Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegering af kompetence til ankechefen

(Overførsel af sager mellem motorankenævn)

 

I medfør af § 12, stk. 7 i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret ved lov nr. 1409 af 21. december 2005 og lov nr. 1416 af 21. december 2005 samt § 1, stk. 3, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for motorankenævn, jf. bekendtgørelse nr. 257 af 28. marts 2006 fastsættes:

§ 1. Ankechefen bemyndiges til, jf. § 1, stk. 3, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for motorankenævn, at bestemme, hvilket andet nævn der skal behandle en sag, der er hjemvist fra Landsskatteretten eller domstolene.

§ 2. Ankechefens beslutning, der er truffet efter § 1, kan ikke påklages til ministeren, direktøren for told- og skatteforvaltningen eller anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.

SKAT, den 28. november 2006

Ole Kjær

/Per Hvas