Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0119
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Anmeldelse
Kapitel 3 Mistanke
Kapitel 4 Bekæmpelse
Kapitel 5 Oprettelse af zone
Kapitel 6 Vaccination
Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, § 33, § 34, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører bekæmpelse af kvægpest

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Modtagelige arter: Klovbærende dyr.

2) Bedrift: Landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes dyr af modtagelige arter, samt naturreservater med modtagelige arter.

3) Ejer eller bruger: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer ét eller flere dyr af modtagelige arter eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

4) Beskyttelseszone: En zone med en radius på 3 km omkring hver smittet bedrift.

5) Overvågningszone: En zone med en radius på mindst 10 km. omkring hver smittet bedrift.

6) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra modtagelige arter.

Kapitel 2

Anmeldelse

§ 3. Ejere eller brugere af modtagelige arter skal ved mistanke om eller bekræftelse af kvægpest på bedriften straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om kvægpest, jf. stk. 1, skal ske, såfremt der hos modtagelige arter påvises feber, nedstemthed, øjen- og næseflåd samt et eller flere af følgende symptomer eller obduktionsfund: dødt væv i mundhulen, tør og skorpet muleplade, bugsmerter, diarre, dehydrering, høj dødelighed, hævede lymfeknuder eller dødt væv og blodfyldning i mave- tarmsystem og luftvejene.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om kvægpest, jf. stk. 1, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af kvægpest, skal dyrlægen snarest muligt foretage en undersøgelse af det mistænkte dyr.

Stk. 4. Hvis dyrlægen efter undersøgelsen ikke kan afkræfte mistanken om kvægpest, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen om mistanken.

§ 4. Den, der får mistanke om forekomst af kvægpest hos vildtlevende dyr af modtagelige arter, skal straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Mistanke

§ 5. Ejeren eller brugeren skal ved mistanke om smitte med kvægpest, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, jf. § 6, påse, at ingen dyr af modtagelige arter flyttes til eller fra bedriften.

§ 6. En bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, der mistænkes for at være smittet med kvægpest, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter følgende:

1) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling over bestanden af dyr af modtagelige arter på bedriften. For hver art angives, hvor mange der allerede er døde eller mistænkes for at være smittede.

2) Ejeren eller brugeren skal lade foretage en optælling af dyr af modtagelige arter, der fødes og dør på bedriften i den periode, hvor der foreligger mistanke. Optællingerne skal ajourføres dagligt.

3) Ejeren eller brugeren skal påse, at alle dyr af modtagelige arter holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret.

4) Flytning af dyr af modtagelige arter til eller fra bedriften ikke er tilladt.

5) Til- eller fraførelse af andre dyr end dyr af modtagelige arter kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

6) Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. kun må finde sted med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

7) Det ikke er tilladt at flytte kød eller dyrekroppe, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

8) Ejeren eller brugeren skal lade bedriften deltage i en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 11.

9) Ejeren eller brugeren skal iværksætte skadedyrsbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

10) Ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori dyr af modtagelige arter opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til at mindske risiko for spredning af sygdommen.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal, indtil det offentlige tilsyn er iværksat, selv påse, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger følges.

Stk. 5. Tilsynet ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken om kvægpest på bedriften er endeligt afkræftet.

§ 7. Foranstaltningerne i § 6 finder ligeledes anvendelse på bedrifter, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med den mistænkte bedrift giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om en eventuel smittespredning.

Kapitel 4

Bekæmpelse

§ 8. En bedrift skal anses for værende smittet med kvægpest, når DTU Veterinærinstituttet har påvist det pågældende virus i materiale fra dyr af modtagelige arter på bedriften. I tilfælde af en epidemi kan Fødevarestyrelsen anse en bedrift for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer eller epidemiologiske resultater.

§ 9. En bedrift, som anses for værende smittet med kvægpest, pålægges af Fødevarestyrelsen et offentligt tilsyn, der omfatter følgende:

1) Ejeren eller brugeren skal lade samtlige dyr af modtagelige arter på bedriften aflive og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

2) Ejeren eller brugeren skal lade døde og aflivede dyr af modtagelige arter destruere, bortskaffe, brænde eller nedgrave efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Affald såsom foder, strøelse, gødning og gylle, som kan være inficeret, skal destrueres eller behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

4) Ejeren eller brugeren skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra dyr af modtagelige arter, der opbevares på bedriften, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at produkterne anvendes.

5) Ejeren eller brugeren skal påse, at bygninger, der tjener som stalde for dyr af modtagelige arter, samt transportkøretøjer og andet materiel, der kan være inficeret, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. På en bedrift, hvor der forefindes dyr af modtagelige arter, som anses for smittet med kvægpest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 11.

Stk. 3. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra dyr af modtagelige arter på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, opspores af Fødevarestyrelsen og skal af ejeren lade destruere efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 4. Genindsættelse af dyr på bedriften må tidligst ske 21 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i stk. 1, nr. 5, nævnte rengøring og desinfektion.

§ 10 Foranstaltningerne i § 9 finder ligeledes anvendelse på andre bedrifter, såfremt disse bedrifters beliggenhed eller kontakt med den smittede bedrift giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om smittespredning.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 11. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter følgende:

1) Det tidsrum, hvor der kan være forekommet kvægpest på bedriften.

2) Oplysninger om mulig oprindelse af kvægpest på bedriften samt identifikation af andre bedrifter, hvor der findes dyr af modtagelige arter, som kan være blevet smittede ad samme vej.

3) Oplysninger om flytninger af dyr af modtagelige arter fra eller til bedriften, herunder fjernelse af døde dyr af modtagelige arter.

Kapitel 5

Oprettelse af zone

§ 12. Når der er konstateret kvægpest på en bedrift, opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke zonerne.

Stk. 3. Zonerne ophæves af Fødevarestyrelsen.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 13. I beskyttelseszonen er flytning af dyr af modtagelige arter forbudt, jf. dog § 14 og § 15. Ejeren eller brugeren skal:

1) informere Fødevarestyrelsen om bedriftens nøjagtige beliggenhed samt om antal af dyr af modtagelige arter og andre dyrearter, der holdes på bedriften.

2) på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en regelmæssig klinisk inspektion og

3) på Fødevarestyrelsens anmodning lade udtage prøver af dyr af modtagelige arter med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for kvægpest.

§ 14. Inden for beskyttelseszonen er følgende ikke tilladt:

1) Flytte eller transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog § 15.

2) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til nødslagtning eller

2) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 16. I overvågningszonen gælder bestemmelserne i § 13, stk. 1 nr. 1.

Stk. 2. Inden for overvågningszonen er følgende ikke tilladt:

1) Flytte og transportere dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog § 17, medmindre de føres til græsning eller opstaldning. Dog kan Fødevarestyrelsen tillade, at dyr af modtagelige arter føres i transit ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold.

2) Fjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af dyr af modtagelige arter samt eventuelt forurenet materiale, fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort og desinficeret efter Fødevarestyrelsens anvisning.

3) Til- eller fraføre avlsmateriale fra dyr af modtagelige arter fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Transport i henhold til stk. 2 må kun finde sted med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 17. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra bedrifter i overvågningszonen, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning eller

2) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen.

Kapitel 6

Vaccination

§ 18. Det er ikke tilladt at vaccinere mod kvægpest, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan ved udbrud af kvægpest påbyde vaccination af dyr af modtagelig arter.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-5, § 6, stk. 1-4, § 7, § 9, stk. 1 eller stk. 3-4, § 10, § 13, § 14, stk. 1-2, § 16, stk. 1-2 eller stk. 4, eller § 18 eller

2) tilsidesætter anvisninger eller vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 1, nr. 5-7 eller nr. 9, § 9, stk. 1, nr. 3-5, eller stk. 3, § 14, stk. 1, nr. 2 eller 3, § 15, § 16, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 4, eller § 17.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 138 af 6. marts 2003 om kvægpest ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin, EF-Tidende 1993, nr. L 62, side 69, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side 40.