Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0023
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter1)

I medfør af § 194, stk. 2, i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, fastsættes:

§ 1. Ordregivende enheder skal overholde bestemmelserne i koncessionsdirektivet.

Stk. 2. Ved koncessionsdirektivet forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter.

§ 2. Koncessionsdirektivets artikel 24 finder anvendelse, således at ordregivende enheder kan lade retten til at deltage i koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer, eller beslutte, at sådanne koncessioner skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, forudsat at mindst 30 % af arbejdstagerne i de pågældende beskyttede værksteder, hos de pågældende økonomiske aktører eller i de pågældende programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

§ 3. Følgende bestemmelser om udelukkelse i udbudsloven finder tilsvarende anvendelse for ordregivende enheder, der er ordregivende myndigheder og ordregivende enheder, der er omhandlet i koncessionsdirektivets artikel 7, stk. 1, litra a:

1) §§ 135-137 angående udelukkelsesgrunde.

2) § 138 angående dokumentation for pålidelighed finder anvendelse.

3) § 177, stk. 5 om udelukkelse af underleverandører.

Stk. 2. Bestemmelsen gennemfører koncessionsdirektivets artikel 38, stk. 4-10, samt artikel 42, stk. 4, litra b.

Stk. 3. Øvrige ordregivende enheder, kan vælge at anvende de i stk. 1, nævnte bestemmelser i udbudsloven om udelukkelse.

§ 4. Udbudslovens § 148 finder anvendelse på indgåelse af koncessioner i henhold til koncessionsdirektivet, således at ordregivende enheder kan kræve det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde IK udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7. Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende enheder skal anvende det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder kravene til egnethed og i forbindelse med udvælgelse, jf. koncessionsdirektivets artikel 38. Endvidere finder udbudslovens §§ 150, 151 og § 152, stk. 3, anvendelse.

§ 5. En ordregivende enhed kan kræve, at tilbudsgivere og ansøgere i ansøgningen eller tilbuddet skal erklære, at underleverandører ikke er omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til udbudslovens §§ 135-137. Er en underleverandør omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i henhold til udbudslovens §§ 135-137, skal den ordregivende enhed kræve, at underleverandøren erstattes.

§ 6. Udbudslovens § 160 finder anvendelse, således at ordregivende enheder i udbudsmaterialet skal angive kriterierne for tildeling, beskrive evalueringsmetoden og beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.

§ 7. Den ordregivende enhed kan bringe en koncession indgået efter koncessionsdirektivet til ophør, når

1) der er foretaget en ændring af koncessionen, som ville have krævet en ny koncessionstildelingsprocedure i henhold til artikel 43,

2) koncessionshaveren på tidspunktet for tildelingen af koncessionen var omfattet af en af de nævnte situationer i udbudslovens § 135-136, eller hvis relevant § 137, og derfor skulle have været udelukket fra koncessionstildelingsproceduren, eller

3) Den Europæiske Unions Domstol i en procedure i medfør af artikel 258 i TEUF afgør, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi en ordregivende myndighed eller enhed fra den pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende koncession uden at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaterne og dette direktiv.

Håndhævelse

§ 8. Lov om Klagenævnet for Udbud finder anvendelse ved ordregivende enheders afholdelse af udbud efter koncessionsdirektivet.

Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan behandle klager vedrørende ordregivende enheders overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse og koncessionsdirektivet efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og finder ikke anvendelse på indgåelse af koncessioner iværksat inden den 1. januar 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. december 2015

Troels Lund Poulsen

/ Niels Christian Beier

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (»koncessionsdirektivet «), (EU-Tidende 2014 nr. L94, side 1-64).