Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp - ansøgningstidspunkt - godkendelsestidspunkt - naturalydelse - kontant tilskud

Resumé:

En person, der modtager hjemmehjælp, kan vælge selv at udpege hjælperen efter servicelovens § 94.

Den udpegede hjælper skal godkendes af kommunen.

En selvudpeget hjælper kan først ansættes fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at den pågældende hjælper er godkendt. Godkendelsen er en forudsætning for, at ordningen kan bevilges.

Da ordningen om selvudpeget hjælp er direkte afledt af servicelovens § 83, og da alle arbejdsgiverrelaterede opgaver håndteres af kommunen, herunder godkendelse af den mulige hjælper, kan ydelsen efter bestemmelsen ikke gives fra ansøgningstidspunktet, men alene fra godkendelsestidspunktet. En ydelse efter servicelovens § 94 er i øvrigt ikke en kontantydelse, men en naturalydelse.

Kommunen skal tilbyde hjemmehjælp efter servicelovens § 83, indtil godkendelsesproceduren er afsluttet.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 83, § 94 og 148 stk. 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om den person, som borger ønsker som selvudpeget hjælper, skal ansættes fra ansøgnings– eller fra godkendelsestidspunktet?

2. Reglerne

Lov om social service § 94 fastslår, at en borger, der er berettiget til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, selv kan udpege en hjælper. Den udpegede person skal godkendes af kommunen.

3. Andre principafgørelser

Gældende

53-15: Ordningen om selvudpeget hjælper kan bruges, selvom borger er under værgemål. Der kan yderligere vælges mere end en selvudpeget hjælper, som skal godkendes af kommunen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse af 5. december 2014, om ansættelsestidspunkt som selvudpeget hjælper.

Afgørelsen er truffet på møde.

Resultatet er:

Din selvudpegede hjælpers ansættelse, i henhold til servicelovens § 94, begynder den 3. december 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

To mødedeltagere var ikke enige i afgørelsens resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at din hjælper først er ansat fra den 3. december 2014.

Hjælp i henhold til servicelovens § 83 er en naturalydelse. Da ordningen om selvudpeget hjælp er direkte afledt af servicelovens § 83, og der ikke udbetales et kontant tilskud, ligesom alle arbejdsgiverrelaterede opgaver håndteres af kommunen, herunder selve godkendelsen af den selvudpegede hjælp, er hjælp efter § 94 ligeledes at betragte som en naturalydelse. Godkendelsen af hjælp efter § 94, vil således have virkning fra afgørelsestidspunktet.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på sagens oplysninger om, at du kom hjem fra hospitalet efter 3 rygoperationer og efterfølgende genoptræning den 3. november 2014, at du fik besøg af visitator den 4. november 2014, hvor der ansøges om hjemmehjælp, og din hustru bliver godkendt som hjælper den 3. december 2014.

Når kommunen godkender og ansætter en privat hjælper efter ordningen om selvudpeget hjælp til at udføre opgaverne, er det efter samme princip som i bestemmelsen om ydelser efter servicelovens § 83.

Kommunen skal godkende hjælperen først, hvilket tilsiger, at hjælperen ikke er ansat af kommunen, før kommunen har gennemført godkendelsesproceduren.

Vi henviser i øvrigt til vores principafgørelse 53-15, hvoraf det blandt andet fremgår, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om hjælperen kan varetage opgaverne og tilgodese borgerens behov, herunder om behovet stiller krav til hjælpernes uddannelse og kvalifikationer i øvrigt.

Vi bemærker endelig, at den enkelte modtager ikke får et tilskud til hjælp, som man gør i bestemmelsen om kontant tilskud efter servicelovens § 95, og ordningen om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, hvilket betyder at modtageren af hjælpen dermed ikke udbetaler løn mv. til hjælperen.

En ordning efter § 94 kræver derfor mere end en almindelig ansøgning om en ydelse. Hjælperen skal godkendes af kommunen, inden der kan ske ansættelse og dermed er ansættelsen af den hjælper, der skal varetage opgaven, først trådt i kraft på godkendelses-/afgørelsestidspunktet.