Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme

I medfør af § 24, § 31, stk. 4, § 33, stk. 1, § 48 og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr. 1499 af 23. december 2014, og efter forhandling med transport- og bygningsministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter danske skibe i dansk og internationalt farvand, udenlandske skibe på dansk søterritorium, platforme på dansk søterritorium og i den eksklusive økonomiske zone. Bekendtgørelsen omfatter endvidere havne som angivet i § 7.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) 73/78 Marpol konventionen: Den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved den dertil knyttede protokol af 1978.

2) Udledning: Enhver frigivelse til atmosfæren eller havet fra skibe og platforme af stoffer, der er underkastet kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

3) Ozonlagsnedbrydende stoffer: De stoffer, som er defineret i artikel 1, stk. 4, i Montreal-protokollen af 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og som er opregnet i protokollens bilag A, B, C eller E i dens til enhver tid gældende udformning.

4) IMO: Den Internationale Maritime Organisation.

Ozonlagsnedbrydende stoffer

§ 3. Enhver forsætlig udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra skibe eller platforme, herunder udledning, der sker som led i vedligeholdelse, reparation eller bortskaffelse af systemer eller udstyr, er forbudt.

Stk. 2. Undtaget fra forbudet i stk. 1 er de minimale udslip, der ikke kan undgås i forbindelse med genvinding eller genanvendelse af et ozonlagsnedbrydende stof.

Stk. 3. Ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, skal afleveres til en modtageordning, når disse fjernes fra skibene eller platformene, jf. § 7.

§ 4. For skibe og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium, som ikke er hjemmehørende i et EU-land, må installationer taget i brug efter den 19. maj 2005 ikke indeholde ozonlagsnedbrydende stoffer. Dog må hydrochlorofluorocarbon (HCFC) anvendes i installationer på disse skibe og platforme, når de er taget i brug inden den 1. januar 2020. Danske skibe og platforme samt skibe og platforme hjemmehørende i et EU-land, der befinder sig på dansk søterritorium, er reguleret efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, samt de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Afbrænding ombord

§ 5. Afbrænding ombord af normaldriftsaffald på skibe og platforme er forbudt på dansk søterritorium.

§ 6. Afbrænding ombord af normaldriftsaffald på skibe og platforme uden for dansk søterritorium er kun tilladt i et godkendt forbrændingsanlæg.

Stk. 2. Afbrænding ombord af kloakslam og olieslam, der stammer fra et skibs eller platforms normale drift, kan dog uden for dansk søterritorium finde sted i hoved- eller hjælpemaskineriet eller kedlerne, men må i så fald ikke finde sted i havne, bugter, fjorde og lignende områder.

Stk. 3. Afbrænding ombord af følgende stoffer m.v. er forbudt:

1) Lastrester henhørende under 73/78 Marpol konventionens annex I-III, samt tilhørende forurenet emballeringsmateriale.

2) Polychloreret biphenyl (PCB).

3) Affald som defineret under 73/78 Marpol konventionens annex V, der indeholder mere end ubetydelige koncentrationer af tungmetaller.

4) Raffinerede råolieprodukter indeholdende halogenforbindelser.

5) Polyvinylchlorid (PVC) med undtagelse af forbrænding i IMO-godkendte forbrændingsanlæg.

Modtageanlæg i havne

§ 7. I reparationshavne samt pladser, hvor skibe eller platforme ophugges, skal havnebestyrelsen eller den for havnen eller pladsen ansvarlige sørge for, at der etableres en ordning til modtagelse af ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder disse stoffer, når dette fjernes fra skibet eller platformen.

Tilsyn og klageadgang

§ 8. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens regler herom. Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsynet på skibe.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

Straf og ikrafttræden

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) udleder ozonlagsnedbrydende stoffer i strid med § 3, stk. 1,

2) undlader at aflevere ozonlagsnedbrydende stoffer til en modtageordning, jf. § 3, stk. 3,

3) anvender ozonlagsnedbrydende stoffer i installationer i strid med § 4, 1. og 2. pkt.,

4) afbrænder normaldriftsaffald på dansk søterritorium, jf. § 5,

5) afbrænder normaldriftsaffald uden for dansk søterritorium i strid med § 6 eller

6) undlader at etablere en modtageordning efter § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 508 af 18. juni 2005 om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 10. december 2015

P.M.V.
Paolo Perotti
Kontorchef

/ Michel Schilling