Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 84-15 om førtidspension - handlekommune - tilkendelse af pension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst

Resumé:

Det er den aktuelle opholdskommune, der behandler og tilkender førtidspension for unge, hvor det er helt åbenbart, at borgeren skal have tilkendt pension ved sit fyldte 18. år. Dette gælder uanset, at der er en anden kommune, der efter serviceloven er handlekommune.

Reglerne om, hvilken kommune der skal behandle en førtidspensionssag, følger af retssikkerhedslovens bestemmelser om opholds- og handlekommune.

Typisk er opholds- og handlekommunen den samme kommune, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 1.

I særlige tilfælde, som ved anbragte unge, kan der være flere kommuner involveret, og flere kommuner, der behandler ansøgninger om hjælp til borgeren.

Unge, der er anbragt uden for hjemmet i en anden kommune end den oprindelige opholdskommune, og som fortsat har ophold på en boform mv. efter retssikkerhedslovens § 9, stk. 7, efter det fyldte 18. år, har en aktuel opholdskommune, der yder hjælp efter den sociale lovgivning, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 1, og en handlekommune, der træffer afgørelse om hjælp efter servicelovens regler, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 7.

Den aktuelle opholdskommune behandler ansøgninger om hjælp efter den øvrige sociale lovgivning, som f.eks. en sag om tilkendelse af pension.

I tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, og den unge derfor skal have tilkendt pension ved det fyldte 18. år, er det handlekommunen, der har ansvaret for, senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, at revidere handleplanen og med samtykke oversende sagen til den aktuelle opholdskommune, jf. servicelovens § 68, stk. 13. Den aktuelle opholdskommune har herved mulighed for at oplyse sagen, før den unge fylder 18 år, og træffe afgørelse om førtidspension, når den unge fylder 18 år.

Lovgivning:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) - lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015 - § 9, stk. 1 og stk. 7. og § 9a, stk. 4.

Lov om social service (Serviceloven) - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 68, stk. 12-14.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvilken kommune der skal behandle en sag om førtidspension og tilkende førtidspension, når opholds- og handlekommunen ikke er den samme, fordi der er tale om en anbragt ung, hvor det er helt åbenbart, at den unge skal have tilkendt førtidspension ved det 18. år.

2. Reglerne

Retssikkerhedslovens § 9, stk. 7, fastslår, at borgerens handlekommune træffer afgørelse om hjælp efter serviceloven. Hjælp efter den øvrige sociale lovgivning træffes af borgerens opholdskommune, jf. stk. 1.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

68-14: I en sag, hvor borgeren var mentalt retarderet i lettere grad og havde en adfærdsforstyrrelse inden for autismespektret, vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter en konkret vurdering, at det var helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Udvalget fandt på den baggrund, at borgeren havde ret til førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år. Udvalget lagde vægt på, at det var helt åbenbart, at borgeren skulle have tilkendt pension ved sit fyldte 18. år, og at kommunen havde de nødvendige oplysninger for en afgørelse.

Denne principafgørelse supplerer 68-14, der omhandlende en situation, hvor opholds- og handlekommunen var den samme.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i klagesagen mellem A Kommune og B Kommune om behandling og tilkendelse af førtidspension til X.

Resultatet er:

B Kommune skal behandle sagen om førtidspension til X og tilkendelse heraf ved det fyldte 18. år.

Det betyder, at vi enige i A Kommunes afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse

I tilfælde, hvor en ung er anbragt udenfor hjemmet i en anden kommune end den anbringende kommune, og efterfølgende får ophold i en boform mv. nævnt i retssikkerhedslovens § 9, stk. 7, vil den unge have en handlekommune i forhold til hjælp efter servicelovens regler (A Kommune) både før og efter det fyldte 18. år og en aktuel opholdskommune (B Kommune), der skal behandle ansøgninger efter den øvrige sociale lovgivning efter det fyldte 18. år.

Efter retssikkerhedslovens § 9, stk. 1 er det den aktuelle opholdskommune (dvs. B Kommune), der skal behandle ansøgninger om hjælp efter den øvrige sociale lovgivning (f.eks. pensionslovgivningen), og det vil derfor være den faktiske opholdskommune, der behandler en sag om tilkendelse af førtidspension.

Det følger af servicelovens § 68, stk. 12 og stk. 13, at handlekommunen (A Kommune) senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år, skal have revideret handleplanen, herunder have taget stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Såfremt den unge skifter opholdskommune, skal den unges reviderede handleplan oversendes til den nye opholdskommune (B Kommune).

Handlekommunen efter servicelovens regler (A Kommune) er derfor forpligtet til at revidere handleplanen senest 6 måneder før den unge fylder 18 år. Da X skifter opholdskommune ved det fyldte 18. år, kan handlekommunen (A Kommune) opnå samtykke til at oversende relevante sagsakter til den aktuelle opholdskommune (B Kommune).

Der er derfor behørig tid til, at sagen om førtidspension kan behandles og klargøres med henblik på tilkendelse ved det 18. år, således at den unge kan få pension fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år, jf. principafgørelse 68-14.

Vejledningens ordlyd om, at det er den aktuelle handlekommune, der har ansvaret for at oplyse sagen og træffe afgørelse om førtidspension, inden den unge fylder 18 år synes ikke at henvise til handlekommunen efter serviceloven. Hermed sigtes i stedet til den kommune, som borgeren har ophold i, og ordvalget i vejledningen kan derfor forekomme misvisende.

Vi lægger ved afgørelsen til grund, at A Kommune og B Kommune finder det er åbenbart, at X skal have tilkendt førtidspension ved det fyldte 18. år.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 30. august 2018, da den ikke længere har vejledningsværdi.