Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

(Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 80 indsættes:

»§ 80 a. Erhvervs- og vækstministeren kan i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr, som betalingstjenesteudbydere må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførelse af en indenlandsk debetkorttransaktion.«

2. I § 97, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kapitel 10«: »samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«.

3. I § 97, stk. 2, indsættes efter »bestemmelser«: »samt artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«.

4. I § 98, stk. 1 og 2, indsættes efter »(SEPA-forordningen)«: »samt artikel 3-11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«.

5. I § 107, stk. 2, indsættes efter »(SEPA-forordningen)«: »samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751/EU om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadsfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 4. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Troels Lund Poulsen