Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2014 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, s. 36.«

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»Personer, der har gennemført og bestået en af følgende kompetencegivende prøver, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på elområdet, jf. lovens § 2, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt:

1) Installatør (AK) stærkstrøm.

2) Elingeniør.

3) Maskinmester efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes regler.

4) Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik.

5) Seniorofficer (maskinchef eller skibschef).

6) Teknisk manager offshore, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere.

7) Elinstallatør i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer om videregående uddannelse indenfor det stærkstrømstekniske område.

8) Elektroinstallatørprøven af 1952 (Prøven afholdtes sidste gang i vinteren 1988/89).

9) Udvidet maskinmestereksamen (Prøven afholdtes sidste gang i april 1991).

10) Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.«

3. § 10, stk. 1, affattes således:

»Personer, der har gennemført og bestået en af følgende kompetencegivende prøver, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på vvs-området, jf. lovens § 4, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt:

1) Installatør (AK) vvs.

2) Prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen.

3) Prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992.

4) Prøve afholdt i perioden før 1986 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som vvs-installatør i medfør af den dagældende lovgivning.

5) Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.«

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 3. december 2015

Troels Lund Poulsen

/ Lizzi Krarup Jakobsen


Bilag 1

»Bilag 1

KRAV TIL FAGLIGE KOMPETENCER PÅ DELAUTORISATIONSOMRÅDERNE

I. DELAUTORISATIONSOMRÅDET ELINSTALLATIONER I BOLIGER

KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET

Der henvises til § 8 i bekendtgørelsen.

Personen, der søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig, skal have gennemført en erhvervsuddannelse som elektriker eller på anden måde have erhvervet elektrikerfaglige kompetencer inden for delautorisationsområdet. Uddannelsesinstitutionen foretager en vurdering af den uddannelsessøgendes elektrikerfaglige kompetencer inden for delautorisationsområdet.

Personen skal endvidere have gennemført og bestået et uddannelsesforløb, hvor der er undervist i følgende fag:

Ansøgeren har opnået viden om:

• Betydningen af stærkstrømsområdets teori for delautorisationsområdet.

• Relevante love, regler og standarder på det installationstekniske område.

• De særlige bestemmelser/standarder for boliginstallationer, badeværelser, installationer i det fri samt lægmandstavler og bestemmelser/standarder for solcellesystemer.

• Installationsmateriel og komponenter til boliginstallationer o.l.

• Installation og tilslutning af solcellesystemer på selvstændige boliger (individuel afregning).

• Intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring og regulering af bygningers drift og energieffektivisering.

• Nettilslutning.

• Arbejde på eller nær ved elektriske installationer.

Ansøgeren er blevet undervist i og har opnået færdigheder inden for:

• Dimensionering af stik-, hoved- og gruppeledninger til lys og større brugsgenstande samt til genstande med kontinuerlig belastning, eksempelvis elvarme og vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

• Dimensionering af ledningssystemer til solcellesystemer, der installeres på boliger.

• Beregning af spændingsfald, effekttab og kortslutningsstrømme.

• Udvælgelse af korrekt beskyttelsesudstyr til henholdsvis person- og overstrømsbeskyttelse.

• Udvælgelse af korrekt installationsmateriel.

• Udførelse af den nødvendige instruktion af medarbejdere.

• Udførelse af det nødvendige tilsyn med arbejdet.

• Udførelse af eftersyn og afprøvning af boliginstallationer samt solcellesystemer.

• Vurdering og gennemførelse af problemløsninger inden for området under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold.

Ansøgeren har gennem uddannelsesforløbet erhvervet kompetencer inden for:

• Planlægning, projektering, dokumentering, dimensionering og deltagelse i installation, idriftsætning og servicering af boliginstallationer samt tilslutning til lavspændingsdistributionsnet.

• Håndtering af udviklingsorienterede situationer i relation til området.

Uddannelsesforløbet afsluttes med delautorisationsprøve og projektopgave:

• En relevant skriftlig prøve af to timers varighed omhandlende el-tekniske beregninger, dimensionering, valg af komponenter samt spørgsmål relateret til området

• En projektopgave omhandlende boliginstallationer.

II. DELAUTORISATIONSOMRÅDET SOLCELLEINSTALLATIONER

KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET

Der henvises til § 9 i bekendtgørelsen.

Personen, der søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig, skal have gennemført en erhvervsuddannelse som elektriker eller på anden måde have erhvervet elektrikerfaglige kompetencer inden for delautorisationsområdet. Uddannelsesinstitutionen foretager en vurdering af den uddannelsessøgendes elektrikerfaglige kompetencer inden for delautorisationsområdet.

Personen skal endvidere have gennemført og bestået et uddannelsesforløb, hvor der er undervist i følgende fag:

Ansøgeren har opnået viden om:

• Betydningen af stærkstrømsområdets teori for delautorisationsområdet.

• Relevante love, regler og standarder på det installationstekniske område.

• Særlige bestemmelser/standarder for solcellesystemer, ledningssystemer og beskyttelsesmetoder samt tavlebestemmelser.

• Installationsmateriel og tavlekomponenter.

• Nettilslutning.

• Arbejde på eller nær ved elektriske installationer.

Ansøgeren er blevet undervist i og har opnået færdigheder inden for:

• Dimensionering af ledningssystemer på henholdsvis jævnstrøms- og vekselstrømssiden.

• Beregning af spændingsfald, effekttab og kortslutningsstrømme.

• Udvælgelse af korrekt beskyttelsesudstyr til henholdsvis personbeskyttelse samt overstrøms- og overspændingsbeskyttelse.

• Udvælgelse af korrekt installationsmateriel.

• Udførelse af den nødvendige instruktion af medarbejdere.

• Udførelse af det nødvendige tilsyn med arbejdet.

• Eftersyn og afprøvning.

• Vurdering og gennemførelse af problemløsninger inden for området under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold.

Ansøgeren har gennem uddannelsesforløbet erhvervet kompetencer inden for:

• Planlægning, projektering, dimensionering, dokumentering og deltagelse i installation, idriftsætning og servicering af solcellesystemer samt tilkobling til eksisterende lavspændingstavle eller lavspændingsdistributionsnet.

• Håndtering af udviklingsorienterede situationer i relation til området.

Uddannelsesforløbet afsluttes med delautorisationsprøve og projektopgave:

• En relevant skriftlig prøve af to timers varighed omhandlende el-tekniske beregninger, dimensionering, valg af komponenter samt spørgsmål relateret til området

• En projektopgave omhandlende solcellesystemer.

III. DELAUTORISATIONSOMRÅDET VAND- OG AFLØBSINSTALLATIONER I BOLIGER

KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET

Der henvises til § 13 i bekendtgørelsen.

Personen, der søger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig, skal have gennemført en erhvervsuddannelse inden for vvs-området eller på anden måde have erhvervet vvs-faglige kompetencer inden for delautorisationsområdet. Uddannelsesinstitutionen foretager en vurdering af den uddannelsessøgendes vvs-faglige kompetencer inden for delautorisationsområdet.

Personen skal endvidere have gennemført og bestået et uddannelsesforløb, hvor der er undervist i følgende fag:

Ansøgeren har opnået viden om:

• Det til enhver tid gældende Bygningsreglement.

• Norm for vandinstallationer (DS/EN 439).

• Norm for afløbsinstallationer (DS/EN 432).

• Lov om gasinstallationer og gasmateriel og bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov.

• Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

• Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger for vand- og afløbsinstallationer samt vådrum (SBi-anvisninger).

• Håndværksmæssig udførelse af vand- og afløbsinstallationer.

Ansøgeren er blevet undervist i og har opnået færdigheder inden for:

• Dimensionering af vand- og afløbsinstallationer i boliger.

• Trykprøvning af vandinstallationer.

• Udvælgelse af godkendte materialer til vand- og afløbsinstallationer.

• Vurdering af optimale installationsløsninger med hensyn til sikkerhed, energi- og miljøforhold.

• Den nødvendige instruktion af medarbejdere.

• Tilsyn med installationsarbejdet.

• Udførelse og efterlevelse af de krav, som ledningsejeren (vand- og kloakselskabet) stiller i forbindelse med anmeldelse, arbejdets udførelse og færdigmelding.

Ansøgeren har gennem uddannelsesforløbet erhvervet kompetencer inden for:

• Planlægning, projektering, dimensionering og deltagelse i installation, idriftsætning og servicering af vand- og afløbsinstallationer.

• Tilslutning af stikledninger til vand- og kloakselskabets ledninger.

• Håndtering og anvendelse af nye, godkendte materialer samt ændringer i installationstyper.

Uddannelsesforløbet afsluttes med delautorisationsprøve og projektopgave:

• En relevant skriftlig prøve af to timers varighed omhandlende vand- og afløbsmæssige beregninger, dimensionering, valg af installationsløsninger samt spørgsmål relateret til området.

• En projektopgave omhandlende vand- og afløbsinstallationer i boliger.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, s. 36.