Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Udtagning af prøver
Bilag 2 Analyseparametre og analysemetoder
Bilag 3 Inddeling i forureningskategorier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

I medfør af § 50, stk. 3 og 4, og § 88, stk. 3, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015, og § 45, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord omfattet af § 2.

Stk. 2. Kommunale forskrifter om anmeldelse af affald fastsat i medfør af bekendtgørelse om affald gælder ikke ved anmeldelse af jordflytninger, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter følgende flytninger af jord:

1) Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.

2) Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.

3) Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.

4) Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet.

5) Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.

6) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Flytning af jord: Opgravning og håndtering af jord.

2) Akut opstået situation: En konstateret jordforurening, hvor det er nødvendigt straks at gennemføre en afværgeforanstaltning med flytning af jord, eller et opstået ledningsbrud eller lignende, hvor overskudsjord i forbindelse med et umiddelbart nødvendigt reparationsarbejde eller lignende ikke kan oplagres midlertidigt på den ejendom, den kortlagte del af ejendommen eller på det vejareal, hvor arbejdet finder sted.

3) Et godkendt modtageanlæg: Et anlæg, der er godkendt i medfør af § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord.

4) Et areal, som anvendes til offentlig vej: Det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje.

5) Følgeseddel: Et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af jordflytning overdraget til transportøren af jorden, når transportøren har påført sit navn og sin adresse samt CVR-nummer.

6) Ved en jordflytning forstås en flytning af jord fra en lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter.

Pligt til anmeldelse

§ 4. Flytning af den i § 2 nævnte jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, er beliggende.

Stk. 2. Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Anmeldelse og flytning af jord

§ 5. Flytning må iværksættes fire uger efter, anmeldelsen er modtaget af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 6 og § 7.

Stk. 2. Anmoder kommunalbestyrelsen om supplerende oplysninger inden for fire ugers fristen i stk. 1, må flytning først iværksættes to uger efter, at de supplerende oplysninger er modtaget af kommunalbestyrelsen.

Særligt om flytning af jord til et godkendt modtageanlæg

§ 6. Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget af kommunalbestyrelsen, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen. Hvis denne jord flyttes fra et areal, der er kortlagt, jf. § 2, nr. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering.

Stk. 2. Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m3 jord eller mindre, kan jorden afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m3 jord eller mindre fra en kortlagt ejendom, jf. § 2, nr. 2 og 3, kan jorden afleveres uden forudgående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden.

Særligt om akut anmeldelse og flytning af jord

§ 7. Hvis opgravning og flytning af jord på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse m.v., kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne i den kommune, hvor jorden er opgravet. Opgravningen, flytningen til den midlertidige placering og den videre flytning skal anmeldes senest tre hverdage efter flytningen til den midlertidige placering.

Særligt om samlet anmeldelse af flere flytninger af jord fra flere lokaliteter

§ 8. En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i kommunen enten i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori samlet inden for en periode på højst et år.

Stk. 2. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der konstateres forurenet ud over kategori 2, jf. bilag 3, kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder.

Stk. 3. Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, til kommunalbestyrelsen eftersende oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1, nr. 4 og 6, for hver udført jordflytning. Fremsendelse af dokumentation kan undlades, hvis kommunalbestyrelsen meddeler, at oplysningerne er modtaget på anden vis.

Indholdet af anmeldelsen

§ 9. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunalbestyrelsen anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Anmeldelse skal ske på det af kommunalbestyrelsen udarbejdede skema, jf. § 15. Følgende oplysninger angives, jf. dog stk. 2:

1) Navn og hovedadresse på den kommune hvorfra flytning af jorden påbegyndes.

2) Navn og adresse på anmelderen, navn på kontaktperson samt telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse, hvis det foreligger.

3) Oplysning om:

a) Jorden er forurenet.

b) Jorden er fra en ejendom, der er kortlagt.

c) Jorden er fra en del af en ejendom, der er kortlagt.

d) Jorden er fra et areal, som anvendes som offentlig vej.

e) Jorden er fra et areal, der er omfattet af områdeklassificeringen.

f) Jorden er fra et godkendt modtageanlæg.

4) Ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden forventes flyttet.

5) Hvor store jordmængder, der forventes flyttet.

6) Analyseresultater og kategorisering, jf. § 10. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret, oplyses om kendskab til forurenende aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

7) Forventet tidspunkt for flytning, eventuelt flere tidspunkter, hvis flytningen forventes udført over en længere periode.

8) Såfremt transportøren kendes på anmeldetidspunktet: Transportørens navn, adresse og CVR-nummer.

9) Ejernavn og adresse og matrikelnummer for det areal hvortil jorden forventes flyttet, herunder såvel midlertidigt oplag, som det blivende oplag, eller anmodning om at kommunalbestyrelsen anviser et modtagested.

10) Hvorledes jorden forventes håndteret hos modtager, og henvisning til foreliggende dokumentation for, at dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler, eller om jorden ønskes anvist som affald.

11) Om der er tale om en akut jordflytning, idet der vedlægges dokumentation for dette.

12) Om der er tale om en flytning af jord umiddelbart efter anmeldelsen fra et kortlagt areal til et godkendt modtageanlæg, jf. § 6, stk. 1, og dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse af plan for jordens håndtering.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 6, stk. 3, skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen samt indeholde oplysning om navn og adresse på anmelderen og beliggenheden af den ejendom eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet. Anmeldelse efter § 8, stk. 1, skal ikke indeholde oplysninger efter stk. 1, nr. 4 og 6.

Dokumentation i forbindelse med anmeldelse

§ 10. Anmelderen af jordflytninger, bortset fra anmelderen af jordflytninger efter § 6, stk. 3, skal sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret efter de i stk. 2-5 nævnte regler, eller sikre sig, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer, jf. dog § 14.

Stk. 2. Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer, der foreskrives i bilag 2.

Stk. 4. Jorden skal analyseres efter retningslinjerne i bilag 2.

Stk. 5. Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i bilag 3.

Anmelderens pligter

§ 11. Anmelderen skal udlevere et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af flytning af jord til transportøren.

Stk. 2. Anmelderen skal ajourføre anmeldelsen, hvis der under den faktiske flytning af jorden kommer nye oplysninger, der ikke er ubetydelige, herunder om, at tidspunkt for flytning, jordmængder eller forureningsforhold er ændrede i forhold til det, der er anmeldt. Det samme gælder, hvis jorden transporteres til et andet modtagested end anmeldt.

Stk. 3. En ajourført anmeldelse, jf. stk. 2, skal påføres ny dato og referere til dato for den oprindelige anmeldelse. Et eksemplar af den ajourførte anmeldelse skal sendes til kommunalbestyrelsen. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om en så betydelig ændring, at der kræves ny anmeldelse, skal kommunalbestyrelsen meddele dette til anmelderen.

Stk. 4. Anmelderen skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i to år, efter at jorden er flyttet.

Stk. 5. Anmelderen skal på miljømyndighedernes forlangende forevise den senest ajourførte anmeldelse.

Transportørens pligter

§ 12. Transportøren skal påføre sit navn og sin adresse samt CVR-nummer på den anmeldelse om flytning af jord, som skal anvendes som følgeseddel, jf. § 11.

Stk. 2. Transportøren skal under hver transport være i besiddelse af et eksemplar af følgesedlen.

Stk. 3. Transportøren skal ved aflevering af jorden aflevere følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen.

Stk. 4. Transportøren skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen.

Modtagerens pligter

§ 13. Modtageren af jorden skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen.

Stk. 2. Modtageren skal opbevare et eksemplar af følgeseddelen i to år, efter at flytningen har fundet sted.

Stk. 3. Hvis et godkendt modtageanlæg foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal anlægget opbevare analyseresultaterne i to år sammen med følgesedlen.

Stk. 4. Hvis modtageren er et godkendt modtageanlæg, skal anlægget efter modtagelsen af sidste læs af jorden sende et eksemplar af følgesedlen med kvittering for modtagelse til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvorfra jorden kommer.

Regulativ om undtagelser fra dokumentationskravene i § 10

§ 14. Hvis kommunalbestyrelsen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden i et delområde, som er omfattet af områdeklassificering efter § 50 a i lov om forurenet jord, eller som anvendes til offentlig vej, med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2, jf. bilag 3, skal kommunalbestyrelsen i et regulativ fastsætte, at jord, der flyttes fra det pågældende delområde eller vejareal, bortset fra jord fra eventuelle kortlagte arealer inden for delområdet eller fra eventuelle kortlagte arealer inden for vejarealet, opfylder dokumentationskravene i § 10, medmindre der konstateres en forurening før eller under flytning af jorden.

Stk. 2. Regulativet kan først udstedes, når regionsrådet har oplyst, at den systematiske kortlægningsindsats i medfør af lov om forurenet jord i de pågældende delområder er afsluttet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør regulativet senest en måned, før regulativet skal træde i kraft. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Anmeldelsesskema

§ 15. Kommunalbestyrelsen udarbejder i et regulativ et skema til brug for anmeldelse efter § 9.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 14, stk. 3, om offentliggørelse finder tilsvarende anvendelse.

Underretning om anmeldelser

§ 16. Kommunalbestyrelsen sender straks efter modtagelsen af anmeldelsen af en jordflytning en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til regionsrådet, når anmeldelsen vedrører jord fra en ejendom eller en del af en ejendom, der er kortlagt. Hvis jorden ønskes flyttet til en anden region, er det regionsrådet i den pågældende region, der skal have tilsendt kopi.

Stk. 2. Hvis jorden ønskes flyttet til en anden kommune, sender kommunalbestyrelsen i den kommune, hvorfra jorden flyttes, straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 3. Videresendelse af anmeldelsen som nævnt i stk. 1 og 2 er ikke nødvendig, hvis jorden ønskes flyttet til et godkendt modtageanlæg.

§ 17. Hvis kommunalbestyrelsen kræver yderligere oplysninger af anmelderen, skal kommunalbestyrelsen underrette eventuel anden kommunalbestyrelse, jf. § 16, stk. 2, herom. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen underrette den anden kommunalbestyrelse, når de krævede oplysninger foreligger. Underretning er dog i begge tilfælde unødvendig, hvis jorden ønskes flyttet til et godkendt modtageanlæg.

Klage

§ 18. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at foretage anmeldelse af flytning af jord eller at sikre sig, at anmeldelse er sket, jf. § 4, stk. 1 og 2,

2) flytter jorden i strid med fristerne for anmeldelse i § 5 og § 6, stk. 1,

3) flytter jorden, hvor den samlede jordflytning udgør 1 m3 jord eller mindre, i strid med bestemmelserne herom i § 6, stk. 2 eller 3,

4) undlader efterfølgende anmeldelse i strid med bestemmelserne om akut flytning af jord, jf. § 7,

5) foranstalter flytning af jord i strid med § 7 eller i strid med oplysningerne i anmeldelsen,

6) flytter jorden efter en samlet anmeldelse i strid med bestemmelserne herom i § 8,

7) afgiver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger,

8) undlader ajourføring af oplysninger efter § 11, stk. 2 eller 3, eller undlader at anvende et skema for anmeldelse i forbindelse med anmeldelse, jf. § 9, stk. 1,

9) undlader at efterleve kravene om analyser, kategorisering, prøvetagning m.v. i § 10,

10) undlader at udlevere eller fremsende ajourført anmeldelse, jf. § 11, stk. 1 eller 3,

11) undlader at opbevare den senest ajourførte anmeldelse, følgesedlen og analyseresultater i 2 år, jf. § 11, stk. 4, eller § 13, stk. 2 eller 3,

12) undlader at forevise anmeldelse eller følgeseddel på miljømyndighedens forlangende, jf. § 11, stk. 5, § 12, stk. 4, eller § 13, stk. 1,

13) undlader at påføre sit navn og sin adresse samt CVR-nummer på anmeldelsen, der skal anvendes som følgeseddel, jf. § 12, stk. 1,

14) undlader at være i besiddelse af følgeseddel under jordtransporten eller at aflevere følgeseddel til anden transportør eller til modtageren af jorden, jf. § 12, stk. 2 og 3, eller afleverer til anden transportør eller modtager end anført på følgesedlen, eller

15) undlader at fremsende et eksemplar af følgeseddel med kvittering til kommunalbestyrelsen, jf. § 13, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1432 af 13. december 2006 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal finder fortsat anvendelse for jordflytninger, der er anmeldt før den 1. januar 2008.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Michel Schilling


Bilag 1

Udtagning af prøver

Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet efter nedenstående retningslinier eller efterfølgende på et modtageanlæg, der er godkendt til kartering.

På opgravningsstedet kan jordprøver enten udtages inden opgravning eller fra opgravet jord. Intakt jord skal adskilles fra fyldjord og overjord.

Udtagning af jordprøver inden opgravning

På kortlagte arealer, og på ikke kortlagte arealer hvor der er viden om forurening ud over kategori 2, jf. bilag 3, skal planlægningen af prøveudtagningen ske med udgangspunkt i arealets historik (tidligere potentielt forurenende aktiviteter) og eventuelt kendt forurening. Jordvoluminer med højere forureningskoncentrationer end den omgivende jord (hot-spots) skal afgrænses med prøver både horisontalt og vertikalt. Der skal udtages repræsentative prøver i hvert jordvolumen med samme historik og/eller forureningstype, som skal flyttes.

I områdeklassificerede områder og andre arealer, hvor der ikke forventes at være hot-spots, udtages jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver, der fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag, som formodes at have en ensartet forureningsgrad, og som prøverne skal repræsentere.

Udtagning af jordprøver fra opgravet jord

Jord oplagt direkte fra opgravningen i mile/jordbunke, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj:

Milen/jordbunken kan opdeles med henblik på særskilt kategorisering af de enkelte dele af mile/jordbunke. Prøveinddelingen sker ved parallelle snit på tværs af milen/jordbunken. Fra hver mile/jordbunke-del udtages en repræsentativ blandeprøve, f.eks. ved sammenstik af 5 enkeltprøver. Enkeltprøverne skal udtages jævnt fordelt og midt i milen eller som minimum i 50 cm’s dybde. Hver mile/jordbunke-del, hvorfra der er udtaget en repræsentativ prøve, kan kategoriseres som et selvstændigt jordparti efter reglerne i bilag 3.

Jord oplagt direkte fra opgravningen i containere:

Der kan udtages repræsentative jordprøver ved sammenstik af 5 enkeltprøver. Jorden i containere, hvorfra der er udtaget repræsentative prøver, kan kategoriseres som et selvstændigt jordparti efter reglerne i bilag 3.

Prøveantal

Tabel 1 angiver det antal prøver, der skal udtages til analyse i forbindelse med anmeldelse af jordflytning, når der udtages repræsentative prøver, efter at eventuelle hot-spots er afgrænset. Hvis der på forhånd ligger analyser af jorden, som opfylder kravene, kan disse anvendes.

Tabel 1 angiver minimumsprøveantal, fordi det kan forekomme, at modtageren kræver flere analyser.

Hvis der er konstateret forurening i jorden ud over kategori 2-jord, jf. bilag 3, men arealet ikke er kortlagt, gælder samme prøvetagningsfrekvens som for kortlagte arealer. Dette gælder også, hvis der er konstateret forurening ud over kategori 2-jord, jf. bilag 3, i et områdeklassificeret område eller på offentlige veje.

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

Der skal ikke foretages analyser af jord, hvor det er godtgjort, at den må anses for at være uforurenet intaktjord. Når det er godtgjort, at intaktjorden kan henføres til kategori 1, jf. bilag 3, skal der ikke foretages analyser af de dybereliggende jordlag, som dermed henføres til kategori 1, jf. bilag 3,

Når det på kortlagte arealer eller arealer, hvor der er viden om forurening i jorden udover kategori-2 jord, jf. bilag 3, skal godtgøres, at intaktjorden fra et areal enten som helhed eller fra et bestemt niveau kan henføres til kategori 1, jf. bilag 3, skal der foreligge mindst én prøve pr. 50 m2 fra den øverste del af de intakte aflejringer. Alle jordprøver skal kunne henføres til kategori 1, jf. bilag 3. Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.

Jord fra arealer, som kommunen har kategoriseret efter § 14

Der er ingen krav om prøvetagning og analyse for jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2, jf. § 14, stk. 1. Hvis jord, som kommunen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal dette ske på baggrund af en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 30 ton.

Analysekrav ved modtagelse af jord på godkendte modtageanlæg, som har indgået aftale med anmelderen om at foretage de for anmeldelsen nødvendige analyser, jf. § 10, stk. 1.

Modtageanlægget analyserer jorden ved modtagelsen og særskilt for hver anmeldelse. Modtageanlægget skal udtage det antal prøver, der er fastlagt i tabel 1, afhængigt af, hvor jorden kommer fra, og jordens bestemmelsessted. Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, når og hvis jorden senere fraføres anlægget, såfremt jorden ikke er sammenblandet med jord fra andre forureningskategorier.

Tabel 1 – Prøveantal 1) med henblik på analyse

Jordens placering
forud for flytning:
Minimumsprøveantal ved jordflytning
Anvendelse, som fordrer, at jorden er uforurenet
Jord fra kortlagte arealer
1 prøve pr. 30 ton2)
1 prøve pr. 30 ton2)
Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer
- dog ikke kortlagte arealer inden for områderne
Jord fra godkendte modtageanlæg 3)
1 prøve pr. 120 ton
1 prøve pr. 30 ton
Jord som kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3.
Ingen analyser
Ingen analyser
Jord som kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3.
Ingen analyse
 
Jord som kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, og som ønskes nedkategoriseret til kategori 1.
Jord fra godkendte modtageanlæg, som ønskes nedkategoriseret
1 prøve pr. 30 ton
1 prøve pr. 30 ton

1) Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord. Når det på kortlagte arealer og arealer, hvor der er viden om forurening i jorden udover kategori 2-jord, jf. bilag 3, skal godtgøres, at intaktjorden fra et areal enten som helhed eller fra et bestemt niveau kan henføres til kategori 1, jf. bilag 3, skal der foreligge mindst én prøve pr. 50 m2 fra den øverste del af de intakte aflejringer. Alle jordprøver skal kunne henføres til kategori 1, jf. bilag 3.

2) Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.

3) Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, medmindre anlægget ønsker at nedkategorisere jorden, f.eks. efter rensning.


Bilag 2

Analyseparametre og analysemetoder

Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal.

Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt for parametre angivet under pkt. 1.1 i tabel 2 og vej- og rabatjord som udgangspunkt for parametre angivet i pkt. 1.2 i tabel 2. De udtagne prøver analyseres, således at prøver og analyser er repræsentative for hvert af de jordlag/jordtyper, som ønskes flyttet.

For andre forureningskilder, end de i tabel 2 nævnte fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke parametre der skal analyseres for.

Hvis der på et areal er flere potentielle kilder til forurening, skal parametre for hver kilde analyseres.

Såfremt der ved analysearbejdet opnås indikation for, eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.

Såfremt der på baggrund af historik eller forundersøgelser er fremkommet oplysninger, som i tilstrækkeligt omfang kan berettige fravigelse af retningslinierne i skemaet, kan der efter aftale med kommunalbestyrelsen analyseres for færre eller andre parametre.

Tabel 2: Analyseparametre for diffus forurening og veje/rabat jord

Punkt
Forureningskilder/historik
Parametre, der som minimum bør analyseres for
(andre parametre kan være relevante)
1.1
Diffus forurening
Totalkulbrinter1), benz(a)pyren, PAH2), Cd, Cu, Pb, Zn
1.2
Veje, rabatjord m.m.
Totalkulbrinter1), benz(a)pyren, PAH2), Cd, Cu, Pb, Zn

1) Totalkulbrinter skal kvantificeres i fraktionerne (Benzen – C10, >C10 – C15, >C15 – C20 og >C20 – C40).

2) PAH-analyser (analyser for Poly Aromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

Krav fastsat til analysekvalitet ved måling af jord i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger skal anvendes. Kemisk analyse af oliekomponenter og polyaromatiske hydrocarboner, som er opført i bilag 3, skal ske i overensstemmelse med metoden: »Reflab metode 4: Bestemmelse af olieindhold, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi«, med mindre der er fastsat andre krav til kemisk analyse i jord af oliekomponenter og polyaromatiske hydrocarboner i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Andre kemiske analyser kan anvendes, hvis det over for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres, at metoden giver lige så gode resultater. Feltmetode kan anvendes som supplement til de kemiske analyser, hvis det over for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres, at feltmetoden giver lige så gode resultater som de kemiske analyser.


Bilag 3

Inddeling i forureningskategorier

Inddeling i forureningskategorier (kategorisering) sker på baggrund af resultater af kemiske analyser, jf. bilag 1 og 2. Dog kan intaktjord, som ved analyser i toppen af intaktjorden er godtgjort uforurenet, jf. bilag 1, kategoriseres i kategori 1 uden analyser, og jord fra de i § 14, stk. 1, nævnte delområder kan uden analyser kategoriseres i den kategori, kommunalbestyrelsen har foreskrevet.

Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan forurenet jord, der er affald, som ikke kan henføres til kategori 1 og 2, skal kategoriseres.

Jord skal som minimum adskilles i fyldjord og intaktjord ved opgravningen, bortset fra jord fra områder, som kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 1, har kategoriseret i kategori 1.

Der skal ske en kategorisering af alle jordpartier. Ved jordparti forstås en mængde jord, som stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori.

Forureningskategorien for et jordparti bestemmes for hver enkelt forureningskomponent, og den højeste kategori, der er konstateret, er bestemmende for jordpartiets samlede kategori. Det vil sige, at hvis grænseværdien overskrides for blot én forureningskomponent, skal hele jordpartiet opkategoriseres, således at alle analyseresultater overholder grænseværdien for den samlede kategori.

Eksempelvis skal et jordparti, hvori der er konstateret indhold af to forskellige forureningskomponenter svarende til kategori 1 henholdsvis kategori 2, kategoriseres i en samlet kategori 2.

I de tilfælde, hvor flere jordprøver (mindst tre jordprøver) repræsenterer ét jordparti, skal følgende være overholdt, for at hele partiet kan kategoriseres i en kategori:

For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori.

Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 % (50 % - reglen).

Jordpartiet kategoriseres i den laveste kategori, hvor ovenstående kriterier er opfyldt for alle forureningskomponenter.

I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

I de tilfælde, hvor kun én jordprøve repræsenterer ét jordparti, skal analyseresultatet for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

Ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg kan jorden uden analyse kategoriseres som ved modtagelsen på anlægget. Hvis jord fra forskellige kategorier sammenblandes på anlægget, skal jordblandingen kategoriseres som den højeste af de kategorier, der sammenblandes. Hvis jord fra et godkendt modtageanlæg ønskes kategoriseret lavere end ved modtagelsen på anlægget, skal anlægget dokumentere den lavere kategori med analyser.

Tabel 3. Kategorisering af forureningskomponenterNote 1

Forureningstype/-komponent (mg/kg TS)
Kategorier
 
Kategori 1Note 2
Kategori 2
Arsen (As)
<20
<20
Cadmium (Cd)
<0,5
<5
Chrom total (Cr total)
<500
<1000
Kobber (Cu)
<500
<1000
Kviksølv(Hg) (uorganisk)
<1
<3
Bly (Pb)
<40
<400
Zink (Zn)
<500
<1000
PAH totalNote 3
<4
<40
Benz(a)pyren
<0,3
<3
Dibenz(a,h)antracen
<0,3
<3
Note 1:
Forurenet jord, der er affald, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen, eller indeholder forureningskomponenter, der er indeholdt i listen, men i højere koncentrationer end på listen, kan ikke henføres til kategori 1 og 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan denne jord skal kategoriseres.
Note 2:
Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan ikke anvendes i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav.
Note 3:
PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.