Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 290 af 1. april 2009 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 219 af 4. marts 2010 og bekendtgørelse nr. 1220 af 14. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 18, stk. 2, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, fastsættes:«

2. I § 3a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En skolepraktikelev, der ikke opfylder betingelserne efter stk. 1, herunder afstandskriteriet, kan, hvor det ikke er muligt for institutionen at rykke 1. skoleperiode i hovedforløbet frem, optages på kostafdelingen, hvis institutionen vurderer, at opholdet væsentligt vil forbedre elevens mulighed for at gennemføre sin uddannelse i forening med en særlig indsats over for eleven.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 2. december 2015

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Karen-Iben R. Perelman