Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 86-15 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - visitation - flytning til anden kommune - aktivitetstillæg - nye oplysninger

Resumé:

Der skal ikke påbegyndes et nyt visitationsforløb, når en person under 30 år, der er færdigvisiteret i en kommune, flytter til en anden kommune.

Det vil sige, at en person, der modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparat, bevarer den hidtidige ydelsessats ved flytning til en anden kommune. Det samme gælder for en ung, der er visiteret som aktivitetsparat og modtager aktivitetstillæg.

Unge under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som derfor modtager kontanthjælp, bevarer ligeledes deres hidtidige ydelsessats ved flytning til en anden kommune. Dette gælder for såvel jobparate unge, der kun modtager kontanthjælp, som for aktivitetsparate unge, der modtager et aktivitetstillæg til deres kontanthjælp.

Den nye kommune skal således ikke indlede et nyt visitationsforløb med henblik på at vurdere, om den unge har ret til et aktivitetstillæg til grundydelsen eller ej.

Den nye kommune kan dog ændre den unges visitationskategori på baggrund af væsentlige ændringer i personens forhold eller nye oplysninger, som begrunder en omvisitering.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 23, § 24 og § 25

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 - § 16, § 20 og § 20 a

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats – bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 - § 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om en kommune kan påbegynde et nyt visitationsforløb, når en person under 30 år, som er færdigvisiteret i en anden kommune, flytter til en ny kommune og ansøger om hjælp.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik

§ 23, stk. 1, fastslår, at uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

§ 24, stk. 1, fastslår, at kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til personer, der er visiteret som aktivitetsparate. Aktivitetstillægget ydes som udgangspunkt tidligst, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder.

§ 24, stk. 5, fastslår, at i helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer, og hvor kommunen derfor har visiteret vedkommende som aktivitetsparat ved den første samtale, har personen ret til et aktivitetstillæg fra dette tidspunkt.

§ 25, stk. 1, fastslår, at jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp.

§ 25, stk. 7, fastslår, at kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til personer, der er visiteret som aktivitetsparate. Aktivitetstillægget ydes som udgangspunkt tidligst, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder.

§ 25, stk. 11, fastslår, at i helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer, og hvor kommunen derfor har visiteret vedkommende som aktivitetsparat ved den første samtale, har personen ret til et aktivitetstillæg fra dette tidspunkt.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 16, stk. 1, fastslår, at der skal afholdes individuelle samtaler for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

§ 16, stk. 6, fastslår, at der skal afholdes individuelle samtaler for uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

§ 20, stk. 1, fastslår, at første samtale for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal afholdes senest en uge efter første henvendelse til kommunen om hjælp.

§ 20, stk. 2, fastslår, at der for jobparate personer skal afholdes mindst to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

§ 20 a, stk. 1, fastslår, at første samtale for uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal afholdes senest en uge efter første henvendelse til kommunen om hjælp.

§ 20 a, stk. 2, fastslår, at der for uddannelsesparate personer, som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal afholdes mindst to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 2, stk. 1, fastslår, at en person under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse er jobparat, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

§ 2, stk. 2, fastslår, at en person under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse er aktivitetsparat, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder

§ 2, stk. 3, fastslår, at en person under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelsesparat, hvis personen vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår.

§ 2, stk. 4, fastslår, at en person under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er aktivitetsparat, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

§ 2, stk. 5, fastslår, at der skal foretages en ny vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i personens forhold, eller der fremkommer nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen af visitationskategorien.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

168-12: Fastslår, at der ikke skal ske ny visitation til fleksjob, når en fleksjobberettiget person flytter fra en kommune til en anden.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 27. juni 2014.

Resultatet er:

Du havde ikke ret til et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp før fra den 15. august 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du først havde ret til et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp fra den 15. august 2014.

Vi har lagt vægt på, at du søgte om hjælp til forsørgelse i A Kommune i juni 2014 efter at være fraflyttet B Kommune. Du modtog uddannelseshjælp i B Kommune fra den 1. januar 2014. Du var af B Kommune færdigvisiteret som uddannelsesparat, hvorfor du ikke modtog et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp. På tidspunktet for din fraflytning var du under psykiatrisk udredning, idet B Kommune den 29. april 2014 havde anmodet om udarbejdelse af en psykiatrisk speciallægeerklæring om dig.

Vi har også lagt vægt på, at den psykiatriske speciallægeerklæring forelå den 12. juni 2014, og at du i forbindelse med din henvendelse om hjælp til forsørgelse udleverede en kopi af denne til A kommune. Af speciallægeerklæringen fremgår det blandt andet, at du har diagnosen generel udviklingsforstyrrelse, herunder med angst og svær opmærksomhedsforstyrrelse. Det vurderes, at du på sigt vil kunne blive selvforsørgende, men at du skal udredes neurologisk, før der kan tages stilling til den rette behandling af dine helbredsproblemer.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du gennem samtaler med A kommune afholdt henholdsvis den 1. juli, den 24. juli samt den 15. august 2014 oplyste, at du ikke mente, at du ville kunne påbegynde uddannelse inden for et år, og at du blandt andet led af kronisk angst og koncentrationsbesvær. Du mente derfor, at du var aktivitetsparat.

Vi har endelig lagt vægt på, at A kommune vurderede dig aktivitetsparat den 15. august 2014 med henvisning til de afholdte samtaler samt oplysningerne i speciallægeerklæringen.

På baggrund af ovenstående forløb vurderer vi, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte A kommunes skøn, om at A kommune først den 15. august 2014 havde det fornødne oplysningsgrundlag til at omvisitere dig som aktivitetsparat.

Efter reglerne modtager personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse uddannelseshjælp som uddannelses- eller aktivitetsparate.

Efter reglerne er en person uddannelsesparat, hvis personen vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.

Efter reglerne er en person aktivitetsparat, hvis personen vurderes at have problemer af helbredsmæssig karakter, og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Aktivitetsparate personer har ret til et aktivitetstillæg. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når den aktivitetsparate har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder

I helt særlige tilfælde, hvor den unge har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer, kan kommunen efter reglerne vurdere den unge aktivitetsparat allerede ved første samtale senest en uge efter, at den unge har henvendt sig til kommunen om hjælp. I disse tilfælde har den unge ret til at modtage aktivitetstillægget fra afholdelsen af første samtale.

Såfremt en person ikke ved første samtale vurderes åbenlyst uddannelses- eller aktivitetsparat mødes personen som uddannelsesparat, og vedkommende gennemgår en grundigere visitation med mindst to yderligere samtaler inden for 3 måneder. Herefter visiteres personen endeligt som uddannelses- eller aktivitetsparat.

Efter reglerne forbliver en modtager af uddannelseshjælp som udgangspunkt i samme visitationskategori, såfremt vedkommende efter endt visitation flytter til en ny kommune. Herefter skal den nye kommune foretage en ny vurdering, såfremt der sker væsentlige ændringer i den unges forhold, eller hvis der fremkommer nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen.