Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0068
 
32001L0063
 
32002L0088
 
32004L0026
 
32006L0105
 
32010L0026
 
32011L0088
 
32012L0046
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Markedsføring af maskiner eller motorer til brug i maskiner samt hjælpemotorer
Kapitel 4 Mærkning
Kapitel 5 Ibrugværende maskiner
Kapitel 6 Tilsyn
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Definitioner
Bilag 2 Eksempler på maskiner, hvis motorer er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 2
Bilag 3 Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i maskiner, jf. § 4 og § 12
Bilag 4 Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i lokomotiver og motorvogne, jf. § 5
Bilag 5 Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i fartøjer, jf. § 6
Bilag 6 Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter for benzinmotorer til anvendelse i maskiner, jf. §§ 7 – 8
Bilag 7 Maskiner med benzinmotorer, for hvilke der gælder særlige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. § 8
Bilag 8 Mærkning af motorer, jf. § 13
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 5, § 67 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på motorer, der er monteret eller skal monteres i maskiner, jf. bilag 1, nr. 10, lokomotiver, jf. bilag 1, nr. 8, motorvogne, jf. bilag 1, nr. 12, og fartøjer, jf. bilag 1, nr. 2, samt på hjælpemotorer, jf. bilag 1, nr. 5.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter:

1) Motorer med kompressionstænding (dieselmotorer), når de anvendes på følgende måde:

a) I andre maskiner end lokomotiver, motorvogne og fartøjer, såfremt motorerne har en nettoeffekt på 18 kW eller derover, men mindre end eller lig med 560 kW, dog for motorer, der som minimum skal opfylde trin 3A i bilag 3, nr. 1, såfremt de har en nettoeffekt på 19 kW eller derover, men mindre end eller lig med 560 kW.

b) I lokomotiver og motorvogne, såfremt motorerne har en nettoeffekt på over 130 kW.

c) I fartøjer uanset motorernes nettoeffekt.

2) Motorer med gnisttænding (benzinmotorer) med en nettoeffekt mindre end eller lig med 19 kW.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på:

1) Motorer til fremdrift af køretøjer som defineret i

a) Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motordrevne køretøjer,

b) Rådets direktiv 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og

c) Rådets direktiv 74/150/EØF om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer.

2) Motorer, der anvendes

a) af forsvaret,

b) i maskiner, der primært anvendes til søsætning og bjergning af redningsbåde og af fartøjer, der søsættes fra stranden,

c) i luftfartøjer og

d) i fritidskøretøjer, f. eks. snescootere, ikke-vejgående motorcykler og terrængående køretøjer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. De i bilag 1 anførte definitioner finder anvendelse.

Kapitel 3

Markedsføring af maskiner eller motorer til brug i maskiner samt hjælpemotorer

§ 3. Maskiner, lokomotiver, motorvogne, fartøjer og motorer til brug i disse enheder må kun importeres eller sælges, hvis de er markedsført i overensstemmelse med §§ 4-13.

Dieselmotorer

§ 4. Markedsføring af fabriksnye maskiner og af fabriksnye motorer til brug i maskiner, uanset om de er monteret i en maskine, må efter de i bilag 3 anførte datoer kun ske, såfremt motoren opfylder grænseværdierne i bilag 3, nr. 1, og er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Stk. 2. De alternative typegodkendelser i bilag 3, nr. 2, anses som værende ækvivalente med kravene i henhold til stk. 1.

§ 5. Markedsføring af fabriksnye lokomotiver og motorvogne og af fabriksnye motorer til brug i lokomotiver og motorvogne, uanset om de er monteret i et lokomotiv eller en motorvogn, må efter de i bilag 4 anførte datoer kun ske, såfremt motoren opfylder grænseværdierne i bilag 4, nr. 1, og er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

§ 6. Markedsføring af fabriksnye fartøjer og af fabriksnye motorer til brug i fartøjer, uanset om de er monteret i et fartøj, må efter de i bilag 5 anførte datoer kun ske, såfremt motoren opfylder grænseværdierne i bilag 5 og er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Benzinmotorer

§ 7. Markedsføring af fabriksnye maskiner og af fabriksnye motorer til brug i maskiner, uanset om de er monteret i en maskine, må efter de i bilag 6 anførte datoer kun ske, såfremt motoren opfylder grænseværdierne i bilag 6 og er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Stk. 2. For små motorfamilier af benzinmotorer erstattes grænseværdierne i bilag 6 for trin 2 af grænseværdierne i bilag 6 for trin 1, forudsat at den enkelte fabrikant højst producerer 25.000 enheder pr. år, og at de forskellige motorfamilier alle har forskellige slagvolumener.

§ 8. For benzinmotorer, der anvendes i de i bilag 7 anførte særlige maskiner, udsættes de i bilag 6 anførte datoer for trin 2 med 3 år. For maskiner omfattet af bilag 7, nr. 1 og 4, samt for kædesave omfattet af bilag 7, nr. 2, udsættes fristen dog til den 1. august 2013, når der er tale om håndbårne motorer til erhvervsmæssig brug, som benyttes i flere positioner.

Stk. 2. For små fabrikanter af benzinmotorer udsættes de i bilag 6 anførte tidspunkter for trin 2 med 3 år.

Stk. 3. Benzinmotorer omfattet af stk. 1 og 2 skal i udsættelsesperioden opfylde grænseværdierne i bilag 6 for trin 1.

Udskiftningsmotorer

§ 9. En udskiftningsmotor, undtagen motorer til brug i lokomotiver, motorvogne og fartøjer, skal opfylde de tekniske forskrifter, som den erstattede motor skulle opfylde, da den oprindelig blev markedsført.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan tillade markedsføring af udskiftningsmotorer til brug i lokomotiver og motorvogne, såfremt udskiftningsmotoren overholder grænseværdierne for trin III A, hvor den motor, der skal erstattes enten ikke opfylder trin III A grænseværdierne eller opfylder trin III A grænseværdierne, men ikke trin III B grænseværdierne.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan tillade markedsføring af udskiftningsmotorer, der ikke overholder trin III A grænseværdierne, til brug i motorvogne uden kørselskontrol, og som er ude af stand til at foretage uafhængig bevægelse, såfremt udskiftningsmotoren opfylder en standard, der ikke er lavere end den standard, som opfyldes af motorer, der er monteret i eksisterende motorvogne af samme type.

Stk. 4. Tilladelser efter stk. 2 og 3 kan kun meddeles, hvis Miljøstyrelsen finder det godtgjort, at brugen af en udskiftningsmotor, der opfylder kravene fra det sidst anvendte emissionstrin, i den pågældende motorvogn eller lokomotiv vil være forbundet med betydelige tekniske vanskeligheder.

Hjælpemotorer

§ 10. § 4, §§ 7-9 og § 12 finder tilsvarende anvendelse for hjælpemotorer, der er monteret i køretøjer til person- eller godstransport ad vej samt for hjælpemotorer eller motorer beregnet til at drive udstyr til vedligeholdelse eller bygningsarbejder på skinner.

Stk. 2. § 6 finder også anvendelse på hjælpemotorer med en motoreffekt på over 560 kW, når de er monteret på fartøjer.

Særlige markedsføringsregler

§ 11. Uanset bestemmelserne i §§ 4-8 og § 10 kan fabriksnye maskiner, lokomotiver, motorvogne og fartøjer, som er produceret før de anførte datoer for de respektive kategorier i bilag 3 - 6, og som ikke opfylder de nævnte grænseværdier efter de i disse bilag anførte datoer, markedsføres i en periode på 2 år efter de anførte datoer. Det samme gælder for fabriksnye motorer beregnet til anvendelse i maskiner, lokomotiver, motorvogne og fartøjer.

Stk. 2. Maskiner, lokomotiver, motorvogne, fartøjer og motorer, der markedsføres i henhold til stk. 1, skal være ledsaget af behørig dokumentation for motorens produktionsdato.

§ 12. Motorer til anden anvendelse end i motorvogne og fartøjer kan markedsføres i henhold til den fleksible ordning beskrevet i bilag XIII i direktiv 97/88/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Kapitel 4

Mærkning

§ 13. Motorer, som er omfattet af §§ 4-8 eller §§ 10-12, må ikke markedsføres, importeres eller sælges, medmindre de er mærket i overensstemmelse med direktiv 97/68/EF, bilag I, punkt 3, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU, jf. bilag 8 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Motorer, som bringes på markedet efter den fleksible ordning, jf. § 12, skal være forsynet med en mærkat med teksten »Motor markedsført i henhold til fleksibilitetsordningen« på dansk eller tilsvarende tekst på et andet fællesskabssprog.

Stk. 3. Maskiner, som bringes på markedet efter den fleksible ordning, jf. § 12, skal være forsynet med en mærkat med teksten »Maskine nr. … (fortløbende nr. på maskine) af … (totalt antal maskiner i det pågældende effektområde) med motornr. … med godkendelsestype (dir. 97/68/EF) nr. … «.

Stk. 4. Motorer, der er omfattet af § 9, stk. 1, skal opfylde de eventuelle krav til mærkning, som den erstattede motor skulle opfylde, da den oprindelig blev markedsført, og skal herudover have et mærkat med påskriften »UDSKIFTNINGSMOTOR« fastgjort på motoren eller indsat i instruktionsbogen.

Stk. 5. Motorer, der er omfattet af § 9, stk. 2 eller 3, skal have en mærkat med påskriften »UDSKIFTNINGSMOTOR« fastgjort på motoren. Mærkaten skal desuden indeholde en henvisning til den af Miljøstyrelsen givne tilladelse.

Kapitel 5

Ibrugværende maskiner

§ 14. Ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr på ibrugværende maskiner skal de tekniske forskrifter, der var gældende ved markedsføringen af den pågældende maskine, fortsat være overholdt.

Kapitel 6

Tilsyn

§ 15. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse bliver overholdt.

Kapitel 7

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) markedsfører, importerer eller sælger maskiner eller motorer, som ikke opfylder kravene i §§ 3-8 og §§ 10-12,

2) markedsfører, importerer eller sælger fabriksnye motorer, der ikke opfylder kravene om mærkning i § 13,

3) installerer eller får installeret udskiftningsmotor, som ikke opfylder kravene i § 9 eller § 13, stk. 4 eller 5, eller

4) foretager eller får foretaget konstruktive ændringer, der ikke opfylder kravene i § 14.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 367 af 15. april 2011 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Michel Schilling


Bilag 1

Definitioner

1) Fabrikant:

Den person eller organisation, som over for de godkendende myndigheder er ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse. Det kræves ikke, at den pågældende person eller organisation er direkte involveret i alle stadier af motorens produktion.

2) Fartøj:

Fartøjer, der er beregnet til anvendelse på indre vandveje, med en længde på mindst 20 meter og et volumen på mindst 100 m³, beregnet efter formlen L x B x T, hvor »L« er skrogets største længde uden ror eller bovspyd, »B« er skrogets største bredde, målt til den yderste kant af skrogets yderklædning (uden skovlhjul, fenderbælte osv.), og »T« er den lodrette afstand fra skrogets laveste punkt i siden eller kølen til vandlinjen ved maksimal last, samt slæbe- og skubbebåde, som er bygget til at slæbe, skubbe eller danne parformation med fartøjer på 20 meter eller derover. Definitionen omfatter ikke:

a) fartøjer, som er bestemt til befordring af indtil 12 personer ud over besætningen,

b) fritidsfartøjer med en længde under 24 meter, som defineret i direktiv 94/25/EF,

c) tjenestefartøjer, som tilhører den tilsynsførende myndighed,

d) brandslukningsfartøjer,

e) flådefartøjer,

f) fiskerfartøjer, som er opført i fællesskabets fortegnelse over fiskerfartøjer, og

g) søgående fartøjer, herunder søgående slæbe- og skubbebåde, som opererer i eller fra farvande med tidevand eller midlertidigt besejler indre vandveje, forudsat at de medfører et gyldigt besigtigelses- eller sikkerhedscertifikat, som defineret i direktiv 97/68/EF, som senest ændret ved direktiv 2012/46/EU.

3) Fleksibel ordning:

Den procedure, der er beskrevet i bilag XIII i direktiv 98/67/EF, som senest ændret ved direktiv 2012/46/EU, hvorved en motorfabrikant i perioden mellem to trin af grænseværdier kan markedsføre et begrænset antal motorer til montering i maskiner, selv om de kun opfylder emissionsgrænseværdierne svarende til det foregående trin.

4) Håndbåret motor:

En motor, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

a) Motoren skal benyttes i et redskab, som bæres af operatøren hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktioner.

b) Motoren skal benyttes i et redskab, som skal anvendes i flere positioner, f.eks. op og ned eller til siden, for at udføre sine tilsigtede funktioner.

c) Motoren skal benyttes i et redskab, hvis samlede vægt inklusive motor, men uden væsker, ikke overstiger 20 kg, og som tillige udviser mindst et af følgende kendetegn:

i) Operatøren er nødt til enten at støtte eller bære udstyret hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.

ii) Operatøren er nødt til enten at støtte udstyret eller holde det i den rigtige retning hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.

iii) Motoren benyttes i en generator eller en pumpe.

5) Hjælpemotor:

En motor, der er monteret i eller på et motorkøretøj, maskine, lokomotiv, motorvogn eller fartøj, men som ikke er med til at drive køretøjet, maskinen, lokomotivet, motorvognen eller fartøjet fremad.

6) Ikke-håndbåret motor:

En motor, der ikke er omfattet af definitionen af en håndbåret motor.

7) Håndbåren motor til erhvervsmæssig brug, som benyttes i flere positioner:

En håndbåret motor, der opfylder betingelserne i både litra a) og b) i definitionen af en håndbåret motor, og for hvilken motorfabrikanten til den godkendende myndigheds tilfredshed har godtgjort, at en emissionsholdbarhedstid for kategori 3 i henhold til punkt 2.1 i bilag IV, tillæg 4 i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU, finder anvendelse på denne motor.

8) Lokomotiv:

Selvdrevet udstyr på skinner, beregnet til at flytte eller fremdrive vogne, som er beregnet til at transportere gods, passagerer eller andet udstyr, men som ikke selv er beregnet til at transportere gods, passagerer (andre end dem, som står for driften af lokomotivet) eller andet udstyr.

9) Markedsføring:

Første tilførsel til markedet mod betaling eller gratis af en motor med henblik på distribuering og/eller anvendelse i Fællesskabet, dvs. Det Europæiske Fællesskab samt de stater, der har tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det omfang det følger af denne aftale

10) Maskine:

En mobil maskine, transportabelt teknisk udstyr eller et køretøj med eller uden karosseri, som ikke er beregnet til vejgående passagerbefordring eller godstransport, og med monteret forbrændingsmotor, herunder eksempelvis de i bilag 2 anførte maskiner, men ikke lokomotiver, motorvogne eller fartøjer.

11) Motorfamilie:

En af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til forurening fra udstødningen, og som opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

12) Motorvogne:

Selvdrevent køretøj på skinner, navnlig beregnet til transport af gods og/eller passagerer.

13) Nettoeffekt:

Effekt i kilowatt (kW) målt i prøvebænk på enden af krumtapakslen eller hvad der svarer til denne, efter EØF-metoden for måling af effekten af forbrændingsmotorer til køretøjer i direktiv 80/1269/EØF, bortset fra, at effekten af motorens kølerventilator er undtaget, og at prøvningsbetingelser og referencebrændstof svarer til angivelserne i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

14) Produktionsdato:

Den dato, hvor motoren gennemgår den sidste kontrol, efter at den har forladt samlebåndet. På dette stadium er motoren klar til at blive leveret eller lagt på lager.

15) Små fabrikanter af benzinmotorer:

Fabrikanter med en samlet årlig produktion på under 25.000 enheder.

16) Små motorfamilier af benzinmotorer:

Motorfamilier med en samlet årlig produktion på under 5.000 enheder.

17) Udskiftningsmotor:

En fabriksny motor, der erstatter motoren i en maskine, og som leveres udelukkende til dette formål.


Bilag 2

Eksempler på maskiner, hvis motorer er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 2

1) Dieselmotorer med en nettoeffekt på 18-560kW, dog 19-560 kW for motorer der som minimum skal opfylde trin 3A i bilag 3, nr. 1, som kører med vekslende hastighed, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, litra a:

teknisk boreudstyr, kompressorer m.v.,

bygge- og anlægsmateriel, herunder hjullæssere, bulldozere, bæltetraktorer, bæltelæssere, lastvognslæssere, terrængående lastkøretøjer, hydrauliske gravemaskiner m.v.,

landbrugsredskaber, jordfræsere,

skovbrugsmaskiner,

selvkørende landbrugsredskaber (med undtagelse af traktorer),

udstyr til materialehåndtering,

gaffeltrucks,

maskiner til vejvedligeholdelse (vejhøvle, vejtromler, asfalteringsmaskiner),

snerydningsudstyr,

ground service udstyr i lufthavne,

elevatorer,

mobilkraner.

2) Dieselmotorer med en nettoeffekt på 18-560 kW, dog 19-560 kW for motorer der som minimum skal opfylde trin 3A i bilag 3, nr. 1, som kører med konstant hastighed, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, litra a:

kompressorer,

elaggregater med varierende belastning, bl.a. køle- og svejseanlæg,

vandpumper,

plæneplejere, flishuggere, snerydningsudstyr og fejemaskiner.

3) Benzinmotorer med en nettoeffekt på højst 19 kW, jf. § 1, stk. 2, nr. 2:

plæneklippere,

kædesave,

elgeneratorer,

vandpumper,

buskryddere,

hækklippere.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.


Bilag 3

Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i maskiner, jf. § 4 og § 12

1) Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter

Motoreffekt
kW
Kategori
CO
HC
NO x
HC + NO x
Partikler
Ikrafttrædelsestidspunkt
   
g/kWh
Motorer med
Motorer med
     
vekslende hastighed
konstant hastighed
Trin 1
               
37 < P<75
C
6,5
1,3
9,2
-
0,85
1/4-1999
-
                 
Trin 2
               
130 < P < 560
E
3,5
1,0
6,0
-
0,2
1/1-2002
1/1-2007
75 < P<130
F
5,0
1,0
6,0
-
0,3
1/1-2003
1/1-2007
37 < P<75
G
5,0
1,3
7,0
-
0,4
1/1-2004
1/1-2007
18 < P<37
D
5,5
1,5
8,0
-
0,8
1/1-2001
1/1-2007
                 
Trin 3 A
               
130 < P < 560
H
3,5
-
-
4,0
0,2
1/1-2006
1/1-2011
75 < P<130
I
5,0
-
-
4,0
0,3
1/1-2007
1/1-2011
37 < P<75
J
5,0
-
-
4,7
0,4
1/1-2008
1/1-2012
19 < P<37
K
5,5
-
-
7,5
0,6
1/1-2007
1/1-2011
                 
Trin 3 B
               
130 < P < 560
L
3,5
0,19
2,0
-
0,025
1/1-2011
-
75 < P<130
M
5,0
0,19
3,3
-
0,025
1/1-2012
-
56 < P<75
N
5,0
0,19
3,3
-
0,025
1/1-2012
-
37 < P<56
P
5,0
-
-
4,7
0,025
1/1-2013
-
                 
Trin 4
               
130 < P < 560
Q
3,5
0,19
0,4
-
0,025
1/1-2014
-
56 < P<130
R
5,0
0,19
0,4
-
0,025
1/10-2014
-
                 

Tabel 1. Grænseværdier for dieselmotorer med motoreffekt i området 18-560 kW, dog 19-560 kW for motorer der som minimum skal opfylde trin 3A, bestemt efter de metoder, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Grænseværdierne i trin 3A, 3B og 4 skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag III, tillæg 5, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

2) Alternative typegodkendelser

Typegodkendelser udstedt i henhold direktiv 88/77/EØF (tunge køretøjer), direktiv 2000/25/EF (traktorer), FN-ECE-regulativ 49 (tunge køretøjer) og FN-ECE-regulativ 96 (traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner) anses for at opfylde kravene i nr. 1 efter retningslinjer anført i nedenstående tabel.

Kategori
Alternativ typegodkendelse
C
Direktiv 2000/25/EF,
Direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 91/542/EØF, trin A eller B,
FN-ECE-regulativ nr. 49/02, berigtigelse I/2,
FN-ECE-regulativ nr. 96
D, E, F, G
Direktiv 2000/25/EF, trin II-godkendelser,
Direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF, trin A, B1, B2 eller C,
FN-ECE-regulativ nr. 49/03,
FN-ECE-regulativ nr. 96/01, trin B
H, I, J, K, L, M
Direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF, trin B1, B2 eller C,
FN-ECE-regulativ nr. 49/03, trin B1, B2 og C
N, P, Q, R
Ingen mulighed for at anvende alternative typegodkendelser


Bilag 4

Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i lokomotiver og motorvogne, jf. § 5

1) Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter

a) Lokomotiver

Motoreffekt
Kategori
CO
HC
NO x
HC+NO x
Partikler
Ikrafttrædelses-
(kW)
 
g/kWh
tidspunkt
Trin 3A
             
130 < P < 560
RL A
3,5
-
-
4,0
0,2
1/1 2007
560<P
RH A
3,5
0,5
6,0
-
0,2
1/1 2009
2000 < P og slagvol. ≥ 5 l/cyl.
RH A
3,5
0,4
7,4
-
0,2
1/1 2009
               
Trin 3B
             
130 < P
R B
3,5
-
-
4,0
0,025
1/1 2012

Tabel 1. Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkt for dieselmotorer trin 3A og 3B for anvendelse i lokomotiver, bestemt efter den metode, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Grænseværdierne i trin 3A og 3B skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag III, tillæg 5, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

b) Motorvogne

Motoreffekt (kW)
Kategori
CO
HC
NO x
HC + NO x
Partikler
Ikrafttrædelses-
   
g/kWh
tidspunkt
Trin 3A
             
130<P
RC A
3,5
-
-
4,0
0,20
1/1 2006
               
Trin 3B
             
130<P
RC B
3,5
0,19
2,0
-
0,025
1/1 2012

Tabel 2. Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkt for dieselmotorer trin 3A og 3B for anvendelse i motorvogne, bestemt efter den metode, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Grænseværdierne i trin 3A og 3B skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag III, tillæg 5, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

2) Alternative typegodkendelser

Der er ingen mulighed for at anvende alternative typegodkendelser.


Bilag 5

Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i fartøjer, jf. § 6

Kategori
Slagvolumen, SV
Effekt, P
CO
HC+NO x
Partikler
Ikrafttrædelses-
 
(liter)
(kW)
g/kWh
tidspunkt
V1:1
< 0,9
P >37
5,0
7,5
0,40
1/1 2007
V1:2
0,9 < SV < 1,2
 
5,0
7,2
0,30
1/1 2007
V1:3
1,2 < SV < 2,5
 
5,0
7,2
0,20
1/1 2007
V1:4
2,5 < SV < 5
 
5,0
7,2
0,20
1/1 2009
V2:1
5 < SV < 15
 
5,0
7,8
0,27
1/1 2009
V2:2
15 < SV < 20
P < 3300
5,0
8,7
0,50
1/1 2009
V2:3
15 < SV < 20
P > 3300
5,0
9,8
0,50
1/1 2009
V2:4
20 < SV < 25
 
5,0
9,8
0,50
1/1 2009
V2:5
25 < SV ≤ 30
 
5,0
11,0
0,50
1/1 2009

Tabel 1. Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkt for dieselmotorer for fartøjer, bestemt efter den metode, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Grænseværdierne skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag III, tillæg 5, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.


Bilag 6

Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter for benzinmotorer til anvendelse i maskiner, jf. §§ 7 – 8

Kategori 1)
Slagvolumen S
CO
HC
NO x
HC+NO x 2)
Ikrafttrædelses-
 
(cm 3 )
g/kWh
tidspunkt
Trin 1
           
SH:1
S < 20
805
295
5,36
-
1/2-2005
SH:2
20 < S < 50
805
241
5,36
-
1/2 -2005
SH:3
50 < S
603
161
5,36
-
1/2-2005
             
SN:3
100 < S < 225
519
-
-
16,1
1/2-2005
SN:4
225 < S
519
-
-
13,4
1/2-2005
             
Trin 2
           
SH:1
S < 20
805
-
 
50
1/2 2008
SH:2
20 < S < 50
805
-
 
50
1/2-2008
SH:3
50 < S
603
-
 
72
1/2-2009
             
SN:1
S < 66
610
-
 
50
1/2-2005
SN:2
66 < S < 100
610
-
 
40
1/2-2005
SN:3
100 < S < 225
610
-
 
16,1
1/2-2008
SN:4
225 < S
610
-
 
12,1
1/2-2007

Tabel 1. Grænseværdier for trin 1 og 2 for benzinmotorer til håndbårne (SH) og ikke-håndbårne (SN) maskiner, bestemt efter den metode, der er anført i bilag IV i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Grænseværdierne i trin 2 skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag IV, tillæg 4, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

1) Uanset definitionen af »håndbåret motor« i bilag 1 skal totaktsmotorer til snekastere kun opfylde SH:1, SH:2 eller SH:3-grænseværdier.

2) NOx-emissionen må i ingen af motorkategorierne i trin 2 overskride 10 g/kWh


Bilag 7

Maskiner med benzinmotorer, for hvilke der gælder særlige ikrafttrædelsestidspunkter, jf. § 8

1) Håndholdte motorkædesave:

Håndholdt apparat beregnet til opskæring af træ ved hjælp af en savkæde, der betjenes med to hænder og har et slagvolumen på over 45 cm3, i henhold til EN-ISO 11681-1.

2) Maskiner med tophåndtag (håndholdt boremaskine og kædesave til træ):

Håndholdt apparat med håndtag foroven beregnet til at bore huller eller til opskæring af træ ved hjælp af en savkæde, i henhold til ISO 11681-2.

3) Håndholdte buskryddere med forbrændingsmotor:

Håndholdt apparat med en roterende klinge af metal eller plast beregnet til at klippe ukrudt, buske, mindre træer og tilsvarende vækster. Skal konstrueres i henhold til EN-ISO 11806 og kunne anvendes i flere positioner, f.eks. vandret eller op og ned, og have et slagvolumen på over 40 cm3.

4) Håndholdte hækklippere:

Håndholdt apparat beregnet til at klippe hække og buske ved hjælp af en eller flere frem- og tilbagegående klinger, i henhold til EN 774.

5) Håndholdte vinkelslibere med forbrændingsmotor:

Håndholdt apparat beregnet til at skære i hårde materialer som f.eks. sten, asfalt, beton eller stål ved hjælp af en roterende klinge og med et slagvolumen på over 50 cm3, i henhold til EN 1454.

6) Ikke-håndholdte, vandretakslede motorer i klasse SN:3:

Ikke-håndholdte maskiner med vandret aksel, som har en nettoeffekt på op til eller under 2,5 kW, og som hovedsagelig anvendes til særlige, industrielle formål, herunder haveredskaber, rulleskærere, plæneluftere og el-generatorer.


Bilag 8

Mærkning af motorer, jf. § 13

Motorer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal være typegodkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU.

Dette indebærer, at fabrikanten skal mærke hver enhed, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, i overensstemmelse med de retningslinjer, der er anført i direktivet.

For dieselmotorer skal mærkningen omfatte:

1) motorfabrikantens fabriksmærke eller firmabetegnelse,

2) motorens type, evt. motorfamilie samt motorens identifikationsnummer, og

3) typegodkendelsesnummer.

For benzinmotorer skal mærkningen omfatte:

1) motorfabrikantens fabriksmærke eller firmabetegnelse, og

2) typegodkendelsesnummer.

Typegodkendelsesnummeret tildeles af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og består af 5 dele adskilt af en asterisk, »*«.

1. del

Et lille »e« efterfulgt af følgende bogstav- eller talkode, der angiver den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse:

1: Tyskland

2: Frankrig

3: Italien

4: Nederlandene

5: Sverige

6: Belgien

7: Ungarn

8: Den Tjekkiske Republik

9: Spanien

11: Det Forenede Kongerige

12: Østrig

13: Luxembourg

17: Finland

18: Danmark

19: Rumænien

20: Polen

21: Portugal

23: Grækenland

24: Irland

26: Slovenien

27: Slovakiet

28: Kroatien

29: Estland

32: Letland

34: Bulgarien

36: Litauen

CY: Cypern

MT: Malta

2. del

Nummeret på EU-direktivet (97/68/EF). Da direktiverne for mobile ikke-vejgående maskiner indeholder forskellige gennemførelsesdatoer og forskellige tekniske normer, tilføjes bogstaver. For dieselmotorer refererer det første bogstav til de i bilag 3-5 anførte kategorier (bogstavkoder). Det andet bogstav refererer til den anvendte prøvningscyklus, som specificeret i direktiv 97/68, som ændret senest ved direktiv 2012/46/EU, bilag I, afsnit I.

3. del

Nummeret på seneste ændringsdirektiv, som typegodkendelsen omfattes af. Såfremt de i del 2 omtalte bogstaver er ændret på grund af ændrede parametre, skal tilføjes to nye bogstaver. I modsat fald kan de udelades.

4. del

Et 4-cifret løbenummer til angivelse af basistypegodkendelsen.

5. del

Et 2-cifret løbenummer til angivelse af udvidelse af typegodkendelsen

Eksempel

(en typegodkendelse, meddelt af Tyskland for dieselmotor til en maskine med en effekt (P) i området 130 kW < P < 560 kW, trin 2):

e 1*97/68EA*00/000XX*0001*00

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenede luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, EF-Tidende 1998, nr. L 59, side 1, Kommissionens direktiv 2001/63/EF af 17. august 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 97/68/EF, EF-Tidende 2001, nr. L 227, side 41, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/88/EF af 9. december 2002 om ændring af direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenede luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, EF-Tidende 2003, nr. L 35, side 28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/26/EF af 21. april 2004 om ændring af direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenede luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, EF-Tidende 2004, nr. L 225, side 3, dele af Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, Kommissionens direktiv 2010/26/EU af 31. marts 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, EU-Tidende 2010, nr. L 86, side 29, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/88/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 97/68/EF for så vidt angår bestemmelserne for motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, EU-Tidende 2011, nr. L 305, side 1 samt Kommissionens direktiv 2012/46/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, EU-Tidende L 353, side 80.