Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

I medfør af § 16, stk. 1 og 2, § 80, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

§ 1. Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for følgende:

1) Flammebehandling af ukrudt.

2) Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.

3) Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.

4) Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

5) Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbestyrelsen.

6) Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet.

§ 2. For tilsyn og håndhævelse gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

§ 3. Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra NaturErhvervstyrelsen undtagelsesvis meddele regionsvise eller landsdækkende dispensationer fra forbudet i § 1, hvis det er nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr eller lignende.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 4. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Michel Schilling