Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Herved bekendtgøres lov nr. 146 af 7. maj 1937 om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 14 i lov nr. 564 af 24. juni 2005.

§ 1. Miljø- og fødevareministeren kan efter indstilling fra vandløbsmyndigheden efter lov om vandløb beslutte under de for ferske vande gældende retsregler at inddrage dele af søterritoriet, der som følge af naturkræfternes indvirken, kunstige anlæg eller på anden måde er gået over til at have karakter af ferske vande.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministerens beslutning er betinget af, at vandløbsmyndigheden i forbindelse med indstillingen har udtalt, at de faktiske forhold har forandret sig som nævnt i stk. 1, og at anvendelsen af de for ferske vande gældende retsregler på det omhandlede vandområde er rimelig og naturlig.

Stk. 3. Beslutninger efter stk. 1 bekendtgøres i Lovtidende.

§ 2. Anmodning om inddragelse af dele af søterritoriet under de for ferske vande gældende retsregler kan fremsættes for vandløbsmyndigheden af de i sagen interesserede lodsejere samt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden afholder et offentligt møde om sagen, inden der træffes beslutning om indstilling til miljø- og fødevareministeren. Til mødet indkaldes særskilt de i stk. 1 nævnte lodsejere. Ved offentlig bekendtgørelse én gang i Statstidende og de vigtigste stedlige blade indkaldes alle i vandområdet i øvrigt interesserede fiskere, jægere og andre. Vandløbsmyndigheden indhenter tillige en udtalelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og fra Kystdirektoratet.

Stk. 3. Vandløbsmyndighedens beslutning meddeles skriftligt til de i stk. 1 nævnte lodsejere og ved offentlig bekendtgørelse i overensstemmelse med stk. 2, 3. pkt.

§ 3. Vandløbsmyndighedens beslutning kan påklages til Naturstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren samt enhver, der har påviselig interesse i det pågældende område.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. § 1, 8de stykke, i lov nr. 94 af 31. marts 1931 om ferskvandsfiskeri såvel som beføjelsen til at meddele bevillinger til inddæmning eller opfyldelse m.v. berøres ikke af denne lov.

§ 8. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.


Lov nr. 466 af 7. juni 2001 om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne (Overførsel af landvæsensretternes sager til andre myndigheder), der ændrer §§ 1-3 og ophæver §§ 4-6, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Sager, som er indbragt for en landvæsensret inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.


Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet), der ændrer § 2, stk. 1-3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-8. (Udelades)

Naturstyrelsen, den 8. december 2015

Oluf Engberg

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen