Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0055
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer1)

I medfør af § 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, fastsættes:

Fri udveksling af tjenesteydelser

§ 1. Psykologer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som er lovligt etablerede i henhold til lovgivningen i et af de pågældende lande, har ret til at udøve erhverv som psykolog midlertidigt og lejlighedsvis her i landet på samme vilkår, som gælder for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller er i besiddelse af en dermed ligestillet eksamen.

Anmeldelse og faglige, fagretlige eller administrative adfærdsregler

§ 2. Psykologer, som er statsborgere i et EU/EØS-land eller et land, EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, skal sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet. Anmeldelsen skal være modtaget i Psykolognævnet, forinden psykologen første gang udfører erhverv som psykolog her i landet. Hvis der opstår væsentlige ændringer i psykologens forhold, skal psykologen sende en ny anmeldelse. Psykologer, som er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, skal dog ikke sende en skriftlig anmeldelse til Psykolognævnet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal omfatte dokumentation for en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar. Anmeldelsen skal ledsages af følgende dokumenter:

1) Dokumentation for psykologens nationalitet.

2) En attestation for, at psykologen er lovligt etableret i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, for dér at udøve erhverv som psykolog, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes pågældende at udøve erhverv som psykolog, heller ikke midlertidigt. Hvis psykologen er autoriseret i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, skal endvidere vedlægges attestation herfor.

3) Bevis for anerkendelse af et uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland, i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv. Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i det land, hvor pågældende er lovligt etableret, kan Psykolognævnet kræve, at pågældende indsender dokumentation for mindst et års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 10 år, der går forud for leveringen af tjenesteydelsen.

Stk. 3. Anmeldelsen er gyldig i 12 måneder efter registreringen i Psykolognævnet. Hvis psykologen agter at udføre midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydelser her i landet senere end 12 måneder efter registreringen af seneste anmeldelse i Psykolognævnet, skal psykologen sende en ny anmeldelse til Psykolognævnet.

§ 3. Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land eller i et land, EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, er omfattet af lovens kapitler 2 og 5 og lovens § 21, stk. 2.

Stk. 2. Psykolognævnet fører tilsyn efter lovens kapitel 3 med psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land eller i et land, EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet.

Stk. 3. Til brug for tilsynet kan Psykolognævnet kræve nødvendige oplysninger om psykologen, herunder oplysninger om faglige, disciplinære eller strafferetlige sanktioner fra myndighederne i det land, hvor psykologen er autoriseret. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Oplysninger til tjenestemodtagerne

§ 4. Psykologer, som er autoriserede i et EU/EØS-land eller i et land, EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører erhverv her i landet, skal på begæring give tjenestemodtageren oplysninger om psykologens faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, uddannelsesbeviset og den medlemsstat, i hvilken det er tildelt.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 5. Psykolognævnet træffer afgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer for statsborgere i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, jf. lovens § 19, stk. 2, inden tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Ethvert uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis udstedt i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, hvis ansøgeren har relevant erhvervserfaring af tre års varighed i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset, og erhvervserfaringen er attesteret i det land, som har anerkendt uddannelsesbeviset.

Stk. 2. Psykolognævnet kan kræve dokumentation i form af de dokumenter og certifikater, som er nævnt i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005, om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis Psykolognævnet finder, at disse er konkret relevante.

Stk. 3. Hvis psykologerhvervet ikke er lovreguleret i den medlemsstat, som ansøgeren har sit uddannelsesdokument fra, kan Psykolognævnet kræve, at pågældende supplerende indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring på fuld tid eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående 10 år i en anden medlemsstat, hvor psykologerhvervet ikke er lovreguleret.

Stk. 4. Statsborgere i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes, skal være i besiddelse af det nødvendige kendskab til det danske sprog for at kunne udøve erhvervet som psykolog i Danmark.

§ 6. Psykolognævnet kan betinge anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid af op til tre års varighed, eller at ansøgeren går op til en egnethedsprøve. Psykolognævnet kan stille krav om prøvetid eller egnethedsprøve, hvis:

1) ansøgerens uddannelse omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af kandidatuddannelsen i psykologi eller den psykologisk-pædagogiske kandidateksamen, eller

2) erhvervet som psykolog her i landet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves her i landet, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet og forudsætter, at Psykolognævnet kontrollerer, om den viden og de færdigheder og kompetencer, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i en medlemsstat eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige. Psykolognævnet fastlægger indholdet og varigheden af prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. Ansøgeren har ret til at vælge mellem gennemførelse af prøvetid og aflæggelse af egnethedsprøve.

Stk. 4. Prøvetid finder sted i Danmark, tilrettelægges og superviseres af en autoriseret psykolog og afsluttes med en bedømmelse. Psykolognævnet kan beslutte, at prøvetiden skal være ledsaget af videreuddannelse.

Stk. 5. Egnethedsprøve aflægges i de fag, som kræves for at opnå kandidateksamen i psykologi eller psykologisk-pædagogisk kandidateksamen, som ansøgeren ikke har bestået, når kendskab til disse fag er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve erhverv som psykolog i Danmark. Prøven kan omfatte kendskab til den faglige etik, der gælder i Danmark.

Stk. 6. Ansøgerne skal gives mulighed for at tage egnethedsprøven senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

Indhentelse og videregivelse af oplysninger

§ 7. Psykolognævnet kan forlange, at andre offentlige myndigheder her i landet giver nødvendige oplysninger om en psykolog, der udøver erhverv her i landet, herunder oplysninger om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af erhvervet som psykolog.

Stk. 2. Psykolognævnet kan videregive nødvendige oplysninger om en psykolog, som virker her i landet, til det kompetente organ i et andet EU/EØS-land eller til det kompetente organ i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv. På samme måde kan Psykolognævnet modtage oplysninger fra et kompetent organ i en anden EU-/EØS-medlemsstat eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3. Psykolognævnets udveksling af oplysninger skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 4. Indhentelse og videregivelse af oplysninger skal være nødvendige for, at Psykolognævnet og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver.

Stk. 5. Psykolognævnet skal anvende Informationssystemet for det Indre Marked (IMI) ved udveksling af relevante oplysninger omfattet af stk. 2.

Kompetent organ

§ 8. Psykolognævnet udfører opgaver som kompetent organ i forbindelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1317 af 26. november 2007 om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 3. december 2015

Karen Ellemann

/ Anita Hørby

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255/22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen"), EU-tidende 2013, nr. L 354, s. 132.