Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegering af kompetence til ankechefen

(Overførsel af sager mellem vurderingsankenævn)

 

I medfør af skatteforvaltningslovens § 10, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 og § 1, stk. 3, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for vurderingsankenævn, jf. bekendtgørelse nr. 608 af 14. juni 2006 fastsættes:

§ 1. Ankechefen bemyndiges til, jf. § 1, stk. 3, 2. pkt. i bekendtgørelse af forretningsorden for vurderingsankenævn, at bestemme, hvilket andet nævn der skal behandle en sag, der er hjemvist fra Landsskatteretten eller domstolene.

§ 2. Ankechefens beslutning, der er truffet efter § 1, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.

Skatteministeriet, den 30. november 2006

Kristian Jensen

/Ole Kjær