Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Anmeldelse
Kapitel 3 Mistanke
Kapitel 4 Bekæmpelse
Kapitel 5 Beskyttelseszone
Kapitel 6 Vaccination
Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 33, § 34, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovebekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører bekæmpelse af hestepest hos enhovede dyr.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Modtagelig art: Enhovede dyr.

2) Bedrift: Landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes enhovede dyr, samt naturreservater med enhovede dyr.

3) Ejer eller bruger: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer ét eller flere enhovede dyr eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

4) Vektor: Insekt af arten Culicoides imicola eller andre culicoides arter, som kan overføre hestepest.

5) Beskyttelseszone: En zone med en radius på 100 km omkring hver smittet bedrift.

6) Overvågningszone: En zone som i en bredde af 50 km strækker sig uden om beskyttelseszonen, og hvor der ikke har fundet systematisk vaccination sted i de seneste 12 måneder.

Kapitel 2

Anmeldelse

§ 2. Ejere eller brugere af enhovede dyr skal ved mistanke om eller bekræftelse af hestepest på bedriften straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse, jf. stk. 1, skal ske, såfremt der hos modtagelige arter påvises feber og nedstemthed samt ét eller flere af følgende symptomer: åndenød, krampeagtig hosteanfald, udspilede næsebor hvorfra der siver skummende væske samt rødme af øjenslimhinden, eller hævelse af fordybningerne over øjenhulerne, øjenlåg, ansigtsvæv, hals, brystkasse og skuldre.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om hestepest, jf. stk.1, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af hestepest, skal dyrlægen snarest foretage en undersøgelse af det mistænkte dyr.

Stk. 4. Hvis dyrlægen efter undersøgelsen ikke kan afkræfte mistanken om hestepest, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om mistanken.

Stk. 5. Den, der får mistanke om forekomst af hestepest hos vildtlevende dyr af modtagelige arter, skal straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Mistanke

§ 3. Ejeren eller brugeren af enhovede dyr, der mistænkes for at være smittet med hestepest, skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, jf. § 4, påse, at ingen enhovede dyr flyttes til eller fra bedriften, samt at enhovede dyr lukkes inde i den periode hvor vektorerne er aktive.

§ 4. En bedrift, hvor der forefindes dyr som mistænkes for at være smittet med hestepest, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn, der omfatter følgende:

1) Ejer eller bruger skal lade foretage en opgørelse over bestanden af enhovede dyr på bedriften. For hver art angives, hvor mange enhovede dyr der allerede er døde eller mistænkes for at være smittede.

2) Ejer eller bruger skal lade foretage en optælling af enhovede dyr, der fødes og dør på bedriften, i den periode, hvor der foreligger mistanke. Optællingerne skal ajourføres dagligt. Oplysningerne skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

3) Ejer eller bruger skal lade foretage en opgørelse over de steder, hvor der er gunstige vilkår for vektorens overlevelse, eller hvor den kan opholde sig, navnlig steder der er gunstige for dens reproduktion. Der skal anvendes passende insektbekæmpelsesmidler på disse steder.

4) Al flytning af enhovede dyr til eller fra bedriften er forbudt.

5) Ejer eller bruger skal påse, at enhovede dyr holdes indelukket i den periode, hvor vektorerne er aktive. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse på nærmere fastsatte vilkår.

6) Ejer eller bruger af bedriften skal ved hjælp af tilladte insekticider lade foretage regelmæssige behandlinger af enhovede dyr, de bygninger, hvori de enhovede dyr holdes, og omkring disse bygninger.

7) Enhovede dyr der er døde på bedriften, obduceres af Fødevarestyrelsen. I forbindelse med obduktionen kan Fødevarestyrelsen udtage prøver til laboratorieundersøgelse.

8) At ejer eller bruger skal påse, at de obducerede enhovede dyr destrueres eller bortskaffes efter Fødevarestyrelsens anvisning.

9) Ejer eller bruger skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra enhovede dyr, der opbevares på bedriften, ikke fjernes uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

10) Ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelser efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. En mistænkt bedrift tilses regelmæssigt af Fødevarestyrelsen. I forbindelse med besøget foretages en grundig klinisk undersøgelse eller aflivning og obduktion af mistænkte enhovede dyr samt eventuelt udtagelse af prøver til laboratorieundersøgelse.

Stk. 3. På en bedrift, hvor der forefindes enhovede dyr, som mistænkes for at være smittede med hestepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 9.

Stk. 4. Ejer eller bruger skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, selv påse, at de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte foranstaltninger følges.

Stk. 5. Tilsynet ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken om hestepest er afkræftet.

§ 5. Foranstaltningerne nævnt i § 4 finder ligeledes anvendelse på bedrifter, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med den mistænkte bedrift giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om en eventuel smittespredning.

Kapitel 4

Bekæmpelse

§ 6. En bedrift skal anses for værende smittet med hestepest, såfremt Danmarks Veterinærinstitut har påvist hestepestvirus i materiale fra enhovede dyr på bedriften. I tilfælde af en epidemi kan Fødevarestyrelsen anse en bedrift for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer eller epidemiologiske resultater.

§ 7. En bedrift, som anses for smittet med hestepest, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn, der omfatter følgende:

1) De enhovede dyr nedslås, i det omfang Fødevarestyrelsen skønner det nødvendigt for at hindre smittespredning.

2) Ejer eller bruger skal lade døde enhovede dyr destruere, bortskaffe, brænde eller nedgrave efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Ejer eller bruger skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra enhovede dyr, der opbevares på bedriften, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog, på nærmere fastsatte vilkår, tillade at produkterne anvendes.

Stk. 2. På en bedrift, hvor der forefindes enhovede dyr, som anses for smittet med hestepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 9.

Stk. 3. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra enhovede dyr på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, opspores af Fødevarestyrelsen, og skal af ejeren lade destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

§ 8. Foranstaltningerne i § 4 finder ligeledes anvendelse på bedrifter, som ligger i området inden for en radius af 20 kilometer fra den smittede bedrift, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Foranstaltningerne i § 4 kan ligeledes finde anvendelse på andre bedrifter, såfremt disse bedrifters beliggenhed eller kontakt med den smittede bedrift, giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om smittespredning.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke det i stk. 1 nævnte område.

Stk. 4. Indenfor det i stk. 1 nævnte område kan foretages vaccination og mærkning af alle enhovede dyr efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 9. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter som minimum følgende:

1) Det tidsrum, hvor der kan være forekommet hestepest på bedriften.

2) Oplysninger om mulig oprindelse af hestepest på bedriften samt identifikation af andre bedrifter, hvor der findes enhovede dyr, som kan være blevet smittede ad samme vej.

3) Angivelse af vektorernes forekomst og fordeling.

4) Oplysninger om flytninger af enhovede dyr fra eller til bedriften, herunder fjernelse af døde enhovede dyr.

Kapitel 5

Beskyttelseszone

§ 10. Når der er konstateret hestepest, jf. § 6, opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone omkring den smitteramte bedrift. I beskyttelseszonen er al flytning af enhovede dyr forbudt, jf. dog stk. 3, og ejer eller bruger af bedrifter med enhovede dyr skal,

1) informere Fødevarestyrelsen om bedriftens nøjagtige beliggenhed samt antal af enhovede dyr og dyrearter der holdes på bedriften,

2) på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion og

3) på Fødevarestyrelsens anmodning lade udtage prøver af enhovede dyr med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for hestepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade dyr af modtagelige arter i beskyttelseszonen vaccinere og kræve disse identificeret, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at enhovede dyr fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til følgende:

1) Et slagteri udpeget af Fødevaredirektoratet til nødslagtning.

2) Under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen eller til en karantænestation.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke beskyttelseszonen.

Stk. 5. Beskyttelseszonen ophæves af Fødevarestyrelsen.

Overvågningszone

§ 11. Samtidig med oprettelse af den i § 10 omhandlede beskyttelseszone, opretter Fødevarestyrelsen en overvågningszone omkring den smitteramte bedrift. I overvågningszonen er er al flytning af enhovede dyr forbudt, jf. dog stk. 2, og ejer eller bruger af bedrifter med enhovede dyr skal,

1) informere Fødevarestyrelsen om bedriftens nøjagtige beliggenhed samt antal af enhovede dyr og dyrearter der holdes på bedriften,

2) på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion og

3) på Fødevarestyrelsens anmodning lade udtage prøver af enhovede dyr med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for hestepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at enhovede dyr fjernes fra bedrifter i overvågningszonen, såfremt de transporteres direkte til følgende:

1) Et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til nødslagtning.

2) Under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågnings- eller beskyttelseszonen eller til en karantænestation.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke overvågningszonen.

Stk. 4. Overvågningszonen ophæves af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 6

Vaccination

§ 12. Det er ikke tilladt at vaccinere mod hestepest, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af hestepest tillade vaccination af dyr i den i § 10 nævnte beskyttelseszone.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Med bøde straffes den, der:

1) Overtræder § 2, stk. 2-4, § 3, § 4, stk. 1, nr. 1-4, nr. 5, 1. pkt., nr. 6 eller nr. 8, § 5, § 7, stk. 1, nr. 2 eller 3 nr. 3, 1. pkt., eller stk. 3, § 8, stk. 1 eller 2, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 1.

2) Overtræder påbud efter § 10, stk. 2.

3) Tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 1, nr. 5, 2. pkt. eller nr. 10, § 7, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., eller § 10, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørlse nr. 137 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af hestepest ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest, EF-Tidende 1992, nr. L 157, side 19, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side 40.