Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i § 1, stk. 1, nr. 1-4, og § 2, stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

I medfør af § 192, stk. 5, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Bemyndigelse til offentlige myndigheder

§ 1. Domstolsstyrelsen kan bemyndige en offentlig myndighed til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder, hvis

1) myndigheden råder over tekniske faciliteter, som gør det muligt at afgive forklaringer under videoretsmøder på et kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt højt niveau,

2) de tekniske faciliteter er opsat og bliver anvendt i et lokale, hvis beskaffenhed egner sig til formålet,

3) myndigheden kan påvise, at videoretsmødet med de nævnte faciliteter og lokale kan foregå uden uberettiget indblanding af teknisk eller personlig karakter, og

4) videoretsmødet i øvrigt må antages at kunne foregå med den fornødne fortrolighed og datasikkerhed samt i øvrigt på en retssikkerhedsmæssig betryggende måde.

Stk. 2. De nærmere tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt, er beskrevet i bilag 1.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få en bemyndigelse, at Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen til enhver tid vil kunne få adgang til at teste og kontrollere faciliteterne, lokalets egnethed m.v. i forhold til overholdelsen af kravene i stk. 1, nr. 1-4. Det gælder både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om bemyndigelsen og i hele bemyndigelsesperioden. Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen vil både skulle have adgang til at foretage test og kontrol af egen drift eller på baggrund af en henvendelse.

Autorisation til fysiske eller juridiske personer

§ 2. Domstolsstyrelsen kan give autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder til en fysisk eller juridisk person, som er at betragte som en professionel bruger af retterne, herunder en advokat eller tolk, eller til en anden fysisk eller juridisk person som kan sandsynliggøre, at kommunikationsmidlerne vil blive anvendt til videoretsmøder i et ikke ubetydeligt omfang, og hvis

1) den fysiske eller juridiske person råder over tekniske faciliteter, som gør det muligt at afgive forklaringer under videoretsmøder på et kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt højt niveau,

2) de tekniske faciliteter er opsat og bliver anvendt i et lokale, hvis beskaffenhed egner sig til formålet,

3) den fysiske eller juridiske person kan påvise, at videoretsmødet med de nævnte faciliteter og lokale kan foregå uden uberettiget indblanding af teknisk eller personlig karakter, og

4) videoretsmødet i øvrigt må antages at kunne foregå med den fornødne fortrolighed og datasikkerhed samt i øvrigt på en retssikkerhedsmæssig betryggende måde.

Stk. 2. Autorisation kan ikke meddeles, hvis den fysiske eller juridiske person eller direktionen hos den juridiske person er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af autorisationen til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Stk. 3. For at en juridisk person kan få en autorisation efter stk. 1, skal den juridiske person have udpeget en fysisk person hos den juridiske person til at være ansvarlig for at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder, og denne person må ikke være dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller autorisationen.

Stk. 4. En fysisk eller juridisk person kan ikke blive meddelt autorisation efter stk. 1, hvis der i øvrigt er grund til at antage, at den fysiske eller juridiske person eller direktionen hos den juridiske person eller personen som angivet i stk. 3, ikke vil udøve stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 5. De nærmere tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt, er beskrevet i bilag 1.

Stk. 6. Det er en betingelse for at få en autorisation, at Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen til enhver tid vil kunne få adgang til at teste og kontrollere faciliteterne, lokalets egnethed m.v. i forhold til overholdelsen af kravene i stk. 1, nr. 1-4. Det gælder både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om autorisation og i hele autorisationsperioden. Domstolsstyrelsens personale og andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen vil både skulle have adgang til at foretage test og kontrol af egen drift eller på baggrund af en henvendelse.

Ansøgning, varighed og fornyelse

§ 3. Ansøgning om bemyndigelse efter § 1 og autorisation efter § 2 skal indgives til Domstolsstyrelsen.

§ 4. En bemyndigelse efter § 1 og en autorisation efter § 2 gælder for 3 år og kan efter anmodning fornys, såfremt betingelserne for bemyndigelse og autorisation fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Hvis anmodning om fornyelse er indgivet til Domstolsstyrelsen inden bemyndigelses- eller autorisationsperiodens udløb, betragtes bemyndigelses- eller autorisationsperioden som forlænget, indtil Domstolsstyrelsen har behandlet sagen.

Betingelser fastsat af retten

§ 5. Retten vil kunne fastsætte betingelser for den bemyndigedes eller autoriseredes gennemførelse af det konkrete videoretsmøde, herunder stille krav til identitetskontrol og krav om sikring mod utilbørlig påvirkning under afgivelse af forklaringen.

Vilkår fastsat af Domstolsstyrelsen

§ 6. Domstolsstyrelsen kan i en bemyndigelse efter § 1 og i en autorisation efter § 2 fastsætte nærmere vilkår for bemyndigelsen henholdsvis autorisationen.

Tilbagekaldelse af bemyndigelse og autorisation

§ 7. Domstolsstyrelsen kan tilbagekalde en bemyndigelse efter § 1 eller en autorisation efter § 2, hvis vilkårene for bemyndigelsen eller autorisationen overtrædes, jf. § 6, eller hvis der sker ændringer i opfyldelsen af de oprindelige krav nævnt i § 1 og § 2.

Betaling af udgifter og sagsomkostninger

§ 8. Retten kan træffe afgørelse om betaling af den bemyndigedes eller autoriseredes udgifter ved at stille kommunikationsmidler til rådighed i forbindelse med et videoretsmøde.

Stk. 2. Retsplejelovens bestemmelser om fastsættelse af sagsomkostninger finder tilsvarende anvendelse med hensyn til betaling af udgifter forbundet med deltagelse i videoretsmøder, hvor en indehaver af en bemyndigelse efter § 1 eller autorisation efter § 2 har stillet kommunikationsmidler til rådighed.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Domstolsstyrelsen, den 7. december 2015

Charlotte Münter

/ Inge de Neergaard


Bilag 1

Tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer til opfyldelse af kravene i § 1, stk. 1, nr. 1-4, og § 2, stk. 1, nr. 1-4, og de kriterier som bl.a. indgår i vurderingen af, om de enkelte krav er opfyldt

Nedenfor er oplistet de overordnede krav, der som minimum stilles til de tekniske faciliteter, kvaliteten, lokalet og den tekniske sikkerhed.

Herudover skal de tekniske faciliteter, funktionaliteten, kvaliteten, lokalet, sikkerheden m.v. samlet set vurderes som tilfredsstillende.

For at opnå godkendelse af de tekniske, lokalemæssige og andre fornødne specifikationer skal der til Domstolsstyrelsen indsendes materiale, der dokumenterer, at krav til tekniske faciliteter, teknisk sikkerhed, kvalitet og lokalet er opfyldt.

Herudover skal Domstolsstyrelsens personale og/eller andre repræsentanter for Domstolsstyrelsen have mulighed for at foretage et testopkald til ansøgeren. Herefter vil Domstolsstyrelsen vurdere, om der er behov for at gennemføre yderligere test, før godkendelse kan opnås.

Nærmere information om testforløb fås ved at kontakte Domstolsstyrelsen.

Krav til de tekniske faciliteter

For at blive koblet op til Video3-netværket kræves, at der anvendes et IP-baseret videokonferencesystem, som

1) anvender SIP eller H. 323 protokol,

2) understøtter AES kryptering, og

3) tillader indkomne kald fra eksterne parter.

For at sikre en god billed- og lydkvalitet skal der være en dedikeret båndbredde på netværket på mindst 4 Mbit/s op og mindst 4 Mbit/s ned.

Kvalitetskrav til de tekniske faciliteter (videokonferenceudstyret)

Følgende kvalitetskrav stilles til de tekniske faciliteter (videokonferenceudstyret):

1) Der skal være synkront billede og lyd.

2) Billedkvaliteten skal være af en sådan karakter, at det er muligt at genkende alle personer og tydeligt se deres mimik.

3) Billedet må ikke hakke.

4) Billedet skal være flydende og levende og må ikke indeholde pixelering/støj.

5) Der må ikke være forvrængede farver. Der skal opleves en naturlig hvidbalance samt farve- og gråskalagengivelse.

6) Der må ikke være forstyrrende ekko i systemet.

7) Alle parter skal kunne høres tydeligt og naturligt uden forvrængning i stemmen og uden at blive koblet af.

8) Højtalerne skal give et lydniveau, der gør det muligt at høre, hvad der bliver sagt.

Krav til lokalet, hvor de tekniske faciliteter (videokonferenceudstyret) er opsat og anvendt

Lokalet skal have en beskaffenhed, som egner sig til formålet. Følgende krav stilles til lokalet:

1) Lokalet skal være afskærmet, så uvedkommende ikke kan høre lyd eller se billeder fra videomødet eller se de parter, som deltager i videoretsmødet. Tale fra de deltagende parter må ligeledes ikke kunne høres af uvedkommende.

2) Lokalets belysning har særlig indflydelse på videokonferences billedkvalitet. Der skal derfor være en belysning, der muliggør, at de deltagende parter tydeligt kan se ansigtsmimik.

3) Rummets akustik skal være dæmpet, således der ikke opleves forstyrrende rumklang.

4) Såfremt der er vinduer, skal der være mulighed for solafskærmning.

Krav til teknisk sikkerhed

Det må ikke være muligt for driftspersonale, leverandører eller andre uvedkommende at få adgang til billede og/eller lyd fra videokonferencer eller udstyr i dvale. Dette gælder såvel videofeeds såvel som stillbilleder. Såfremt det skønnes, at der er et reelt behov for dispensation, kan der søges dispensation og godkendelse af den tekniske adgangskontrol, logning og proces hos Domstolsstyrelsen.