Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 4, stk. 2 og 3
Bilag 2 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen
Bilag 3 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 4 Vejledende liste over arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturligt hjemmehørende på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore1)

I medfør af § 2 a, § 28 c, 28 d, stk. 2 og § 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, og § 1 a, § 4 d, stk. 1 og 2, og § 5, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 548 af 6. juni 2007, og i medfør af statens højhedsret over søterritoriet fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse dyrearter i forbindelse med projekter nævnt i stk. 2 på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkel.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

1) Projekter om efterforskning, indvinding og transport af kulbrinter og geotermisk energi omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven).

2) Andre projekter omfattet af undergrundsloven, herunder projekter om anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding.

3) Projekter på kontinentalsoklen om udforskning af havbundens eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster, når udforskningen ikke foretages med henblik på udnyttelse, jf. § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven).

4) Projekter på kontinentalsoklen om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter, jf. kontinentalsokkellovens § 4, stk. 1.

5) Projekter på søterritoriet om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter indvundet uden for dansk område, jf. bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen.

§ 2. For projekter omfattet af § 1, stk. 2, nr. 5, finder kontinentalsokkellovens § 4, stk. 2, §§ 4 a-4 c, § 4 e, 1. pkt., § 4 f, 1. pkt., § 6 a og § 6 b tilsvarende anvendelse.

VVM-redegørelse

§ 3. Tilladelser og godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen til de projekter, der er nævnt i § 4, kan kun meddeles på baggrund af en miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse).

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal, afhængigt af det enkelte tilfælde, bestå i på passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte miljøpåvirkninger på følgende faktorer:

1) Mennesker, fauna og flora.

2) Jordbund, havbund, vand, luft, klima og landskab.

3) Materielle goder og kulturarv.

4) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-3.

§ 4. Der skal foreligge en VVM-redegørelse, inden der kan gives tilladelse til eller godkendelse af følgende typer af projekter, jf. § 3, stk. 1:

1) Indvinding af mere end 500 tons råolie pr. dag eller mere end 500.000 m3 naturgas pr. dag i kommercielt øjemed.

2) Etablering af rørledninger med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km

a) til transport af gas, olie eller kemikalier eller

b) til transport af kuldioxidstrømme (CO2-strømme) med henblik på geologisk lagring, herunder tilknyttede pumpestationer eller tilsvarende.

3) Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover.

4) CO2-lagringslokaliteter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid.

5) 5) Enhver ændring eller udvidelse af projekter nævnt i nr. 1-4, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de tærskelværdier, der er fastsat.

Stk. 2. Der skal endvidere foreligge en VVM-redegørelse, inden der gives tilladelse til eller godkendelse af følgende typer af projekter, jf. § 3, stk. 1, når de kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet:

1) Anlæg af olie- og gasledninger, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 2, litra a.

2) Anlæg af rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring, når projektet ikke er omfattet af stk. 1, nr. 2, litra b.

3) Dybdeboringer, herunder boringer vedrørende efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermiske boringer. Boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed er dog ikke omfattet.

4) Indvinding af olie og gas, der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 1.

5) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

6) Ændringer eller udvidelser af projekter, som er omfattet af stk. 1 og stk. 2, nr. 1-5, og som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet, dog kun ændringer og udvidelser, som ikke er omfattet af stk. 1.

7) Demontering af anlæg omfattet af stk. 1 og stk. 2, nr. 1-5, når demonteringen kan være til skade for miljøet.

Stk. 3. Energistyrelsen afgør på grundlag af de kriterier, der er nævnt i bilag 1, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til og godkendelse af de projekter, der er nævnt i stk. 2. Såfremt der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse, offentliggøres afgørelsen herom senest samtidig med, at godkendelse eller tilladelse meddeles ansøgeren. Offentliggørelsen skal ske på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 4. Ansøgeren skal fremsende fornødne oplysninger om projektet vedrørende de forhold, der er nævnt i bilag 1, til brug for afgørelsen efter stk. 3.

§ 4 a. Ved efterforskningboringer, jf. § 4, stk. 2, nr. 3, der udføres på baggrund af tilladelser meddelt efter den 18. juli 2013, hvor efterforskningsmålet er kulbrinter og som skal udføres fra anlæg, som ikke benyttes til indvinding, og hvor der ikke har været offentlig deltagelse vedrørende de eventuelle virkninger af de planlagte offshore olie- og gasaktiviteter på miljøet i henhold til andre regler skal der foretages en offentlig høring om de eventuelle virkninger på miljøet.

Stk. 2. Oplysninger om ansøgning om godkendelse af efterforskningsboringer og oplysninger indsendt i medfør af § 4, stk. 4, i forbindelse med ansøgningen, offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og sendes til berørte myndigheder, organisationer og den del af offentligheden, som er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af, eller som har en interesse i afgørelsen om at tillade efterforskningsaktiviteter, herunder relevante ikke-statslige organisationer, så som de organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og andre relevante organisationer.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 2, skal endvidere indeholde oplysninger om

1) retten til at deltage i beslutningstagningen,

2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål, og

3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes.

Stk. 4. Oplysninger om ansøgningen og oplysninger indsendt i medfør af § 4, stk. 4, skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger, hvilket skal fremgå af offentliggørelsen, jf. stk. 2.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 2 med henblik på høring af offentligheden kan ske udelukkende på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen på styrelsens hjemmeside, www.ens.dk. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om de afgørelser, der er truffet, og om begrundelserne herfor og overvejelser, der ligger til grund for disse afgørelser, herunder information om processen for offentlighedens deltagelse.

§ 5. Ansøgeren skal udarbejde VVM-redegørelsen og fremsende den til Energistyrelsen, når der efter reglerne i § 3 og § 4 kræves en VVM-redegørelse.

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal mindst indeholde de oplysninger og vurderinger, der er anført i bilag 2, og omfatte

1) en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, art og dimensioner,

2) en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger,

3) de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet,

4) en oversigt over de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet og

5) et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen, der skal omhandle de oplysninger, som er omfattet af nr. 1-4.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af indvirkninger på miljøet skal tilvejebringes.

Stk. 4. Ansøger kan, inden ansøgningen om tilladelse eller godkendelse indgives, anmode Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen. Udtalelsen afgives, efter at Energistyrelsen har rådført sig med ansøger og relevante myndigheder. Den afgivne udtalelse er ikke til hinder for, at Energistyrelsen senere kræver yderligere oplysninger af ansøger.

§ 6. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen bekendtgøres for offentligheden af Energistyrelsen i landsdækkende aviser og på styrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og sendes til berørte myndigheder og organisationer. Oplysning om ansøgningen og om VVM-redegørelsen kan rekvireres i Energistyrelsen. Offentliggørelsen skal herudover indeholde oplysninger om

1) karakteren af eventuelle afgørelser,

2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål,

3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes,

4) hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater m.v., der er udarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelsen, ligger til gennemsyn for offentligheden, og

5) eventuel underretning af andre medlemsstater i Den Europæiske Union, hvis projektet kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i medlemsstaten.

Stk. 2. Ansøgning og VVM-redegørelse sendes endvidere til høring hos berørte myndigheder.

Stk. 3. Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindst 8 uger.

§ 7. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen de steder, hvor bekendtgørelse i henhold til § 6, stk. 1, har fundet sted. Følgende oplysninger vil kunne rekvireres hos Energistyrelsen:

1) Indholdet af afgørelsen og de vilkår, der eventuelt er knyttet hertil.

2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om den offentlige høringsproces.

3) Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

§ 8. Hvis det konstateres, at et projekt omfattet af §§ 3 og 4 kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat i EU, eller anmoder en medlemsstat, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet, herom, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om snarest muligt og senest på det tidspunkt, hvor der sker offentliggørelse efter § 6, at fremsende bl.a. følgende oplysninger til den berørte medlemsstat:

1) En beskrivelse af projektet tillige med alle de foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger.

2) Oplysninger om karakteren af den afgørelse, der vil kunne træffes.

Stk. 2. Energistyrelsen anmoder Miljøministeriet om at fastsætte en rimelig frist for den anden medlemsstat til at angive, om den ønsker at deltage i den offentlige høringsproces om projektets miljømæssige virkninger, i forbindelse med fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis en medlemsstat, som modtager oplysninger efter stk. 1, angiver, at den agter at deltage i høringsprocessen om projektets miljømæssige virkninger, anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om at sende den pågældende medlemsstat de oplysninger, der skal gives eller stilles til rådighed efter § 6, stk. 1, hvis dette ikke allerede er sket i forbindelse med underretningen efter stk. 1.

Stk. 4. Efter sagens afgørelse anmoder Energistyrelsen Miljøministeriet om at underrette alle medlemsstater, der er blevet hørt i overensstemmelse med stk. 1-3, og sende dem de oplysninger, der henvises til i § 7.

Stk. 5. Fremsendelse af oplysninger efter stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for projekter omfattet af § 4, når den påtænkte aktivitet på tværs af landegrænserne må antages at have en mærkbar skadevirkning på miljøet i en anden stat, der ikke er medlem af EU, men som har tiltrådt konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo-konventionen).

Konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

§ 9. Såfremt et projekt omfattet af § 1, stk. 2, må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden eller uden for dansk område væsentligt, kan tilladelser og godkendelser til projekter efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kun meddeles, hvis

1) der foreligger en konsekvensvurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og

2) konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et projekt må antages i forbindelse med andre projekter eller planer at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Stk. 3. Tilladelser efter undergrundslovens §§ 3, 5, 23 og 24 er betinget af, at der i forbindelse med ansøgninger om efterfølgende tilladelser eller godkendelser efter undergrundslovens § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, eller § 28 vedrørende det pågældende projekt foreligger en konsekvensvurdering, hvis dette kræves efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Energistyrelsen afgør, om der efter stk. 1 og 2 skal foreligge en konsekvensvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til eller godkendelse af et projekt.

Stk. 5. Ansøgeren skal indsende fornødne oplysninger om projektet i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder til brug for afgørelsen efter stk. 4.

§ 10. Ansøgeren udarbejder konsekvensvurderingen og fremsender den til Energistyrelsen i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til eller godkendelse af projektet, når der efter § 9 kræves en sådan vurdering. Vurderingen kan indgå i et fælles dokument med en VVM-redegørelse for projektet, jf. §§ 3 og 4. Hvis vurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen.

Stk. 2. Konsekvensvurderingen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er angivet i bilag 3. Ansøgeren skal endvidere udarbejde et ikke-teknisk resumé af konsekvensvurderingen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af projektets virkning på et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningerne for området skal tilvejebringes.

§ 11. Energistyrelsen afgør, om det anses for nødvendigt at foretage en høring af offentligheden om konsekvensvurderingen for et ansøgt projekt omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i §§ 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse ved høring af offentligheden om konsekvensvurderinger. Energistyrelsen kan dog beslutte, at offentliggørelse ikke skal ske i landsdækkende aviser, men alene på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 3. Hvis der udarbejdes VVM-redegørelse for det ansøgte projekt, skal bekendtgørelse om høringen om konsekvensvurderingen ske sammen med bekendtgørelsen for offentligheden af VVM-redegørelsen.

Beskyttelse af visse arter

§ 12. I forbindelse med projekter omfattet af § 1 må

1) de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), ikke forsætligt forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller bestanden og

2) yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke beskadiges eller ødelægges i disse arters naturlige udbredelsesområde.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

§ 13. Tilladelser og godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan ikke meddeles, hvis det ansøgte projekt

1) forsætligt vil forstyrre de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser ynglepleje, overvintrer eller vandrer, eller

2) vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

Stk. 3. Ansøger skal i forbindelse med ansøgninger om tilladelse eller godkendelse indsende fornødne oplysninger og vurderinger vedrørende de forhold, som er nævnt i stk. 1, til brug for afgørelsen af ansøgningen.

§ 14. Energistyrelsen kan fravige § 13, hvis der ikke findes anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske

1) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutninger om at fravige § 13 skal meddeles Naturstyrelsen med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Generelle bestemmelser

§ 15. Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af § 3, § 9, stk. 1 eller 2, eller § 13, stk. 1, indhenter Energistyrelsen i fornødent omfang udtalelser fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om udarbejdede VVM-redegørelser, konsekvensvurderinger vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder eller vurderinger om beskyttelse af visse arter.

§ 16. I tilladelser eller godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan der fastsættes vilkår om udformning, indretning, udførelse og drift af de ansøgte anlæg eller aktiviteter, bl.a. med henblik på at forebygge og begrænse skadelige påvirkninger på natur, miljø og kulturminder, herunder vilkår om monitering og overvågning.

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 12, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 632 af 11. juni 2012 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 3. december 2015

Lars Christian Lilleholt

/ Kristoffer Böttzauw


Bilag 1

Udvælgelseskriterier for projekter omfattet af § 4, stk. 2 og 3

1)
Projekters karakteristika
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til
a)
projektets dimensioner,
b)
kumulation med andre projekter,
c)
anvendelse af naturressourcer,
d)
affaldsproduktion,
e)
forurening og gener samt
f)
risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier.
       
2)
Projekters placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, under hensyntagen til navnlig
a)
nuværende arealanvendelse,
b)
naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenerationskapacitet i området og
c)
det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:
 
i)
Vådområder.
 
ii)
Kystområder.
 
iii)
Reservater og naturparker.
 
iv)
Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, herunder Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder).
 
v)
Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.
 
vi)
Tætbefolkede områder.
 
vii)
Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.
       
3)
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2, og navnlig under hensyn til
a)
påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres),
b)
påvirkningens grænseoverskridende karakter,
c)
påvirkningsgrad og -kompleksitet,
d)
påvirkningens sandsynlighed og
e)
påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 2

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i VVM-redegørelsen

1)
En beskrivelse af projektet, herunder navnlig
 
a)
en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne,
 
b)
en beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte stoffer og materialer,
 
c)
et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og materialer samt emissioner (forurening af vand, luft, havbund og jordbund, støj, vibrationer, lys, varme, stråling, osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt, og
 
d)
hvordan anlægget kan bortskaffes.
     
2)
Oplysninger om alternativer og valg, herunder:
 
a)
En beskrivelse af de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt.
 
b)
En beskrivelse af konsekvenserne af, at indvindingen ikke gennemføres (0-alternativet).
 
c)
En begrundelse for valg af udbygningsløsning og udviklingsstrategi samt redegørelse for kriterierne for det valg, som er gjort under hensyn til de miljømæssige virkninger.
 
d)
En beskrivelse af eventuelle påfølgende udbygningstrin, tilknytning til andre felter og landanlæg og eventuel samordning af udvindingsvirksomhed.
     
3)
En beskrivelse af de miljøaspekter, både inden for og uden for dansk område, som kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt, herunder navnlig
 
a)
befolkning,
 
b)
fauna,
 
c)
flora,
 
d)
jord,
 
e)
havbund,
 
f)
vand,
 
g)
luft,
 
h)
klimatiske forhold,
 
i)
materielle goder, herunder den arkæologiske kulturarv og kulturminder,
 
j)
landskab og
 
k)
den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.
En beskrivelse af miljøets tilstand før udbygning med henblik på vurdering af forudsigelige ændringer af miljøets tilstand.
     
4)
En beskrivelse af, hvilke væsentlige virkninger på miljøet, både inden for og uden for dansk område, det foreslåede projekt vil kunne få som følge af
 
a)
tilstedeværelsen af projektet som helhed,
 
b)
anvendelsen af naturressourcer,
 
c)
emissionen af forurenende stoffer,
 
d)
opståelsen af gener og
 
e)
bortskaffelsen af affald.
     
Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.
Beskrivelsen bør herunder forholde sig til, hvorledes projektet kan sameksistere med øvrige interessenter på havet.
     
5)
Ansøgerens angivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 4.
6)
En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet.
7)
En vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de tekniske løsninger, som er valgt, og en redegørelse for, hvordan miljøkriterier og konsekvenser er indgået i valget af disse løsninger.
8)
En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som ansøgeren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.
9)
En beskrivelse af tekniske tiltag for miljøberedskab.
10)
En vurdering af, hvordan ansøgerens kontrol af indvirkningerne af miljøet i området kan gennemføres.
11)
En beskrivelse af, hvilke parter der har været involveret i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og i planlægningen af projektet.
12)
Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af ovennævnte punkter fremsendte oplysninger.


Bilag 3

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

1)
Oplysninger om udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), både inden for og uden for dansk område, som det ansøgte projekt må antages at kunne påvirke væsentligt, herunder om:
 
a)
Områdets geografiske placering.
 
b)
Områdets udpegningsgrundlag, herunder om udpegningen vedrører prioriterede naturtyper eller arter.
 
c)
En beskrivelse af området og dets tilstand.
     
2)
En beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder navnlig:
 
a)
Projektets indhold, omfang og arealanvendelsesbehov, såvel under anlægsfasen som under driftsfasen.
 
b)
De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, herunder eventuelle skader, som projektet vil kunne få for udpegede internationale naturbeskyttelsesområder.
     
3)
Oplysninger om eventuelle andre projekter eller planer, der sammen med det ansøgte projekt kan påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, herunder:
 
a)
Projektets eller planens indhold, omfang og geografiske placering.
 
b)
Projektets eller planens påvirkning af naturbeskyttelsesområdet.
     
Oplysningerne kan gives i form af henvisninger til VVM-redegørelser og konsekvensvurderinger for de pågældende projekter eller planer.
4)
Oplysninger om eventuelle undersøgelser, herunder om:
 
a)
Undersøgelser foretaget i forbindelse med det ansøgte projekt.
 
b)
Tidligere konsekvensvurderinger for det berørte område.
 
c)
Andre undersøgelser eller undersøgelsesresultater af betydning for vurderingen af projektet.
     
5)
En begrundet vurdering af virkningerne på udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, herunder navnlig:
 
a)
Projektets direkte eller indirekte påvirkning på naturbeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag i såvel anlægsfasen som driftsfasen.
 
b)
Den samlede påvirkning i forbindelse med eventuelle andre planer og projekter.
 
c)
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.
 
d)
En beskrivelse af mulige alternative løsninger, hvis projektet kan have skadelige virkninger.
 
e)
En beskrivelse af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere skadelige virkninger på områdets udpegningsgrundlag, samt af eventuelle kompenserende foranstaltninger, hvor betingelserne for fravigelser i medfør af undergrundslovens § 28 a, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, eller kontinentalsokkellovens § 4 a, stk. 2, nr. 2, eller stk. 3, er opfyldt. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri.
     
6)
En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som ansøger er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.
I ganske særlige tilfælde, f.eks. ved ansøgninger om projekter af meget begrænset omfang, eller hvis der allerede foreligger en konsekvensvurdering, der er dækkende, kan omfanget af minimumsoplysninger i konsekvensvurderingen for det konkrete projekt aftales nærmere med Energistyrelsen med udgangspunkt i ovenstående punkter 1-6.


Bilag 4

Vejledende liste over arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturligt hjemmehørende på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde

ROVDYR
   
Odder
 
Lutra lutra
     
HVALER
 
CETACEA
Alle arter, herunder
   
Marsvin
 
Phocoena phocoena
     
FISK
   
Snæbel
 
Coregonus oxyrhynchus

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektiv), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-tidende 2013, nr. L 178, side 66.