ansvarlige militære myndighed for hvert af de i bilag 1 nævnte øvelsesområder skal til enhver tid kunne dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at bekendtgørelsen er overholdt. Tilsynsmyndigheden skal indberette overtrædelser af bekendtgørelsens bestemmelser til Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Dispensation

§ 8. Miljø- og fødevareministeren kan efter høring af de kommunale myndigheder midlertidigt dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsens § 5.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser for skyde- og øvelsesterræner ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Claus Torp


Bilag 1

Oversigt over forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner inddelt i type 1A-, 1B-, 2- og 3-områder.

1. Type 1A-områder omfatter:

   
a. Hæren:
 
 
Almegårds Øvelsesplads
(Bornholms Regionskommune)
 
Antvorskov Øvelsesplads
(Slagelse Kommune)
 
Farum Øvelseplads
(Allerød og Furesø kommuner)
 
Finderup Øvelsesplads
(Viborg Kommune)
 
Haderslev Vesterskov Øvelsesplads
(Haderslev Kommune)
 
Holstebro Øvelsesplads
(Holstebro Kommune)
 
Hyby Fælled Øvelsesplads
(Fredericia Kommune)
 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads
(Allerød Kommune)
 
Kulsbjerg Øvelsesplads
(Vordingborg Kommune)
 
Kær Vestermark Øvelsesplads
(Sønderborg Kommune)
 
Nr. Uttrup Øvelsesplads
(Aalborg Kommune)
 
Næstved Øvelsesplads
(Næstved Kommune)
 
Skive Øvelsesplads
(Viborg og Skive kommuner)
 
Tønder Øvelsesplads
(Tønder Kommune)
 
Varde Øvelsesplads1)
(Varde Kommune)
 
Vordingborg Øvelsesplads
(Vordingborg Kommune)
   
b. Hjemmeværnet:
 
 
Hanstholm Øvelsesplads
(Thisted Kommune)
 
Højstrup Øvelsesplads
(Odense Kommune)
 
Nymindegablejrens Øvelsesplads
(Varde Kommune)
 
Slipshavn Øvelsesplads
(Nyborg Kommune)
 
Søgård Øvelsesplads
(Aabenraa Kommune)
 
Søhus Plantage Håndgranatbane
(Slagelse Kommune)
 
Østerhede Håndgranatbane
(Samsø Kommune)
     

2. Type 1B-områder omfatter:

   
a. Hæren:
 
 
Kommandantskabet Vedbæk
(Rudersdal Kommune)
 
Operationsområde Aflandshage
(Dragør Kommune)
     
b. Søværnet:
 
 
Bangsboområdet
(Frederikshavn Kommune)
 
Hoveddepot Kongsøre
(Odsherred Kommune)
 
Søværnets Grundskole
(Halsnæs Kommune)
     
c. Flyvevåbnet:
 
 
Afskydningsområde Tune
(Roskilde Kommune)
 
Flyvestation Skagen
(Frederikshavn Kommune)
 
Operationsområde Svælgsgård
(Roskilde Kommune)
     
d. Forsvarets Efterretningstjeneste:
 
 
Aflandshage Skydeterræn
(Dragør Kommune)
     

3. Type 2-områder omfatter:

     
a. Hæren, søværnet og flyvevåbnet.
 
 
Flyvestation Karup (ydre område)
(Viborg Kommune)
 
Halk Skydeterræn
(Haderslev Kommune)
 
Hevring Skydeterræn
(Norddjurs Kommune)
 
Melby Skydeterræn
(Halsnæs Kommune)
     
b. Hjemmeværnet:
 
 
Aborg Skydeterræn
(Assens Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
1 traditionel langdistancebane
 
   
1 miniaturepansermålbane
 
 
Bredetved Skydeterræn
(Holbæk Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
2 traditionelle langdistancebaner
 
   
1 kortdistancebane
 
 
Karby Odde Skydeterræn
(Morsø Kommune)
 
Klitmøller Skydeterræn
(Thisted Kommune)
 
Nordenbrogård Skydeterræn
(Langeland Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
1 traditionel langdistancebane
 
 
Nymindegab Skydeterræn
(Varde Kommune)
 
Sødringkær Skydeterræn
(Randers Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
1 traditionel langdistancebane
 
 
Vester Egesborg Skydebaner
(Næstved Kommune)
 
Ålbæk Skydeterræn
(Tønder Kommune)
     

4. Type 3-områder omfatter:

       
a. Hæren, søværnet og flyvevåbnet:
 
 
Borris Skydeterræn
(Ringkøbing-Skjern Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
1 traditionel langdistancebane
 
 
Jægerspris Skydeterræn
(Frederikssund Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
2 traditionelle langdistancebaner
 
 
Oksbøl Skydeterræn
(Varde Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
2 traditionelle langdistancebaner
 
   
(Varde Øvelsesplads)1)
 
 
Raghammer Skydeterræn
(Bornholms Regionskommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
3 traditionelle langdistancebaner
 
 
Sjællands Odde
(Odsherred Kommune)
 
Skydeområde Rømø
(Tønder Kommune)
 
Skydeområde Tranum
(Jammerbugt Kommune)
 
Stold Skydeterræn
(Kalundborg Kommune)
   
der bl.a. omfatter
 
   
1 traditionel langdistancebane
 
       
   

1) Varde Øvelsesplads kan i forbindelse med skydning med artilleri på store afstande anvendes som eksternt stillingsområde for Oksbølterrænet.


Bilag 2

Ramme for aktivitetsniveau, angivet som årligt antal aktivitetsdage, fortegnelse over anvendte støjkilder og angivelse af aktivitetsfri perioder for hver enkelt øvelsesplads og skyde- og øvelsesområde1) /NREF/SN503/3)/ fordelt på type 1A, 1B, 2 og 3 områder, jf. § 5, stk. 1.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. :286 A Etablissementsnavn: Almegårds Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
200
100
50
26
11
4
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
100
50
40
24
8
4
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
50
40
30
12
6
4
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
10
2
2
2
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
120
60
30
10
6
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
10
10
5
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm maskingevær LØSPT og SLPT
Pansrede mandskabsvogne
84 mm dysekanon, lydmarkør
Generatorer
Kanonslag
Helikoptere
100 g sprænglegemer
 
500 g sprænglegemer
 
81 mm morter øvelsesgranat
 
Ildmarkering
 
Signal- og lysammunition
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
– Weekends: 20
 
– Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)
 
– St. St. Bededag (fredag - søndag)
 
– Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
– Pinse (lørdag - mandag)
 
– Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Der er etableret en brandøvelsesplads på Almegårds Øvelsesplads. Brandøvelsespladsen anvendes af Beredskabsstyrelsen. Den anvendes og er etableret i henhold til særlig godkendelse. Brandøvelsespladsen er ikke omfattet af oplysningspligten jf. kapitel 4 i denne bekendtgørelse.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 258 Etablissementsnavn: Antvorskov Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
240
184
117
50
30
28
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
185
90
70
40
20
15
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
65
40
20
20
10
10
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
40
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
187
100
100
10
10
10
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
150
100
70
20
15
10
Anvendelse af luftfartøjer.
20
20
5
5
5
5

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben (Håndvåben)
Hjulkøretøjer
12.7mm maskingevær, LØSPT & SLPT
Pansrede mandskabsvogne
Signalpistol
Kampvogne
25mm maskinkanon, SLPT
Selvkørende Haubits
60/81mm mortér, eksercer- & øvelsesgranat
Helikoptere
84mm dysekanon, lydmarkør
Kampfly
105mm kampvognskanon, LØSPT
Generatorer
Kanonskudsmarkør
Ingeniørmaskiner
Kanonslag
 
100 g – 500 g sprængninger
 
Håndgranat M/54
 
Alarmminer
 
Sprængsnor
 
RHÅNDBOMBE HEXIT M/77
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 10
 
Jul - nytår (ca. 20. december – 4. januar)
 
Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 1995

Etablissementsnr. : 146 Etablissementsnavn: Farum Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
233
97
80
53
30
47
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
233
97
80
53
30
47
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
25
0
0
4
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
30
0
0
4
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
30
0
0
4
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
150
40
40
4
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
50
0
10
4
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
20
5
0
4
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
– Lette våben
– Hjulkøretøjer
– 12,7 maskingevær, SLPT
– Pansrede mandskabsvogne
– 84 mm dysekanon, lydmarkør
– Panserbrovogn
– Kanonslag
– Helikopter
– 200 g sprænglegemer
 
– 500 g sprænglegemer
 
– 2 kg sprængladning
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
– Weekends 20
 
– Jul og nytår (ca. 20. december – 2. januar)
 
– Påske (Palmesøndag - 2 påskedag)
 
– St. Bededag (fredag - søndag)
 
– Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
– Pinse (lørdag – mandag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Øvelsespladsen afhændes medio år 2003, hvorefter al militær aktivitet jf. ovenstående ophører.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 526 Etablissementsnavn: Finderup Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
242
190
182
63
53
53
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
143
100
60
40
30
30
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
60
20
5
10
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
10
3
0
10
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
4
0
0
4
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
242
190
180
20
10
10
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
150
100
50
5
5
5
Anvendelse af luftfartøjer.
50
50
40
5
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
7,62 mm GV M/75 LØSPT og SAPT
Helikoptere.
7,62 mm LMG M/62 LØSPT og SAPT
Ingeniørmaskiner.
9 mm MP M/49 LØSPT og SAPT
Kampvogne
12,7 mm TMG M/50 LØSPT og SAPT
Pansret mandskabsvogn
84 mm DYKN, Lydmarkør
Selvkørende haubitser
81 mm morter, Øvelsesstødrør/grundladning
Øvrige bæltekøretøjer
Kanonslag
Generatorer
100 g Sprængning
 
500 g Sprængning
 
Skarp Håndgranat
 
2 kg Sprængning
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 10
 
Jul - nytår (ca. 20. december - 2. januar)
 
Påske (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag til mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 433 Etablissementsnavn: Haderslev Vesterskov øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
120
40
10
20
10
8
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
70
15
4
10
5
5
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
20
10
3
3
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
120
30
10
3
2
2
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer
5
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Pansret mandskabsvogn
100 g sprænglegeme
Hjulkøretøjer
Håndgranat
Traktor/landbrugsmaskiner
Kanonslag
Generatorer
12,7 mm maskingevær (løs amm.)
 
12,7 mm maskingevær (salonamm.)
 
81 mm morter med grundladning
 
Alarmmine M/89
 
14,5 MM instruktionskanon
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 25
 
Påske (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
Jul - nytår ( ca. 20. december – 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 576 Etablissementsnavn: Holstebro Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
230
184
117
30
15
10
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.
230
184
117
30
15
10
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
230
184
117
30
15
10
Sprængning af ladninger op til og med 100 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
50
20
3
5
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
230
184
117
30
15
10
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
200
100
50
30
15
10
Anvendelse af luftfartøjer.
30
30
10
5
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm mskingevær LØSPT og SLPT
Pansrede mandskabsvogne
84 mm dysekanon, lydmarkør
Kampvogne
Kanonslag
Helikoptere
100 g sprænglegemer
Selvkørende haubits
81 mm mortér øvelsesgranat
Generatorer
25 mm maskinkanon
Øvrige bæltekøretøjer
105 mm kampvognskanon LØSPT
Ingeniørmaskiner
Håndgranat
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
– Weekends 14
 
– Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)
 
– St. Bededag (fredag - søndag)
 
– Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
– Pinse (lørdag – mandag)
 
– Jul og nytår (ca. 20. december til 2. Januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 408 Etablissementsnavn: Hyby Fælled Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
230
130
60
30
25
10
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
130
50
20
30
25
15
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
20
0
0
10
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
70
10
10
5
2
2
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
5
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer. (HEL)
20
10
5
8
3
3

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 m/m maskingevær SLPT
Pansrede mandskabsvogne
Kanonslag
Kampvogne
100 g sprængninger
Helikoptere
Håndgranat
Generatorer
Dysekanon M/84, lydmarkør
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 20
 
Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 
Påske (Skærtorsdag - 2. påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 133D Etablissementsnavn: Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
235
154
135
67
48
35
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
233
154
135
64
46
35
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
12
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
190
120
75
30
10
5
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
140
40
29
15
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
20
5
5
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Alle typer våben af kaliber 12,7 eller derunder,
Alle typer hjulkøretøjer
samt haglgevær
Pansret mandskabsvogn
14,5 mm instruktionskanon
Selvkørende haubits
21 mm øvelsesraket
Øvrige bæltekøretøjer
60 mm morter
Generatorer
81 mm morter
Helikoptere
Kanonslag og obsrøg
 
Signal og lysammunition
 
100 g sprængning
 
25 mm maskinkanon
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 4
 
Påske (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 265 Etablissementsnavn: Kulsbjerg Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
188
116
90
62
28
46
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
185
110
85
57
25
40
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
51
10
3
9
2
2
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
35
1
0
17
3
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
135
48
45
5
1
5
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
106
43
38
5
1
5
Anvendelse af luftfartøjer.
30
10
10
10
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm maskingevær LØSPT og SALONPT
Pansrede mandskabsvogne
84 mm dysekanon, lydmakør
Kampvogne
Kanonslag
Pansrede bjærgningsvogne
Observationsrøgbombe
Helikoptere
Alarmmine
Generatorer
26,5 mm signalpatron
 
Øvelseshåndgranat m/tændpatron
 
100 g sprænglegemer
 
500 g sprænglegemer
 
81 mm mortér, ØGR M/31/89 og ØGR M/60
 
120 mm mortér, ØGR M/50
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 5
 
Påske (Påskedag og 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Jul - nytår (ca. 23 december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 421A Etablissementsnavn: Kær Vestermark Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
210
58
48
3
2
3
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
125
30
30
2
1
2
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
30
4
4
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
210
20
10
2
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm maskingevær LØSPT og SLPT
Pansrede mandsskabsvogne
84 mm dysekanon, lydmarkør
Generatorer
PVV m/95, lydmarkør
Helikopter
Kanonslag
 
81 mm morter øvelsesgranat m/60
 
100g sprænglegemer
 
Alarm- og røgmidler
 
Signalpistol
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 38
 
Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
Jul og nytår (ca. 23. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 582 Etablissementsnavn: Nr. Uttrup Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
180
112
55
35
18
10
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
130
50
30
30
15
5
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
40
10
5
6
(kun lørdage)
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
50
25
10
6
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
- kampvogne,
- selvkørende haubits, samt
- øvrige bæltekøretøjer.
30
10
10
1
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
10
5
2
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm mskingevær LØSPT og SLPT
Pansrede mandskabsvogne
84 mm dysekanon, lydmarkør
Kampvogne
Kanonslag
Helikoptere
100 g sprænglegemer
Selvkørende haubits
 
Generatorer
 
Øvrige bæltekøretøjer
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 17
 
Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 240 Etablissementsnavn: Næstved Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
100
50
30
50
26
22
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
70
28
26
35
13
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
60
30
5
21
6
6
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
100
50
30
5
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
100
15
15
5
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
10
5
3
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
– Lette våben (GV, LMG, MP, P)
– Hjulkøretøjer
– Signalpistol
– Pansrede mandskabsvogne
– 12,7 mm maskingevær, LØSPT & SLPT
– Kampvogne
– 84 mm dysekanon (lydmakør M/85)
– Helikoptere
– Kanonslag
– Selvkørende haubits
– Øvelseshåndgranater (ØHGR)
– Øvrige bæltekøretøjer
– 100 g sprænglegeme
 
– Kanonskudsmarkør, kampvogn
 
– Kampvognskanon (105mm løs patron M/72/94)
– Røg- alarmmidler
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 10
 
Påske (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
St. Bededag (fredag – søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag – søndag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Jul - Nytår (ca. 20. december til 2. januar), (Jagt kan forekomme).

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. :536 Etablissementsnavn: Skive Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
240
184
117
50
25
12
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
200
150
100
17
14
7
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 100 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
100
30
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
240
184
117
8
8
2
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
200
150
100
8
8
2
Anvendelse af luftfartøjer.
20
20
20
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm maskingevær løspt og salonpt
Pansret mandskabsvogn
kanonslag
Selvkørende haubits
100 g sprængninger
Øvrige bæltekøretøjer
håndgranater
Helikoptere
14,5 mm instruktionskanon
Kampvogne
21 mm øvelsesraket
Generatorer
25 mm maskinkanon
Ingeniørmaskiner
kanonskudsmarkør
Minerydningsmaskiner
105 mm kampvognskanon LØSPT
Broslagningsmaskiner
81/120 mm morter
 
Signalpistol
 
Røg- og alarmmidler
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 11
 
Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 
Påske (torsdag - mandag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 1995

Etablissementsnr. : 446. Etablissementsnavn: Tønder Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
141
56
54
12
1
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
0
32
32
0
0
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
3
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
8
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
12,7 mm maskingevær
Helikoptere
Kanonslag
 
100 g sprænglegemer
 
Håndgranater
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 39
 
Påske (1. Påskedag - 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag – søndag)
 
St. Bededag (fredag – søndag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulig weekends.

Øvelsespladsen afhændes medio år 2003, hvorefter al militær aktivitet jf. ovenstående ophører.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 492. Etablissementsnavn: Varde Øvelsesplads.

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
240
150
50
30
15
10
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
240
150
50
30
15
10
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
75
50
15
15
10
0
Kast med skarp håndgranat.
30
0
0
10
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
240
50
30
5
5
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
240
50
30
5
5
0
Anvendelse af luftfartøjer.
Helikoptere/Drone M92/UAV
4/45/30
0/0/10
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ VARDE ØVELSES OMRÅDE 1995:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer.
12,7 mm. (LSPT/SLPT).
Pansrede mandskabsvogne
14,5 mm. (ØOBST M/75).
Selvkørende haubitser
26,5 mm (Signalpistol).
Droner.
Alarmmine M/87.
Kampvogne
Røghåndbombe HEX.
Øvrige bæltekøretøjer
Håndgranat M/54.
Generatorer
LYMA M/95 (indstik 84 mm PNÆV).
UAV
ØTÆNDPT M/54.
 
OBSRBOMBE M/66.
 
100 gr. sprænglegeme
 
OBS-røgdåse M/79
 
Ildmarkeringsraket
 
155 mm haubits
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 15
 
Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Jul - nytår (ca. 20. december - 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

– Øvelsespladsen anvendes som eksternt stillingsområde for artilleriskydning i Oksbøl.

– Øvelsespaldsen anvendes som start- og landingsplads for droner/UAV

– Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 263 Etablissementsnavn: Vordingborg Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
34
10
6
3
1
1
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
19
8
5
3
1
1
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
5
0
0
1
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
30
9
8
1
1
1
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
4
0
0
1
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
10
5
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Løsskydningspatron til lette våben
Hjulkøretøjer
Salonpatron til lette våben
Pansrede mandskabsvogne
12,7 mm LØSPT og SALONPT
Kampvogne
84 mm dysekanon, lydmarkør
Pansrede bjærgningsvogne
Kanonslag
Helikoptere
Observationsrøgbombe
 
Alarmmine
 
26,5 mm signalpatron
 
100 g sprænglegemer
 
81 mm mortér, ØGR M/31/89
 
120 mm mortér, ØGR M/50
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 44
 
Påsken (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag – søndag)
 
Jul - nytår (23. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. : 5103 Etablissementsnavn: Hanstholm Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
10
5
5
16
16
16
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
10
5
5
16
16
16
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
10
5
5
16
16
16
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
 
Lydmarkør til dysekanon m/85
 
Øvelseshåndgranater
 
Signalpatroner
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Juli måned
 
Weekends 24
 
Jul – nytår (ca. 20 december – 2. januar)
 
Påske (Palmesøndag – 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
St. Bededag (fredag – mandag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag – søndag)
 
Hverdage 178
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003 (HJV)

Etablissementsnr. : 416 Etablissementsnavn: Højstrup Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
210
210
50
44
44
44
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
210
210
50
44
44
44
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
25
25
0
15
15
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
5
5
5
5
5
5

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Øvelseshåndgranat
Hundetræning
85 mm dysekanon, lydmarkør
Helikoptere
Kanonslag
 
100g sprænglegemer
 
Signalpatron
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 3
 
Påske (Palmesøndag til 2. Påskedag)
 
St. Bededagsferie (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
Juli måned (ingen skydning med tunge våben)
 
Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. : 499 Etablissementsnavn: Nymindegab Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
214
191
85
62
62
24
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
110
70
30
30
30
10
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
10
5
2
10
10
4
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
214
191
85
62
62
24
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
30
20
10
10
10
4
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
150
30
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
50
0
0
20
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
Pansrede mandskabsvogne
Lydmarkør til dysekanon m/85
Øvrige bæltekøretøjer
Øvelseshåndgranater
Helikoptere
Signalpatroner
 
100 gram sprænglegemer
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
12 Weekends
 
Jul – Nytår (ca. 21 december – 2. januar)
 
Påske: (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
Pinse: (lørdag – mandag)
 
Uge 28 – 31
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. :1404 Etablissementsnavn: Slipshavn Øvelsesplads

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
80
95
0
44
44
10
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
40
40
0
30
20
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
80
95
20
70
50
10
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
15
5
0
20
4
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
Helikoptere
Lydmarkør til dysekanon m/85
 
Øvelseshåndgranater
 
Signalpatroner
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 25
 
Jul – nytår (ca. 20. december – 2. januar)
 
Påske (Skærtorsdag – 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
Sommerferie (uge 29 – uge 31)
 
Hverdage 120
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. : 461 Etablissementsnavn: Søgård Øvelsesplads.

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
222
113
58
88
60
60
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
48
16
8
32
16
16
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
20
15
10
30
10
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
20
0
0
20
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
222
113
58
88
30
0
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
110
50
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
10
10
0
4
4
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
Pansret Mandskabsvogn
Lydmarkør til dysekanon m/85
Helikoptere
Håndgranater
 
Signalpatroner
 
100 g sprængning
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 8
 
Jul – nytår (ca. 20. december – 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. HG 5200 Etablissementsnavn: Søhus Plantage Håndgranatbane.

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
0
0
0
0
0
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 200 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
6
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Håndgranater
 
Bortsprængning af forsagere (200 g formbart sprængstof)
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 46
 
Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).
 
St. Bededag. (fredag - søndag).
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 
Pinsen (lørdag – mandag)
 
Sommerferien (ca. 20 juni - ca. 15 august)
 
Efterår – vinter (1. oktober - 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. : HG 2425 Etablissementsnavn: Østerhede Håndgranatbane

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).
0
0
0
0
0
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 200 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
6
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Håndgranater
 
Bortsprængning af forsagere (200 g formbart sprængstof)
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 46
 
Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).
 
St. Bededag. (fredag - søndag).
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag).
 
Pinsen. (lørdag – mandag)
 
Jul – nytår (ca. 20. december – 2. januar)
 
Hverdage 229
 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 771 Etablissementsnavn: Kommandantskabet Vedbæk

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
10
10
5
2
2
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
5
5
5
2
2
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
10
10
5
5
2
2
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
25
10
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Helikoptere
Kanonslag
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Der gennemføres 3 - 5 aktiviteter om året.
 
Resten af året er støjmæssigt aktivitetsfrit. Luftfartøjer anvendes ikke til øvelsesaktiviteter, men til transport af personnel.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 219B Etablissementsnavn: Operationsområde Aflandshage

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
3
3
3
2
2
2
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
3
3
3
2
2
2
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
3
3
3
2
2
2
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Aktiviteterne er samlet i 4-5 lokale øvelser, resten af året er støjmæssigt aktivitetsfrit.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 6404 Etablissementsnavn: Bangsboområdet

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
35
8
2
0
0
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
15
4
2
0
0
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
35
8
0
0
0
0
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
0
0
0
0
0
0

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben
Hjulkøretøjer
Kanonslag
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends Alle
 
Sommerferien (3 uger i juni eller juli)
 
Påske (Palmesøndag til 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag - mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdagsdag (torsdag - søndag)
 
Jul – nytår (ca. 20 december – 2. januar)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 2502/2503 Etablissementsnavn: Hoveddepot/Depot Kongsøre

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
100
50
25
4
4
4
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, brug af røgmidler og nødmidler samt
brug af kanonslag.
50
50
25
4
4
4
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
50
50
25
4
4
4
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt udledning af højtryksluft (torpedoer)
10
5
0
1
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i under vand i det kystnære område op til Hoveddepot Kongsøre
10
5
0
1
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Kørsel med hjulkøretøjer.
Dagligt
Kørsel med pansret mandskabsvogn.
5
0
0
0
0
0
Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:
– kampvogne,
– selvkørende haubits, samt
– øvrige bæltekøretøjer.
0
0
0
0
0
0
Anvendelse af luftfartøjer.
120
120
120
5
5
5

◊STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:
2. ANDRE STØJKILDER:
Lette våben (LØSPT og FX-amm)
Hjulkøretøjer
500 g sprængning
Pansrede mandskabsvogne
Kanonslag
Højtryksluft
100 g sprængninger
Luftfartøjer
2 kg sprængning under vand
Generatorer
Signal- og lysamminition
 
   
AKTIVITETSFRIE PERIODER:
 
Weekends 40
 
Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)
 
Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)
 
Pinse (lørdag – mandag)
 
St. Bededag (fredag - søndag)
 
Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)
 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes, at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

På grønsværen beliggende øst for HDPKON mod vandet er der etableret HELIPAD. Landing og Take Off foregår primært fra vandsiden. HELIPAD anvendes også til uddannelse og træning af piloter.

Der foretages faldskærmsnedkastning primært over vand.

Større undervandssprængninger kan forekomme på position 55 grader 49,00 min N – 011 grader 45,50 min E (aftales med SOK og Farvandsvæsnet).

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr. : 3604 Etablissementsnavn: Søværnets Grundskole

 
ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR
DAG/TID
HVERDAGE
WEEKENDS
AKTIVITETER
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
kl. 07-18
kl. 18-22
kl. 22-07
Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).
90
30
30
30
0
0
Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,
samt brug af kanonslag.
75
25
0
0
0
0
Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.
10
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.
60
10
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.
0
0
0
0
0
0
Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.
0
0