Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse
Bilag 2 Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer
Bilag 3 Krav til indretning af anlæg med opdræt af nanduer
Bilag 4 Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle
Bilag 5 Krav til indhegnede udendørsarealer
Bilag 6 Krav til hegn
Bilag 7 Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle
Bilag 8 Transport af strudsefugle
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle1)

I medfør af § 4, § 5, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 2, § 53, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle.

Stk. 2. Ved strudsefugle forstås fugle af arterne struds (struthio camelus), emu (dromaius novaehollandiae) og nandu (rhea americana).

Stk. 3. Hold af strudsefugle i zoologiske haver, dyreparker og lignende, som kræver politiets tilladelse efter dyreværnsloven, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2. Ethvert anlæg til opdræt af strudsefugle skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages på et skema, der rekvireres i Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Ejeren af et registreret anlæg til opdræt af strudsefugle skal skriftligt underrette Fødevarestyrelsen om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør senest 1 måned efter, at ændringen er sket.

§ 3. En person, der skal forestå driften af et anlæg til opdræt af strudsefugle, skal, forinden den pågældende overtager ansvaret for driften, have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i opdræt af strudsefugle.

Stk. 2. Den ansvarlige for et anlæg til opdræt af strudsefugle skal sikre sig, at strudsefuglene kan håndteres og fikseres med henblik på behandling og lignende.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1 om, at kurset skal være gennemgået før den pågældende overtager ansvaret for driften.

Stk. 4. Undtaget fra kravet i stk. 1 er personer, der kan dokumentere, at de inden for de sidste 10 år fra ansøgningsdato har forestået driften af et opdræt af strudsefugle, som nævnt i § 1, stk. 1, i mindst 1 år.

Stk. 5. Kravet i stk. 1 kan yderligere fraviges for personer, som

1) er anerkendt i medfør af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle, eller

2) midlertidigt eller lejlighedsvist forestår driften af et opdræt af strudsefugle i henhold til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle.

§ 4. Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal bestå af indhusningsfaciliteter og udendørsarealer omgivet af hegn. På udendørsarealer, hvor der ikke er direkte adgang til indhusningsfaciliteter, skal forefindes læskur.

Stk. 2. Indhusningsfaciliteter og læskure skal opfylde kravene i bilag 1, 2 eller 3, samt i bilag 4.

Stk. 3. Udendørsarealer skal opfylde kravene i bilag 1, 2 eller 3, samt i bilag 5.

Stk. 4. Hegn skal opfylde kravene i bilag 6.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i bilag 6 nævnte krav til hegn.

§ 5. Strudsefugle skal holdes i grupper på højst det antal fugle, der fremgår af enten bilag 1, 2 eller 3.

Stk. 2. Nytilkomne, aggressive eller syge strudsefugle kan dog i en periode holdes enkeltvis, men skal kunne se og høre andre strudsefugle.

Stk. 3. I indhegninger med kønsmodne strudsefugle må der ikke holdes dyr af andre arter.

§ 6. Strudsefugle skal i perioden 1. december til 1. marts være indhuset om natten. I november måned og i marts måned skal strudsefugle være indhuset om natten i tilfælde af kulde, sne, regn eller vådt vejrlig.

Stk. 2. I perioden 1. april til 31. oktober skal strudsefugle over 3 måneder have adgang til udendørsarealer døgnet rundt. I den øvrige del af året skal der være adgang til udendørsarealer i dagtimerne. Dog kan strudsefugle i en periode holdes indhuset, hvis de er syge, eller hvis der er tale om særligt dårlige vejrforhold. I sådanne perioder skal der være mulighed for motion i løbegårde, hvis areal skal være mindst 3 gange indhusningsfaciliteternes, og hvis hegn opfylder kravene i bilag 6.

§ 7. Strudsefugle over 3 måneder skal have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter.

Stk. 2. I perioden 15. oktober til 1. maj skal alle fugle i anlægget have fri adgang til indhusningsfaciliteter, der opfylder kravene i bilag 1, 2 eller 3.

§ 8. Strudsefugle må ikke holdes tøjrede eller fikserede i bokse. Kortvarig fiksering i forbindelse med flytning, undersøgelse eller behandling kan dog finde sted.

§ 9. Der må ikke plukkes fjer af levende strudsefugle.

Stk. 2. Trimning af fjerdragten må kun ske ved afklipning af fjerene uden at blodlinjen beskadiges. Vinge- og halefjer må aldrig afklippes helt.

§ 10. Strudsefugle må ikke anvendes i væddeløb eller anvendes som ridedyr.

§ 11. Strudsefugle skal have fri adgang til drikkevand.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er kyllinger under 3 måneder, når det af hensyn til fuglenes velfærd og sundhed vurderes at være nødvendigt at rationere vandtildelingen.

§ 12. Ved håndtering af strudsefugle må der ikke anvendes elektrisk drivstav eller lignende.

§ 13. For hold af kyllinger af strudsefugle gælder endvidere de særlige krav i bilag 7.

§ 14. Kyllinger af strudsefugle må ikke transporteres, før de er mindst 6 uger gamle.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er kyllinger, som transporteres inden for de første 72 timer efter klækning, forudsat forsendelsen varer mindre end 24 timer.

§ 15. Transport af strudsefugle skal ske i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af bilag 8.

§ 16. Vildtlevende strudsefugle må ikke indsættes i anlæg til opdræt af strudsefugle.

§ 17. Ved slagtning og aflivning af strudsefugle finder bestemmelserne i Fødevarestyrelsen bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr anvendelse.

Stk. 2. Transport af strudsefugle til slagtning må højst vare 6 timer.

§ 18. Et anlæg til opdræt af strudsefugle underkastes rutinemæssigt uanmeldt tilsyn af personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet.

Stk. 2. Såfremt forholdene måtte give anledning hertil, kan yderligere tilsynsbesøg aflægges.

§ 19. Fødevarestyrelsens udgifter til registrering af et anlæg med opdræt af strudsefugle og tilsyn med dette betales i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevare og levende dyr.

§ 20. Med bøde straffes den, som overtræder § 2, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1-4, §§ 5-10, § 11, stk. 1, §§ 12-13, § 14, stk. 1, og §§ 15-17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts 1998 om opdræt af strudsefugle ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Mette Hulstrøm


Bilag 1

Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse

1. Arealkrav og krav til gruppestørrelse

 
Indhusningsfaciliteter
Indhegning

Alder
Højeste
antal dyr
pr. gruppe
Mindste
areal (m2)
pr. dyr
Mindste
areal total,
indhusningsfacilitet
eller læskur i (m2)
Mindste
areal(m2)
pr. dyr
Mindste areal
total af
indhegning
i (m2)
4 dage og
derover men
under 4
uger
40
15. maj til 15.
september:
0,35/fugl
resten af året:
0,50/fugl
10
1,0/fugl
201)
4 uger og
derover men
under 8
uger
60
Første 1-20 fugle:
1,0/fugl
resterende fugle:
0,5/fugl
20
4,5/fugl
8 uger og
derover men
under 12
uger
60
Første 1-20 fugle:
1,5/fugl
resterende fugle:
0,75/fugl
30
20/fugl
4004)5)
12 uger og
derover men
under 6
mdr.
60
Første 1-10 fugle:
1-10 fugle
resterende fugle:
1/fugl
60
50/fugl
10006)
6 mdr. og
derover men
under 14
mdr.
60
Fra 1. maj til 15.
oktober: 2,0/fugl
Øvrige del af året:
Første 1-20 fugle:
5,0/fugle næste
21-6+ fugle: 2,5/fugl
100
150/fugl
10007)8)
14 mdr. og
derover men
under 24
mdr.
60
5,0/fugl
30
300/fugl
10009)10)
24 mdr. og
derover
Højst 5 hanner
10/fugl
1 han pr.
avlsgruppe: 30
flere hanner pr.
avlsgruppe: 60
Første 1-3
fugle:
1000/fugl
Resterende
fugle: 700/fugl
100011)12)

1) Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,0 m2 pr. fugl

2) Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,5 m2 pr. fugl

3) Een af sidelængderne skal være på mindst 10 meter

4) Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 1,5 m2 pr. fugl

5) Een af sidelængderne skal være på mindst 20 meter

6) Een af sidelængderne skal være på mindst 50 meter

7) Een af sidelængderne skal være på mindst 50 meter

8) Den korteste af side må ikke være under 10 meter

9) Den korteste af side må ikke være under 10 meter

10) Een af sidelængderne

11) Den korteste af side må ikke være under 10 meter

12) Een af sidelængderne

2. Yderligere krav til indretning af anlægget.

a) Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter.

b) Der må i grupper af strudse ikke være fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger.

c) Hvis der holdes mere end 1 kønsmoden han pr. indhegning, skal der være flere indgange fra indhegningen til indhusningsfaciliteten eller en dørbredde på mindst 2,2 meter.

d) Det overdækkede udendørsareal skal udformes således, at der både ovenfra og fra siderne ydes effektiv beskyttelse mod nedbør og vind.


Bilag 2

Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer

1. Arealkrav og krav til gruppestørrelse.

 
Indhusningsfaciliteter
Indhegning

Alder
Højeste
antal dyr
pr. gruppe
Mindste
areal (m2)
pr. dyr
Mindste
areal total,
indhusningsfacilitet
eller læskur i (m2)
Mindste
areal(m2)
pr. dyr
Mindste areal
total af
indhegning
i (m2)
4 dage og
derover men
under 4
uger
50
0,2/fugl
5
0,75/fugl
15
4 uger og
derover men
under 12
uger
60
Første 1-10 fugle:
0,35/fugl
resterende fugle:
0,3/fugl
10
2,0/fugl
501)
12 uger og
derover men
under 16
uger
60
Første 1-10 fugle:
0,5/fugl
resterende fugle:
0,4/fugl
15
3,0/fugl
702)
16 uger og
derover men
under 6
mdr.
60
Første 1-10 fugle:
0,75/fugl
resterende fugle:
0,50/fugl
20
30/fugl
3003)
6 mdr. og
derover men
under 16
mdr.
60
Første 1-10 fugle:
1,5/fugl
resterende fugle:
1,07 fugl
20
60/fugl
5004)5)
16 mdr. og
derover
I ynglesæson: 1 han + 1 hun
Udenfor ynglesæson:
10/fugl
20
250/fugl
5006)7)

1) Een af sidelængderne skal være på mindst 30 meter

2) Een af sidelængderne skal være på mindst 12 meter

3) Een af sidelængderne skal være på mindst 30 meter

4) Een af sidelængderne skal være på mindst 40 meter

5) Den korteste side må ikke være under 10 meter

6) Een af sidelængderne skal være på mindst 40 meter

7) Den korteste side må ikke være under 10 meter

2. Yderligere krav til indretning af anlægget.

a) Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter.

b) Der må i grupper af emuer ikke være fugle af væsentlig forskellige størrelser, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger.


Bilag 3

Krav til indretning af anlæg med opdræt af nanduer

1. Arealkrav og krav til gruppestørrelse.

 
Indhusningsfaciliteter
Indhegning

Alder
Højeste
antal dyr
pr. gruppe
Mindste
areal (m2)
pr. dyr
Mindste
areal total,
indhusningsfacilitet
eller læskur i (m2)
Mindste
areal(m2)
pr. dyr
Mindste areal
total af
indhegning
i (m2)
4 dage og
derover men
under 4
uger
50
0,15/fugl
4
0,5/fugl
12
4 uger og
derover men
under 12
uger
60
Første 1-10 fugle:
0,3/fugl
resterende fugle:
0,2/fugl
8
1,0/fugl
401)
12 uger og
derover men
under 16
uger
60
Første 1-10 fugle:
0,4/fugl
resterende fugle:
0,3/fugl
10
2,0/fugl
602)
16 uger og
derover men
under 6
mdr.
60
Første 1-10 fugle:
0,5/fugl
resterende fugle:
0,3/fugl
15
25/fugl
2253)
6 mdr. og
derover men
under 16
mdr.
60
Første 1-10 fugle:
1,0/fugl
resterende fugle:
0,7 fugl
15
45/fugl
3754)5)
16 mdr. og
derover
Højst 5 hanner
7,5/fugl
20
200/fugl
4006)7)

1) Een af sidelængderne skal være mindst 4 meter

2) Een af sidelængderne skal være mindst 8 meter

3) Een af sidelængderne skal være mindst 25 meter

4) Een af sidelængderne skal være mindst 30 meter

5) Den korteste side må ikke være under 10 meter

6) Een af sidelængderne skal være mindst 30 meter

7) Den korteste side må ikke være under 10 meter

2. Yderligere krav til indretning af anlægget.

a) Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som indhusningsfaciliteter.

b) Der må i grupper af nanduer ikke være fugle af væsentlig forskellige størrelser, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som forældrefugl for kyllinger.


Bilag 4

Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle

1. Indhusningsfaciliteter til strudsefugle skal udover det i bilag 1, 2, eller 3 anførte opfylde følgende krav:

a) For strudsefugle under 6 måneder gamle skal der minimum være en temperatur på 5oC.

b) Indhusningsfaciliteten skal være tør, velventileret og trækfri.

c) Der skal være vinduer eller ovenlys med et areal, der svarer til mindst 10 % af gulvarealet samt mulighed for tilstrækkelig kunstig belysning til, at alle fuglene kan tilses.

d) Til strudsefugle over 4 uger skal gulvene være dækket med halm, sand eller andet isolerende, blødt og absorberende materiale, der skal have en tør og løs beskaffenhed. Til kyllinger over 4 uger, men under 3 måneder, skal gulvene endvidere være faste. For kyllinger under 4 uger gælder kravene anført under punkt 3, b.

e) Der skal være mulighed for at isolere enkelte strudsefugle, og der skal være mulighed for at adskille grupper af dyr, specielt avlsgrupper i ynglesæsonen.

f) Indhusningsfaciliteten skal være konstrueret af materialer, der er nemme at rengøre.

g) Såfremt der ikke konstant er fri adgang til foder og vand, skal alle strudsefugle kunne drikke og æde samtidigt.

h) Til strudse over 6 måneder skal døråbninger til indhusningsfaciliteter være mindst 1,8 meter brede. Til emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,5 meter brede.

2. Læskure skal udover det i bilag 1, 2 eller 3 anførte, opfylde følgende krav:

a) Læskure skal være overdækkede og have mindst 2 lukkede sider. Hvis der anvendes læskure med kun 2 lukkede sider, og der ikke samtidig er fri adgang til indhusningsfaciliteten, skal der placeres flere læskure i hver indhegning, således at læskurenes udformning og placering beskytter fuglene mod nedbør og blæst fra forskellige vindretninger.

b) Til strudse over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,8 meter brede. Til emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,5 meter brede.

3. For indhusningsfaciliteter til kyllinger gælder endvidere:

a) De skal være forsynet med en varmekilde som angivet i bilag 7.

b) I indhusningsfaciliteter til kyllinger under 4 uger kan det undlades at anvende halm eller lignende strøelse, der kan give anledning til forstoppelse. Gulvene skal være skridsikre. Gulvene skal endvidere være faste eller der kan anvendes plastbelagt, perforeret overflade, der er konstrueret sådan, at kyllingerne, der går på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse; overfladen skal være jævn og stabil.


Bilag 5

Krav til indhegnede udendørsarealer

Udendørsarealer til strudsefugle skal udover det i bilag 1, 2 eller 3 anførte opfylde følgende krav:

1) De skal være udformet således, at direkte kontakt mellem forskellige avlsgrupper undgås.

2) De skal være placeret på naturligt tør eller veldrænet jord.

3) Der skal være mulighed for fri adgang fra hver indhegning til indhusningsfacilitet eller til læskur.

4) På udendørsarealer til strudse og nanduer skal der være mulighed for sandbadning, og på udendørsarealer til emuer skal der være mulighed for overbrusning.

5) Udendørsarealer og løbegårde skal gruses, hvis jorden er dækket af is, og sne skal fjernes i nødvendigt omfang.

6) Udendørsarealer må ikke anvendes til oplagring af materialer, foder, affald, halm, maskiner eller andet uvedkommende.


Bilag 6

Krav til hegn

Hegn i anlæg til opdræt af strudsefugle skal opfylde følgende krav:

1. Elektrisk hegn og pigtråd må ikke anvendes til hegning af studsefugle.

2. Hegn skal være klart synlige for fuglene og udformet på en måde, der sikre, at strudsefuglene ikke hænge fast i dem eller kan blive skadet af dem.

3. Hegn skal være stærke og elastiske nok til at modstå, at strudsefuglene kolliderer med dem i løb.

4. Fælleshegn mellem grupper af voksne avlsdyr skal være udformet således, at kamp mellem strudsefuglene ikke finder sted. Hegn, der støder op til offentlig vej, skal være udformet som dobbelthegn, med en afstand mellem hegnene på mindst 1,80 meter.

5. Hegn skal monteres således, at hjørnerne i indhegningerne har en vinkel på 90o eller derover.

6. Hegn omkring løbegårde til kyllinger under 6 måneder skal være sikrede bedst muligt mod rovdyr.

7. Hegn til strudsefugle over 6 måneder skal mindst have følgende højde:

Struds 2,00 meter

Emu 1,80 meter

Nandu 1,70 meter


Bilag 7

Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle

1. Kyllinger skal fra klækning og til og med de er 12 uger gamle have adgang til en varmekilde, hvor de alle kan opholde sig samtidig. Krav til den temperatur, der opnås fra varmekilden og til den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten, er følgende:

a) Kyllinger skal i deres første levedøgn have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende tamperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 23 grader C.

b) Kyllinger skal fra ders andet levedøgn, og til de er 4 uger gamle, have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 15 grader C.

c) Kyllinger skal fra de er 4 uger og til og med deres 12. leveuge have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 22 grader C. Den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 10 grader C.

2. Indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger skal være konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og evt. desinfektion. Huse, der er konstrueret af halmballer og lignende, må ikke anvendes til kyllinger under 12 uger.

3. For kyllinger under 12 uger, der skal tilpasse sig nye omgivelser, kan det krævede mindsteareal i indhusningsfaciliteten og indhegningen, jf. bilag 1, 2 og 3, begrænses i de første par dage efter flytningen, hvis arealets størrelse virker stressende på dyrene.


Bilag 8

Transport af strudsefugle

Udover de bestemmelser, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v. og de af Miljø- og Fødevareministeriets fastsatte bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, finder følgende anvendelse ved transport af strudsefugle:

1) Strudse over 20 måneder samt emuer og nanduer over 14 måneder må transporteres i grupper på højst 8 fugle.

2) Strudse under 20 måneder samt emuer og nanduer under 14 måneder må transporteres i grupper på højst 12 fugle forudsat, at fuglene ikke er af væsentlig forskellig størrelse.

3) Ved transport af grupper af strudsefugle, jf. nr. 1 og 2, skal hvert rum være så stort, at fuglene kan bevæge sig imellem hinanden, men alligevel støtte hinanden uden at blive klemt. Bundarealets størrelse skal kunne afpasses med faste skillevægge.

4) Kyllinger skal om nødvendigt transporteres i opvarmede transportmidler. Til daggamle kyllinger (under 72 timer) skal temperaturen i den enkelte transportkasse være mindst 25-28 grader C. For ældre kyllinger op til 3 måneders alderen skal minimumstemperaturen under transport svare til den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten, der er angivet i bilag 7.

5) Ved læsning og losning må rampens hældning ikke overstige 20 grader.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.