Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle1)

I medfør af § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for enhver statsborger i en EU/ EØS-medlemsstat eller et land, som EU har indgået aftale med om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at forestå driften af opdræt af henholdsvis af ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle, jf. § 2, stk. 2-5.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Ved opdræt af ræve forstås i denne bekendtgørelse et opdræt af ræve omfattet af bekendtgørelse om opdræt af ræve.

Stk. 3. Ved opdræt af fjervildt forstås i denne bekendtgørelse et opdræt af fjervildt omfattet af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt.

Stk. 4. Ved opdræt af hjortedyr forstås i denne bekendtgørelse et opdræt af hjortedyr omfattet af bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr.

Stk. 5. Ved opdræt af strudsefugle forstås i denne bekendtgørelse et opdræt af strudsefugle omfattet af bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle.

§ 3. Fødevarestyrelsen kan give en person omfattet af § 1 tilladelse til at forestå driften af et opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle, hvis personens erhvervsmæssige kvalifikationer kan anerkendes i medfør af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgerens fulde navn.

2) Ansøgerens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Ansøgerens eventuelle bopælsadresse/etableringsadresse i Danmark.

4) Ansøgerens kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mailadresse.

5) Den dyreart ansøgeren agter at opdrætte.

6) Dokumentation for ansøgerens nationalitet.

7) Dokumentation for ansøgerens faglige titel Dokumentation for ansøgerens nationalitet.og hvilken medlemsstat der har udstedt titlen.

8) Dokumentation for ansøgerens forsikring med kontaktoplysninger på forsikringsselskab samt geografisk dækning.

9) Attestation fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om, at ansøgeren er lovligt etableret i landet til at opdrætte henholdvis ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle.

10) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at ansøgeren ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at opdrætte henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle.

11) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

12) Bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

§ 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter § 3 og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingstiden,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, og

3) klagemuligheder.

§ 5 Fødevarestyrelsen kan, ved en ansøgning om tilladelse efter § 3, kontrollere ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i medfør af bekendtgørelserne om henholdsvis opdræt af ræve, opdræt af fjervildt, opdræt af hjortedyr og opdræt af strudsefugle og den forskel kan skade den offentlige sundhed samt dyrenes sundhed eller velfærd, og ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livlang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, giver Fødevarestyrelsen ansøgeren mulighed for enten, at:

1) tage en egnethedsprøve for at bevise, at denne har erhvervet den manglende viden eller kompetence, eller

2) gennemgå en prøvetid, der ikke overstiger tre år, og som kan kræves at blive afsluttet med en bedømmelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet fastsætte nærmere krav til en eventuel prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven seneste seks måneder efter afgørelsen om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 6. Personer fra de i § 1 nævnte lande kan midlertidigt og lejlighedsvis forestå driften af et opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle uden at skulle indhente tilladelse efter § 3.

Stk. 2. Inden aktiviteten påbegyndes, skal personen indgive skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Anmeldelsen gælder for et år og skal fornys for hvert efterfølgende år, tjenesteyderen agter midlertidigt eller lejlighedsvist at forestå driften af et opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle i Danmark.

Stk. 4. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Tjenesteyderens fulde navn.

2) Tjenesteyderens bopælsadresse i hjemlandet.

3) Tjenesteyderens eventuelle bopælsadresse i Danmark.

4) Tjenesteyderens kontaktoplysninger: telefonnummer og e-mailadresse.

5) Den dyreart tjenesteyderen agter at opdrætte.

Stk. 5. Anmeldelsen skal ved første anmeldelse, eller hvis der ved en fornyelse er tale om ændring af de oplysninger, der tidligere er givet, ledsages af følgende dokumenter:

1) Dokumentation for tjenesteyderens nationalitet.

2) Dokumentation for tjenesteyderens faglige titel og hvilken medlemsstat der har udstedt titlen.

3) Dokumentation for tjenesteyderens forsikring med kontaktoplysninger på forsikringsselskab samt geografisk dækning.

4) Attestation fra de kompetente myndigheder i etableringslandet om, at tjenesteyderen er lovligt etableret i landet til at opdrætte henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle.

5) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet om, at tjenesteyderen ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud eller lignende mod at opdrætte henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr eller strudsefugle.

6) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

7) Bevis for, at tjenesteyderen erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i etableringslandet.

§ 7. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse som opdrætter senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og de dokumenter, der er nævnt i § 3, stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren, jf. § 3, må ikke udføre opgaver som opdrætter, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

§ 8. Med bøde straffes den, som overtræder § 6 eller 7, stk. 3.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Mette Hulstrøm

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.