Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegering af kompetence til ankechefen

(Overførsel af sager mellem skatteankenævn)

 

I medfør af skatteforvaltningslovens § 7, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 og § 1, stk. 3 og stk. 4, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 14. juni 2006 fastsættes:

§ 1. Ankechefen bemyndiges til, jf. § 1, stk. 3 i bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn, at bestemme, hvilket nævn der skal behandle en klage, hvis det jf. bestemmelsens ordlyd er hensigtsmæssigt at flytte en sag til et andet nævn.

§ 2. Ankechefen bemyndiges til, jf. § 1, stk. 4, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn, at bestemme, hvilket andet nævn der skal behandle en sag, der er hjemvist fra Landsskatteretten eller domstolene.

§ 3. Ankechefens beslutninger, der er truffet efter §§ 1 og 2, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.

Skatteministeriet, den 30. november 2006

Kristian Jensen

/Ole Kjær