Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til indretning af anlæg og hegn omkring åbne rævehaller
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af ræve1)

I medfør af § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 15, § 53, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på opdræt af ræve i buranlæg og volierer (rævefarme).

§ 2. En rævefarm skal før ibrugtagen af ejeren anmeldes til registrering i Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på et skema rekvireret hos Fødevarestyrelsen.

§ 3. Ejeren af en registreret rævefarm skal skriftligt underrette Fødevarestyrelsen om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør med rævehold senest en måned efter, at ændringen er sket.

§ 4. Bure og volierer til ræve skal være fremstillet af vejrbestandigt materiale, f.eks. galvaniseret, rustfrit eller plastbelagt tråd og kan eventuelt have faste sidevægge. Materialets styrke og burenes og volierernes konstruktion skal hindre rævene i at undslippe. Volieren skal endvidere være netoverdækket, medmindre volieren er forsynet med fuldt fast tag.

Stk. 2. Burene og voliererne skal holdes i en forsvarlig stand.

§ 5. Indretningen af buranlæg og volierer i åbne haller samt det omgivende hegn skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 2. Hegnet skal holdes i forsvarlig stand.

§ 6. Personer, der forestår driften af et opdræt af ræve, skal have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i ræveopdræt. Kurset skal være gennemgået inden 1 år efter, at den pågældende har overtaget ansvaret for driften.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er personer, der kan dokumentere, at de inden for de sidste 10 år fra datoen for ansøgning om fritagelse for kursus enten har deltaget i den daglige drift af et opdræt med ræve på lige fod med den driftsansvarlige, eller at de i udlandet har forestået driften af et opdræt med ræve, i en periode på mindst 1 sammenhængende år. Opdrættet skal have været på mindst 25 årstæver.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 kan yderligere fraviges for personer, som

1) er anerkendt i medfør af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle, eller

2) midlertidigt eller lejlighedsvist forestår driften af et opdræt af ræve i henhold til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle.

§ 7. En rævefarm underkastes rutinemæssigt uanmeldt tilsyn af personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet.

Stk. 2. Såfremt forholdene måtte give anledning dertil, kan yderligere tilsynsbesøg aflægges.

§ 8. Fødevarestyrelsens udgifter til registrering af en rævefarm og tilsyn med denne betales i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol med fødevarer og levende dyr m.v.

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-5 eller § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1151 af 4. oktober 2007 om opdræt af ræve ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Mette Hulstrøm


Bilag 1

Krav til indretning af anlæg og hegn omkring åbne rævehaller

1) Rævefarmen skal være omgivet af et hegn med en højde på mindst 150 cm.

2) Burene og voliererne skal være anbragt i haller eller være vandtæt overdækket på anden måde. Ved placering af bure, volierer og haller må rævenes flugtmuligheder over hegnet ikke øges. Hvis der opbevares redskaber, foder, affald eller lignende inden for hegnet, skal dette anbringes, så det ikke øger rævenes flugtmuligheder over hegnet.

3) Mindst 50 cm af hegnsmaterialet skal være ført ned i jorden.

4) Såfremt hegnet består af trådnet eller træ, skal de øverste 50 cm indvendigt være beklædt med en blikplade eller andet glat materiale eller foroven være forsynet med en 25-30 cm bred, vandret ombøjning ind mod farmen.

5) Såfremt der anvendes mur, cementplade eller lignende, skal hegnet indvendigt være så glat, at rævene ikke kan klatre op ad det.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.