Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0120
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr1)

I medfør af § 4 a, § 14, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 5 og 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Halekupering

§ 1. Dyr må kun halekuperes, hvis det konkret er påkrævet af veterinære hensyn. Dyret skal bedøves, inden kuperingen foretages.

Stk. 2. Får og svin må dog herudover halekuperes i overensstemmelse med §§ 3-4.

Stk. 3. Hunde må desuden halekuperes i overensstemmelse med bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer, men hunden skal bedøves, inden kuperingen foretages.

§ 2. Halekupering af dyr skal altid foretages af en dyrlæge, medmindre andet følger af § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 3.

§ 3. Lam kan halekuperes ved anvendelse af elastrator, hvis det sker inden for dyrets 2.-7. levedøgn. Den tilbageværende halestump skal kunne dække anus og vulva.

Stk. 2. Halekupering efter stk. 1 kan foretages af producenten uden forudgående bedøvelse af lammet.

§ 4. Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt.

Stk. 2. Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den.

Stk. 3. Halekupering efter stk. 2 kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis halekuperingen foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at halekupere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold.

Stk. 4. Inden halekupering foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres.

Stk. 5. Foretages halekupering, jf. § 1, stk. 1, efter pattegrisens 4 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling.

Kastration

§ 5. Dyr må kun kastreres, hvis dyret er bedøvet, inden kastrationen foretages.

Stk. 2. Svin må dog herudover kastreres i overensstemmelse med § 7.

§ 6. Kastration af dyr skal altid foretages af en dyrlæge, medmindre andet følger af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

§ 7. Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives smertebehandling. Kastration må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold.

Stk. 2. Kastration ved overrivning af væv må ikke foretages.

Stk. 3. Foretages kastration efter pattegrisens 7 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling.

§ 8. Kastration af lam og gedekid kan foretages af producenten ved anvendelse af klemning og elastrator i kombination, hvis

1) det sker inden for dyrets første 4 leveuger, og

2) en dyrlæge forinden kastrationen har lagt en lokalbedøvelse på dyret.

§ 9. Kalve kan kastreres ved anvendelse af en burdizzotang, hvis

1) det sker inden for dyrets første 4 leveuger,

2) dyrlægen forinden kastrationen har lagt en lokalbedøvelse på dyret, og

3) dyret gives længerevarende smertebehandling.

Stk. 2. Foretages kastration efter kalvens første 4 leveuger, skal det ske kirurgisk, og dyret skal gives længerevarende smertebehandling.

Straf

§ 10. Overtrædelse af §§ 1-9 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 7. december 2015

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, EF-Tidende 2009, nr. L 47, side 5.