Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flyvehavre

I medfør af § 10, stk. 2 og 3, § 13, stk. 1, § 14, § 16, stk. 1, og § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 35 i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Ejeren eller brugeren har pligt til at holde alle dyrkede og udyrkede arealer fri for flyvehavre. Ved flyvehavre forstås planter af Avena fatua L., A. sterilis L., og andre vildtvoksende etårige havrearter, der har løsningslag ved grunden af en eller flere kerner i småakset.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse gælder for alle ubebyggede og ubefæstede arealer.

Stk. 3. Pligten til at holde alle dyrkede og udyrkede arealer fri for flyvehavre gælder også for offentlige myndigheder.

§ 2. Hvis bestemmelserne i § 1 ikke overholdes, kan NaturErhvervstyrelsen påbyde ejeren eller brugeren at fjerne forekomsten af flyvehavre inden en nærmere fastsat frist.

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud, der er givet efter stk. 1, kan direktoratet lade bekæmpelsen udføre for ejerens eller brugerens regning.

§ 3. Ejeren eller brugeren af en ejendom med forekomst af flyvehavre skal ved udlevering af afgrøder fra ejendommen afgive oplysning til modtageren om forekomsten. På anmodning skal dette gøres skriftligt.

Stk. 2. Foretages høst, tærskning mv. med maskiner, der tilhører en anden, skal maskinens ejer underrettes om forekomsten af flyvehavre.

Stk. 3. Ved salg, bortforpagtning, udlejning eller anden form for overdragelse af jordbrugsarealer skal overdrageren skriftligt meddele erhververen sit kendskab til, om der forekommer flyvehavre på arealet.

§ 4. Planter eller plantedele af flyvehavre, herunder friske eller tørrede buketter med indhold af flyvehavreplanter må ikke sælges eller overdrages.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at udlægge fugle- eller vildtfoder med indhold af flyvehavre eller på anden måde at sprede flyvehavre.

Stk. 3. Organisk materiale, herunder husdyrgødning, der formodes eller vides at indeholde flyvehavre, må ikke anvendes til gødskning, sælges eller overdrages, med mindre det er behandlet således, at det ikke indeholder spiredygtige flyvehavrekerner.

Stk. 4. Varer bestemt til konsum eller foderbrug, der formodes eller vides at indeholde flyvehavrekerner, må ikke udleveres til den endelige forbruger, før det er konstateret, at partiet er fri for flyvehavre eller behandlet således, at der ikke kan forekomme spiredygtige flyvehavrekerner.

Stk. 5. Frø til såning af arter, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn og markfrø, og som kan indeholde flyvehavre, må ikke udleveres til den endelige forbruger, før det er konstateret, at partiet er fri for flyvehavrekerner.

§ 5. Markredskaber, høstmaskiner, maskiner anvendt til emballering og ensilering samt rense-, tørre- og bejdsemaskiner, der har været anvendt på en ejendom med forekomst af flyvehavre, skal renses, så de er fri for flyvehavre, inden de fjernes fra ejendommen.

Stk. 2. Rense-, tørre- og bejdsemaskiner, der har været anvendt til behandling af afgrøder fra en ejendom med forekomst af flyvehavre, skal renses, så de er fri for flyvehavre, før de anvendes til andre afgrøder.

Stk. 3. Vogne, transportredskaber, containere og anden emballage samt lokaler, der har været anvendt til afgrøder med indhold af flyvehavre, skal renses, så de er fri for flyvehavre, før de anvendes igen.

Stk. 4. Det afrensede materiale fra redskaber, maskiner m.m. nævnt i stk. 1-3, skal håndteres og behandles således, at spredning af flyvehavre ikke forekommer.

Stk. 5. Transport af varer med indhold af flyvehavre skal ske således, at spredning af flyvehavre ikke forekommer.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol for at sikre, at bekendtgørelsens regler overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen har efter § 13, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer med henblik på gennemførelse af kontrol eller bekæmpelse for ejernes eller brugerens regning, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan, jf. § 14 i lov om drift af landbrugsjorder, meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af bekendtgørelsens regler.

§ 7. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1 og §§ 3-5, eller forbud meddelt efter § 6, stk. 3, eller

2) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 2 eller § 6, stk. 3.

Stk. 2. Der kan efter § 18, stk. 3, i lov om drift af landbrugsjorder, pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 864 af 10. september 2009 om flyvehavre ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2015

Jette Petersen

/ Kristine Riskær