Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0065
 
31999L0022
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Godkendelse
Kapitel 3 Indretning af dyreanlæg
Kapitel 4 Personale m.v.
Kapitel 5 Formidling og bevaring af dyrearter
Kapitel 6 Til- og fraførsel af dyr
Kapitel 7 Bortskaffelse af døde dyr og husdyrgødning
Kapitel 8 Dispensation
Kapitel 9 Tilbagekaldelse af godkendelse
Kapitel 10 Straf og ikrafttrædelse
Bilag 1 Udtalelse fra sagkyndige
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.1)

I medfør af § 4 a, stk. 1, § 17, stk. 3, 2. pkt., og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, § 5, § 30, stk. 1 og 3, § 31, § 33, § 34, § 37, § 44, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og § 30, § 71, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse2), jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 6, og § 16, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på zoologiske haver.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på følgende:

1) Hold af dyr i cirkus, varieteer og lignende omfattet af dyreværnslovens § 17, stk. 2.

2) Erhvervsmæssig handel med og opdræt af dyr, drift af dyrepensioner og dyreinternater, samt formidling af dyr omfattet af dyreværnslovens § 18, stk. 1.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Zoologisk have: Alle permanente anlæg, hvor levende dyr af vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst syv dage om året, og som er ejet af en juridisk eller fysisk person.

2) Vilde arter: Dyr, der ikke er domesticerede.

3) Domesticerede dyr: Dyr, der lever sammen med mennesker, og som gennem flere generationer, via naturlig selektion eller målrettet avl, er genetisk tilpasset til menneskelige formål.

4) Dyreanlæg: Enhver form for afgrænset område, herunder bure, indhegninger, terrarier, akvarier, der er indrettet til dyrehold.

5) Sagkyndig: En person, der har en faglig kompetence inden for den dyreart, som vedkommende skal udtale sig omkring.

6) Omsætning: Køb, salg eller anden overdragelse af dyr.

7) Balai, bilag C: Bilag C i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF.

8) Biproduktforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.

Kapitel 2

Godkendelse

§ 4. Den zoologiske have skal være godkendt inden åbning for publikum. Godkendelse meddeles af Fødevarestyrelsen.

§ 5. Ansøgning om godkendelse sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Antal og art af de dyr, der ønskes anbragt i det enkelte dyreanlæg eller den zoologiske have.

2) Placeringen og konstruktionen af de dyreanlæg, der er eller bliver opført til brug for dyrene.

3) Oversigtsplan over den zoologiske have, der angiver placeringen af den zoologiske haves enkelte dele.

4) Målfaste detaljerede tegninger af de enkelte dyreanlæg.

5) Dokumentation for overholdelse af §§ 11-12, §§ 15-17 og § 20.

6) Udtalelse fra en sagkyndig om dyreanlæggets/dyreanlæggenes indretning, jf. bilag 1.

§ 6. Godkendelse kan meddeles, hvis den zoologiske have opfylder de i §§ 10-14, §§ 16-18, §§ 20-22, § 24, §§ 27-28 og Balai, bilag C, nr. 1, nævnte krav.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for driften af den zoologiske have med henblik på at sikre opfyldelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller Balai, bilag C.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen skal træffe afgørelse senest fire måneder efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 4. Fristen efter stk. 3 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 5. En overskridelse af fristen efter stk. 3 eller den forlængede frist efter stk. 4 indebærer ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 6. Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 3 og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 4. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.

§ 7. Ibrugtagelse af nybyggeri og væsentlig ombygning af den zoologiske haves dyreanlæg må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens godkendelse, jf. § 5.

Stk. 2. Flytning af dyr til dyreanlæg, der er godkendt til andre dyrearter, hvis fysiologiske og adfærdsmæssige behov adskiller sig væsentligt fra dyr, der skal opholde sig i anlægget, skal godkendes på ny af Fødevarestyrelsen.

§ 8. I forbindelse med behandlingen af en ansøgning efter § 4 eller § 7 besigtiger Fødevarestyrelsen den zoologiske have.

§ 9. Den zoologiske have skal give publikum kontaktoplysninger på den godkendende myndighed, Fødevarestyrelsen. Oplysningerne skal gives til eller gøres tilgængelige for publikum, inden publikum indløser billet eller på anden vis gives adgang til den zoologiske have.

Kapitel 3

Indretning af dyreanlæg

§ 10. Den zoologiske haves dyr skal holdes i dyreanlæg, som til enhver tid opfylder de krav, der følger af bestemmelserne i §§ 11-13.

§ 11. Dyreanlæg skal i størrelse, indretning og udformning være tilpasset de enkelte dyrearter og antal dyr på en måde, der tilgodeser dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

§ 12. Dyreanlæg skal være indrettet, således at dyrene ikke kan undslippe.

§ 13. Foran dyreanlæg med dyr, der nærliggende vil kunne volde skade, skal der opsættes publikumsbarrierer i en sådan afstand, at publikum er hindret i at komme i berøring med dyrene

Stk. 2. Dyreanlæg, hvortil publikum ikke har adgang, skal være sikret mod publikums indtrængen.

Stk. 3. I dyreanlæg, hvortil publikum har adgang, skal der træffes passende smittebeskyttelsesforanstaltninger. Derudover skal der, af hensyn til publikums sikkerhed, træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i dyreanlæg, hvor dyrene nærliggende vil kunne volde skade.

Kapitel 4

Personale m.v.

§ 14. Den zoologiske have skal sikre, at den daglige pasning af dyrene varetages af faguddannet personale eller personale, som på anden måde har opnået tilsvarende faglig viden.

Stk. 2. Den zoologiske have skal holde personalet orienteret om den nyeste faglige viden på området.

§ 15. Den zoologiske have skal have tilknyttet en autoriseret dyrlæge, som skal sikre, at kravene i Balai bilag C, nr. 1, litra g, er opfyldt.

Stk. 2. Den autoriserede dyrlæge skal tilse dyrene mindst én gang om måneden.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for zoologiske haver, der ikke har andre hvirveldyr end fisk, hvis den zoologiske have ikke omsætter dyr.

§ 16. Udover den i § 15 nævnte dyrlæge, skal der til den zoologiske have være tilknyttet mindst én person, der har bestået en relevant kandidatuddannelse indenfor det naturvidenskabelige hovedområde, som på fagligt højt niveau kan rådgive den zoologiske have om:

1) det faglige indhold i den zoologiske haves formidling til publikum,

2) havens indsamling, registrering og videregivelse af oplysninger,

3) samarbejde om avlsprogrammer, og

4) havens udvikling i øvrigt.

Kapitel 5

Formidling og bevaring af dyrearter

§ 17. Den zoologiske have skal formidle kendskabet til havens dyrearter, deres naturlige levesteder og deres bevarelse.

§ 18. Den zoologiske have skal deltage i én eller flere af følgende aktiviteter:

1) Forskning, som bidrager til arternes bevarelse.

2) Uddannelse i færdigheder, som er relevante for bevarelse.

3) Udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevarelse.

4) Avl i fangenskab, jf. § 21.

5) Genoprettelse af bestande eller genudsætning af arter i naturen.

§ 19. Den zoologiske have kan anvende de af havens dyr, som det er tilladt for private at holde, jf. bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr, til undervisningsbrug uden for den zoologiske have, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Dyrene må ikke komme i kontakt med andre dyr i forbindelse med udførslen.

2) Når dyrene opholder sig i den zoologiske have, skal de holdes adskilt fra havens øvrige dyr.

3) Dyrene skal transporteres i egnede transportkasser, og opholde sig i de medbragte kasser, når de ikke vises frem.

4) Der skal føres optegnelser over dyr, der har været udført til undervisningsbrug med angivelse af dyreart, tilførselssted, dato og antal.

Registrering af dyrebestanden

§ 20. Den zoologiske have skal have et ajourført register over havens dyrebestand.

Stk. 2. En gang årligt skal den zoologiske have udarbejde en status over dyrebestanden, der omfatter oplysningerne i stk. 1. Den zoologiske have skal videregive disse oplysninger til International Species Information System (ISIS).

Avlsprogrammer

§ 21. Den zoologiske have skal stille de registrerede oplysninger om dyrebestanden, jf. § 20, vederlagsfrit til rådighed for European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), hvis der eksisterer avlsprogrammer for havens dyr.

Stk. 2. Den zoologiske have er efter henstilling fra sådanne avlsprogrammer forpligtet til at lade sine dyr indgå i avlsarbejdet.

Fodring

§ 22. Den zoologiske haves dyr må kun fodres under kontrollerede forhold. Der skal for hver dyreart udarbejdes foderplaner, der tager hensyn til de enkelte dyrearter og dyrekategoriers egenskaber og behov.

Stk. 2. Den zoologiske have skal sørge for, at foderplanerne er tilgængelige, hvor dyrets foder tilberedes.

Flytning af dyr indenfor den zoologiske have

§ 23. Flytning af dyr indenfor den zoologiske have fra et godkendt dyreanlæg må kun finde sted til dyreanlæg, der er tilsvarende egnet til formålet, jf. §§ 11-13.

Undslupne dyr

§ 24. Den zoologiske have skal have udfærdiget overordnede procedurer for indfangning af undslupne dyr.

Stk. 2. Den zoologiske have skal orientere Fødevarestyrelsen om undslupne dyr.

Stk. 3. Den zoologiske have skal straks anmelde undslupne farlige dyr til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 6

Til- og fraførsel af dyr

§ 25. Omsætning af dyr skal opfylde betingelser i Balai, bilag C.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for akvarier, der ikke har andre hvirveldyr end fisk.

§ 26. Den zoologiske have skal sikre, at hunde kun er tilladt inden for den zoologiske have, hvis:

1) den tilknyttede autoriserede dyrlæge vurderer, at der ikke er sundhedsrisici ved indførsel af hunde i den zoologiske have,

2) hundene holdes i snor,

3) hundene er ledsaget af dens ejer, og

4) hundene ikke kommer i kontakt med havens dyr.

§ 27. Den zoologiske have kan udføre dyr til diagnostik og behandling udenfor den zoologiske have, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Undersøgelse eller behandling ikke kan foretages i den zoologiske have.

2) Dyret ikke har kliniske tegn på en anmeldepligtig husdyrsygdom inden udførslen.

3) Dyret er ledsaget af en repræsentant fra den zoologiske have under hele udførslen.

4) Dyret ikke kommer i kontakt med andre dyr.

5) Udstyr og faciliteter, der har været anvendt til dyret, rengøres og desinficeres umiddelbart efter undersøgelsen eller behandlingen.

6) Hospitalet eller dyreklinikken er indforstået med betingelserne for dyrets ophold.

7) Der skal føres optegnelser over dyr, der har været udført til undersøgelse eller behandling med angivelse af dyreart, tilførselssted, dato, antal og begrundelse for udførslen.

Kapitel 7

Bortskaffelse af døde dyr og husdyrgødning

§ 28. Den zoologiske have skal bortskaffe alle døde dyr, eller dele heraf, i henhold til reglerne i biproduktforordningen.

§ 29. Den zoologiske have skal behandle husdyrgødning på en af følgende måde:

1) Husdyrgødning komposteres i mindst 1 år før det anvendes, medmindre husdyrgødningen hygiejniseres ved minimum 70 °C i mindst 1 time i et komposteringsanlæg.

2) Husdyrgødning forbrændes på et godkendt forbrændingsanlæg.

3) Husdyrgødning sendes til forarbejdning i et godkendt biogas- eller komposteringsanlæg, hvor husdyrgødningen skal hygiejniseres ved minimum 70 °C i mindst en time.

Stk. 2. Anvender den zoologiske have komposten, jf. stk. 1, nr. 1, på den zoologiske haves område, må det ikke udbringes på opholdsarealer for publikum, som fx arealer, der bruges til picnic.

Stk. 3. Den zoologiske have skal sikre, at der ikke er husdyrhold på ejendomme uden for den zoologiske have, der modtager husdyrgødning til kompostering, jf. stk. 1. nr. 1.

Stk. 4. Den zoologiske have skal sikre, at komposten, jf. stk. 1, nr. 1, nedpløjes, når den anvendes uden for den zoologiske haves område. Endvidere skal den zoologiske have sikre, at der ikke holdes dyr på arealet for nedpløjningen før en måned efter.

Stk. 5. Den zoologiske have skal sikre, at husdyrgødning transporteres fra den zoologiske have i lukkede containere, der rengøres og desinficeres efter brug.

Stk. 6. Den zoologiske have skal bortskaffe husdyrgødning fra dyr i karantæne i henhold til stk. 1, nr. 2 eller 3.

Kapitel 8

Dispensation

§ 30. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene i § 29.

§ 31. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at kategori 1-3 materiale af animalsk oprindelse, anvendes som foder til dyr i den zoologiske have i henhold til reglerne i biproduktforordningen.

Kapitel 9

Tilbagekaldelse af godkendelse

§ 32. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse, hvis der sker grov eller gentagen overtrædelse af kravene til en godkendelse eller de i forbindelse med en godkendelse fastsatte vilkår, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan meddele den zoologiske have påbud om helt eller delvist at lukke for publikum, jf. dog stk. 3, hvis den zoologiske have:

1) ikke er godkendt i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, eller

2) ikke længere opfylder kravene for en godkendelse eller vilkår fastsat i forbindelse med en godkendelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i stedet meddele en frist til at lovliggøre de ulovlige forhold, medmindre dette skønnes uforsvarligt. En sådan frist kan ikke overstige 1 år.

Stk. 4. Lukkes den zoologiske have helt eller delvist for publikum, skal haven sikre, at de berørte dyr behandles eller fjernes på en sådan måde, at dyrene ikke lider overlast.

Kapitel 10

Straf og ikrafttrædelse

§ 33. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 4, § 7, §§ 9-24 eller §§ 26-29.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på mennesker eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder eller tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af bilag C, stk. 1, litra a-b, d-g, stk. 2, litra b eller d, eller stk. 3-4, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1023 af 12. december 2002 om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 31 af 13. januar 2010 om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg.

Fødevarestyrelsen, den 2. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Udtalelse fra sagkyndige

Udtalelse fra sagkyndige skal indeholde en vurdering af følgende:

1) Dyreanlæggets indretning i forhold til:

a) Dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

b) Afløb, filtrering, opvarmning og ventilation.

c) Dyrene ikke kan komme til skade på anlægget m.v.

d) Sikkerhed for, at dyrene ikke undslipper.

e) Sikkerhed for, at publikum ikke kan komme i kontakt med farlige dyr.

2) Publikumsbarrierer.

3) Om anlægget lever op til denne bekendtgørelses regler.

4) God hygiejnisk standard af foderkøkkener.

5) Overholdelse af standarder for biosikkerhed, herunder ved foder og smitteudveksling mellem dyr, personale og publikum.

6) Perimeterhegnets kvalitet og tilstand.

7) Karantænefaciliteter og hospitaliseringsfaciliteter.

8) Dyrebestandens sammensætning.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, EF-Tidende 1992, nr. L 268, side 54, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/31/EU af 12. juni 2013 om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 107, Rådets direktiv nr. 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver, EF-Tidende 1999, nr. L 94, side 24, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.

2) Ved kongelig resolution af 4. december 2002 er det bestemt, at kompetencen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 30 og § 71, stk. 2, at fastsætte regler om formidling af kendskabet til dyrearter, registrering af dyrebestanden og avlsprogrammer med henblik på gennemførelsen af rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver overføres fra miljøministeren til justitsministeren. Kompetencen er efterfølgende overført fra justitsministeriet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. bekendtgørelse nr. 184 af 27. februar 2012 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene § 22, hvorefter “[r]essortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg og kloning og genmodificering af dyr overføres fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri[nu: Miljø- og Fødevareministeriet]”.