Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelt for plasmacytose
Kapitel 2 Plasmacytose uden for en bekæmpelseszone
Kapitel 3 Plasmacytose i en bekæmpelseszone
Kapitel 4 Betaling, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen
Bilag 2 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af ikke plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen
Bilag 3 Bekæmpelseszone
Bilag 4 Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af pelsdyrhold i en bekæmpelseszone
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

I medfør af § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, § 34, stk. 1, § 35, § 53, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Generelt for plasmacytose

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Pelsdyr: Dyr af arterne mink, ilder og finnracoon i pelsdyrhold.

2) Pelsdyrhold: En besætning bestående af pelsdyr, for hvilke der er pligt til at lade sig registrere i det Central Husdyrbrugsregister (CHR).

3) Farm: En landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed med pelsdyrhold.

4) Avlsdyrbestand: Det i CHR registrerede antal tæver, samt hanner, der indgår i avlen.

5) Pelsdyrhold med plasmacytosefri status: Pelsdyrhold, som er dokumenteret fri for plasmacytose, og hvor den fri status efterfølgende er bekræftet i henhold til denne bekendtgørelse.

6) Reagent: Pelsdyr, som ved en blodprøveundersøgelse har vist reaktion for plasmacytose.

7) Kontrolzone: Et geografisk område, hvis afgrænsning fastsættes af Fødevarestyrelsen på baggrund af fund af smitte med plasmacytose i et pelsdyrhold eller den epidemiologiske situation med hensyn til plasmacytose for den samlede population af pelsdyr i området.

8) Bekæmpelseszone: Et geografisk område, nærmere defineret i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

9) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet samt ikke statslige laboratorier, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage undersøgelser for plasmacytose i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier.

10) Ejeren eller den ansvarlige: Den eller de fysiske personer, der ejer ét eller flere pelsdyr i et pelsdyrhold eller har til opgave at passe det eller dem med eller uden vederlag.

11) Samhandel: Ind- og udførsel mellem EU-medlemsstater samt Norge, Schweiz og Liechtenstein.

Anmeldepligt og undersøgelser

§ 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold skal ved mistanke om, at dyr i pelsdyrholdet er angrebet af plasmacytose, straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske, hvis der:

1) blandt avlsdyr og/eller hvalpene optræder åndedrætsbesvær og forøget dødelighed,

2) hos ét eller flere pelsdyr optræder nedsat ædelyst og afmagring med tilspidsning af hovedet, samt glansløs pels med hvide stikkelhår,

3) hos ét eller flere pelsdyr optræder stærkt forøget tørst og eventuelt samtidig blødning fra næse og/eller mund,

4) i pelsdyrholdet optræder væsentligt forøget dødelighed, eller

5) hos avlsdyrene ses et forøget antal aborter samt nedsat reproduktionsresultat.

§ 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om plasmacytose, jf. § 2, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om smitte med plasmacytose, skal dyrlægen straks foretage en undersøgelse af pelsdyrholdet.

Stk. 2. Kan mistanken ikke afvises, skal dyrlægen indsende diagnostisk materiale fra pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Materialet indsendes med angivelse af pelsdyrholdets CHR-nummer og efter retningslinjer givet af det godkendte laboratorium.

Stk. 3. Når dyrlægen har modtaget meddelelse om resultatet, jf. stk. 2, skal dyrlægen underrette ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet herom. Viser undersøgelsen, at pelsdyrholdet er smittet med plasmacytose, skal dyrlægen give meddelelse herom til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Resultater af laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til stk. 2 skal meddeles af det godkendte laboratorium til Dansk Pelsdyr Laboratorium.

§ 4. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold at lade udtage blodprøver eller andet diagnostisk materiale fra hele eller dele af pelsdyrholdet til undersøgelse på et godkendt laboratorium i forbindelse med opklaring af smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende med henblik på undersøgelse for forekomst af plasmacytose.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at pelsdyrholdet ikke må til- eller fraflytte dyr, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

§ 5. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold skal sørge for at udtage blodprøver til undersøgelse for plasmacytose med henblik på afklaring og kontrol af pelsdyrholdets plasmacytose status.

Stk. 2. Blodprøver skal indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium med angivelse af pelsdyrholdets CHR-nummer.

Stk. 3. Det godkendte laboratorium underretter ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet om undersøgelsens resultat. Laboratoriet meddeler ligeledes resultatet til Dansk Pelsdyr Laboratorium.

§ 6. Vaccination mod plasmacytose er ikke tilladt.

Kapitel 2

Plasmacytose uden for en bekæmpelseszone

Mistænkte og smittede pelsdyrhold

§ 7. Et pelsdyrhold anses som mistænkt for at være at smittet med plasmacytose:

1) når pelsdyrholdet udviser symptomer, som beskrevet i § 2,

2) når der ved en blodprøveundersøgelse fra pelsdyrholdet, som er udført på et godkendt laboratorium, er påvist 1-3 reagenter,

3) når pelsdyrholdet ikke har foretaget statusundersøgelse rettidigt, jf. §§ 15 og 16, eller

4) når pelsdyrfarmen er nyetableret pelsdyrfarm, jf. § 22, stk. 2.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Hvis et pelsdyrhold er mistænkt for at være smittet med plasmacytose ved en blodprøveundersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, jf. stk. 1, skal de øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet blodprøveundersøges senest 14 dage efter fundet af den/de første reagenter. Prøverne sendes til Dansk Pelsdyr Laboratorium eller et andet af Fødevarestyrelsen godkendt privat laboratorium.

Stk. 4. Et mistænkt pelsdyrhold, jf. stk. 1, kan opnå plasmacytosefri status, når der ved en blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reaktion for plasmacytose. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder og senest 6 måneder efter fjernelsen af den sidste reagent fra pelsdyrholdet.

Stk. 5. Hvis prøver, jf. stk. 3-4 ikke tages rettidigt, finder restriktionerne i § 11 anvendelse.

§ 8. Mistænkte farme må ikke til- eller fraføres pelsdyr, skind eller upelsede dyr.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til mistænkte farme til indlevering af upelsede dyr og skind til pelserier og udlevering af skind fra et pelseri beliggende i forbindelse med farmen.

§ 9. Et pelsdyrhold anses for at være smittet med plasmacytose, når der

1) ved en blodprøveundersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist mere end 3 reagenter,

2) er påvist plasmacytose virus i materiale fra pelsdyrholdet, eller

3) ved laboratoriemæssig undersøgelse af andet materiale end blod, plasma eller serum fra pelsdyrholdet udført på et laboratorium godkendt hertil, er diagnosticeret plasmacytose.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Et pelsdyrhold, der er fundet smittet med plasmacytose kan opnå plasmacytosefri status, hvis der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reaktion for plasmacytose. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle dyr, som kan anses for at være smittede, er fjernet fra pelsdyrholdet.

§ 10. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse til Fødevarestyrelsen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet.

§ 11. Når et pelsdyrhold er smittet med plasmacytose, pålægger Fødevarestyrelsen pelsdyrholdet et offentligt tilsyn, der omfatter:

1) forbud mod at til- eller fraføre pelsdyr fra pelsdyrholdet,

2) at ejeren eller den ansvarlige skal lade pelsdyrholdet eller dele af dette blodprøveundersøge eller på anden måde undersøge for plasmacytose,

3) særlig håndtering af selvdøde eller aflivede dyr, samt af skind og kroppe af dyr pelset på ejendommen,

4) særlig håndtering af maskiner og materiel, herunder bure, redekasser, haller, transportkasser og lignende,

5) særlig håndtering af foder og gødning, herunder hygiejnisering af gødning og gylle, og

6) rengøring og desinfektion.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1, er pelsdyr, der indsendes til laboratorieundersøgelse.

§ 12. Aflives et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og desinficeres.

Stk. 2. Aflives et pelsdyrhold smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og derefter desinficeres. Farmen skal desinficere 2 gange med mindst 1 uges mellemrum. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Der skal foreligge dokumentation for, hvilket middel, der er benyttet til desinfektionen, udetemperaturen den dag, der blev desinficeret, påføringsmetode, samt navn på personer, der udførte denne.

Stk. 3. Nye pelsdyr må ikke indsættes på farmen, før rengøring og desinfektion er afsluttet. Ved aflivning efter smitte, jf. stk. 2, skal der inden indsættelsen foreligge en godkendelse af rengøringen og desinfektionen fra Fødevarestyrelsen.

§ 13. Pelsdyr, der er indfanget uden for en pelsdyrfarms område, må ikke indsættes i en pelsdyrfarm.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade, at pelsdyr kan genindsættes i pelsdyrholdet, hvis et væsentligt antal pelsdyr samtidig undslipper fra en pelsdyrfarm.

Kontrolzone

§ 14. Fødevarestyrelsen kan oprette en kontrolzone omkring en farm med plasmacytosesmittet pelsdyrhold i en tidsbegrænset periode.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan bestemme, at foranstaltninger i §§ 7-8 og § 10 tilsvarende skal finde anvendelse på farme beliggende i kontrolzonen.

Stk. 3. Farme, der omfattes af kontrolzonen, underrettes herom af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ophævelse af kontrolzonen kan ske:

1) når det smittede pelsdyrhold ikke aflives, men har opnået plasmacytosefri status, jf. § 9, stk. 3, og der i tilslutning hertil inden for en testperiode, jf. bilag 2, er foretaget blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr i kontrolzonen, eller

2) når det smittede pelsdyrhold udsættes, og der inden for en testperiode, jf. bilag 2, er foretaget blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr i kontrolzonen. Blodprøveundersøgelsen må tidligst foretages 9 måneder efter aflivningen af det smittede pelsdyrhold.

Stk. 5. Kontrolzonen ophæves af Fødevarestyrelsen.

Statusundersøgelse

§ 15. Alle pelsdyrhold med plasmacytosefri status skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 2. Er et pelsdyrhold ikke blodprøveundersøgt senest 14 dage efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 1, mister pelsdyrholdet sin plasmacytosefri status og får status som mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. § 7. Generhvervelse af plasmacytosefri status kan ske efter blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr uden fund af reagenter.

§ 16. Alle pelsdyrhold med ikke plasmacytosefri status skal blodprøveundersøges efter retningslinjerne i bilag 2.

§ 17. Dispensation fra §§ 15-16 gives kun i særlige tilfælde og kun efter udtalelse fra Dansk Pelsdyr Laboratorium. Dispensationen gives af Fødevarestyrelsen.

Flytning af pelsdyr

§ 18. Levende pelsdyr må kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis de kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som ikke er beliggende i en kontrolzone.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som er beliggende i en kontrolzone, kan efter skriftlig ansøgning få tilladelse af Fødevarestyrelsen til fraflytning af levende pelsdyr.

§ 19. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sørge for, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvoraf det fremgår, at dyrene:

1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytose fri status,

2) ikke kan mistænkes for at være smittet med plasmacytose, og

3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 3 måneder inden flytningen, uden at der er påvist reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden frem til 15. august, skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Pelsdyr Laboratorium.

Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene.

Stk. 4. Erklæringen skal opbevares af såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises Fødevarestyrelsen.

§ 20. Hanner anvendt til parring må ikke omsættes i perioden 10. marts til 15. april.

Stk. 2. Dyrene nævnt i stk. 1 skal efter den 15. april blodprøveundersøges på et godkendt laboratorium og findes fri for plasmacytose forud for en flytning, jf. § 19.

§ 21. Enhver, der flytter, samhandler eller eksporterer pelsdyr, skal føre optegnelser over de omsatte dyr med angivelse af afsender og danske modtagers besætningsnummer samt antallet af dyr. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Etablering af pelsdyrhold

§ 22. Etablering af et pelsdyrhold må kun ske med dyr fra pelsdyrhold med plasmacytosefri status, som ikke er beliggende i en kontrolzone eller i en bekæmpelseszone.

Stk. 2. Nyetablerede pelsdyrhold har status som mistænkt for at være smittet med plasmacytose, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter anbefaling fra Dansk Pelsdyr Laboratorium tillade, at der til etablering af et pelsdyrhold indsættes dyr fra pelsdyrhold med plasmacytose fri status, som ikke opfylder de øvrige betingelser i stk. 1.

§ 23. Etableres et pelsdyrhold på et sted, hvor der ikke tidligere har været pelsdyrhold, eller på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold havde plasmacytosefri status ved udsættelsen, kan plasmacytosefri status opnås, når samtlige avlsdyr er blodprøveundersøgt uden fund af reagenter. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene.

Stk. 2. Etableres et pelsdyrhold på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold havde ikke plasmacytosefri status på udsættelsestidspunktet, kan plasmacytosefri status opnås, hvis der med 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 og højst 15 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første undersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal der i et nyetableret pelsdyrhold foretages blodprøveundersøgelse af minimum 15 % af dyrene senest 15. oktober i det år pelsdyrholdet etableres.

Stk. 4. Tages prøverne ikke rettidigt, jf. stk. 1-3, får farmen status som mistænkt, og restriktionerne i § 8 og § 10 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Fri status kan igen opnås når prøverne i stk. 2 er taget og der ikke påvises reagenter.

§ 24. Hvis den ansvarlige for et nyetableret pelsdyrhold skriftligt forpligter sig overfor Fødevarestyrelsen til at nedpelse hele pelsdyrholdet i etableringsåret samt efterfølgende at rengøre og desinficere farmen, før nye pelsdyr indsættes, bortfalder kravet om den i § 23, stk. 3, nævnte blodprøveundersøgelse.

Kapitel 3

Plasmacytose i en bekæmpelseszone

Generelt

§ 25. For alle pelsdyrhold i en bekæmpelseszone, jf. bilag 3:

1) Gødning og gylle fra smittede pelsdyrhold i en bekæmpelseszone skal hygiejniseres inden udbringningen og må kun udbringes i en bekæmpelseszone.

2) Pelsdyrhold skal statusundersøges efter retningslinjer givet i bilag 4.

Mistænkte og smittede pelsdyrhold

§ 26. Et pelsdyrhold anses som mistænkt for at være smittet med plasmacytose, når:

1) pelsdyrholdet udviser symptomer, som beskrevet i § 2,

2) der ved en blodprøveundersøgelse fra pelsdyrholdet, som er udført på et godkendt laboratorium, er påvist 1-3 reagenter,

3) når pelsdyrholdet ikke har foretaget statusundersøgelse rettidigt, jf. bilag 4, eller

4) når pelsdyrfarmen er nyetableret, jf. § 37, stk. 2.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Hvis et pelsdyrhold er mistænkt for at være smittet med plasmacytose ved en blodprøveundersøgelse, der ikke har omfattet alle avlsdyr i pelsdyrholdet, jf. stk. 1, skal de øvrige avlsdyr i pelsdyrholdet blodprøveundersøges senest 14 dage efter fundet af den/de første reagenter. Prøverne sendes til Dansk Pelsdyr Laboratorium eller et andet af Fødevarestyrelsen godkendt privat laboratorium.

Stk. 4. Et mistænkt pelsdyrhold, jf. stk. 1, opnår plasmacytosefri status, når der ved en blodprøveundersøgelse af samtlige avlsdyr ikke påvises reaktion for plasmacytose. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder og senest 6 måneder efter fjernelsen af den sidste reagent fra pelsdyrholdet.

Stk. 5. Hvis prøver, jf. stk. 3 - 4 ikke tages rettidigt, finder restriktionerne i § 27 og § 29 anvendelse.

§ 27. Mistænkte eller smittede farmer må ikke til- eller fraføres levende pelsdyr.

§ 28. Et pelsdyrhold anses for at være smittet med plasmacytose, når der

1) ved en blodprøveundersøgelse af pelsdyrholdet på et godkendt laboratorium er påvist mere end 3 reagenter,

2) er påvist plasmacytose virus i materiale fra pelsdyrholdet, eller

3) ved laboratoriemæssig undersøgelse af andet materiale end blod, plasma eller serum fra pelsdyrholdet udført på et laboratorium godkendt hertil, er diagnosticeret plasmacytose.

Stk. 2. Alle reagenter bør straks aflives.

Stk. 3. Et pelsdyrhold, der er fundet smittet med plasmacytose, opnår plasmacytosefri status, hvis der ved 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 måneders mellemrum ikke påvises reaktion for plasmacytose. Den første blodprøveundersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter, at alle dyr, som kan anses for at være smittede, er fjernet fra pelsdyrholdet.

§ 29. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til Fødevarestyrelsen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et pelsdyrhold, der er mistænkt for at være eller er smittet med plasmacytose, skal give meddelelse herom til alle, der efterfølgende kommer i kontakt med pelsdyrholdet.

§ 30. Aflives et pelsdyrhold, der er mistænkt for eller smittet med plasmacytose, skal ejeren eller den ansvarlige for pelsdyrholdet sørge for, at den pågældende farm efter aflivningen af pelsdyrholdet rengøres og desinficeres. Farmen skal desinficere 2 gange med mindst 1 uges mellemrum. Der skal foreligge dokumentation for hvilket middel der er benyttet til desinfektionen, udetemperaturen den dag, der blev desinficeret, påføringsmetode, samt navn på personer, der udførte denne.

Stk. 2. Nye pelsdyr må ikke indsættes på farmen, før rengøring og desinfektion er afsluttet.

§ 31. Pelsdyr, der er indfanget uden for en pelsdyrfarms område, må ikke indsættes i en pelsdyfarm.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade, at pelsdyr kan genindsættes i pelsdyrholdet, hvis et væsentligt antal pelsdyr samtidig undslipper fra en pelsdyrfarm.

Flytning af pelsdyr

§ 32. Det er forbudt at flytte levende pelsdyr ud af en bekæmpelseszone, medmindre dyrene samhandles eller eksporteres.

Stk. 2. Levende pelsdyr må kun flyttes, samhandles eller eksporteres, hvis de kommer fra et pelsdyrhold med plasmacytosefri status. Ved samhandel eller eksport af levende pelsdyr fra bekæmpelseszonen skal dette foregå på en måde, så smittespredningen til andre områder af landet undgås. Dyrene skal være testet fri for plasmacytose inden for de seneste 4 uger, dog 8 uger for drægtige tæver, inden de samhandles eller eksporteres, medmindre dyrene eksporteres direkte ud af bekæmpelseszonen uden transport gennem resten af Danmark.

§ 33. Ved enhver flytning af levende pelsdyr mellem pelsdyrhold, skal afsenderen og modtageren sørge for, at dyrene ledsages af en dateret og underskrevet erklæring fra afsenderen, hvoraf det fremgår, at dyrene:

1) stammer fra et pelsdyrhold med plasmacytose fri status,

2) ikke kan mistænkes for at være smittet med plasmacytose, og

3) er blodprøveundersøgt på et godkendt laboratorium inden for de seneste 4 uger inden flytningen, uden at der er påvist af reagenter. For hvalpe, som flyttes i perioden frem til 15. august skal kun moderdyret være blodprøveundersøgt.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Pelsdyr Laboratorium.

Stk. 3. Erklæringen gælder kun for én flytning og skal på dato for flytningen underskrives af såvel afsender som modtager af dyrene.

Stk. 4. Erklæringen skal opbevares af såvel afsender som modtager i mindst 2 år og på forlangende forvises Fødevarestyrelsen.

§ 34. Hanner anvendt til parring må ikke omsættes i perioden 10. marts til 15. april.

Stk. 2. Dyrene, nævnt i stk. 1, skal efter den 15. april blodprøveundersøges på et godkendt laboratorium og findes fri for plasmacytose forud for en flytning, jf. § 33.

§ 35. Enhver, der omsætter pelsdyr, skal føre optegnelser over de omsatte dyr med angivelse af afsender og danske modtagers besætningsnummer samt antallet af dyr. Ved samhandel eller eksport skal optegnelserne indeholde oplysninger om modtagers navn og adresse. Optegnelserne skal opbevares i 2 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Pelsning

§ 36. Alle pelsninger fra farme i en bekæmpelseszone skal foregå på pelserier i en bekæmpelseszone eller udenfor Danmark. Hvis pelsningen sker uden for Danmark, skal transporten af de døde mink finde sted i lækagesikre vogne i henhold til biproduktforordningen.

Stk. 2. Dog kan Fødevarestyrelsen, efter indstilling fra Dansk Pelsdyr Laboratorium, tillade at pelsning af dyr fra plasmacytosefri farme i en bekæmpelseszone kan foregå uden for en zone, dog kun på pelserier uden andet tilknyttet pelsdyrhold.

Etablering af pelsdyrhold

§ 37. Etablering af et pelsdyrhold må kun ske med dyr fra pelsdyrhold med plasmacytosefri status. Etablering kan ske med pelsdyr fra plasmacytosefri pelsdyrhold fra såvel bekæmpelseszonen som pelsdyr fra resten af Danmark.

Stk. 2. Nyetablerede pelsdyrhold har status som mistænkes for at være smittet med plasmacytose, jf. § 28, stk. 1.

§ 38. Etableres et pelsdyrhold på et sted, hvor der ikke tidligere har været pelsdyrhold, eller på en farm hvor det seneste pelsdyrhold havde plasmacytosefri status ved udsættelsen, kan plasmacytosefri status opnås når samtlige avlsdyr er blodprøveundersøgt uden fund af reagenter. Undersøgelsen kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene.

Stk. 2. Etableres et pelsdyrhold på en farm, hvor det seneste pelsdyrhold ikke havde plasmacytosefri status på udsættelsestidspunktet, kan plasmacytosefri status opnås, hvis der med 2 blodprøveundersøgelser af samtlige avlsdyr med mindst 9 og højst 15 måneders mellemrum ikke påvises reagenter. Den første undersøgelse kan tidligst foretages 3 måneder efter og senest 8 måneder efter indsættelse af dyrene.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, skal der i et nyetableret pelsdyrhold foretages blodprøveundersøgelse af minimum 15 % af dyrene senest 15. oktober i det år, hvor pelsdyrholdet etableres.

Stk. 4. Tages prøverne ikke rettidigt, jf. stk. 1-3, får farmen status som mistænkt, og restriktionerne i § 27 og § 29 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Fri status kan igen opnås når prøverne i stk. 2 er taget og der ikke påvises reagenter.

§ 39. Hvis den ansvarlige for et nyetableret pelsdyrhold skriftligt forpligter sig overfor Fødevarestyrelsen til at nedpelse hele pelsdyrholdet i etableringsåret, samt efterfølgende at rengøre og desinficere farmen, før nye pelsdyr indsættes, bortfalder kravet om den i § 38, stk. 3, nævnte blodprøveundersøgelse

Kapitel 4

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 40. Udgifterne til de i § 3, stk. 2, nævnte prøver afholdes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Øvrige udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 41. Med bøde straffes den, der overtræder;

1) § 2, § 3, § 5, stk. 1 eller 2, § 6, § 8, stk. 1, §§ 10-12, § 13, stk. 1, §§ 15-16, § 18, stk. 1, §§ 19-21, § 22, stk. 1, § 23, stk. 3, § 25, § 27, §§ 29-30, § 31, stk. 1, §§ 32-35, § 36, stk. 1, § 37, stk.1, § 38, eller

2) tilsidesætter tilladelser eller påbud givet efter § 4, § 8, stk. 2, § 13, stk. 2, § 17, § 18, stk. 2, § 22, stk. 3, § 32, stk. 1, eller § 36, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2009 om plasmacytose hos pelsdyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 8. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen

 
Prøvningsperiode
Omfang
Dyregruppe
Andel
Minkfarme beliggende uden for en kontrolzone
1. maj – 30. juni
Avlsdyr1)
10%
15. november – 15. januar
Avlsdyr2)
15%
Minkfarme beliggende i en kontrolzone
1. maj – 30. juni
Avlsdyr2)
10%
1. august – 15. oktober
Avlsdyr
Alle
15. oktober – 15. december
Ungdyr
Alle3)
Februar
Avlsdyr
Alle

1) Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet – "goldtævetest". Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %.

2) Prøverne skal fortrinsvis udtages fra avlshanner – "hantest". Hvis antallet af hanner på tidspunktet for prøveudtagning udgør mindre end 15 % af den samlede avlsdyrbestand, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 15 %.

3) Der skal udtages prøver fra alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – "ungdyrtest". Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.


Bilag 2

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af ikke plasmacytosefri pelsdyrhold uden for bekæmpelseszonen

Prøveperiode
Pelsdyrhold
Omfang
Dyregruppe
Andel
1. maj – 30. juni
Smittede
Avlsdyr
Alle
Øvrige
Avlsdyr1)
10%
1. august - 15. oktober
Øvrige
Avlsdyr
Alle
15. oktober - 15.december
Alle
Ungdyr
Alle2)
Februar
Alle
Avlsdyr
Alle

1) Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet – "goldtævetest". Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %.

2) Der skal udtages prøver fra alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – "ungdyrtest". Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.


Bilag 3

Bekæmpelseszone

Bekæmpelseszonen omfatter følgende kommuner:

1) Brøndeslev-Dronningelund,

2) Frederikshavn, afgrænset mod nord af en linje fra Kandestederne i vest til Kattegat i øst over Hulsig,

3) Jammerbugt, afgrænset mod vest fra nordsiden af Hovedvej A 1’s afgræsning langs Slette Å, herefter i en lige linje fra det sted, hvor Slette Å krydser Hovedvej A 11 til Lørsted Mølle Å’s udspring mod sydøst, og derefter over sydøst langs Lørsted Mølle Å og videre mod syd til Limfjorden ad Pallisvad Å,

4) Aalborg nord for Limfjorden, og

5) Hjørring.


Bilag 4

Retningslinjer for blodprøveundersøgelse af pelsdyrhold i en bekæmpelseszone

Prøvningsperiode
Pelsdyrhold
Omfang
Dyregruppe
Andel
1. maj – 30. juni
Smittede/Mistænkte
Avlsdyr1)
Alle
Øvrige
Avlsdyr
10 %
1. august - 15. oktober
Alle
Avlsdyr2)
Alle
15. oktober - 20. november
Alle
Ungdyr 3)
Alle
1. december - 20. januar
Smittede/Mistænkte
Avlsdyr
Alle
1. februar - 20. februar
Alle
Avlsdyr
Alle
Marts 4)
Smittede/Mistænkte
Hanner
Alle
April
Smittede/Mistænkte
Avlsdyr
Alle

1) Der skal udtages prøver fra alle goldtæver og fra tæver som har mistet afkommet – "goldtævetest". Hvis antallet udgør mindre end 10 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagningen, skal tillige udtages prøver fra et antal avlstæver svarende til forskellen op til 10 %.

2) Der skal udtages prøver af alle gamle avlsdyr som skal fortsætte i avl herudover skal der udtages blodprøver at et antal ungdyr spredt ud over farmen, så det samlede antal blodprøver svarer til antallet af avlsdyr i farmen.

3) Der skal udtages prøver af alle ungdyr, dvs. dyr under 1 år, som agtes indsat til avl – "ungdyrtest". Hvis de indsatte ungdyr udgør mindre end 60 % af den samlede avlsdyrbestand på tidspunktet for prøveudtagning, skal tillige undersøges blodprøver fra et antal ældre avlsdyr svarende til forskellen op til 60 %.

4) Der skal udtages prøver af alle avlshanner. Prøverne må tidligst udtages efter afsluttet parring.