Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1306
 
32013R1307
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Præmiebeløb
Kapitel 3 Tilmelding og ansøgning
Kapitel 4 Betingelser for præmie
Kapitel 5 Producentskifte og producenterklæring
Kapitel 6 Kontrol
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude1

I medfør af § 1, stk. 2, 4 og 5, § 1 a, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1 og 5, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på frivillig koblet støtte i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

Stk. 2. Der kan efter denne bekendtgørelse ydes slagtepræmie til producenter af kvier, tyre og stude ved slagtning på eksportautoriserede slagterier, eller godkendte slagtesteder i Danmark, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., eller ved udførsel til slagtning i en anden EU-medlemsstat.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kvier: Kviekalve og kvier.

2) Tyre: Tyrekalve, ungtyre og tyre.

3) Identifikation: Konstatering af korrekt mærkning af dyr med øremærke, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

4) Registrering: Indberetning til Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) af hændelser om dyrets fødsel, indgang på og afgang fra bedriften.

5) Ansøgningsår: Et kalenderår.

6) Holdeperiode: Den periode et dyr mindst skal have opholdt sig på ansøgerens bedrift for at være berettiget til præmie.

7) Slagteri: Eksportautoriserede slagterier samt godkendte slagtesteder i Danmark, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

8) Ansøgte slagtede dyr: Slagtede kvier, tyre og stude, der indberettes af slagterier, og som opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse om alder, slagtevægt og holdeperiode.

9) Ansøgte udførte dyr: Kvier, tyre og stude, der er udført til slagtning i en anden medlemsstat, og som på tidspunktet for udførslen opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse til alder og holdeperiode.

10) Fastslåede dyr: Ansøgte slagtede og udførte dyr, der opfylder alle støttebetingelserne.

11) Potentielt støtteberettigede dyr: Alle kvier, tyre og stude på bedriften, der vil kunne opfylde kravet til holdeperiode og opnå en alder på mindst 8 måneder i ansøgningsåret, samt for kviers vedkommende er under 16 måneder, og for tyre og studes vedkommende er under 30 måneder på kontroltidspunktet

12) TRACES: Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om udstedelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.

Kapitel 2

Præmiebeløb

§ 3. I perioden 2015 – 2020 anvendes årligt 24.135.000 EUR fra det nationale loft for direkte betalinger til slagtepræmier efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Den årlige præmie fastsættes på grundlag af det samlede antal fastslåede dyr i ansøgningsåret og den samlede økonomiske ramme, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling af præmierne finder sted fra den 1. marts til den 30. juni i året efter ansøgningsåret.

Kapitel 3

Tilmelding og ansøgning

§ 4. Producenter af kvier, tyre og stude skal det første ansøgningsår, de søger om slagtepræmie, tilmelde sig slagtepræmieordningen.

Stk. 2. Tilmelding til slagtepræmieordningen skal ske på Fællesskema, som skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden udløbet af fristen for forsinket indsendelse af Fællesskema det pågældende ansøgningsår, jf. bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Tilmelding, der modtages efter denne frist, afvises.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal producenter, der ønsker at søge om slagtepræmie for 2015, senest den 31. oktober 2014 tilmelde sig slagtepræmieordningen via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service på et særligt skema, der kan tilgås på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Producenter, der ikke har tilmeldt sig slagtepræmieordningen senest den 31. oktober 2014, kan uanset stk. 3 tilmelde sig ordningen på Fællesskema 2015 inden den i stk. 2 angivne frist. Denne tilmelding vil dog kun gælde for dyr, der slagtes eller udføres efter udløbet af fristen for rettidig indsendelse af Fællesskema 2015, jf. bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema.

§ 5. Producenter, der har tilmeldt sig slagtepræmieordningen, er fortsat tilmeldt ordningen, indtil de skriftligt meddeler NaturErhvervstyrelsen, at de ønsker at framelde sig ordningen. Framelding får virkning fra den dag, meddelelsen modtages i NaturErhvervstyrelsen. Framelding får dog ikke virkning i forhold til afvigelser, der er konstateret ved kontrol varslet eller gennemført, før frameldingen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 bliver producenter, der i et ansøgningsår ikke har slagtet eller udført støtteberettigede dyr, automatisk frameldt ordningen med virkning for det følgende ansøgningsår.

Stk. 3. Producenter, der er frameldt slagtepræmieordningen, kan tilmelde sig ordningen igen, jf. § 4, stk. 2.

§ 6. Producenter, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, søger om præmie for slagtede dyr ved levering af støtteberettigede dyr til slagtning på et slagteri. Slagterierne indberetter for hver producent stedfundne slagtninger elektronisk til NaturErhvervstyrelsen via Landbrug & Fødevarer. Indberetning om slagtning af de enkelte producenters dyr betragtes som en ansøgning om slagtepræmie.

Stk. 2. Indberetning om en stedfunden slagtning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest seks måneder efter slagtningen, dog senest den 20. januar, året efter ansøgningsåret. Indberettes slagtninger efter fristens udløb, nedsættes den præmie, som producenten ville have haft ret til ved rettidig indsendelse, med 1 procent pr. arbejdsdag, som fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.

§ 7. Producenter, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, søger om præmie ved udførsel af levende dyr til slagtning i en anden EU-medlemsstat ved at sende en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen med oplysning om eksportørens navn og adresse, den medlemsstat, hvortil udførslen er sket og hvert enkelt dyrs CKR-nummer. Ansøgningen skal vedlægges kopi af salgsfaktura, hvoraf salgsprisen fremgår samt kopi af certifikat fra TRACES, hvoraf det fremgår, at dyret er udført til slagtning.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter en udførsel, dog senest den 20. januar i året efter ansøgningsåret. Modtages erklæringen efter fristens udløb, nedsættes den støtte, som producenten ville have haft ret til, hvis erklæringen var indsendt rettidigt, med 1 procent pr. arbejdsdag fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal udfærdiges på et særligt skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

§ 8. Medvirker en anden person end producenten som eksportør af præmieberettigede dyr, skal ansøgning efter § 7 underskrives af eksportøren. Producentens mulighed for at opnå præmie er afhængig af rigtigheden af de erklæringer, som eksportøren har givet om udførslen.

Kapitel 4

Betingelser for præmie

§ 9. Producenter, der råder over landbrugsarealer på datoen for sidste frist for rettidig indgivelse af Fællesskema det enkelte ansøgningsår, skal for det pågældende ansøgningsår indsende Fællesskema med angivelse af alle bedriftens landbrugsarealer, jf. bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema.

§ 10. Producenten skal levere mindst fem fastslåede dyr pr. ansøgningsår.

§ 11. Det samlede præmiebeløb til producenten for et ansøgningsår skal udgøre mindst 300 EUR.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der udbetales præmier for et mindre beløb end 300 EUR i de tilfælde, hvor producenten for det pågældende ansøgningsår får godkendt støtte for et samlet areal på mindst 2,00 ha efter grundbetalingsordningen efter Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

§ 12. Kvier skal ved indgang på slagteri eller ved udførsel være under 16 måneder gamle. Ved udførsel skal kvier være mindst 8 måneder gamle.

Stk. 2. Tyre og stude skal ved indgang på slagteri eller ved udførsel være under 30 måneder gamle. Ved udførsel skal tyre og stude være mindst otte måneder gamle.

§ 13. Dyret skal have opholdt sig på producentens bedrift i en holdeperiode på mindst to af de sidste tre måneder inden slagtning eller udførsel.

Stk. 2. Starten på holdeperioden kan tidligst være den dato, hvor dyrets indgang på bedriften registreres i CHR. Sidste dag i holdeperioden er den dag, hvor dyret afgår fra bedriften. For dyr, der leveres direkte fra bedriften til slagteri, er sidste dag i holdeperioden dog den dag, hvor dyret indgår på slagteriet, ifølge slagteriets indberetning til CHR.

§ 14. Dyret skal være korrekt identificeret og registreret i CHR i hele holdeperioden, jf. § 13.

§ 15. Dyret skal være egnet til konsum.

§ 16. Ved slagtning skal dyret have en slagtet vægt på mindst 160 kg.

Stk. 2. Den slagtede vægt bestemmes på grundlag af en slagtekrop uden hoved og fødder efter afhudning, udtagning af indvolde og afblødning, og uden lever, nyrer og nyrefedt m.v., som en standardpræsentation fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008.

Stk. 3. Den vægt, der skal tages i betragtning, er slagtekroppens vægt efter afkøling eller slagtekroppens varme vægt bestemt så hurtigt som muligt efter slagtning, nedsat med to procent.

Stk. 4. Vejes slagtekroppen på anden vis, end anført i stk. 2, korrigeres vægten med de korrektioner, som er fastsat i bilag III i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008.

§ 17. Ved udførsel skal det kvægpas, der følger dyret, indeholde oplysning om, at der er søgt om præmie for dyret i Danmark efter Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

Kapitel 5

Producentskifte og producenterklæring

§ 18. Hvis en producent i forbindelse med overtagelse af en hel bedrift ønsker at videreføre overdragers holdeperiode, jf. § 13, skal dette meddeles til NaturErhvervstyrelsen på en producentskifteerklæring, der skal underskrives af overdrager og erhverver. Producentskifteerklæringen skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde inden 8 uger efter overdragelsesdatoen, hvor det økonomiske ansvar for bedriften overgår til erhverver, dog senest den 20. januar i året efter ansøgningsåret.

Stk. 2. Uanset § 4, betragtes erhverver som tilmeldt slagtepræmieordningen ved rettidig indgivelse af producentskifteerklæringen.

§ 19. Hvis præmien skal ydes til en anden producent, end den producent, som har leveret dyret til slagtning, skal der anvendes en særlig producenterklæring. Denne producenterklæring skal underskrives af den producent, der har leveret dyret til slagtning, og af den producent, der skal modtage præmien. Producenterklæringen skal være slagteriet i hænde senest torsdag i ugen efter slagtningen. Slagteriet skal indsende producenterklæringen til NaturErhvervstyrelsen, således at den er styrelsen i hænde senest den 20. januar året efter ansøgningsåret. Den producent, der skal modtage præmien, skal være tilmeldt slagtepræmieordningen, jf. § 4, og skal opfylde alle betingelser for at modtage præmien.

§ 20. Producentskifteerklæring efter § 18 og producenterklæring efter § 19 skal udfyldes på et særligt skema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Kapitel 6

Kontrol

§ 21. NaturErhvervstyrelsen foretager administrativ kontrol og kontrol hos producenterne af overholdelse af præmiebetingelserne. Ved ansøgning i forbindelse med udførsel har NaturErhvervstyrelsen adgang til at foretage kontrol hos eksportøren.

§ 22. Kontrol hos producenterne omfatter alle de potentielt støtteberettigede dyr, der befinder sig på bedriften, samt de dyr, der er søgt om slagtepræmie for inden for de seneste 12 måneder forud for kontroltidspunktet.

Stk. 2. Det påhviler producenten og ved udførsel eksportøren at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn, herunder at give adgang til de arealer og bygninger, hvor dyrene opholder sig samt fremlægge nødvendige bilag og registreringer.

Stk. 3. Det påhviler producenten og ved udførsel eksportøren at opbevare de dokumenter og fortegnelser, der er nødvendige for gennemførelse af kontrol af ordningen i mindst 5 år regnet fra udgangen af hvert ansøgningsår.

§ 23. Fødevarestyrelsen foretager sammen med Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får, kontrol på slagterierne med overholdelse af præmiebetingelserne.

Stk. 2. Kontrollen foretages på slagterier, der er udvalgt af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen foretager kontrollen på slagterier, der gennemfører EUROP-klassificering. På slagterier, der ikke gennemfører EUROP-klassificering, udføres kontrollen af en praktiserende dyrlæge, der er tilknyttet Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Kontrol af dyrets CKR-nummer, køn, slagtevægt samt slagtedato foretages af Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får på slagterier med klassificering. På slagterier, der ikke gennemfører EUROP-klassificering foretages denne kontrol af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Det påhviler slagterierne at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn.

Stk. 6. Det påhviler slagterierne at opbevare alle dokumenter og fortegnelser, der er nødvendige for gennemførelse af kontrol, i mindst 5 år regnet fra udgangen af hvert enkelt ansøgningsår.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 24. Overtrædelse af § 22, stk. 2 og 3, samt § 23, stk. 5 og 6, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i landbrugsstøtteloven.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Indberetter et slagteri forsætligt eller groft uagtsomt ukorrekte oplysninger til brug for producenternes ret til slagtepræmier, eller fremlægger det ved kontrol urigtige erklæringer eller attester, straffes det med bøde efter kapitel 5 i landbrugsstøtteloven.

Stk. 2. Konstateres de i stk. 1 nævnte forhold for anden gang, fratages det pågældende slagteri i en periode på mindst et år retten til at foretage indberetninger og afgive erklæringer eller udstede attester til brug for opnåelse af slagtepræmier efter denne ordning.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 906 af 25. juli 2014 om slagtepræmier for kvier, tyre og stude ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger om præmier for 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 11. december 2015

Jette Petersen

/ Gitte Møller Larsen

Officielle noter

1 I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 608. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.