Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

I medfør af § 2, stk. 12, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, og efter godkendelse af ministeren for børn, undervisning og ligestilling, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, kan opnå ret til ansættelse på lige fod med personer, der har gennemført uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, ved at aflægge afsluttende prøve i mindst to undervisningsfag, der indgår i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

§ 2. Et af undervisningsfagene skal almindeligvis være Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin eller Matematik 4.-10. klassetrin.

Stk. 2. Bestemmelserne for de enkelte undervisningsfag og prøver fremgår af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

§ 3. Prøverne aflægges i henhold til § 2, stk. 4, eller § 5 (som selvstuderende) i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og skal normalt aflægges inden for en periode på 2 år.

Stk. 2. Prøverne aflægges på en professionshøjskole, der udbyder uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, herunder udbyder de ønskede undervisningsfag.

§ 4. Dimittenden indstiller sig til prøverne efter aftale med professionshøjskolen i de terminer, der er gældende for lærerstuderende. Dimittenden kan i hver termin indstille sig til prøve i et eller flere undervisningsfag.

§ 5. Prøven for hvert undervisningsfag skal være bestået med karakteren mindst 02.

Stk. 2. Efter at den sidste prøve er bestået, udsteder professionshøjskolen bevis for prøverne med bemærkning om, at den pågældende herefter i henhold til folkeskolelovens § 28, stk. 1, har samme adgang til at søge stilling i folkeskolen som personer, der har gennemgået uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Stk. 3. I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.

§ 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 7. Professionshøjskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til professionshøjskolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Professionshøjskolen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1511 af 13. december 2013 om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven), ophæves.

Stk. 3. Dimittender fra den Frie Lærerskole i Ollerup kan aflægge prøver i henhold til bekendtgørelse nr. 773 af 10. august 2009 om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven), så længe de i bekendtgørelsen nævnte prøver afholdes, dog senest sommeren 2018.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 10. december 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert