Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0017
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse måletekniske forskrifter og direktiver1)

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Måleteknisk direktiv nr. 10005 af 23. april 1997 om hektolitervægten for korn. EØF-typegodkendelse- og verifikation. Almindelige bestemmelser (MDIR 34.81-01).

2) Måleteknisk direktiv nr. 10008 af 8. oktober 1996 om koldtvandsmålere - EØF-typegodkendelse

og -verifikation - Almindelige bestemmelser (MDIR 32.36-01, udg. 2).

3) Måleteknisk direktiv nr. 10012 af 1. maj 1983 om alkoholometre og areometre. EØF-typegodkendelse og -verifikation. Almindelige bestemmelser (MDIR nr. 19.91.1-01).

4) Teknisk direktiv nr. 10001 af 25. januar 1980 om alkoholometriske tabeller. Almindelige bestemmelser (TDIR nr. 19.91.1-02).

5) Måleteknisk direktiv nr. 10010 af 1. august 1995 om manometre til motorkøretøjsdæk. EØF-typegodkendelse og -verifikation. Almindelige bestemmelser (MDIR 36.00-01).

6) Teknisk forskrift nr. 10319 af 23. april 1997 om lodder af midterste toleranceklasse.

7) Måleteknisk direktiv nr. 28009 af 7. maj 1996 om præcisionslodder EØF (MDIR 34.04-01, udg. 3).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. EØF-typegodkendelser og EØF-typegodkendelsesattester, der er foretaget eller udstedt senest den 31. december 2015 i henhold til de i § 1, nr. 1, 2, 3 og 5, nævnte måletekniske direktiver, bevarer deres gyldighed.

Stk. 3. Lodder, der er i overensstemmelse med teknisk forskrift nr. 10319 af 23. april 1997 om lodder af midterste toleranceklasse eller måleteknisk direktiv nr. 28009 af 7. maj 1996 om præcisionslodder EØF (MDIR 34.04-01, udg. 3), kan underkastes EØF-førstegangsverifikation i henhold til § 15, § 16 og § 17 i bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation med senere ændringer, til og med den 30. november 2025.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 6. december 2015

Troels Lund Poulsen

/ Lizzi Krarup Jakobsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/17/EU af 9. marts 2011 om ophævelse af Rådets direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi, EU-Tidende 2011, nr. L 71, side 1.