Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelt
Kapitel 2 Oprettelse af zoner
Kapitel 3 Genindsættelse af svin og andre husdyr
Kapitel 4 Foranstaltninger ved bekræftelse af afrikansk svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel
Kapitel 5 Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af afrikansk svinepest
Kapitel 6 Foranstaltninger til at forhindre spredning af afrikansk svinepest via vektorer
Kapitel 7 Vaccination
Kapitel 8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, stk. 1, § 34, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelt

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Svin: Alle dyr af familien Suidae, herunder vildtlevende svin.

2) Bedrift: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes svin.

3) Vildtlevende svin: Svin, der ikke holdes eller opdrættes på en bedrift.

4) Kontaktbedrift: Bedrift, hvor afrikansk svinepest kan være ført ind som følge af beliggenheden eller via personer, svin, køretøjer eller andet.

5) Avlsmateriale: Sæd, oocytter og embryoner fra svin.

6) Vektorer: Flåter af arten Ornithodorus erraticus.

Anmeldelse

§ 2. Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af afrikansk svinepest skal straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Den, der har mistanke om forekomst af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, skal straks foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Tilkaldelse eller anmeldelse skal ske, såfremt der blandt svin forekommer pludselige dødsfald eller ét eller flere af følgende symptomer: forhøjet legemstemperatur, nedsat ædelyst, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben under gang, tåreflåd, brækninger og forstoppelse eller blodig diarré, røde eller blålige misfarvninger i huden, især på ben og ører, og eventuelt lammelser. Symptomerne udvikles gradvist i nævnte rækkefølge. Desuden kan der være reproduktionsforstyrrelser.

Mistænkte bedrifter

§ 3. Hvis et eller flere svin på en bedrift mistænkes for at være inficeret med afrikansk svinepestvirus, jf. § 2, pålægger Fødevarestyrelsen bedriften et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn omfatter, at:

1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene, herunder antallet af døde svin,

2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret,

3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt,

4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen,

6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU,

7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften undergå en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 38,

8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

9) ejer eller bruger af bedriften skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 4. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i §§ 9 - 12 finde anvendelse på den smittemistænkte bedrift.

§ 4. Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen forlader bedriften, jf. stk. 1, skal desinficeres omhyggeligt efter Fødevarestyrelsens anvisning, inden de forlader bedriften.

§ 5. Foranstaltningerne i § 3 og § 4 finder ligeledes anvendelse på kontaktbedrifter.

§ 6. Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, oprettes en midlertidig kontrolzone omkring den i § 3 eller § 5 nævnte bedrift. Foranstaltninger i § 3 og § 4 kan finde anvendelse på svinebedrifterne i kontrolzonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan udtage prøver fra svin fra bedrifter beliggende i kontrolzonen for således at af- eller bekræfte tilstedeværelsen af afrikansk svinepest.

§ 7. Tilsyn pålagt i henhold til §§ 3, 5 eller 6 ophæves af Fødevarestyrelsen, når mistanken er afkræftet.

Smittede bedrifter

§ 8. En bedrift anses for smittet med afrikansk svinepest, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske undersøgelser, post-mortem eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på DTU Veterinærinstituttet finder, at bedriften er inficeret med afrikansk svinepest.

Bekæmpelse

§ 9. Når afrikansk svinepest er konstateret på en bedrift, pålægges bedriften eller opretholdes bedriften i et offentligt tilsyn, jf. § 3, hvorefter:

1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt, over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene, herunder antallet af døde svin,

2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle bedriftens svin holdes i deres stalde eller lukkes inde andetsteds, hvor de er isoleret,

3) flytning af svin til eller fra bedriften ikke er tilladt,

4) til- eller fraførsel af andre dyr end svin kun må ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

5) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter, avlsmateriale, foder, redskaber, materialer, gødning, gylle, strøelse eller affald fra bedriften, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen,

6) det ikke er tilladt at flytte svinekroppe, svinekød, svinekødsprodukter eller avlsmateriale fra bedriften med henblik på samhandel inden for EU,

7) den besætningsansvarlige skal lade bedriften undergå en epidemiologisk undersøgelse i henhold til § 38, og

8) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at der sker desinfektion ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Kravet i 1. pkt. gælder, indtil Fødevarestyrelsen har meddelt den i § 12, stk. 2, nævnte godkendelse.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

§ 10. Når afrikansk svinepest er konstateret på en bedrift, skal samtlige svin på bedriften omgående aflives og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Kød fra svin fra bedriften, der er slagtet i den periode, hvor Fødevarestyrelsen antager, at smitten har været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Ligeledes skal kroppe af svin fra bedriften, der er døde i samme tidsrum, destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Alt materiale, affald, foder m.v. som efter Fødevarestyrelsens vurdering kan indeholde afrikansk svinepestvirus, destrueres eller underkastes anden behandling, således at eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepestvirus uskadeliggøres. Destruktion eller anden behandling skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Alt avlsmateriale, som opbevares på bedriften, skal underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. Avlsmateriale, der er opsamlet fra svin på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 11. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med aflivning og destruktion skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den ansvarlige for transportmidler og udstyr, der har været anvendt i forbindelse med transport af svinene eller svinekroppene, skal påse, at disse rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 12. Når en smittet svinebesætning er aflivet, skal der foretages en foreløbig rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse efter Fødevarestyrelsens anvisning. Disse foreløbige foranstaltninger skal efterfølges af en rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse, hvor:

1) alle rum, hvori svinene har opholdt sig, samt maskiner og materiel snarest rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

2) gødning, gylle, strøelse og andet kontamineret materiale fra ejendommen skal inden de nævnte foranstaltninger deponeres, destrueres, nedgraves eller på anden måde behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den i stk. 1, 2. pkt., nævnte rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse godkendes af Fødevarestyrelsen inden genindsættelse af svin, jf. § 33 og § 34.

Stk. 3. Mandskab og redskaber anvendt i forbindelse med rengøring, desinfektion og om nødvendigt insektbekæmpelse skal underkastes rensning og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 13. Når afrikansk svinepest konstateres på en bedrift, der består af to eller flere adskilte produktionsenheder, kan Fødevarestyrelsen, på nærmere fastsatte vilkår, for så vidt angår sunde svineproduktionsenheder på en inficeret bedrift, helt eller delvist, dispensere fra §§ 9-12, såfremt disse produktionsenheders struktur, størrelse og indbyrdes afstand, og den virksomhed, der foregår der, er af en sådan art, at produktionsenhederne med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at afrikansk svinepestvirus ikke kan spredes fra den ene produktionsenhed til den anden.

§ 14. Hvis Fødevarestyrelsen udfra en epidemiologisk vurdering finder det påkrævet, kan Fødevarestyrelsen lade foranstaltningerne i §§ 9-12 finde anvendelse på kontaktbedrifter.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en kontaktbedrift med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest.

§ 15. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige vilkår, helt eller delvist, dispensere fra bestemmelserne i §§ 9-12, hvis et udbrud er blevet bekræftet i et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes svin til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller bevarelse af sjældne racer.

Kapitel 2

Oprettelse af zoner

§ 16. Når der er konstateret afrikansk svinepest hos svin på en bedrift, oprettes en beskyttelseszone og en overvågningszone omkring bedriften. Beskyttelseszonen, der har en radius på mindst 3 km, indgår i overvågningszonen, der har en radius på mindst 10 km.

Foranstaltninger i beskyttelseszonen

§ 17. I beskyttelseszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen.

§ 18. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt, at:

1) flytte eller transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og § 19,

2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for beskyttelseszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i beskyttelseszonen, uden at disse er blevet rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) til- eller fraføre en bedrift beliggende i beskyttelseszonen andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse,

4) til- eller fraføre avlsmateriale fra en bedrift uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller

5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

§ 19. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra bedrifter i beskyttelseszonen tidligst 40 dage efter afslutning af den i § 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet tidligst 40 dage, og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i beskyttelseszonen for at blive transporteret direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i beskyttelseszonen.

§ 20. Svin på bedrifter, der er beliggende i en beskyttelseszone, underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i beskyttelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest.

§ 21. Foranstaltningerne i beskyttelseszonen ophæves tidligst, når:

1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, og insekterne i givet fald er bekæmpet,

2) svin på samtlige bedrifter i beskyttelseszonen er erklæret klinisk fri for afrikansk svinepest, og

3) der er gennemført laboratorieundersøgelse på alle bedrifter med svin i beskyttelseszonen til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepest.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 45 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., på den inficerede bedrift.

§ 22. Fødevarestyrelsen kan nedsætte den i § 19, stk. 1 eller 2, fastsatte frist på 40 dage og den i § 21, stk. 2, fastsatte frist på 45 dage til 30 dage, når der af Fødevarestyrelsen er gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der udelukker tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift.

Foranstaltninger i overvågningszonen

§ 23. I overvågningszonen skal den, der har svin i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge svin på bedriften til Fødevarestyrelsen.

§ 24. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt, at:

1) flytte og transportere svin ad offentlig eller privat vej, bortset fra bedrifternes interne forbindelsesveje, jf. dog stk. 3 og § 25,

2) bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt inden for overvågningszonen til transport af svin eller andre husdyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, uden at disse er blevet rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) til- eller fraføre en bedrift andre dyrearter end svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse,

4) til- eller fraføre en bedrift eller et sæd- eller embryonlager avlsmateriale uden Fødevarestyrelsens tilladelse, eller

5) foretage kunstig sædoverføring på andres svin samt embryotransplantation mellem besætninger af svin uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold kan finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Personer, der skal ind på eller forlader bedriften, skal, efter Fødevarestyrelsens anvisning, træffe foranstaltninger til mindskelse af risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

§ 25. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at svin fjernes fra bedrifter i overvågningszonen tidligst 30 dage efter afslutning af den i § 12, stk. 1, 1. pkt., nævnte foreløbige rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse, såfremt de transporteres direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen eller beskyttelseszonen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tillade, efter der er forløbet tidligst 40 dage, og såfremt der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer eller andre problemer med at holde svinene på bedriften, at svin på nærmere fastsatte vilkår flyttes fra en bedrift i overvågningszonen for at blive transporteret direkte til:

1) et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen, til omgående slagtning,

2) et forarbejdningsanlæg eller et egnet sted, hvor svinene omgående aflives, og kroppene forarbejdes under Fødevarestyrelsens tilsyn, eller

3) under særlige omstændigheder til et andet sted i overvågningszonen eller beskyttelseszonen.

§ 26. Svin på bedrifter, der er beliggende i overvågningszonen, skal underkastes klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra en bedrift i overvågningszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest.

§ 27. Overvågningszonen ophæves af Fødevarestyrelsen, når styrelsen vurderer, at der ikke længere er risiko for afrikansk svinepest, og

1) Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion af den inficerede bedrift, og insekterne i givet fald er bekæmpet,

2) svinene på samtlige bedrifter i zonen er erklæret klinisk fri for afrikansk svinepest, og

3) efter der, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, er gennemført laboratorieundersøgelse på bedrifter med svin i zonen, til påvisning af eventuel tilstedeværelse af afrikansk svinepest.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte undersøgelser må tidligst finde sted 40 dage efter afslutningen af den foreløbige rengøring og desinfektion på de inficerede bedrifter.

§ 28. Fødevarestyrelsen kan nedsætte den i § 25, stk. 1, fastsatte frist på 30 dage til 21 dage, den i § 25, stk. 2 fastsatte frist på 40 dage til 30 dage, og den i § 27, stk. 2, fastsatte frist på 40 dage til 20 dage, når der af Fødevarestyrelsen er gennemført et intensivt prøvetagnings- og undersøgelsesprogram, der udelukker tilstedeværelsen af afrikansk svinepest på den pågældende bedrift.

Foranstaltninger i tilfælde af bekræftelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin

§ 29. Når der er konstateret afrikansk svinepest hos vildtlevende svin oprettes en bekæmpelseszone.

Stk. 2. Den, der finder et dødt, vildtlevende svin i zonen, skal indberette fundet til Fødevarestyrelsen.

§ 30. Svinebedrifter beliggende i den i § 29 nævnte bekæmpelseszone pålægges et offentlig tilsyn, som omfatter, at:

1) den besætningsansvarlige skal føre en liste, der ajourføres dagligt, over antallet af svin i hver kategori med angivelse af sundhedstilstanden for svinene herunder antallet af døde svin,

2) den besætningsansvarlige skal påse, at alle svin på bedriften holdes i deres stalde eller andre steder, hvor de kan holdes isoleret fra vildtlevende svin og materiale, der kan have været i kontakt med vildtlevende svin,

3) der kun må føres svin til eller fra en bedrift med tilladelse fra Fødevarestyrelsen,

4) den besætningsansvarlige skal sørge for, at der efter Fødevarestyrelsens anvisning anvendes desinfektions- og, om nødvendigt, insektbekæmpelsesmidler ved ind- og udgange til de stalde, hvori svinene opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange,

5) det er forbudt at bringe materiale eller udstyr, som kan være kontamineret med afrikansk svinepestvirus, ind på en svinebedrift, og

6) den besætningsansvarlige skal iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt. Bekæmpelsen skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Endvidere må der kun til- eller fraføres avlsmateriale fra en bedrift eller fra et sæd- eller embryonlager i zonen med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte liste skal opbevares i mindst 5 år.

§ 31. På en bedrift i en bekæmpelseszone skal svinene underkastes en klinisk inspektion efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for afrikansk svinepest.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere lade udtage prøver fra en bedrift i bekæmpelseszonen med henblik på gennemførelse af laboratorieundersøgelse for afrikansk svinepest.

Stk. 3. Enhver, der ved jagt eller nedskydning nedlægger vildtlevende svin, skal lade udtage og indsende blodprøve af disse til undersøgelse for afrikansk svinepest.

§ 32. Fødevarestyrelsen ophæver den i § 29 nævnte bekæmpelseszone samt det i § 30 nævnte offentlige tilsyn, når styrelsen finder det forsvarligt udfra en smittemæssig vurdering.

Kapitel 3

Genindsættelse af svin og andre husdyr

§ 33. Genindsættelse af svin på bedriften må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen kan tidligst gives 40 dage efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i § 12, nævnte rengøring, desinfektion og i givet fald insektbekæmpelse og under forudsætning af, at:

1) alle svinene ankommer inden for en periode på 20 dage og kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest,

2) der foretages en serologisk undersøgelse af svinene i den genopbyggede besætning. Prøveudtagning med henblik på denne undersøgelse må tidligst finde sted 45 dage efter, at de sidste svin er ankommet, og

3) ingen svin flyttes fra bedriften før de negative resultater af den i nr. 2 nævnte undersøgelse foreligger.

Stk. 2. Dog kan genindsættelse af svin på bedriften indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod afrikansk svinepest med negativt resultat eller kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene kontrolleres 45 dage efter indsættelse på bedriften for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod afrikansk svinepest, kan der, når resultaterne foreligger, genindsættes en hel besætning. Ingen svin må flyttes fra bedriften, før de negative resultater af den serologiske undersøgelser foreligger.

Stk. 3. Genindsættelse af svin på friland skal altid ske efter den i stk. 2 nævnte procedure.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan under hensyntagen til den epidemiologiske situation meddele undtagelse fra reglerne i stk. 1-3, når der er gået mere end 6 måneder fra afslutning af rengøring og desinfektion af ejendommen.

§ 34. Hvis forekomsten af afrikansk svinepest på en bedrift har været forbundet med vektorer, må der først genindsættes svin på bedriften 6 år efter afslutning af de i § 12, stk. 1, omhandlede foranstaltninger.

Stk. 2. Den i stk. 1 fastsatte frist kan dog nedsættes af Fødevarestyrelsen, når:

1) der er gennemført særlige foranstaltninger, som kan udrydde vektoren fra de lokaliteter og steder, hvor svinene skal holdes eller kan komme i kontakt med vektoren, eller

2) vektorens persistens ikke udgør nogen særlig risiko for overførsel af afrikansk svinepest.

Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1, omhandlede foranstaltninger skal godkendes af Fødevarestyrelsen, og der skal fremlægges dokumentation for Fødevarestyrelsen for opfyldelse af kravet i stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Genindsættelse efter bestemmelsen i stk. 2 skal indledes med indsættelse af kontrolsvin, der er blevet kontrolleret for tilstedeværelse af antistoffer mod afrikansk svinepest med negativt resultat, eller som kommer fra bedrifter, der ikke er omfattet af restriktioner for afrikansk svinepest. Anbringelse af dyrene skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning. Svinene skal kontrolleres 45 dage efter indsættelsen på bedriften for tilstedeværelsen af antistoffer. Hvis ingen af svinene har udviklet antistoffer mod afrikansk svinepest, kan der, når resultaterne af kontrollen foreligger, genindsættes en hel besætning.

Stk. 5. Svin, der er genindsat efter bestemmelsen i stk. 4, må ikke flyttes fra ejendommen, før der foreligger negativt resultat af serologiske undersøgelse af prøver, der er indsamlet tidligst 60 dage efter fuld genindsættelse.

§ 35. Genindsættelse af andre husdyr end svin må kun ske med skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Tilladelsen meddeles ud fra en vurdering af risikoen for spredning af sygdommen eller for vektorernes persistens i forbindelse med genindsættelse.

Kapitel 4

Foranstaltninger ved bekræftelse af afrikansk svinepest hos svin på et slagteri eller i et transportmiddel

§ 36. Ved konstatering af et tilfælde af afrikansk svinepest på et slagteri skal:

1) alle modtagelige dyr på slagteriet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning,

2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) bygninger og udstyr, herunder transportmidler, rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver, med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for afrikansk svinepest.

Stk. 2. På et slagteri, hvor der forefindes dyr, som er smittet med afrikansk svinepest, foretager Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 38.

Stk. 3. Slagteriet skal påse, at ingen dyr indbringes på slagteriet, før der er gået mindst 24 timer efter slagteriet er rengjort, desinficeret og om nødvendigt behandlet med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og disse foranstaltninger er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Foranstaltningerne nævnt i §§ 9-12 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra og på kontaktbedrifter.

§ 37. Hvis der konstateres et tilfælde af afrikansk svinepest i et transportmiddel, skal den ansvarlige for transportmidlet påse, at:

1) alle modtagelige dyr i transportmidlet straks aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning,

2) kroppe, slagteaffald og affald af dyr, der kan være inficeret og kontamineret, forarbejdes efter Fødevarestyrelsens anvisning,

3) transportmidlet rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel efter Fødevarestyrelsens anvisning, og

4) der på Fødevarestyrelsens anmodning udtages prøver med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for afrikansk svinepest.

Stk. 2. Ingen dyr må transporteres med transportmidlet, før der er gået mindst 24 timer efter transportmidlet er rengjort, desinficeret og om nødvendigt insektbehandlet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og disse foranstaltninger er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Foranstaltningerne nævnt i §§ 9-12 finder anvendelse på den bedrift, som de inficerede svin eller svinekroppe kommer fra, og på kontaktbedrifter.

Kapitel 5

Epidemiologisk undersøgelse i forbindelse med mistanke om og udbrud af afrikansk svinepest

§ 38. En epidemiologiske undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse omfatter angivelse af:

1) det tidsrum, hvor der kan være forekommet afrikansk svinepestvirus på bedriften,

2) den mulige kilde til afrikansk svinepest på bedriften og identifikation af andre bedrifter med svin, som kan være blevet inficeret eller kontamineret fra samme kilde,

3) personer, køretøjer, svin, svinekroppe, kød, avlsmateriale eller andet materiale, som kan have overført virus til eller fra de pågældende bedrifter, og

4) muligheden af, at vektorer eller vildtlevende svin er årsag til spredning af sygdommen.

Kapitel 6

Foranstaltninger til at forhindre spredning af afrikansk svinepest via vektorer

§ 39. Hvis der er mulighed for eller mistanke om tilstedeværelse af vektorer på en bedrift, hvor der er bekræftet afrikansk svinepest, kontrollerer Fødevarestyrelsen den inficerede bygning og dens omgivelser ved fysisk kontrol og om nødvendigt ved opsætning af fælder.

Stk. 2. Såfremt der bekræftes tilstedeværelse af vektorer, skal der udføres relevante laboratorieprøver til bekræftelse eller udelukkelse af tilstedeværelsen af afrikansk svinepestvirus i vektorerne. Fødevarestyrelsen iværksætter da yderligere relevante overvågnings-, kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger på bedriften og i området omkring bedriften.

§ 40. Hvis tilstedeværelsen af vektorer bekræftes ved de i § 39 omhandlede undersøgelser, og det ikke er praktisk muligt at bekæmpe dem, må der ikke holdes svin og om nødvendigt andre husdyr på bedriften i mindst 6 år, jf. dog § 34, stk. 2-5.

Kapitel 7

Vaccination

§ 41. Det er ikke tilladt at vaccinere mod afrikansk svinepest.

Stk. 2. Manipulering, fremstilling, opbevaring, levering, distribution og salg af afrikansk svinepestvaccine er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 42. Med bøde straffes den der

1) overtræder § 2, stk. 2 eller 3, §§ 3-5, § 6, stk. 1, 2. pkt., §§ 9-12, § 14, § 17, § 18, § 20, § 23, § 24, § 26, § 29, stk. 2, § 30, § 31, § 33, § 34, stk. 1, § 35, § 36, stk. 1, 3 eller 4, § 37, § 40 eller § 41, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af §13, § 15, § 19, § 25 eller § 34.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 498 af 13. juni 2003 om bekæmpelse af afrikansk svinepest ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets Direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest, EF-Tidende 2002, nr. L 192, side 27, som senest ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område, EU-Tidende 2008, nr. L 219, side 40.