Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 289 af 30. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 2 a, § 75, § 81 c, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014 og lov nr. 54 af 27. januar 2015, fastsættes:«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsgiveren skal desuden anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, såfremt ulykken er relateret til arbejde for en arbejdsgiver, og den har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »der er sket ved brugen af disse«: », jf. stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Arbejdstilsynet, den 4. december 2015

Peter Vesterheden

/ Carsten Bendix