Den fulde tekst
L 75
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 4/12 15
Lovf som fremsat 4/12 15
1.beh 8/12 15
Betænkning 15/12 15
2.beh 17/12 15
Lovf som vedt 21/12 15
3.beh 21/12 15
Lov nr 1705 af 21. december 2015
Ordførere: (1.beh) Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget får udlændinge-, integrations- og boligministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om anvisning af et midlertidigt opholdssted til flygtninge. Det er hensigten med bemyndigelsen at fastsætte regler om, at en enlig flygtning efter en konkret og individuel vurdering af flygtningens behov sammenholdt med indkvarteringens beskaffenhed vil kunne anvises til at dele et beboelsesrum med en eller flere andre enlige flygtninge som en midlertidig indkvarteringsløsning.
Lovforslaget indebærer endvidere, at det bliver gjort muligt for kommunerne at fravige de vejledende grænseværdier for støj, som følger af Miljøstyrelsens vejledninger, hvilket indebærer,
at der kan etableres midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer.
Forslaget ønskes hastebehandlet.
Lovforslaget udmønter dele af regeringens asyludspil.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 84 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.