Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 34, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, og § 2 a, § 75, § 81 c, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014 og lov nr. 54 af 27. januar 2015, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Pligten til at anmelde gælder også for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.«

3. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. november 2015

Jørn Neergaard Larsen

/ Thomas Hjortenberg


Bilag 1

»Bilag 1

Oplysninger i anmeldelsen efter § 3, stk. 1

Lægers og tandlægers anmeldelse af erhvervssygdomme skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 3, stk. 1:

1) Tilskadekomne, navn, adresse, CPR-nummer, stillingsbetegnelse og navn på egen læge.

2) Diagnose på en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller skadelige påvirkninger fra en arbejdsplads eller fra arbejdsrelateret fysisk vold, trusler eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

3) Anmelders navn og adresse samt CVR-nummer.«